Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG

 Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 

Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X; la Dai hoi doan ket, dan chu, sang tao va phat trien, co nhiem vu danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII, xac dinh phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007-2012, day manh boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, vung vang trong hoi nhap quoc te va di len chu nghia xa hoi. 

I - Danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII.

Trong 5 nam qua, cong cuoc doi moi dat nuoc tiep tuc thu duoc nhung thanh tuu quan trong, tinh hinh chinh tri, xa hoi on dinh, kinh te tiep tuc tang truong kha, doi song nhan dan tiep tuc duoc cai thien va nang cao, gop phan tao moi truong thuan loi thuc day cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi. Tren the gioi va khu vuc tinh hinh dien bien rat phuc tap, nhung hoa binh, hop tac va phat trien van la xu the chu dao, cung voi qua trinh toan cau hoa va hoi nhap quoc te dang tao ra nhung co hoi thuan loi cho thanh nien Viet Nam giao luu, hoc hoi, tiep can voi khoa hoc, cong nghe hien dai, phuong phap quan ly tien tien. Tuy nhien, nuoc ta van trong tinh trang kem phat trien, suc canh tranh cua nen kinh te thap, thien tai, dich benh, tinh hinh tai nan giao thong, te nan xa hoi, suy thoai dao duc, loi song cua mot bo phan can bo, dang vien con nghiem trong; cac hoat dong loi dung van de dan toc, ton giao, su chong pha cach mang Viet Nam cua cac the luc thu dich dien ra gay gat... co anh huong truc tiep den tinh hinh thanh nien, nhat la ve tu tuong, loi song, niem tin, ly tuong. Trong boi canh do, toan Doan da no luc khac phuc kho khan, ra suc phan dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII va da thu duoc ket qua nhieu mat.

1) NHUNG KET QUA  DAT DUOC

1.1 Cong tac giao duc cua Doan co nhieu doi moi ve noi dung, phuong thuc, bam sat chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, gop phan on dinh tinh hinh thanh nien, boi duong ly tuong, nang cao chat luong chinh tri cua nguoi doan vien.

Trong 5 nam qua, cung voi viec tang cuong giao duc chinh tri, quan triet cac chu truong, nghi quyet cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, giao duc truyen thong ve vang cua dan toc, cua Dang, cua Doan va the he tre Viet Nam, Doan da day manh giao duc chinh tri co ban, tuyen truyen, pho bien phap luat, tu van phap ly, giao duc ve dan so, suc khoe, moi truong, giao duc y thuc quoc phong toan dan, tinh than doan ket quoc te cho thanh thieu nhi. Diem noi bat trong cong tac giao duc la viec to chuc co hieu qua cac dot sinh hoat chinh tri "Tuoi tre Viet Nam tien buoc duoi co Dang", "Nghi quyet Dai hoi Doan VIII va hanh dong cua tuoi tre", "Tuoi tre voi tu tuong Ho Chi Minh", cuoc van dong "Tuoi tre Viet Nam song, chien dau, lao dong va hoc tap theo guong Bac Ho vi dai", "Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac", hoc tap 6 bai hoc ly luan chinh tri, thi cac Doi tuyen truyen thanh nien ve tu tuong Ho Chi Minh. Cac hoat dong giao duc truyen thong, dao duc, loi song cho thanh nien duoc to chuc sau rong, dac biet viec to chuc cac dien dan thanh nien "Tiep lua truyen thong, mai mai tuoi 20", "Tuoi tre song dep, song co ich" hoc tap cac tam guong anh hung nhan su kien xuat ban cac nhat ky, hoi ky thoi chien tranh cua cac liet si (Nhat ky Dang Thuy Tram va cuon sach Mai mai tuoi 20 cua liet si Nguyen Van Thac). Cac cuoc thi tim hieu nhan dip ky niem 75 nam ngay thanh lap Dang, 60 nam ngay thanh lap nuoc, 75 nam ngay thanh lap Doan, 50 nam chien thang lich su Dien Bien Phu duoc to chuc soi noi, dat ket qua thiet thuc, thu hut hang trieu doan vien, thanh thieu nhi va nhan dan tham gia. 

Cong tac nam tinh hinh tu tuong va du luan xa hoi trong thanh nien co chuyen bien tich cuc, tham gia giai quyet nhung "diem nong", cac van de phat sinh o co so. Luc luong va phuong tien giao duc cua Doan duoc tang cuong; he thong tai lieu duoc cung cap day du va kip thoi hon. Hoat dong cua cac nhom tuyen truyen ca khuc cach mang, doi tuyen truyen thanh nien, cac trung tam thanh thieu nien duoc doi moi. Cac bao cua Doan tich cuc tham gia dinh huong tu tuong va du luan xa hoi trong thanh nien, mo cac chuyen muc, dien dan gioi thieu mo hinh, dien hinh tien tien, gop phan dac luc phuc vu cong tac chi dao cua Doan va cong tac giao duc thanh thieu nhi.  

1.2 Phong trao "Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc" duoc to chuc deu khap, gop phan co vu, dinh huong va ho tro thanh nien lap than, lap nghiep, tham gia phat trien kinh te - xa hoi, giu vung quoc phong an ninh, trat tu, an toan xa hoi. 

Trong khoi truong hoc, Doan da tich cuc to chuc phong trao thi dua day tot, hoc tot, ho tro sinh vien hoc tap, nghien cuu khoa hoc; tham gia xay dung moi truong hoc tap lanh manh, van minh, chong tieu cuc trong thi cu; to chuc cac hoat dong khuyen khich, boi duong tai nang tre, phat trien quy khuyen hoc, khuyen tai, cac hoc bong, giai thuong, thi Olympic cac mon hoc, hoi nghi khoa hoc, cau lac bo hoc tap va cac san choi sang tao, tri tue khac; ho tro vay von hoc tap, van dong cap hoc bong giup hoc sinh, sinh vien co hoan canh kho khan; tu van, huong nghiep cho hoc sinh trung hoc pho thong. Trong nhiem ky, toan Doan da trao 1.618 giai thuong va 196.221 suat hoc bong cac loai voi so tien gan 50 ti dong.

Phong trao thi dua hoc tap trong cac doi tuong thanh nien ngoai nha truong co buoc phat trien tich cuc, nhat la hoc tap ngoai ngu, tin hoc, kien thuc kinh te, quan ly, nghien cuu va ung dung cac quy trinh cong nghe tien tien. Doan da trien khai rong rai phong trao pho cap kien thuc cong nghe thong tin cho thanh nien nong thon, mien nui; tham gia to chuc cac hoat dong xoa mu chu, pho cap giao duc cho thanh thieu nhi. Trong phat trien nong nghiep va nong thon, Doan to chuc phong trao "Bon moi", tich cuc ho tro thanh nien muu sinh, lap nghiep, chuyen giao tien bo khoa hoc, ky thuat cho thanh nien, ho tro doan vien, thanh nien lap cac du an vay von phat trien san xuat, phat trien cac to hop tac, hop tac xa thanh nien, trang trai tre. Dang chu y la viec to chuc co hieu qua cac hoat dong ho tro thanh nien vay von tu Ngan hang chinh sach xa hoi (den nay dat tren 1.500 ti dong) va cac nguon khac. Hoat dong thong tin ve thi truong nong san, thi truong lao dong, huong nghiep, day nghe va tao viec lam cho thanh nien nong thon, ton vinh thanh nien tien tien trong nong nghiep, thuy san, tham gia phat trien ket cau ha tang nong thon duoc duy tri co hieu qua.   

Trong san xuat cong nghiep va dich vu, phong trao "Sang tao tre" da thuc day cac hoat dong sang tao, ung dung tien bo khoa hoc vao san xuat va doi song, ho tro thanh nien nang cao trinh do nghiep vu, tay nghe, dam nhan cong trinh thanh nien, nghien cuu van hanh cac day chuyen cong nghe moi, phuong phap quan ly tien tien. Trong khoi hanh chinh, su nghiep, hoat dong Doan tap trung vao viec xay dung phong cach lam viec hieu qua, tham gia cai cach hanh chinh, ung dung cong nghe hien dai vao quan ly, dieu hanh, ho tro doan vien, thanh nien nang cao trinh do nghiep vu va nang luc tham muu. Trong khu vuc do thi, Doan tham gia gioi thieu va tao viec lam cho thanh nien, to chuc cho doan vien, thanh nien tham gia giu gin trat tu, an toan giao thong, phong chong te nan xa hoi, xay dung ngo pho van minh, an toan, sach dep, doan duong, tuyen pho thanh nien tu quan. 

Cac hoat dong day nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien tiep tuc duoc duy tri co ket qua; co so vat chat va nguon luc cho hoat dong day nghe, gioi thieu viec lam cua Doan duoc tang cuong. Doan buoc dau tham gia hoat dong xuat khau lao dong; tich cuc tham muu, phoi hop cham lo giai quyet viec lam cho thanh nien. Trong nhiem ky, Doan da day nghe cho 810.948 thanh nien (tang 17,7% so voi nhiem ky truoc); gioi thieu viec lam cho hon 1,9 trieu thanh nien (tang hon 4 lan so voi nhiem ky truoc) va giai quyet viec lam cho 801.505 thanh nien.

Doan tiep tuc dam nhan thuc hien cac chuong trinh, du an quoc gia va dia phuong, phat huy vai tro xung kich cua tuoi tre trong phat trien kinh te - xa hoi, nhu: Du an "Lang Thanh nien lap nghiep", chuong trinh xay dung cau nong thon moi o dong bang song Cuu Long, dao Thanh nien Con Co, du an tri thuc tre, y bac si tre tinh nguyen tham gia phat trien kinh te - xa hoi khu vuc nong thon, mien nui, dam nhan cong trinh thanh nien tai cum cong nghiep khi - dien - dam Ca Mau, khi - dien Nhon Trach (Dong Nai). Luc luong thanh nien xung phong co su phat trien ca ve so luong va chat luong, tich cuc tham gia thuc hien cac nhiem vu do Nha nuoc giao o nhung linh vuc, dia ban kho khan. 

Phong trao thanh nien trong cac luc luong vu trang duoc trien khai co hieu qua. Phong trao "Gianh 3 dinh cao quyet thang", cuoc van dong "Thanh nien quan doi mau muc xay dung chinh quy" trong thanh nien Quan doi; phong trao "Hai thi dua, hai tinh nguyen thuc hien 6 dieu Bac Ho day" trong thanh nien Cong an duoc trien khai sau rong, gop phan giao duc, ren luyen thanh nien, tao dung hinh anh dep ve "Bo doi Cu Ho", ve chien si Cong an trong thoi ky moi tren mat tran bao ve To quoc, an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. Cac co so Doan trong cac luc luong vu trang da tich cuc, chu dong ket nghia, phoi hop hoat dong voi cac co so Doan tren dia ban dan cu, tien hanh cong tac dan van, tham gia cung co to chuc Doan, Hoi, giao duc va cam hoa  thanh thieu nien cham tien. 

Hoat dong tham gia giu gin trat tu an toan xa hoi, phong chong tieu cuc va te nan xa hoi co buoc phat trien, ket hop truyen thong voi tu van, xay dung doi ngu tu van vien, tuyen truyen vien va cac mo hinh can thiep tai cong dong ve phong chong ma tuy, toi pham va te nan xa hoi, phong chong HIV/AIDS. Doan chu dong hon trong tuyen truyen, van dong va to chuc cho thanh thieu nhi tham gia giu gin trat tu an toan giao thong, nhat la o cac thanh pho lon.

Cuoc van dong "Nghia tinh bien gioi, hai dao" tiep tuc duoc trien khai co hieu qua, gop phan nang cao nhan thuc va y thuc trach nhiem cua doan vien, thanh nien ve tinh hinh, nhiem vu moi doi voi chu quyen an ninh quoc gia. Cac cap bo Doan ca nuoc da tich cuc to chuc nhieu hoat dong thiet thuc ung ho thanh thieu nhi, tham gia xay dung, cung co to chuc Doan, Hoi, Doi o khu vuc bien gioi, hai dao. Cac hoat dong "Den on dap nghia", "Uong nuoc nho nguon" duoc trien khai sau rong, thu hut su tham gia tu giac cua dong dao thanh thieu nhi, co y nghia giao duc sau sac. Noi bat la cac hoat dong phung duong Me Viet Nam anh hung, cham soc giup do cac gia dinh thuong binh, liet si, nguoi co cong voi nuoc. Trong nhiem ky, cac cap bo Doan da xay dung 10.395 nha tinh nghia (tang hon 4,2 lan so voi nhiem ky truoc), giup do cac gia dinh chinh sach, dong bao bi thien tai voi so tien, qua tri gia hang chuc ti dong. Hoat dong xa hoi, nhan dao tu thien, hien mau nhan dao duoc to chuc rong rai, gop phan giao duc tinh than tuong than, tuong ai, phat huy tinh than tinh nguyen vi cong dong cua dong dao thanh nien.

Phong trao "Khoe de lap nghiep, giu nuoc" duoc duy tri o co so. Doan tham gia co hieu qua viec chuan bi, tuyen truyen va phuc vu SEA Games 22 tai Viet Nam. Nhieu giai the duc the thao do cac bao cua Doan to chuc tro thanh cac giai the thao truyen thong, co vu phong trao the duc the thao o co so, phat hien boi duong tai nang the thao cho dat nuoc. Phong trao "Thanh nien tinh nguyen" tiep tuc phat trien manh me, duoc du luan xa hoi ung ho, hoan nghenh, khang dinh la mot trong cac phuong thuc hieu qua tap hop, giao duc thanh nien, tham gia giai quyet nhung kho khan, buc xuc cua cong dong, ho tro vung sau, vung xa, vung dac biet kho khan; cac hoat dong tinh nguyen tai cho duoc coi trong hon; net moi la viec to chuc duoc mot so dot hoat dong tinh nguyen tai Lao, Campuchia va thu hut cac ban thanh nien quoc te den hoat dong tinh nguyen tai Viet Nam. Cac hoat dong tiep suc mua thi, pho cap giao duc, chuyen giao tien bo khoa hoc, ky thuat, pho cap tin hoc cho thanh nien nong thon, cham soc suc khoe, bao ve moi truong, hoat dong van hoa  cong dong, chi vien cac cong trinh trong diem, phong chong thien tai... duoc to chuc sau rong, thu hut dong dao doan vien, thanh nien tham gia, gop phan tao dung hinh anh dep cua nguoi thanh nien Viet Nam xung kich, tinh nguyen o nhung noi, nhung linh vuc kho khan, gian kho.

1.3 Cong tac cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong co chuyen bien tich cuc, dap ung tot hon nhu cau cua thieu nhi; vai tro cua Doan trong bao ve, cham soc va giao duc tre em the hien ngay cang ro. 

Cuoc van dong "Vi dan em than yeu" duoc thuc hien co hieu qua. Doan da thuc hien 45.654 cong trinh "Vi dan em than yeu", ho tro 730.323 tre em co hoan canh kho khan; uu tien dau tu nguon luc phuc vu vui choi, giai tri, phat trien the chat, tinh than cua thieu nhi, dong thoi tich cuc dau tranh chong cac hanh vi vi pham quyen va bon phan cua tre em; tham muu co hieu qua cho Dang, Nha nuoc va phoi hop tot hon voi cac luc luong xa hoi trong cham soc, giao duc va bao ve tre em. Hoat dong ngay cang co hieu qua cua 304 cung, nha thieu nhi trong ca nuoc da gop phan quan trong tao ra san choi lanh manh tap hop va giao duc thieu nhi. 

1.4 Cong tac quoc te thanh nien co su phat trien ve chat, quan he chinh tri doi ngoai, giao luu huu nghi tiep tuc duoc mo rong, gop phan tang cuong hieu biet, tinh doan ket huu nghi va hop tac voi thanh nien va nhan dan cac nuoc, dong gop tich cuc vao phong trao thanh nien the gioi, thiet thuc thuc hien tot duong loi doi ngoai cua Dang va Nha nuoc. Doan da duy tri tot quan he huu nghi, hop tac voi hon 200 to chuc thanh nien cac nuoc lang gieng, cac nuoc ban be truyen thong, cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi, cac to chuc cua Lien Hiep Quoc, dac biet la cac hoat dong huu nghi voi thanh nien Lao, Trung Quoc, Cu ba, Campuchia, quan he hop tac voi cac to chuc thuoc Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi, cac nuoc ASEAN, Nhat Ban, Han Quoc, cac nuoc khu vuc chau A - Thai Binh Duong. Doan da dang cai to chuc thanh cong Dai hoi lan thu XVII Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi, Dien dan Thanh nien A - Au, Dien dan Thanh nien APEC, mot so hoat dong trong khuon kho ASEAN+1, ASEAN+3; chuong trinh Tau thanh nien Dong Nam A; tham gia co trach nhiem vao viec chuan bi va to chuc Lien hoan thanh nien, sinh vien the gioi lan thu 16. Thong qua cac hoat dong quoc te, Doan da tich cuc gioi thieu voi ban be quoc te ve Viet Nam, ve duong loi, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ta, cac chinh sach thanh nien, ve thanh nien Viet Nam va Doan TNCS Ho Chi Minh, dong thoi thong tin ve tinh hinh quoc te, thanh nien va cac to chuc thanh nien tren the gioi cho thanh nien trong nuoc. Cong tac du an duoc khai thac co hieu qua hon, gop phan huy dong them nguon luc phuc vu phong trao thanh thieu nhi trong nuoc.

1.5 Hoat dong Doan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va cac doan the nhan dan duoc coi trong, gop phan nang cao nhan thuc va phat huy vai tro cua doan vien, thanh nien trong xay dung he thong chinh tri.

 Doan tiep tuc trien khai co hieu qua cuoc van dong "Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang Cong san Viet Nam", tuyen truyen, giac ngo cho doan vien, thanh nien ve Dang, tham gia dau tranh bao ve Cuong linh, duong loi cua Dang, gop y xay dung cap uy va dang vien, boi duong va gioi thieu doan vien uu tu cho Dang, tham muu voi Dang lanh dao cong tac thanh nien. So doan vien uu tu duoc ket nap Dang ngay cang tang. Doan da gioi thieu cho Dang 904.839 doan vien uu tu trong do co 347.872 dong chi duoc ket nap Dang, tang 12,93% so voi nhiem ky truoc; so dang vien moi la doan vien chiem tren 60% tong so dang vien duoc ket nap haang nam.

Trong xay dung chinh quyen nhan dan, cac cap bo Doan da to chuc tuyen truyen trong doan vien thanh nien ve chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, van dong doan vien thanh nien guong mau thuc hien chinh sach, phap luat va gioi thieu dai bieu dai dien tham gia ung cu vao co quan chinh quyen cac cap. Trong tham gia xay dung cac doan the nhan dan khac, Doan da chu dong van dong doan vien, thanh nien thuc hien tot nhiem vu thanh vien cua cac to chuc; phoi hop to chuc cac phong trao quan chung tham gia phat trien kinh te - xa hoi, xay dung doi song van hoa, cac hoat dong cong dong, thuc hien quy che dan chu o co so.

1.6 Cong tac xay dung to chuc Doan duoc tap trung chi dao; chat luong to chuc co so Doan, chat luong can bo Doan, chat luong doan vien duoc nang len; so thanh nien duoc ket nap vao Doan tang, mat tran tap hop, doan ket thanh nien duoc mo rong.

Thuc hien chu truong tap trung cung co va nang cao chat luong to chuc co so Doan, cac cap bo Doan tiep tuc trien khai thuc hien Nghi quyet 07 cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VII ve "Nang cao chat luong to chuc co so Doan, trong tam la cung co va xay dung Doan o dia ban dan cu" va cuoc van dong "Xay dung to chuc co so Doan vung manh", dau tu, cham lo nhieu hon cho cong tac can bo Doan co so, doi moi noi dung, phuong thuc sinh hoat, hoat dong Doan, tang cuong cong tac kiem tra, cung cap thong tin, tai lieu va phuong tien phuc vu sinh hoat o co so. Ty le co so Doan vung manh va kha tang dang ke, tu 52,3% so chi doan vung manh va 57,6% so doan co so vung manh nam 2003 len 59,4% so chi doan vung manh va 64,9% so doan co so vung manh nam 2006.

Cong tac can bo duoc coi trong. Cac cap bo Doan da tich cuc tham muu cho Dang dao tao, boi duong, quy hoach, bo tri, su dung va luan chuyen can bo Doan theo tinh than Nghi quyet cua Ban Chap hanh Trung uong Doan ve cong tac can bo Doan trong thoi ky moi; tang cuong boi duong nghiep vu cho can bo, bo sung kip thoi can bo va cac chuc danh lanh dao. Doi ngu can bo Doan cac cap tung buoc duoc tre hoa; trinh do ly luan, nghiep vu, ky nang cong tac duoc nang len mot buoc. Cac cap bo Doan da tap huan cho 1.152.301 luot can bo Doan, Hoi, Doi, tang 118% so voi nhiem ky truoc.

 Cong tac doan vien duoc dau tu; quy trinh ket nap doan vien moi, chat luong dau vao va chuong trinh ren luyen doan vien duoc nhieu co so Doan thuc hien. Trong nhiem ky, Doan ket nap moi 4.504.561 doan vien, vuot 12,6% chi tieu, dua so doan vien ca nuoc hien nay len 6,1 trieu, tang 12,84% so voi nhiem ky truoc; so doan vien xuat sac va kha tang tu 85,3% nam 2003 len gan 90% nam 2006. Vai tro tien phong guong mau cua nguoi doan vien trong cac phong trao thanh nien va o cong dong dan cu, trong cong tac cham soc, giao duc thieu nhi o mot so dia ban, linh vuc duoc khang dinh.

Vai tro nong cot cua Doan trong xay dung to chuc va hoat dong cua Hoi LHTN Viet Nam, Hoi Sinh vien Viet Nam duoc khang dinh ro net. Doan tang cuong dau tu ve can bo, dinh huong hoat dong va dam bao cac dieu kien hoat dong cho cac Hoi, gop phan xay dung to chuc Hoi, mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien, qua do cung co va phat trien to chuc Doan. Ban Chap hanh Trung uong Doan da ban hanh va chi dao thuc hien Nghi quyet ve "Tang cuong cung co va mo rong mat tran doan ket, tap hop thanh nien vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh", tung buoc tao su thong nhat trong nhan thuc va hanh dong cua cac cap bo Doan ve tap hop, doan ket thanh nien, phat trien cac to chuc hoi thanh nien do Doan lam nong cot. Den nay, 100% cac quan, huyen va hon 90% xa, phuong trong ca nuoc co to chuc Hoi LHTN Viet Nam voi hon 6,7 trieu hoi vien. Hoi Sinh vien Viet Nam co buoc phat trien moi, den nay da co 186 Hoi sinh vien cap truong (tang 41 Hoi sinh vien cap truong so voi dau nhiem ky) voi hon 700 ngan hoi vien hoat dong co hieu qua, gop phan lam phong phu cac hoat dong cua sinh vien, boi duong tao nguon phat trien Doan. Hoi Doanh nghiep tre tiep tuc phat trien cung voi phong trao "Ba xung kich phat trien kinh te, hai tinh nguyen phat trien cong dong" va cuoc van dong thanh nien Viet Nam chu dong hoi nhap kinh te quoc te. Cong tac xay dung to chuc Doan, Hoi trong cac doanh nghiep ngoai quoc doanh thu duoc ket qua buoc dau. 

Cong tac tap hop, doan ket thanh nien dan toc, ton giao co tien bo. Doan da trien khai cac du an phat trien kinh te - xa hoi, giup thanh nien ton giao, dan toc lap than, lap nghiep; chi dao xay dung cac mo hinh hoat dong thanh nien, kien toan va boi duong can bo Doan, Hoi, Doi khu vuc mien nui, dan toc, tuyen truyen, dau tranh chong lai cac am muu va hanh dong loi dung van de dan toc, ton giao, chia re khoi dai doan ket dan toc, chong pha cach mang nuoc ta. 

Cong tac tap hop, doan ket thanh nien Viet Nam dang hoc tap, cong tac tai nuoc ngoai da co chuyen bien buoc dau 1. Thong qua hoat dong, Doan, Hoi da quan triet cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc ta cho thanh nien, sinh vien; to chuc tuyen truyen doi ngoai, dau tranh chong lai nhung nhan thuc lech lac va xuyen tac ve tinh hinh trong nuoc; ho tro thanh nien, sinh vien hoc tap, cong tac, doan ket quoc te va huong ve To quoc. 

Vai tro cua cap bo Doan phu trach Doi TNTP Ho Chi Minh, cham lo xay dung Doi va to chuc phong trao thieu nhi tiep tuc duoc khang dinh. Cac cap bo Doan da dau tu cung co Hoi dong Doi cac cap, kien toan doi ngu can bo Doi va tong phu trach Doi; dinh huong hoat dong Doi va phong trao thieu nhi; tham muu voi Dang, Nha nuoc co chinh sach cham lo cho can bo tong phu trach Doi. 

Cong tac kiem tra cua Doan duoc thuc hien voi trong tam la kiem tra thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII, nghi quyet dai hoi Doan cac cap, cac chu truong cua Ban Bi thu, Ban Thuong vu, Ban Chap hanh Trung uong Doan, kiem tra chap hanh Dieu le Doan, gop phan phuc vu cong tac chi dao va giu ky cuong trong Doan. Viec trien khai Nghi quyet cua Ban Thuong vu Trung uong Doan "Tang cuong cong tac kiem tra cua Doan trong giai doan hien nay" buoc dau tao su chuyen bien trong nhan thuc va hanh dong cua cap bo Doan ve vai tro cua cong tac kiem tra trong chi dao va to chuc thuc hien cac chu truong cong tac cua Doan.

1.7 Cong tac chi dao cua Doan tiep tuc duoc doi moi, tap trung cho co so, cham lo giai quyet nhung van de buc xuc cua thanh nien va cong tac Doan; tang cuong, tham muu xay dung va tich cuc thuc hien chinh sach doi voi thanh nien; coi trong phoi hop voi cac nganh, doan the trong cong tac thanh nien. 

Diem moi trong nhiem ky qua la viec tham muu xay dung cac van ban phap luat va chinh sach doi voi thanh nien: Quoc hoi ban hanh Luat Thanh nien; Chinh phu ban hanh Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam den nam 2010, Chuong trinh phat trien thanh nien giai doan 2004- 2005, chinh sach cho can bo Doan, Hoi khoi truong hoc, can bo Doan xa, phuong, chinh sach cho doi ngu tong phu trach Doi, chinh sach doi voi tri thuc tre tham gia phat trien kinh te - xa hoi nong thon, mien nui, cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi; ky ket cac chuong trinh, nghi quyet lien tich voi 24 bo, nganh, doan the chinh tri. Hon 40 tinh, thanh Doan, Doan truc thuoc da chu dong tham muu cho lanh dao chinh quyen ban hanh chuong trinh, ke hoach phat trien thanh nien tai dia phuong, don vi, tao co che va nguon luc cho cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi; tham muu va chi dao to chuc thanh cong "Thang Thanh nien" hang nam voi tinh than: Tuoi tre hanh dong vi cong dong va xa hoi cham lo, boi duong thanh nien, buoc dau tao dung co che cong dong trach nhiem cua cac cap chinh quyen, cac doan the trong cong tac thanh nien. Diem noi bat trong nhiem ky qua la kien tri thuc hien chu truong tap trung cho co so va xac dinh cac chu truong, giai phap ho tro thanh nien lap than, lap nghiep, giai quyet cac van de buc xuc trong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi. Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Doan cap tinh, huyen thuc hien tot hon vai tro chi dao va to chuc cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi o dia ban; tham muu cho cap uy Dang lanh dao cong tac thanh nien; phoi hop co ket qua voi cap chinh quyen, doan the trong cong tac thanh nien.

 2) HAN CHE, YEU KEM VA NGUYEN NHAN

2.1 Han che, yeu kem

2.1.1 Hieu qua cong tac giao duc cua Doan chua cao, Doan chua tan dung het cac co hoi, chua phat huy het suc manh cua cac luc luong xa hoi va cac nguon luc trong cong tac giao duc thanh nien. Phuong thuc giao duc cua Doan cham doi moi, chua dap ung nhu cau, tam ly cua doan vien, thanh nien. Doan chua thuc su tiep can de dinh huong, huong dan thanh nien truoc nhung xu huong, trao luu moi, nhu: cac dong nhac tre, tro choi dien tu (game-online), nhat ky dien tu (blog), cac dien dan tren internet (forum), cac cau lac bo nguoi ham mo ca si, dien vien (fan club); cong tac nam tinh hinh tu tuong thanh nien con kho khan, lung tung.

2.1.2 Hoat dong cham lo loi ich chinh dang cho thanh nien chua dau tu dung muc nen chua tuong xung voi tiem nang cua to chuc Doan; viec tham muu xay dung chinh sach tai nang tre, khuyen khich thanh nien hoc nghe, chinh sach huy dong thanh nien tham gia phat trien giao duc cong dong, ho tro thanh nien nghien cuu khoa hoc chua duoc trien khai theo yeu cau cua Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII.

2.1.3 Cong tac thieu nhi tren dia ban dan cu con kho khan; vai tro tien phong, guong mau cua mot bo phan doan vien, thanh nien trong cham soc, giao duc thieu nhi chua ro. Doan chua hoan thanh chi tieu hang thang moi chi doan co mot viec tot danh cho tre em, moi doan vien la mot phu trach thieu nhi.

2.1.4 Chat luong to chuc co so Doan, chat luong doan vien, chat luong can bo Doan, chat luong hoat dong Doan tuy da duoc nang len nhung van chua theo kip su chuyen dong cua tinh hinh thanh nien cung nhu yeu cau tap hop thanh nien trong giai doan hien nay. Tinh ben vung cua mot so phong trao, cuoc van dong chua cao, Doan chua co giai phap thich hop phat trien to chuc Doan, Hoi va to chuc cac hoat dong thanh nien trong cac doanh nghiep ngoai quoc doanh, khu vuc do thi, nong thon, mien nui, vung ton giao. 

2.1.5 Ly luan ve cong tac van dong thanh nien, ve cac loai hinh tap hop thanh nien, ve mo hinh to chuc va hoat dong cua Doan o mot so khu vuc dac thu chua theo kip su phat trien kinh te - xa hoi. Cong tac thi dua, khen thuong con hinh thuc, chua co tac dung tich cuc co vu va thuc day phong trao thanh thieu nhi. 

2.2 Nguyen nhan

2.2.1 Mot so chu truong cua Doan chua sat thuc te, khi trien khai thieu don doc, kiem tra, tong ket kip thoi; su van dung va cu the hoa  cac chu truong cua Ban Chap hanh, Ban Thuong vu, Ban Bi thu Trung uong Doan o nhieu noi con han che; co bieu hien "de lam, kho bo"; benh thanh tich, hanh chinh hoa , thieu sau sat co so trong chi dao va to chuc phong trao thanh nien cham duoc khac phuc. 

2.2.2 Cong tac can bo cua Doan con bat cap; nang luc, trinh do nghiep vu, kien thuc kinh te, xa hoi cua nhieu can bo Doan con yeu; can bo Doan o mot so dia phuong khong co dieu kien luan chuyen hoac khi luan chuyen lai khong chuan bi tot doi ngu thay the, gay kho khan cho cong tac Doan; mot so dong chi uy vien Ban Chap hanh Doan cac cap chua thuc hien day du trach nhiem cua minh. Viec tham muu cho Dang trong tao nguon, dao tao, su dung va luan chuyen can bo o mot so khu vuc con yeu.

2.2.3 Dieu kien, phuong tien hoat dong va nguon luc cho cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi con kho khan; su chuyen dich nhanh cua co cau kinh te, tinh trang vi pham phap luat va te nan xa hoi gia tang, su thoai hoa, bien chat cua mot bo phan can bo, dang vien co anh huong tieu cuc den tinh hinh tu tuong thanh nien, cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi.

3) BAI HOC KINH NGHIEM

Nhung bai hoc da duoc duc ket tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII van con gia tri; trong nhiem ky qua, rut ra mot so bai hoc kinh nghiem sau:

Mot la, Moi hoat dong cua Doan phai thiet thuc, huong toi muc tieu tap hop, giao duc, cham lo loi ich cua thanh nien, khoi day va phat huy tinh tich cuc chinh tri - xa hoi, tinh than xung phong, tinh nguyen cua thanh nien, tao dieu kien de thanh nien tu khang dinh va phat trien. Hai la, Kien tri thuc hien chu truong tap trung cho co so, coi trong cong tac can bo va mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien la nhung dieu kien co y nghia quyet dinh den su phat trien cua to chuc Doan.

Ba la, Chu dong tham muu cho Dang lanh dao toan dien cong tac thanh nien; tan dung moi co hoi va phat huy tot vai tro, vi the cua to chuc Doan trong phoi hop voi cac cap chinh quyen, doan the tien hanh cong tac thanh nien, tung buoc xa hoi hoa cong tac thanh nien. Bon la, Tang cuong nghien cuu ly luan, tong ket thuc tien; coi trong kiem tra, danh gia viec to chuc thuc hien cac chu truong cong tac cua Doan; thuong xuyen, kip thoi phat hien, ton vinh va nhan rong cac sang kien, dien hinh tien tien, nhan to moi cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi.

II - Thanh nien Viet Nam trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te va yeu cau phat trien ben vung.

Cung voi su phat trien cua dat nuoc, cua cong tac Doan va phong trao thanh nien, thai do va y thuc chinh tri cua thanh nien co chuyen bien tich cuc; thanh nien quan tam hon va co trach nhiem hon voi nhung van de cua que huong, dat nuoc, cac van de trong khu vuc va quoc te; tich cuc tham gia cac hoat dong do Doan, Hoi to chuc; so thanh nien vao Doan, so doan vien phan dau tro thanh dang vien co xu huong tang. Y thuc tu lap than, lap nghiep cua thanh nien cao hon truoc, thanh nien co nhu cau va kha nang tiep thu nhanh nhay nhung thanh tuu khoa hoc, cong nghe, ky thuat va quan ly hien dai, nang dong, sang tao, ham hoc hoi, chu dong vuon len tiep can voi cai moi. Long nhan ai, nhan van, tinh tich cuc chinh tri - xa hoi va tinh than xung phong, tinh nguyen, y thuc chia se, tuong than, tuong ai cua thanh thieu nhi ngay cang duoc khoi day manh me hon. Tam the, nang luc hoi nhap quoc te cua thanh nien tu tin va chu dong hon. Vai tro, vi tri cua thanh nien trong xa hoi tiep tuc duoc de cao va nhan duoc su quan tam nhieu hon cua Dang, Nha nuoc va cac luc luong xa hoi.

Tuy nhien, cung voi su chuyen doi nhanh cua co cau kinh te va qua trinh hoi nhap quoc te, thanh nien dung truoc nhieu kho khan, thach thuc, do la: trinh do hoc van, trinh do chuyen mon, nghiep vu, kien thuc kinh te, quan ly, kien thuc phap luat va y thuc chap hanh luat phap cua thanh nien nhin chung con thap; xu huong chay theo bang cap, nhan thuc lech lac ve hoc nghe, chon nghe, dinh huong nghe nghiep con kha pho bien trong thanh nien. Lao dong chua qua dao tao, tinh trang that nghiep, thieu viec lam, hoac viec lam khong on dinh va thu nhap thap van la van de buc xuc cua thanh nien; khong it thanh nien thu dong, y lai, chua tich cuc vuon len tu tao viec lam, con ngai kho, ngai kho, ngai ve nong thon, mien nui cong tac. Suc khoe the chat cua thanh nien con thap so voi khu vuc va the gioi; te nan xa hoi, dac biet la te nan ma tuy va tinh trang lay nhiem HIV/AIDS trong thanh nien dang dien ra phuc tap. Mot bo phan thanh nien thieu y thuc ren luyen, non kem ve nhan thuc chinh tri, chua xac dinh duoc ly tuong song dung dan, song thuc dung, thu dong, tho o, ngai tham gia vao cac hoat dong chinh tri - xa hoi, vi pham phap luat, tin vao nhung dieu me tin di doan. 

Buoc vao thoi ky phat trien moi cua dat nuoc trong boi canh toan cau hoa  va hoi nhap kinh te quoc te sau rong, hon luc nao het, thanh nien rat can duoc dinh huong, ho tro de vuon len lap than, lap nghiep. Thanh nien trong cac truong hoc mong muon duoc hoc tap, ren luyen trong mot moi truong giao duc lanh manh, hien dai, chat luong cao; duoc dinh huong nghe nghiep va tao viec lam phu hop sau dao tao. Thanh nien trong cong nghiep va dich vu mong muon duoc ho tro nang cao trinh do chuyen mon, nghiep vu, co viec lam va thu nhap phu hop voi gia tri suc lao dong; duoc ho tro phap ly, cham lo nhieu hon ve doi song tinh than. Thanh nien trong khu vuc hanh chinh mong muon duoc khang dinh ve chuyen mon, nghiep vu, duoc ghi nhan cong bang va tao co hoi tien bo, truong thanh. Thanh nien khu vuc do thi mong muon co viec lam va tham gia xay dung cong dong an toan, lanh manh. Thanh nien trong khu vuc nong nghiep va nong thon, mien nui, hai dao mong muon duoc cham lo bao ve quyen loi, duoc hoc tap, nang cao trinh do hoc van, duoc ho tro thong tin, kien thuc khoa hoc, ky thuat, cong nghe, duoc vay von phat trien san xuat, kinh doanh, duoc dao tao nghe va ho tro tham gia lao dong trong cac khu cong nghiep va xuat khau lao dong. Thanh nien trong cac luc luong vu trang mong muon duoc ho tro nang cao trinh do nghiep vu, hoc si quan de phuc vu lau dai trong quan doi, duoc hoc nghe va co viec lam sau khi hoan thanh nghia vu quan su. Thanh nien cac vung ton giao mong muon duoc giao luu, tham gia cac hoat dong xa hoi, tu thien, duoc quan tam den nhu cau tin nguong hop phap, song tot doi, dep dao. Thanh nien dang hoc tap, cong tac, dinh cu o nuoc ngoai mong muon duoc cung cap thong tin ve dat nuoc, ho tro phap ly trong hoc tap, cong tac va sinh song, tham gia hoat dong huong ve To quoc. Nu thanh nien mong muon duoc gia dinh, xa hoi quan tam, tao dieu kien hoc tap, lam viec, cong hien binh dang. 

Trong nhung nam toi, su chuyen dich co cau xa hoi cua thanh nien se dien ra manh me theo su chuyen dich cua co cau kinh te; tiep tuc co su phan hoa ve hoc van, thu nhap, dieu kien huong thu van hoa va muc song trong thanh nien; nhu cau moi mat cua thanh nien tiep tuc phat trien da dang; tu tuong, nhan thuc chinh tri cua thanh nien chiu su tac dong nhieu chieu cua cac nhan to co ca mat tich cuc va tieu cuc dan xen nhau, trong do tich cuc la co ban, quyet dinh chieu huong phat trien cua tinh hinh thanh nien.   Nhung van de tren day doi hoi rat cao o su tu hoc tap, tu ren luyen, cong hien cua thanh nien voi vai tro la chu the tich cuc cua su nghiep doi moi, chu dong hoi nhap kinh te quoc te. 

III - Muc tieu, phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007 - 2012

Cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007 - 2012 duoc tien hanh trong boi canh co nhung thuan loi, do la: Dang quan tam sau sat hon den thanh nien va cong tac thanh nien; Luat Thanh nien tung buoc di vao cuoc song, Nha nuoc tang cuong quan ly doi voi cong tac thanh nien; Doan TNCS Ho Chi Minh co be day truyen thong, co uy tin trong thanh nien va trong xa hoi. Tuy nhien, cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi cung gap khong it thach thuc, kho khan, do la: co cau to chuc bo may, can bo cua Doan con bat cap, chua theo kip su chuyen dong cua tinh hinh thanh nien, chua thich ung nhanh, nhay voi su "canh tranh" ngay cang gay gat trong van dong, tap hop thanh nien, "benh" thanh tich con kha pho bien; trinh do, nang luc cua doi ngu can bo co nguy co "tut hau" so voi thanh nien; cac the luc thu dich tiep tuc coi thanh nien la doi tuong tac dong chinh trong chien luoc "Dien bien hoa binh" lam thay doi che do. 

Dai hoi Dang toan quoc lan thu X xac dinh: "Doi voi the he tre, thuong xuyen giao duc chinh tri, truyen thong, ly tuong, dao duc va loi song; tao dieu kien hoc tap, lao dong, giai tri, phat trien the luc, tri tue… thu hut rong rai thanh nien, thieu nien va nhi dong vao cac to chuc do Doan TNCS Ho Chi Minh lam nong cot va phu trach". 

La to chuc chinh tri - xa hoi cua thanh nien, vi thanh nien, Doan TNCS Ho Chi Minh tiep tuc doi moi toan dien, phan dau thuc su tro thanh nguoi ban than thiet cua thanh nien, dinh huong cho thanh nien den voi ly tuong cach mang va nhung gia tri cao dep, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc. Doan xac dinh cham lo loi ich chinh dang, hop phap cua thanh nien, tao moi truong giup thanh nien phat huy vai tro xung kich trong cac linh vuc cua doi song xa hoi, la dong luc co ban cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong thoi ky moi. Cac phong trao, cac cuoc van dong va cac hoat dong cua Doan deu phai huong toi muc tieu tap hop, doan ket, giao duc thanh nien, tao moi truong lanh manh, an toan cho thanh nien ren luyen va tu khang dinh, vi su tien bo cua thanh nien va su phat trien cua dat nuoc.

Tren co so do, tu ket qua va kinh nghiem cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky qua, muc tieu chung cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007 - 2012 la: "Tang cuong boi duong long yeu nuoc va y thuc cong dan, ly tuong va dao duc cach mang, ban linh chinh tri va van hoa cho thanh thieu nhi; tich cuc cham lo bao ve quyen va loi ich hop phap cua thanh nien; phat huy tiem nang to lon cua the he tre Viet Nam xung kich "Som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien", phan dau cung toan Dang, toan dan thuc hien thang loi cong nghiep hoa - hien dai hoa dat nuoc vi muc tieu "Dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh" 

Thuc hien muc tieu tren, phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007 - 2012 la: 

- Xay dung Doan TNCS Ho Chi Minh vung manh ve chinh tri, tu tuong va to chuc, trong do tap trung nang cao chat luong doan vien, chat luong can bo, chat luong to chuc co so Doan; tang cuong tap hop, doan ket thanh nien, phat trien Hoi LHTN Viet Nam, Hoi Sinh vien Viet Nam va cac to chuc thanh nien khac do Doan lam nong cot; de cao trach nhiem cua Doan trong phu trach Doi TNTP Ho Chi Minh, xay dung Dang, chinh quyen va cac doan the nhan dan. - Doi moi manh me cong tac tu tuong, van hoa , cong tac thong tin, truyen thong cua Doan; phoi hop voi chinh quyen, cac to chuc doan the nhan dan va huy dong cac nguon luc xa hoi nham cham lo giao duc, giup do thanh thieu nhi. - Ket hop hai hoa viec cham lo boi duong va phat huy thanh nien thong qua to chuc rong khap trong cac doi tuong thanh nien phong trao "4 dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep", "5 xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc".

Khau hieu hanh dong: "Tuoi tre Viet Nam xay hoai bao lon, doan ket, xung kich, sang tao, tinh nguyen xay dung va  bao ve To quoc".

IV- Xay dung lop thanh nien giau long yeu nuoc, co loi song dep, co ly tuong cach mang, co ban linh van hoa  con nguoi Viet Nam.

Trong giai doan moi, nhiem vu quan trong cua Doan la xay dung lop thanh nien giau long yeu nuoc, biet dat loi ich cua ban than trong loi ich chung cua tap the, dat nuoc; co ly tuong cach mang va  ban linh chinh tri vung vang; co tri thuc, chuyen mon, nghiep vu va ky nang lao dong gioi; co van hoa va song tinh nghia; co suc khoe the chat va tinh than lanh manh; giau nhiet huyet sang tao va tinh than tinh nguyen. Nguoi thanh nien cua thoi ky moi vua biet giu gin va phat huy cac gia tri truyen thong tot dep cua dan toc, vua biet lam giau van hoa dan toc bang nhung gia tri, nhung tinh hoa van hoa nhan loai, la hien than tieu bieu cua cac gia tri van hoa Viet Nam. Mot so giai phap co ban:

1) Trien khai thuc hien co hieu qua cuoc van dong "Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac", thiet thuc thuc hien cuoc van dong chinh tri lon trong toan Dang, toan dan "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh".

Cac cap bo Doan can cu the hoa cac noi dung cua cuoc van dong: xay dung tinh doan ket, tuong than tuong ai vi cong dong, chong bang quan vi ky ca nhan; xay dung thai do hoc tap say me, nghiem tuc, lam viec gi cung phai hoc, hoc suot doi, tien quan vao khoa hoc cong nghe, chong tieu cuc, gian doi, khong trung thuc; xay dung tinh than lao dong can cu, sang tao, chong y lai, luoi lao dong; xay y thuc tiet kiem, tieu dung dung kha nang, chong tham nhung lang phi xa hoa; xay y thuc cong dan, thoi quen ung xu van hoa, chong lai cang tu do tuy tien vo ky luat (goi tat la 5 xay, 5 chong) thanh cac tieu chi ren luyen can bo, doan vien, thanh nien, tao cho can bo, doan vien, thanh nien thoi quen tu phe binh va phe binh trong tap the, tu xay dung ke hoach tu duong, ren luyen theo tam guong dao duc cua Bac Ho trong cuoc song hang ngay. Phat trien cac hinh thuc gap go, hoc tap nhung tap the, ca nhan thanh nien tien tien lam theo loi Bac o tat ca cac cap, cac linh vuc, doi tuong.

2) Doi moi noi dung, phuong thuc va nang cao hieu qua cong tac giao duc cua Doan

Truoc het la doi moi va nang cao hieu qua tuyen truyen, giao duc chinh tri, coi day la qua trinh boi duong, ren luyen, nang cao nhan thuc va ban linh chinh tri cho doan vien, thanh nien. Noi dung giao duc phai gan gui, thiet thuc; phuong thuc giao duc phai goi mo cho doan vien, thanh nien tim hieu, trao doi co tranh luan, coi trong giao duc bang hoat dong thuc tien thong qua cac phong trao thi dua yeu nuoc. Trien khai cho doan vien, thanh nien hoc tap ly luan chinh tri, quan triet duong loi va cac nghi quyet cua Dang, dau tranh chong cac quan diem sai trai, bao ve cuong linh, muc tieu ly tuong va vai tro lanh dao cua Dang; to chuc cac dien dan thanh nien, tao dieu kien de doan vien, thanh nien bay to y kien va nang cao nhan thuc chinh tri cua minh.

Trong giao duc truyen thong, coi trong giao duc truyen thong ve vang cua dan toc, cua Dang, cua Doan, truyen thong doan ket, y chi tu cuong, tu ton dan toc, xay dung khat vong chien thang ngheo nan lac hau, tinh than xung kich, tinh nguyen vi cong dong. Trong giao duc dao duc, loi song, Doan de cao giao duc cho thanh nien long yeu lao dong, biet huong thu chinh dang, chong thoi luoi bieng, loi song thuc dung, xa hoa, tieu dung qua kha nang thu nhap cua minh. Doan chu dong boi duong cho thanh nien cac gia tri van hoa truyen thong cua dan toc, dinh huong cho thanh nien tiep thu tinh hoa van hoa nhan loai, kip thoi dinh huong, huong dan thanh nien truoc nhung loai hinh van hoa moi trong am nhac, blog, cac dien dan tren internet v.v. 

Tiep tuc doi moi phuong thuc giao duc luat phap va y thuc cong dan cho thanh thieu nhi, gop phan hinh thanh loi song "Song va lam viec theo phap luat", giup cho thanh nien thuc hien tot hon quyen va nghia vu cong dan, dong thoi van dong thanh nien guong mau chap hanh luat phap, ton trong quy uoc cong dong, tuan thu noi quy, quy dinh cua to chuc. To chuc rong rai cac hinh thuc tu van va tro giup phap ly cho thanh nien, nhat la thanh nien nong thon, thanh nien khu vuc do thi va cac khu che xuat, khu cong nghiep.

Giao duc y thuc quoc phong toan dan va tinh than quoc te chan chinh, giup cho moi thanh nien nhan thuc ro trach nhiem bao ve To quoc trong giai doan hien nay, hieu ro ban chat cac su kien va cac qua trinh quoc te, xay dung cho minh ban linh chinh tri vung vang, chu dong, sang tao trong qua trinh hoi nhap.  

3) Phat hien, tuyen duong, nhan rong cac dien hinh tien tien, coi day la mot trong cac phuong thuc giao duc co hieu qua, la nhiem vu quan trong thuong xuyen cua cap bo Doan. 

Tiep tuc day manh cac phong trao thi dua yeu nuoc trong cac doi tuong thanh thieu nhi, qua do phat hien, bieu duong nhan rong kip thoi cac dien hinh thanh thieu nhi tien tien, biet vuot qua hoan canh kho khan de vuon len trong cuoc song, cac thanh nien song co ly tuong, het minh vi ly tuong, vi tap the, cong dong va xa hoi. To chuc rong rai cac cuoc gap mat, lien hoan nham ton vinh cac dien hinh tien tien tren cac linh vuc. Thuc hien chuong trinh "Thap sang uoc mo tuoi tre Viet Nam", to chuc de cac nha hoat dong xa hoi, cac nha khoa hoc, cac doanh nhan, van nghe si noi tieng, cac dien hinh tien tien trong cac linh vuc giao luu, trao doi voi thanh thieu nhi ca nuoc. Phat trien cac loai giai thuong va cac hinh thuc khen thuong thich hop, ghi nhan va ton vinh can bo, doan vien, thanh thieu nhi dat thanh tich xuat sac trong hoc tap, cong tac.

4) Phat huy cac nguon luc xa hoi trong boi duong, giao duc thanh thieu nhi Khong ngung hoan thien to chuc, bo may lam cong tac tuyen truyen, giao duc;  dau tu nang cao nang luc cho doi ngu bao cao vien, tuyen truyen vien cac cap, dong thoi phat trien manh doi ngu cong tac vien; khai thac tot cac nguon luc va phoi hop voi cac luc luong xa hoi trong cong tac giao duc thanh nien.  Phat huy vai tro cua bao chi, xuat ban va cac thiet che do Doan quan ly trong giao duc thanh thieu nhi, dong thoi chu dong phoi hop chat che voi gia dinh, nha truong, cac to chuc, cac cap chinh quyen trong cong tac giao duc, boi duong the he tre. 

V- Dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep

Trong nhiem ky 2007 - 2012, Doan TNCS Ho Chi Minh chu truong trien khai thuc hien phong trao "4 dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep", gop phan cham lo loi ich chinh dang cua thanh nien, khoi day manh me tiem nang cua thanh nien va huy dong cac nguon luc xa hoi gop phan dinh huong, huong dan, ho tro thanh nien.

1) Dong hanh voi thanh nien trong hoc tap, nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu, tao dieu kien tot nhat de thanh nien duoc hoc tap, nang cao trinh do, phat trien tai nang.

To chuc sau rong trong cac truong hoc cac hoat dong ho tro hoc sinh, sinh vien hoc tap, nghien cuu khoa hoc, phat trien cac san choi tri tue, ren luyen tu duy doc lap, sang tao, tham gia xay dung moi truong hoc duong lanh manh, chong tieu cuc trong thi cu; van dong va to chuc cho thanh nien tham gia pho cap giao duc, chong tai mu chu, giup do thanh thieu nhi co hoan canh kho khan den truong; khuyen khich cac hoat dong ho tro thanh nien ngoai nha truong hoc tap nang cao trinh do hoc van, nghiep vu, boi duong kien thuc kinh te, kien thuc quan ly, kien thuc phap luat.

Tich cuc tham muu voi Dang, Nha nuoc xay dung chinh sach tai nang tre (tu phat hien, tuyen chon, boi duong, ton vinh den phat huy); tham gia xay dung, hoan thien luat phap, chinh sach giao duc va dao tao; tham gia phat trien cac co so dao tao chat luong cao; phoi hop voi cac nganh dong vien thanh nien hoc tap nang cao trinh do hoc van, nghe nghiep, khuyen khich thanh nien ra nuoc ngoai hoc tap, tiep thu khoa hoc cong nghe.

2) Dong hanh voi thanh nien trong huong nghiep, day nghe va giai quyet viec lam, giup thanh nien dinh huong nghe nghiep va lua chon nghe dung dan.  Tuyen truyen nang cao nhan thuc cho thanh nien ve nghe nghiep; to chuc sau rong cac hoat dong tu van nghe va huong nghiep, chu trong dia ban nong thon va trong cac truong hoc, giup cho thanh nien co nhan thuc dung ve lao dong va nghe nghiep, dinh huong nghe va chon nghe dung. Phat trien cac hinh thuc tu van nghe cho thanh nien; lap cac nhom tu van viec lam tai cho va luu dong gan lien voi hoat dong cua chi doan, doan co so. Phan dau moi co so doan la mot dia chi tin cay tu van nghe va viec lam cho thanh nien.

Tang cuong nam bat thong tin thi truong lao dong va nhu cau viec lam cua thanh nien; to chuc va phoi hop to chuc cac hoi cho viec lam, ngay hoi viec lam, san giao dich viec lam, xay dung cac trang thong tin dien tu, ngan hang ve lao dong va viec lam, tham gia day nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien. Tich cuc huong dan giup thanh nien vay von phat trien san xuat va tham gia xuat khau lao dong; khuyen khich va van dong thanh nien tu giup nhau lap nghiep, gop von va lien ket trong san xuat, kinh doanh.

Tham muu cho Chinh phu va cac cap chinh quyen tao co che, chinh sach khuyen khich hoc nghe, dao tao nghe, gioi thieu viec lam, tao viec lam va vay von tao viec lam cho thanh nien; chinh sach ho tro cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te tham gia day nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien...

 3) Dong hanh voi thanh nien trong nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than, gop phan nang cao the luc, dinh huong va xay dung loi song, nep song lanh manh cho thanh nien.

Phat trien manh me cac loai hinh hoat dong van hoa, van nghe, the duc, the thao quan chung o co so; dau tu xay dung va khai thac tot cac thiet che van hoa, the thao do Doan quan ly phuc vu giao duc the chat va van hoa cho thanh thieu nhi; to chuc cac cuoc van dong sang tac van hoc, nghe thuat, cac giai the thao quan chung trong thanh thieu nhi; phat hien va dao tao cac tai nang tre trong linh vuc van hoa, the thao. 

Tang cuong cac hoat dong truyen thong, giao duc gioi tinh, giao duc suc khoe sinh san cho vi thanh nien, thanh nien, van dong thanh nien thuc hien chinh sach dan so cua Dang va Nha nuoc; tang cuong to chuc cac hoat dong tu van, kham benh, phat thuoc cho nguoi ngheo, huong dan xay dung loi song lanh manh, loi song van hoa cho thanh thieu nhi va nhan dan.

Phat huy vai tro cac co quan bao chi, xuat ban cua Doan trong giao duc nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than cho thanh nien. Khuyen khich thanh thieu nhi su dung internet phuc vu cho hoc tap va thoa man nhu cau tinh than lanh manh cua minh; quan tam cham lo doi song van hoa tinh than cho thanh nien nong thon, mien nui, vung sau, vung xa, thanh nien cong nhan o cac khu che xuat, khu cong nghiep, thanh nien lao dong tu do.

Khai thac cac nguon luc xa hoi cho cac hoat dong van hoa, the thao cua thanh thieu nhi; tham muu cho cac cap chinh quyen tang cuong quan ly nha nuoc doi voi hoat dong van hoa, the thao; dau tranh phong, chong benh dich va te nan xa hoi, me tin di doan, van hoa pham phan dong, doi truy, kich dong bao luc; tham muu xay dung chinh sach khuyen khich cac luc luong xa hoi, cac thanh phan kinh te dau tu phat trien cac co so vui choi, giai tri lanh manh cho thanh nien.

4) Dong hanh voi thanh nien trong viec nang cao ky nang xa hoi, giup thanh nien hinh thanh cac ky nang can thiet trong lam viec, giao tiep va hoat dong xa hoi.

Xac dinh noi dung giao duc nang cao kien thuc va ky nang xa hoi cho thanh nien la noi dung quan trong trong sinh hoat chi doan va cac hoat dong tap the do Doan, Hoi to chuc. Tang cuong to chuc cac hoat dong boi duong kien thuc kinh te, chinh tri, xa hoi, to chuc thuong xuyen cac trai huan luyen, ren luyen ky nang o cac cap; to chuc cho thanh nien ren luyen hinh thanh cac ky nang can thiet nhu: ky nang lam viec tap the, ky nang xay dung va thuc hien ke hoach, ky nang thuyet trinh, ky nang giao tiep va ung xu, ky nang giai quyet tinh huong v.v.

Phoi hop voi nha truong trong viec xay dung, hoan thien va doi moi cac noi dung giang day ve kien thuc va ky nang hoat dong xa hoi cho hoc sinh, sinh vien phu hop voi tung cap hoc; tham muu cho Chinh phu dua noi dung cung cap kien thuc va ren luyen ky nang hoat dong xa hoi cho thanh thieu nhi vao noi dung giang day, hoat dong ngoai khoa thuoc he thong giao duc quoc dan.

VI - Xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

Trong 5 nam toi, cung voi viec cham lo boi duong thanh nien, toan Doan tap trung trien khai phong trao "5 xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc", vua phat huy manh me tiem nang cua thanh nien, vua tao moi truong giao duc, ren luyen cho thanh nien, vi su phat trien cua thanh nien, cua cong dong va dat nuoc.

1) Xung kich lao dong sang tao, phat trien kinh te - xa hoi

Lao dong sang tao la pham chat, tiem nang cua tuoi tre. Trong giai doan hien nay, xung kich lao dong sang tao va phat trien kinh te- xa hoi la phat huy vai tro tien phong guong mau cua thanh nien trong lao dong voi nang suat cao hon, chat luong tot hon va hieu qua thiet thuc hon.

De giup cho doan vien, thanh nien phat huy tiem nang sang tao va nhiet huyet cua minh trong phat trien kinh te - xa hoi, Doan trien khai sau rong trong tat ca cac doi tuong thanh nien phong trao "Tuoi tre sang tao". Phan dau o dau co doan vien, thanh nien va hoat dong Doan, o do co hoat dong sang tao. Doan vien, thanh nien trong truong hoc di dau de xuat y tuong, sang kien, giai phap doi moi noi dung, phuong phap day va hoc, nang cao nang luc nghien cuu va thuc hanh nghe. Doan vien, thanh nien trong cong nghiep va dich vu di dau nghien cuu, phat huy sang kien, cai tien ky thuat, nang cao tay nghe, nang cao chat luong san pham, dich vu. Doan vien, thanh nien trong cac co quan hanh chinh di dau nghien cuu cai tien quy trinh xu ly cong viec, nang cao chat luong tham muu, quan ly, xay dung phong cach lam viec trong dan va phuc vu dan tot hon. Doan vien, thanh nien o cac do thi di dau de xuat sang kien trong xay dung va quan ly do thi, tham gia giu gin trat tu an toan giao thong, phong chong TNXH. Doan vien, thanh nien trong nong nghiep va nong thon xung kich ung dung tien bo khoa hoc ky thuat va cong nghe moi vao san xuat va doi song, tiep tuc trien khai sau rong phong trao "4 moi". Doan vien, thanh nien trong cac luc luong vu trang di dau nghien cuu, phat huy sang kien trong huan luyen, bao quan, cai tien su dung trang bi ky thuat.

Doan tiep tuc phat trien rong rai cac hoat dong phat huy nang luc cua thanh nien trong sang tao, tiep can va ung dung khoa hoc, ky thuat, cong nghe hien dai vao san xuat; nghien cuu hinh thuc ho tro cac sang kien, y tuong sang tao cua thanh nien trong cac linh vuc; tich cuc tham muu xay dung co che, chinh sach khuyen khich va ho tro thanh nien thuc hien cac sang kien, y tuong sang tao, nghien cuu khoa hoc.

Cung voi cac hoat dong sang tao, cac cap bo Doan xung kich dam nhan, thuc hien cac chuong trinh, du an phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong, dat nuoc, dac biet o nhung linh vuc, dia ban kho khan. Phat huy vai tro cua thanh nien tham gia phat trien kinh te bien dao, tiep tuc dam nhan xay dung cac dao thanh nien; to chuc cac doi tri thuc tre tinh nguyen, luc luong thanh nien xung phong thuc hien cac chuong trinh, du an kinh te- xa hoi gan voi dam bao an ninh quoc phong vung bien gioi, hai dao, tham gia phat trien cac khu kinh te quoc phong, cai nghien va giai quyet viec lam sau cai nghien cho thanh nien. 

2) Xung kich, tinh nguyen vi cuoc song cong dong

Phat trien phong trao "Thanh nien tinh nguyen" theo huong da dang ve noi dung, nang cao ve chat luong, phu hop voi doi tuong, gop phan tap hop, giao duc thanh nien va tham gia giai quyet nhung van de buc xuc cua cong dong. Xay dung cac chuong trinh va doi hinh tinh nguyen dai han o cac dia ban kho khan, tham gia giai quyet nhung van de buc xuc, viec kho, viec moi cua cong dong. Hinh thuc tinh nguyen da dang: thuong xuyen, ngan han, trung han va dai han, trong do hinh thuc tinh nguyen thuong xuyen dong vai tro chu dao. Noi dung tinh nguyen tap trung vao cong tac xoa doi, giam ngheo, suc khoe cong dong, nang cao dan tri, tinh nguyen chi vien cac cong trinh trong diem quoc gia, tham gia bao ve moi truong, phong chong va khac phuc hau qua thien tai. Phat trien manh tinh nguyen quoc te, tiep tuc chuong trinh dua thanh nien di tinh nguyen o Lao, Campuchia theo huong dai hon phu hop voi yeu cau cua ban va kha nang chuyen mon cua thanh nien. Tiep nhan va phat huy hieu qua cac tinh nguyen vien quoc te den Viet Nam.

To chuc sau rong cac hoat dong "Den on dap nghia", "Uong nuoc nho nguon", hoat dong nhan dao, tu thien, coi do la phuong thuc tap hop va giao duc thanh thieu nhi co hieu qua, gop phan giup do cac gia dinh chinh sach, thuong binh, gia dinh liet si, gia dinh co cong voi cach mang, me Viet Nam anh hung, cac trung tam dieu duong thuong benh binh, cac gia dinh ngheo, tre em co hoan canh kho khan. Van dong va to chuc cho doan vien, thanh nien tham gia hien mau nhan dao, thanh lap cac doi thanh nien tinh nguyen hien mau nhan dao.

3) Xung kich bao ve To quoc, giu gin an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi

Gop phan bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, bao ve an ninh quoc gia, trat tu an toan xa hoi; bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia; bao ve su nghiep doi moi va loi ich quoc gia, dan toc. Doan tiep tuc day manh cac hoat dong tham gia xay dung luc luong vu trang, to chuc cac doi hinh thanh nien xung kich an ninh, cuoc van dong "Nghia tinh bien gioi, hai dao", gop phan giao duc y thuc trach nhiem va phat huy vai tro cua tuoi tre tham gia bao ve To quoc, giu gin an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi. 

Day manh phong trao "Thanh nien Quan doi thi dua ren duc, luyen tai, xung kich, sang tao, xung danh Bo doi Cu Ho" trong thanh nien quan doi; phong trao thuc hien 6 dieu Bac Ho day cong an nhan dan trong thanh nien cong an, phat huy vai tro nong cot cua thanh nien quan doi, cong an tren mat tran dau tranh phong chong toi pham, te nan xa hoi, giu gin an ninh va trat tu an toan xa hoi; phat trien sau rong phong trao doan ket 3 luc luong, phat huy vai tro cua to chuc Doan trong cac luc luong vu trang tham gia xay dung, cung co to chuc Doan, Hoi o dia ban dan cu.

Tich cuc tuyen truyen va to chuc cac hoat dong phong chong toi pham va te nan xa hoi, tham gia cam hoa va giup do thanh thieu nien cham tien, thanh thieu nien vi pham phap luat sau khi cai tao tai hoa nhap cong dong; tiep tuc day manh cac hoat dong phong chong HIV/AIDS, chia se, giup do nhung benh nhan HIV/AIDS.

Thuc hien cuoc van dong "Tuoi tre xung kich giu gin trat tu, an toan giao thong", coi viec chap hanh nghiem chinh luat an toan giao thong la mot trong cac tieu chi ren luyen cua doan vien, tieu chuan danh gia chat luong hoat dong cua co so Doan. Day manh cac hoat dong tuyen truyen nang cao nhan thuc, giao duc y thuc chap hanh luat an toan giao thong trong thanh thieu nhi; phat trien cac doi hinh thanh nien tinh nguyen tham gia giu gin trat tu an toan giao thong; van dong thanh thieu nhi va nhan dan thuc hien nghiem chinh luat giao thong; tham muu trinh Chinh phu de an Doan tham gia giu gin trat tu an toan giao thong, gop phan giam thieu tai nan giao thong, thiet hai ve nguoi va cua do tai nan giao thong gay ra.

4) Xung kich thuc hien cai cach hanh chinh

Gop phan thuc hien nhiem vu cap bach cua Dang, Nha nuoc trong qua trinh doi moi dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te, tao dong luc phat trien kinh te - xa hoi; phat huy vai tro cua to chuc Doan va doan vien trong xay dung nen hanh chinh trong sach, hien dai, xay dung nguoi cong chuc tre gioi, tan tuy voi nhan dan. 

Doan day manh tuyen truyen nang cao nhan thuc ve nhiem vu va trach nhiem cua cong chuc tre trong cai cach hanh chinh; giao duc de hinh thanh nhung pham chat dao duc cua nguoi can bo, cong chuc tre nang dong, sang tao, gioi nghe, tan tuy, cau thi. To chuc rong rai phong trao "3 trach nhiem", gom: trach nhiem voi ban than (trach nhiem trau doi dao duc nghe nghiep, nang cao trinh do nghiep vu, y thuc ky luat, ky nang ung xu, xay dung phong cach lam viec hieu qua va sang tao trong cong viec), trach nhiem voi co quan (trach nhiem hoan thanh nhiem vu duoc giao, trach nhiem xay dung co quan trong sach, vung manh, dan chu, co ky luat, ky cuong) va trach nhiem voi nhan dan (ton trong nhan dan, chong moi bieu hien tham nhung, phien ha sach nhieu nhan dan).

Van dong doan vien, thanh nien hoc tap va ung dung cong nghe thong tin vao cong tac chuyen mon, de xuat cac giai phap cai cach hanh chinh, xay dung cac mo hinh quan ly hanh chinh va bo may hanh chinh tinh gon, hieu qua, tao dieu kien cho thanh nien va nhan dan co co hoi tiep can, tim hieu he thong hanh chinh Nha nuoc. Van dong cong chuc tre xung kich, sang tao trong xay dung van minh cong so, de xuat sang kien cai tien quy trinh quan ly va xu ly cong viec, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, tinh nguyen lam them ngay, them gio khi cong viec va nhan dan yeu cau, tinh nguyen tu van, huong dan, giup do nhan dan giai quyet cac thu tuc hanh chinh. 

To chuc cho doan vien, thanh nien tham gia xay dung va giam sat viec thuc hien cac chinh sach cua Nha nuoc; de xuat sua doi, bo sung nhung chinh sach, phap luat bat cap, khong con phu hop. Tich cuc dau tranh chong moi bieu hien tieu cuc, sach nhieu, gay phien ha cho nhan dan; phat huy vai tro xung kich cua thanh nien va to chuc Doan trong dau tranh phong, chong tham nhung, lang phi. 

5) Xung kich trong hoi nhap kinh te quoc te

Khuyen khich thanh nien chu dong nam bat thong tin ve hoi nhap kinh te quoc te, ve chu truong hoi nhap kinh te quoc te cua Dang, ve nhung co hoi va thach thuc trong qua trinh hoi nhap; tich cuc hoc tap nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, ky thuat, ngoai ngu, tin hoc, luat phap quoc te, tro thanh nhan to cua nguon nhan luc chat luong cao, co kha nang canh tranh de hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua.

Doan tich cuc dinh huong, huong dan thanh nien tham gia hoi nhap kinh te quoc te; tham gia chuan bi cho thanh nien ve kien thuc, ky nang, ban linh chinh tri, ban linh van hoa khi tham gia hoi nhap; tham muu xay dung cac chinh sach ho tro, khuyen khich thanh nien tham gia hoi nhap kinh te quoc te; van dong, ho tro va to chuc luc luong thanh nien la chu cac co so san xuat kinh doanh, cac doanh nghiep tre di dau trong hoi nhap kinh te quoc te; ho tro xay dung va quang ba thuong hieu, san pham cua doanh nghiep tre.

VII - Cong tac cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong 

Cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong la trach nhiem cua moi doan vien, thanh nien va to chuc Doan. Trong nhiem ky 2007-2012, Doan tiep tuc day manh thuc hien cuoc van dong "Vi dan em than yeu", dong thoi van dong cac luc luong xa hoi tham gia bao ve, cham soc va giao duc thieu nhi. Giai phap chinh gom:

1) Nang cao nhan thuc va trach nhiem cua can bo, doan vien va to chuc co so doan trong bao ve, cham soc va giao duc thieu nhi. Day manh cuoc van dong "Vi dan em than yeu", moi co so doan thuc su dong vai tro nong cot trong van dong xa hoi cham soc, giao duc thieu nhi, giup do tre em dac biet kho khan va con em cac gia dinh chinh sach. Nang cao chat luong phong trao "Noi loi hay, lam viec tot, xung dang la con ngoan, tro gioi, doi vien tot, chau ngoan Bac Ho".

2) Cung co va phat trien he thong nha thieu nhi, diem vui choi danh cho tre em; tich cuc huy dong cac nguon luc xa hoi phuc vu cong tac cham soc, giao duc thieu nhi va to chuc cac phong trao thieu nhi o co so; chu dong tham muu cho cac cap chinh quyen dau tu co so vat chat va xay dung diem vui choi danh cho tre em.

3) Van dong va phoi hop chat che voi gia dinh, nha truong trong cong tac bao ve, cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong va to chuc cac phong trao thieu nhi.

VIII - Cong tac quoc te thanh nien

Voi tinh than Doan TNCS Ho Chi Minh va tuoi tre Viet Nam san sang lam ban voi thanh thieu nhi va cac to chuc thanh nien tren the gioi, phan dau cho hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi, trong nhiem ky 2007 - 2012, Doan tap trung vao mot so giai phap co ban sau:

1) Phat trien quan he huu nghi, hop tac voi cac to chuc thanh nien cac nuoc lang gieng, ban be truyen thong; thuc day va mo rong quan he hop tac voi cac to chuc thanh nien cac nuoc khu vuc chau A - Thai Binh Duong va cac khu vuc khac tren the gioi. Tich cuc tham gia cac hoat dong cua thanh nien ASEAN va cac co che da phuong phu hop; tham gia co trach nhiem vao cac hoat dong cua Lien doan Thanh nien Dan chu the gioi va phong trao thanh nien tien bo tren the gioi.

2) Nang cao nang luc va nghiep vu cua can bo Doan cac cap trong hoat dong doi ngoai va giao luu quoc te; nang cao chat luong cac hoat dong quoc te cua Doan; tang cuong quan ly cac hoat dong doi ngoai, cong tac thong tin va huong dan hoat dong quoc te thanh nien.

3) Nang cao nang luc tiep nhan, khai thac va phat huy hieu qua cac du an quoc te phuc vu cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong nuoc.

 IX - Xay dung to chuc Doan TNCS Ho Chi Minh vung manh; mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien; tich cuc tham gia xay dung Dang va chinh quyen nhan dan.

Doan tiep tuc xac dinh: "Chat luong co so la trong tam; can bo la then chot; tap hop, doan ket thanh nien la nhiem vu hang dau". Phuong cham co ban xay dung to chuc Doan la: Mat tran tap hop, doan ket  thanh nien phai rong rai; Doan phai manh; doan vien phai tieu bieu trong moi tap the thanh nien va o cong dong dan cu.

1) Nang cao chat luong doan vien

Doan vien la nhan vat trung tam cua to chuc Doan. Nang cao chat luong doan vien la boi dap, ren luyen ban linh chinh tri, tinh tien phong guong mau va suc quy tu thanh thieu nhi cua nguoi doan vien. Danh hieu doan vien Doan TNCS Ho Chi Minh la niem vinh du, tu hao va trach nhiem cua moi thanh nien khi gia nhap Doan. 

Tap trung nang cao chat luong doi tuong ket nap Doan, moi thanh nien khi vao Doan deu co nhan thuc va hieu biet co ban ve Doan, duoc ren luyen qua hoat dong cua Doan, la thanh nien tieu bieu cua tap the thanh nien, duoc chi doan tin nhiem. Moi doan vien, ben canh sinh hoat co dinh o mot to chuc co so cua Doan duoc khuyen khich dinh ky tham gia hoat dong cua Doan va co trach nhiem cu the voi cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi o dia ban dan cu.

Day manh cac phong trao thi dua cua Doan, tao moi truong cho doan vien ren luyen, dong thoi xac dinh giai phap ren luyen doan vien phu hop voi tung doi tuong, linh vuc, coi trong ren luyen ca ve nhan thuc va hanh dong. Tiep tuc doi moi cong tac quan ly doan vien, thong nhat su dung the doan vien trong viec tiep nhan, chuyen sinh hoat Doan va trong cac hoat dong mang tinh to chuc cua Doan.

 2) Nang cao chat luong chi doan, doan co so

To chuc co so Doan la nen tang co so cua Doan, noi to chuc thuc hien moi chu truong cua Doan, noi ren luyen, phan dau cua moi doan vien va la cau noi giua thanh nien voi to chuc Doan. Nang cao chat luong to chuc co so Doan la nang cao chat luong sinh hoat dinh ky, chat luong hoat dong Doan, suc chien dau va nang luc tap hop, giao duc thanh nien o co so. Doan chu truong day manh cuoc van dong "Xay dung chi doan manh" voi cac tieu chi thich hop cho tung khu vuc. 

Giai phap co ban truoc het can tap trung la doi moi manh me noi dung, phuong thuc sinh hoat, hoat dong chi doan, doan co so, gan sinh hoat, hoat dong cua Doan voi viec giai quyet nhung van de buc xuc cua doan vien trong chi doan, van de buc xuc cua thanh nien o dia ban dan cu, van de buc xuc cua cong dong, don vi. Phat huy vai tro chu the cua nguoi doan vien trong moi sinh hoat, hoat dong cua to chuc co so Doan, trong xay dung va thuc hien cac chu truong cong tac cua Doan; khac phuc tinh trang hanh chinh hoa, sinh hoat, hoat dong hinh thuc va doc thoai mot chieu trong sinh hoat Doan.

Thuong xuyen nghien cuu dieu chinh va phat trien to chuc Doan phu hop voi co che quan ly moi, phan dau o dau co thanh nien, o do co hoat dong thanh nien hoac tac dong, anh huong cua to chuc Doan. Xay dung to chuc Doan trong cac doi, nhom, cau lac bo thanh nien, dong thoi khong ngung mo rong quy mo chi doan, phan dau chi doan co tu 10 doan vien tro len. Phat huy vai tro va de cao trach nhiem cua to chuc co so Doan trong tap hop, doan ket thanh nien, xay dung to chuc Hoi, cham soc, giao duc, bao ve thieu nien, nhi dong, xay dung va bao ve Dang, xay dung va bao ve chinh quyen nhan dan.

3) Xay dung doi ngu can bo Doan dap ung yeu cau cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong giai doan hien nay

Xay dung doi ngu can bo Doan dap ung yeu cau cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong giai doan hien nay la qua trinh tao dung doi ngu can bo tre, gioi, thuc su la nhung nguoi ban, co kha nang huong dan, to chuc hoat dong thanh thieu nien, tu van cho thanh nien va doi thoai voi thanh nien. Trong nhiem ky, Doan thuc hien tot cac quy trinh trong cong tac can bo theo Nghi quyet cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa  VIII ve cong tac can bo Doan trong thoi ky moi, chu trong dong bo cac khau tu quy hoach, tuyen chon, dao tao, boi duong, danh gia, quan ly, su dung va luan chuyen can bo. Doan phoi hop voi cap uy cap duoi thuc hien viec luan chuyen thuong xuyen can bo trong he thong Doan.

Doi moi manh me phong cach lam viec va phuong phap cong tac cua can bo Doan voi yeu cau chung nhat la: ton trong thanh nien; sat thanh nien va co trach nhiem voi thanh nien, phai thuc su "mieng noi, tay lam, oc nghi, chan di, mat thay, tai nghe". Phong cach lam viec cua can bo Doan phai vua phu hop voi tam ly, nhu cau, nguyen vong cua thanh nien, vua dap ung duoc cac yeu cau chi dao va phoi hop lien nganh trong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi.

Doi moi cong tac dao tao, boi duong can bo, theo do, phan cap manh trong dao tao can bo; chu trong dao tao ky nang, nghiep vu cong tac thanh nien, boi duong kien thuc kinh te, quan ly; da dang hoa cac hinh thuc dao tao, boi duong can bo; dao tao can bo gan voi quy hoach, tuyen chon, su dung can bo. Cung co cac trung tam, truong dao tao, boi duong can bo Doan, phan dau dua Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam vao he thong cac truong dao tao o trinh do dai hoc va tren dai hoc, la co quan nghien cuu hang dau ve thanh nien va cong tac thanh nien. 

4) Mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien, xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam, Hoi Sinh vien Viet Nam va cac to chuc thanh nien do Doan lam nong cot chinh tri

Tap hop, doan ket thanh nien, phat trien Hoi LHTN Viet Nam, Hoi Sinh vien Viet Nam va cac to chuc thanh nien do Doan lam nong cot chinh tri the hien vai tro va anh huong cua to chuc Doan trong thanh nien va trong xa hoi, la nhiem vu hang dau cua cac cap bo Doan. 

Phat trien manh to chuc Hoi LHTN Viet Nam, coi do la trach nhiem cua moi cap bo Doan, la bo phan khong tach roi cua cong tac xay dung to chuc Doan. Cac cap bo Doan tang cuong chi dao cong tac Hoi, phan cong nhung can bo co nang luc, pham chat tot phu trach cong tac Hoi; huong dan va khuyen khich cac hinh thuc tap hop thanh nien trong Hoi LHTN Viet Nam (Hoi Cac nha doanh nghiep tre Viet Nam, Hoi Tri thuc tre, Hoi Thay thuoc tre v.v.); phat huy manh me vai tro cua to chuc Hoi LHTN Viet Nam trong tap hop, doan ket thanh nien va tao nguon bo sung luc luong cho Doan. Cung co va phat trien Hoi Sinh vien Viet Nam trong cac truong hoc; phat huy vai tro cua to chuc Hoi Sinh vien trong tap hop, giao duc sinh vien, tao nguon phat trien Doan va xay dung to chuc Doan vung manh. Nghien cuu thi diem viec phat trien Hoi hoc sinh trong cac truong trung hoc co so, trung hoc pho thong, trung hoc chuyen nghiep, cac truong nghe; to chuc rong khap cac hoat dong thi dua, tinh nguyen, tao moi truong cho cac em hoc sinh ren luyen, phan dau tro thanh doan vien.

Tang cuong cong tac thanh nien ton giao, dan toc, to chuc cac loai hinh tap hop thanh nien thich hop trong cac vung ton giao, dan toc. Doan cap tinh, huyen tap trung xay dung doi ngu can bo phu trach cong tac thanh nien dan toc, ton giao, kien toan Ban Mat tran Thanh nien cap tinh, xay dung doi ngu cot can cua Doan trong cac vung ton giao, dan toc tu nhung can bo, doan vien uu tu va nhung dang vien tre.

Day manh cong tac tap hop, doan ket thanh nien va xay dung Hoi trong cac doanh nghiep ngoai quoc doanh, cong ty co phan, kien tri van dong chu doanh nghiep va thanh nien, xay dung cot can, tuy theo dieu kien cu the de lap to chuc Hoi hoac Doan; to chuc cac hoat dong thanh nien thong qua to chuc Cong doan, Hoi doanh nghiep tre va tren dia ban, noi thanh nien sinh song sau gio lam viec. Doan cap tinh, huyen can tang cuong chi dao, tap trung dau tu can bo, bo may va nguon luc vat chat cho mat cong tac quan trong nay. Coi trong cong tac tap hop, doan ket thanh nien Viet Nam o ngoai nuoc, dac biet la du hoc sinh; chu dong phoi hop voi cac nganh lien quan chuan bi cho thanh nien truoc khi di lao dong, hoc tap, cong tac o nuoc ngoai; tang cuong moi lien he giua to chuc Doan, Hoi o nuoc ngoai voi trong nuoc.

5) Nang cao trach nhiem phu trach Doi TNTP Ho Chi Minh cua Doan TNCS Ho Chi Minh, cham lo xay dung Doi vung manh

Phu trach Doi TNTP Ho Chi Minh va cham lo xay dung Doi vung manh la nhiem vu cua moi can bo, doan vien va cap bo Doan; la xay dung to chuc Doan truoc mot buoc. Trong nhiem ky 2007-2012, Doan tap trung nang cao nhan thuc, trach nhiem va trang bi ky nang cong tac Doi cho can bo Doan va doan vien; cung co Hoi dong Doi va luc luong phu trach thieu nhi cac cap, nhat la cap co so; tang cuong tap huan ky nang, nghiep vu cho doi ngu can bo phu trach va chi huy Doi; phat trien he thong cac thiet che phuc vu cong tac Doi va phong trao thieu nhi. Cac cap bo Doan phan cong nhung can bo gioi phu trach cong tac Doi, dong thoi phat trien doi ngu cong tac vien cham lo cong tac thieu nhi.

Trien khai thuc hien tot chuong trinh "Ren luyen phu trach Doi", chuong trinh "Ren luyen doi vien"; nang cao chat luong hoat dong cua Doi TNTP Ho Chi Minh; cong tac doi vien truong thanh; cong tac nhi dong; cong tac Doi trong nha truong va tren dia ban dan cu theo phuong cham: o dau co tre em, o do co hoat dong Doi va phong trao thieu nhi.

6) Nang cao hieu qua cong tac kiem tra, giam sat cua Doan, phuc vu cong tac chi dao, cung co va xay dung to chuc Doan vung manh. Doan tap trung nang cao nhan thuc, kien thuc, ky nang nghiep vu cong tac kiem tra, giam sat cho can bo lanh dao cac cap cua Doan; dat trong tam vao viec kiem tra, giam sat thuc hien cac chu truong cong tac cua Doan, danh gia duoc hieu qua viec thuc hien cung nhu tinh thuc tien cua tung chu truong do cap bo Doan cac cap ban hanh; kiem tra, giam sat viec chap hanh Dieu le Doan va kip thoi giai quyet khieu nai, to cao, gop phan bao ve quyen loi hop phap cua doan vien, thanh nien.

7) Tich cuc tham gia xay dung va bao ve Dang, xay dung chinh quyen va cac doan the nhan dan

Coi day la vinh du, trach nhiem va quyen loi chinh tri cua doan vien, thanh nien va to chuc Doan. Trong 5 nam toi, Doan day manh giao duc nang cao nhan thuc cho doan vien, thanh nien ve Dang; tich cuc dau tranh bao ve Cuong linh, duong loi cua Dang; to chuc cac phong trao hanh dong cach mang, tao moi truong cho doan vien, thanh nien ren luyen, phan dau tro thanh dang vien Dang Cong san Viet Nam; truc tiep boi duong gioi thieu doan vien uu tu cho Dang, bo sung luc luong tre co chat luong cho Dang; ren luyen dang vien tre. Tich cuc, chu dong tham muu cho Dang ve cong tac thanh nien, dong thoi tham gia dong gop y kien xay dung cap uy Dang va dang vien; tao nguon can bo cung cap cho Dang.

Trong viec tham gia xay dung va bao ve chinh quyen nhan dan, Doan tap trung van dong doan vien, thanh nien "Song va lam viec theo Hien phap va phap luat", guong mau thuc hien Luat Thanh nien, chinh sach, luat phap cua Nha nuoc, quy che dan chu o co so; thuc hien chuc nang giam sat va phan bien xa hoi doi voi cac chinh sach, luat phap cua Nha nuoc; tham muu xay dung chinh sach, nhat la chinh sach lien quan den thanh nien va cong tac thanh nien; tham muu xay dung quy che phoi hop hoat dong voi cac cap chinh quyen; boi duong tao nguon can bo cung cap cho cac cap chinh quyen.

Trong viec tham gia xay dung cac doan the nhan dan, Doan tap trung van dong doan vien la thanh vien cua cac doan the nhan dan thuc hien tot nhiem vu cua to chuc, dong thoi xay dung moi quan he phoi hop chat che voi cac doan the trong cong tac thanh nien, boi duong, tao nguon can bo cung cap cho cac doan the.

X - Doi moi phuong thuc hoat dong; nang cao chat luong tham muu, chi dao cua Doan. 

1) Tiep tuc kien toan to chuc bo may cac cap cua Doan tu Trung uong den co so, to chuc bo may chuyen trach dam bao tinh gon, xac dinh ro chuc nang, nhiem vu cua tung don vi, nham nang cao hieu qua tham muu, tranh chong cheo; trong chi dao tang cuong tinh chu dong, khuyen khich su sang tao cua cap tinh, de cao tinh chi dao vi mo va tham muu chien luoc cua cap Trung uong. Xay dung Ban Chap hanh Doan cac cap vung manh, thuc su la co quan lanh dao, chi dao cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi; co quan tham muu, giup viec cua cac cap uy Dang ve cong tac thanh nien.

2) Doi moi triet de viec ban hanh va to chuc thuc hien cac chu truong cong tac cua moi cap bo Doan, kien tri phuong cham tap trung cho co so, huong den thanh nien, tung buoc khac phuc tinh trang ban hanh nhieu chu truong, hoac chu truong chong cheo, chu truong khong sat thuc voi yeu cau cua thuc tien. Cac chu truong do cap bo Doan khoa truoc ban hanh neu con phu hop thi tiep tuc bo sung va to chuc thuc hien. Cap bo Doan chi ban hanh chu truong moi nham giai quyet nhung van de moi nay sinh hoac van de buc xuc dat ra o co so; kien quyet khac phuc hanh chinh hoa, quan lieu, pho truong hinh thuc trong Doan. 

3) Doi moi cong tac thong tin trong he thong Doan, tung buoc tin hoc hoa trong cong tac thong tin, dam bao thong tin nhanh, chinh xac va thong nhat, dong thoi khong ngung doi moi cong tac thi dua cua Doan, xac dinh cac tieu chi cu the, thiet thuc de danh gia thi dua hang nam. Ra soat de bo sung, sua doi tieu chuan cac danh hieu thi dua, cac hinh thuc khen thuong, dam bao khen dung nguoi, dung viec, co tac dung neu guong va co vu phong trao thanh thieu nhi. 4) Tiep tuc to chuc trong toan Doan "Thang Thanh nien" hang nam, la thang cao diem tuoi tre ca nuoc thi dua hoc tap, lao dong sang tao; thang cao diem tinh nguyen vi cuoc song cong dong; thang cao diem dau tranh phong chong toi pham va te nan xa hoi; thang cao diem xa hoi cung hanh dong cham lo cho thanh nien va cong tac thanh nien.

5) Doi moi va nang cao chat luong tham muu cho cap uy Dang trong lanh dao cong tac thanh nien; mo rong moi quan he cong dong trach nhiem voi cac cap chinh quyen, cac doan the trong cong tac thanh nien; coi trong phoi hop voi gia dinh trong cham lo giao duc thanh thieu nhi, boi duong va phat huy thanh nien.

XI - Mot so chuong trinh, du an va chi tieu cu the

1) Mot so chuong trinh, du an

1.1 Chuong trinh "Thanh nien xung kich giu gin trat tu an toan giao thong". Ben canh viec van dong va to chuc cho thanh nien thuc hien phap luat an toan giao thong, Doan chu dong dang ky voi Chinh phu trien khai de an tham gia giu gin trat tu an toan giao thong, phan dau giam thieu vi pham trat tu an toan giao thong, thiet hai ve nguoi va cua do tai nan giao thong gay ra.

1.2 Thuc hien de an huong nghiep, day nghe va giai quyet viec lam cho thanh nien giai doan 2007 - 2012, gop phan nang ty le lao dong qua dao tao len tren 50%. 1.3 To chuc hanh trinh "Thap sang uoc mo tuoi tre Viet Nam", gop phan nuoi duong hoai bao, ly tuong song cho thanh thieu nhi. Trong giai doan 2007-2012, toan Doan to chuc cho cac nha hoat dong xa hoi co uy tin, cac anh hung, cac nha khoa hoc, cac nha giao, cac doanh nhan tieu bieu, cac nha hoach dinh chinh sach tham gia doi thoai, tu van, ho tro thanh thieu nhi trong xac dinh muc tieu, ly tuong song, xay dung hoai bao, uoc mo song dung dan. 1.4 Xay dung moi 1.000 diem truy cap internet va pho cap kien thuc cong nghe thong tin cho thanh nien nong thon.

1.5 Chuong trinh ho tro sang kien, y tuong sang tao cua thanh nien. Se lua chon nhung sang kien, y tuong sang tao kha thi cua thanh nien trong phat trien kinh te - xa hoi, phat trien cong dong, hoat dong thanh thieu nhi de ho tro hoan thien va trien khai trong thuc te.

1.6 Chuong trinh "Vi cac chien si noi bien gioi, hai dao", gop phan ho tro, dong vien cac chien si lam nhiem vu tai cac khu vuc bien gioi, hai dao, nhat la cac chien si lam nhiem vu tai quan dao Truong Sa. 2) Mot so chi tieu cu the

2.1- Phan dau den cuoi nhiem ky 2007- 2012 ca nuoc co 7,5 trieu doan vien. Gioi thieu cho Dang 1 trieu doan vien uu tu.

2.2- 100% tinh, thanh pho va mot so nganh co to chuc Hoi/CLB doanh nghiep tre; 50% doanh nghiep la hoi vien Hoi Doanh nghiep tre xay dung duoc to chuc Doan/Hoi.

2.3- Tu van, huong nghiep, day nghe cho 3 trieu doan vien, thanh nien, gioi thieu va giai quyet viec lam cho 2 trieu thanh nien.

2.4- Moi co so Doan co it nhat 01 cong trinh "Vi dan em than yeu" trong nam; moi chi doan co it nhat mot viec lam danh cho tre em trong thang. 

***

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX la Dai hoi doan ket, dan chu, sang tao va phat trien. Nhung quyet dinh cua Dai hoi the hien y chi va nguyen vong cua the he tre Viet Nam duoc dem tai nang, suc tre xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Voi tinh than dong hanh voi thanh nien tren duong lap than, lap nghiep, phat huy vai tro xung kich cua thanh nien trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX keu goi toan the thanh thieu nhi Viet Nam hay giuong cao ngon co vinh quang cua Doan TNCS Ho Chi Minh, nguyen tiep buoc truyen thong cha anh, nam chac thoi co, van hoi, quyet tam khac phuc moi kho khan, thach thuc, phan dau cung toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thanh cong muc tieu som dua nuoc ta ra khoi tinh trang nuoc kem phat trien, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh, vi tuong lai tuoi sang cua tuoi tre.

BAN CHAP HANH TRUNG UONG DOAN

Viet Bao

Comment :Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Draft Report of the Central Executive Group VIII Congress of National Union in the Ninth
Vietnam, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam Youth Federation, the Student, Uncle Ho, Standing Committee, Union Central Executive Committee, traffic order and safety, team TNTP Ho Chi Minh, capital for production development, economic development, improve quality, economic integration, operations, and the
GROUP Youth HO CHI MINH CITY CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE Hanoi, October 15, 2007 Improving the quality of team organization, enhance foster revolutionary ideals, the establishment of youth itself, establish business, shock development - economic and social security ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

Nhan xet, hay lien he ve tin Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0