Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khai mac DH Doan lan thu IX, Tong bi thu Nong Duc Manh :

Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

Tai DH, Tong bi thu thay mat Dang trao tang Doan TN buc truong “TT VN xay dung hoai bao, doan ket, sang tao, xung kich trong xay dung va bao ve To quoc” - Anh Viet Dung

Sang nay, 18-12, Dai hoi (DH) dai bieu toan quoc lan thu IX Doan TNCS Ho Chi Minh da chinh thuc khai mac tai thu do Ha Noi, voi su tham du cua 1.033 dai bieu.

>> Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong: Doan se sat canh cung thanh nien
>> Huong toi DH Doan

Tong bi thu Nong Duc Manh, chu tich QH Nguyen Phu Trong cung dai dien lanh dao Dang, Chinh phu, cac bo nganh, cac lao thanh cach mang, Ba me VN anh hung, cac cuu bi thu TU Doan cac thoi ki… da den du.

Nhung diem son cua gioi tre hom nay

Tai le khai mac, Tong bi thu Nong Duc Manh da nhiet liet bieu duong, khen ngoi nhung thanh tich xuat sac cua TN. Theo Tong bi thu, cac tang lop TN da tiep buoc cha anh, nhan thuc dung tinh hinh va nhiem vu, neu cao chi tien thu, phat huy pham chat tot dep va the manh cua TT, xung kich, dam duong nhung viec kho, noi kho, chap nhan moi gian nan thu thach, chu dong, sang tao, gop phan tao nen nhung thanh tuu to lon va co y nghia lich su, “lam sau sac them niem tu hao cua the he tre trong giai doan moi”.

Tong bi thu cung cho rang cac hoat dong cua TT trong thoi gian gan day nhu cac phong trao “TN tinh nguyen”, “TN lap nghiep”, “TT giu nuoc”… da “tao nhung dau an tot dep trong doi song xa hoi”, va “thu hut dong dao luc luong tre tham gia, vua dong gop vao nhiem vu chung, vua thiet thuc cham lo loi ich chinh dang cua TN”.

Ve dinh huong cho thoi gian toi, Tong bi thu nhan manh den bon van de ma Doan can quan tam. Cu the, Doan phai thuong xuyen coi trong cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, doi moi va mo rong cac hinh thuc sinh hoat, hoc tap, nang cao nhan thuc li luan, xay dung ban linh TN. Doan can gan chat cac hoat dong cua minh voi cac nhiem vu chung cua dat nuoc, nhat la nhiem vu phat trien kinh te xa hoi, giu vung on dinh chinh tri, xa hoi.

Doan can lam nong cot trong phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap, lay viec hoc tap ve cac mat, tien cong vao khoa hoc cong nghe, nghiep vu quan li, ren luyen tay nghe de cong hien ngay cang nhieu cho dat nuoc. Cuoi cung, Doan phai ra suc xay dung to chuc vung manh toan dien ve chinh tri, tu tuong va to chuc, du suc dam nhan vai tro nong cot trong phong trao TN, Hoi TN, SV.

Tai DH, Tong bi thu thay mat Dang trao tang Doan TN buc truong “TT VN xay dung hoai bao, doan ket, sang tao, xung kich trong xay dung va bao ve To quoc”.

Cung tai le khai mac, anh Vo Van Thuong, bi thu thu nhat TU Doan da trinh bay bao cao cua Ban chap hanh TU Doan khoa 8, phuong huong nhiem vu, cac giai phap chu yeu cua Doan trong thoi gian toi.

Theo bao cao, nam nam qua cong tac giao duc cua Doan khong ngung duoc doi moi, phong trao “thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve to quoc” duoc to chuc deu khap, hoat dong Doan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va doan the nhan dan duoc coi trong, cong tac chi dao cua Doan tiep tuc duoc doi moi, tap trung cho co so, tang cuong tham muu xay dung cac chinh sach doi voi TN…

Va con do thach thuc

Ben canh nhung thanh tich, Tong bi thu Nong Duc Manh cung chi ro nhung khuyet diem, nhuoc diem, han che cua TN va hoat dong Doan. Do la “viec giao duc li tuong cach mang va hoai bao cho TN chua sau sac. To chuc Doan chua co nhieu bien phap, hinh thuc phong phu, linh hoat de huong moi hoat dong cua TN phuc vu cho muc tieu, li tuong, doi moi hoat dong cua Doan. Phong trao TN phat trien khong deu, chat luong doan vien, TN trong cac linh vuc, cac doi tuong con co khoang cach. Mot bo phan TN con chua chuyen tam vao viec hoc tap, ren luyen, tu vuon len, cong hien cho dat nuoc...”.

Ngoai ra, bi thu thu nhat TU Doan da thang than thua nhan hoat dong Doan van con nhung han che, yeu kem. Do la hieu qua cong tac giao duc, cham lo loi ich chinh dang cho TN, cong tac thieu nhi, chat luong doan vien va to chuc co so doan… con chua cao, chua dap ung duoc thuc te phat trien cua TN.

Anh Vo Van Thuong cho rang trong nam nam toi, muc tieu, phuong huong chung cua Doan la phai “tang cuong boi duong long yeu nuoc va y thuc cong dan, li tuong va dao duc cach mang, ban linh chinh tri va van hoa cho thanh thieu nhi; xay dung Doan vung manh; tich cuc cham lo bao ve quyen va loi ich hop phap cua TN; phat huy tiem nang to lon cua the he tre VN xung kich som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, phan dau cung toan dang, toan dan thuc hien thang loi CNH-HDH dat nuoc vi muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”.

Chieu cung ngay, cac dia bieu da chia to thao luan tai 14 trung tam ve cac van de: TT VN hoc tap lam theo loi Bac; Xay dung lop TN VN giau long yeu nuoc, co loi song dep, co li tuong cach mang, co ban linh van hoa con nguoi VN; Dong hanh voi TN trong nghe nghiep va viec lam; Dong hanh voi TN trong viec hoc tap, nang cao trinh do; Dong hanh voi TN trong nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than; Dong hanh voi TN trong phat trien ki nang XH; Xung kich lao dong sang tao va phat trien KT-XH; Xung kich, tinh nguyen vi cuoc song cong dong; Xung kich bao ve to quoc, giu gin an ninh chinh tri va trat tu an toan XH; Xung kich thuc hien cai cach hanh chinh; Xung kich trong hoi nhap KT quoc te; Xay dung Doan vung manh, mo rong mat tran doan ket tap hop TN.

Ngay mai (19-12), DH tiep tuc lam viec tai hoi truong de thao luan va thong qua du thao sua doi Dieu le Doan; bao cao kiem diem cong tac nhiem ki cua Ban chap hanh TU Doan khoa 8; de an xay dung Ban chap hanh khoa 9. Dac biet, chieu nay DH se tien hanh bo phieu bau Ban chap hanh TU Doan khoa 9. Theo de an, BCH TU Doan khoa 9 se gom 145 nguoi (tang 10 nguoi so voi khoa 8), va nham phat huy tinh than dan chu, DH se gioi thieu so du den 10% de bau BCH TU Doan kho moi.

Khau hieu hanh dong cua thanh nien nhiem ky 2007 - 2012

Khau hieu hanh dong cua TN nhiem ki 2007-2012 la “TT VN xay hoai bao lon, doan ket, xung kich, sang tao, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc”. Toan Doan se trien khai to chuc sau rong trong cac doi tuong thanh thieu nhi phong trao “Nam xung kich phat trien kinh te xa hoi, bao ve To quoc” va “bon dong hanh voi TN lap than, lap nghiep”.

Cu the, Doan se tap trung trien khai cac phong trao: xung kich lao dong sang tao; xung kich tinh nguyen vi cuoc song cong dong; xung kich bao ve To quoc, giu gin an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi; xung kich thuc hien cai cach hanh chinh; xung kich trong hoi nhap kinh te quoc te. Dong thoi se trien khai cac phong trao dong hanh voi TN trong hoc tap, trong nghe nghiep viec lam, trong nang cao suc khoe the chat, tinh than va dong hanh voi TN trong phat trien ki nang xa hoi.

Toan Doan se tap trung thuc hien cac chuong trinh, du an cu the ma tieu bieu la de an “doan tham gia giu gin trat tu an toan giao thong”, de an ho tro TN hoc nghe va tao viec lam, hanh trinh “thap sang uoc mo TT VN”, chuong trinh ho tro sang kien, y tuong sang tao cua TN, chuong trinh “vi dan em than yeu”, “vi cac chien si noi bien gioi, hai dao”.

Phan dau den cuoi 2012, ca nuoc co 7,5 trieu doan vien, gioi thieu cho dang mot trieu doan vien uu tu, tu van, huong nghiep, day nghe cho ba trieu doan vien, TN, gioi thieu, giai quyet viec lam cho hai trieu TN, moi co so doan co mot cong trinh, phan viec “vi dan em than yeu”…

DUC BINH

-------------------------------------------

Tinh cam cua thanh nien quoc te doi voi TT Viet Nam

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da nhan duoc thu, dien chuc mung cua Lien doan Thanh nien Dan chu the gioi, Doan thanh nien va Hoi Thanh nien nhieu nuoc tren khap cac chau luc, the hien tinh cam va su ung ho nhiet tinh doi voi TT Viet Nam. TTXVN xin tran trong trich gioi thieu.

+ Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi (WFDY): Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh la mot to chuc nong cot voi phong trao cua Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi.

“Chung toi rat vui mung vi duoc biet rang Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh to chuc Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX tai Ha Noi. Thanh nien Viet Nam co mot lich su hien hach, vinh quang trong cuoc dau tranh giai phong dat nuoc chong lai chu nghia de quoc. Gin giu va phat huy truyen thong tot dep, ho dang co nhung dong gop het suc quan trong trong cong cuoc xay dung dat nuoc, trong do Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh giu mot vai tro het suc cot yeu va noi bat.

Nhan dip Dai hoi Doan toan quoc cua cac dong chi, chung toi cung muon duoc danh gia cao dong gop cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh nhu la mot to chuc nong cot voi phong trao cua Lien doan Thanh nien Dan chu The gioi. Chung toi luon ghi nho no luc cua cac dong chi khi dang cai to chuc Dai hoi Thanh nien Dan chu lan thu 17 tai Ha Noi. To chuc Doan cua cac dong chi da chung to su tham gia rat tich cuc va to lon doi voi cac Festival Thanh nien Sinh vien the gioi cung nhu cac hoat dong khac cua Lien doan.

Chung toi luon luon nhin nhan Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh nhu mot phan trong cong cuoc dau tranh vi hoa binh, huu nghi va doan ket quoc te va chong lai chu nghia de quoc cua chung toi o moi noi tren the gioi. Chung ta luon sat canh cung nhau de dau tranh vi nen doc lap dan toc, cong bang xa hoi va dan chu, vi su hoc tap va lao dong va cac quyen loi khac cua thanh nien”

+ Trung uong Doan Thanh nien nhan dan Cach mang Lao: Danh gia cao thanh qua dat duoc cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh

“Ban Chap hanh Trung uong Doan thanh nien nhan dan Cach mang Lao va thanh nien cac bo toc Lao nhiet liet chao mung Dai hoi dai bieu Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh lan thu IX.

Trung uong Doan Thanh nien nhan dan cach mang Lao danh gia cao thanh qua dat duoc cua Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va thay rang, duoi su lanh dao sang suot cua Dang Cong san Viet Nam va bang su sang tao cua cac dong chi lanh dao Trung uong Doan, voi su doan ket, gan bo cua cac can bo, doan vien thanh nien va thieu nhi tren toan quoc, Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh da gianh duoc thanh cong to lon trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Day la su dong gop to lon cho To quoc, giup cho To quoc them giau manh, nang cao vi the cua nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam trong khu vuc va tren the gioi.

Trong khong khi tung bung nay, xin gui loi chuc mung den Ban Chap hanh Trung uong Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va cac dong chi dai bieu du Dai hoi cung toan the Doan vien thanh nien, thieu nhi Viet Nam suc khoe, thanh cong trong moi cong viec.”

+ Doan Thanh nien Cong san Cuba: Dai hoi se la su thuc day quan trong trong cong tac chinh tri tu tuong cua Doan.

“Chung toi rat vui mung nhan duoc tin Dai hoi lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh. Chung toi hoan toan tin tuong rang ket qua cua cac cuoc hop cung nhu nhung y tuong moi duoc thong qua tai Dai hoi nay se la mot su thuc day quan trong trong cong tac chinh tri tu tuong cua Doan.”

Doan Thanh nien Cong san Cuba vua to chuc Dai hoi lan thu VI voi cac buoi thao luan tai Doan co so. Tai cac buoi thao luan neu tren chung toi da thong nhat ve nhu cau can phai hoan thien cong tac ve chuc nang va cau truc noi bo cung nhu vai tro quan trong ma the he thanh nien Cuba dong gop trong su nghiep Cach mang.

Tu mat tran chien dau cua chung toi, xin chuc cac dong chi dat duoc nhieu thanh cong trong viec to chuc Dai hoi lan thu IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh”.

+ Doan Thanh nien Cong san Trung Quoc: Cung co tinh huu nghi giua thanh nien hai nuoc

“Ban Chap hanh Trung uong Doan Thanh nien Cong san Trung Quoc xin duoc gui nhung loi chuc mung tot dep nhat toi thanh cong cua Dai hoi. Doan TNCS Ho Chi Minh la luc luong ho tro va hau bi cua Dang Cong san Viet Nam, co nhung vai tro rat quan trong trong nhung thoi ky khac nhau cua lich su, duoc Dang va Chinh phu Viet Nam danh gia cao.

Ben canh do, to chuc Doan cua cac dong chi cung voi Doan TNCS Trung Quoc cung da va dang tham gia tich cuc trong cac hoat dong giao luu huu nghi giua thanh nien hai nuoc chung ta trong cac chuong trinh da dang, phong phu nhu cac cuoc Gap go Huu nghi Thanh nien Viet Nam - Trung Quoc. Nhung no luc cua cac dong chi la nhung dong gop to lon doi voi su hieu biet lan nhau va cung co tinh huu nghi doi doi ben vung giua thanh nien hai nuoc va giua hai nuoc chung ta.

Chung toi chan thanh chuc Doan TNCS Ho Chi Minh se nam bat nhung co hoi tu thanh cong cua Dai hoi IX, dan dat doan vien thanh nien trong cac linh vuc khac nhau dat duoc nhieu thanh tuu to lon hon nua trong su nghiep phat trien kinh te va xa hoi theo con duong xa hoi cua nghia cua Viet Nam !”

+ Hoi Thanh nien Campuchia: Dai hoi the hien y chi manh liet va long dung cam cua thanh nien va nhan dan Viet Nam anh hung

“Dai hoi IX Doan TNCS Ho Chi Minh la mot su kien chinh tri rat quan trong va co y nghia vi no the hien y chi manh liet va long dung cam cua thanh nien va nhan dan Viet Nam anh hung, nhung nguoi da cung co vi tri vung chac cua minh voi tu tuong cua Chu tich Ho Chi Minh, vuot qua moi tro ngai de gianh duoc nhung thanh tuu dang ke, gop phan to lon vao su nghiep cong nghiep hoa - hien dai hoa theo duong loi cua Dang Cong san Viet Nam, nhung thanh tuu nay duoc the hien ro tren moi linh vuc cua doi song xa hoi va that dang kham phuc”.

+ Doan Thanh nien Cong san Bo Dao Nha: “Chung toi chuc cac dong chi to chuc thanh cong Dai hoi, tin tuong rang Doan Thanh nien Ho Chi Minh se tiep tuc cung co su nghiep giao duc, to chuc, tap hop thanh nien Viet Nam dau tranh vi quyen loi cua ho.”

+ Doan Thanh nien Cong san My: Doan ket ben nhau vi su nghiep chung cua hoa binh, cong ly va doan ket quoc te

“ Ca hai to chuc cua chung ta van phai tiep tuc dau tranh cho niem hy vong va an ninh cua thanh nien tren dat nuoc minh va tren toan the gioi. Nhung thang loi do chi dat duoc khi thanh nien doan ket ben nhau vi su nghiep chung cua hoa binh, cong ly va doan ket quoc te. Chung toi xin chuc mung Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh va chung ta cung huong toi xa hoi chu nghia!”

+ Doan Thanh nien Cong san Canada: Tang cuong tinh doan ket phong trao hanh Thanh nien Viet Nam - Canada

“Trong nhung nam thang de quoc xam luoc dat nuoc cua cac dong chi, Doan Thanh nien Cong san Canada da to chuc cac chien dich, tranh dau doi cham dut cuoc chien tranh va ung ho luc luong giai phong dan toc o Viet Nam. Ngay hom nay, chung toi van tiep tuc tinh doan ket voi dat nuoc Viet Nam xa hoi chu nghia.Chung toi xin chuc cac dong chi thanh cong trong Dai hoi nay, mong duoc tang cuong hon nua tinh doan ket cua chung toi voi cac phong trao hanh dong cua Thanh nien Viet Nam.”

+ Doan Thanh nien Cong san Hy Lap: Nhan manh vai tro quan trong cua Doan TNCS Ho Chi Minh

“Chung toi phai nhan manh vai tro quan trong cua Doan TNCS Ho Chi Minh trong nhung nam thang xay dung chu nghia xa hoi, trong cuoc dau tranh chong lai nhung moi de doa va xam luoc thuong xuyen tai mot dat nuoc co mot vi tri dia ly chien luoc nhu cua cac ban”

+ Hoi Thanh nien Yemen: Dai hoi se la niem hy vong lon cho tat ca TT Viet Nam

“Dai hoi IX Doan Thanh nien Cong san Ho Chi Minh se la niem hy vong lon cho tat ca TT Viet Nam nam bat co hoi tham gia xay dung dat nuoc giau manh hon cua dan toc Viet Nam.”

Theo Huong Thuy - Luu Thoan, TTXVN

Viet Bao
Comment :Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Union pivotal movement to build a learning society
PRIVATE Union, VN TT, TT Vietnam, Ho Chi Minh Communist Youth Union, IX, Ho Chi Minh Communist Youth Union, University Union, the Communist Youth Union of Ho Chi Minh, Ban Union Central Committee, Communist Party of Vietnam, First Secretary, Hanoi, economic development, general secretary, social studies, the active fillers
This morning, 18-12, the Congress (University of ) deputies to the Ninth National Ho Chi Minh Communist Youth Union was officially opened in Hanoi, with the participation of 1033 delegates. u003eu003e First Secretary of the Central Union Vo Van Thuong Doan will work closely with young people u003eu003e How to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đoàn là nòng cốt phong trào xây dựng một xã hội học tập

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đoàn là nòng cốt phong trào xây dựng một xã hội học tập bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap

Nhan xet, hay lien he ve tin Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Doan la nong cot phong trao xay dung mot xa hoi hoc tap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0