Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh

Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>1. Giai ca nhan

Giai dac biet: Doan Duc Phuong - Doan 34 Cuc Bao ve an ninh Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam. 2 giai nhat: Nhom "Duoi co truyen thong" - Hoc vien An ninh nhan dan, Nguyen Tuan Hung - Doan Truong DH Tay Nguyen

7 giai nhi: Nguyen Thi Nhat Le (Truong THCS Minh Quang, huyen Ba Vi, tinh Ha Tay); Chi doan B61 (Tong cuc V Bo Cong an); Bui Xuan Nhan (xa Dong Quang, huyen Gia Loc, tinh Hai Duong); Doan TN Hoc vien Canh sat nhan dan (Hoc vien Canh sat nhan dan); Nguyen Trung Duc (lop 12 chuyen Tin, Truong THPT chuyen Hung Vuong - Phu Tho); Le Xuan Duc (Truong THCS Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa); Ngo Minh Dung (Buu dien trung tam Sai Gon - TP.HCM).

30 giai ba: Phung Thi To Loan (Doan Truong DH Tay Nguyen); Chi doan PC18 (Cong an tinh Thua Thien-Hue); Nhom Trinh Dinh Hung (Truong DH Phong chay, chua chay); nhom Dong doi (Hoc vien An ninh nhan dan); Le Trong Thanh (Truong THCS Hoa Thuong, huyen Dong Hy, Thai Nguyen); Vo Thi Kim Thanh (Phong Chinh tri, BCHQS tinh Ba Ria-Vung Tau); Hoang Thi Van Anh, Trinh Thi Hong Tuoi (khoa Lich su, Truong DH Vinh, Nghe An); Vu Dinh My (so 336 Nguyen Luong Bang, phuong Thanh Binh, TP Hai Duong); Vu Tien (can bo huu tri, so 6C, khu 3, phuong Binh Han, TP Hai Duong); Vo Thi Le Quyen (Cong an TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh); Dang Thi May (Truong THPT Tu Ky tinh Hai Duong); Pham Quoc Tuan (so 38C, ngo 31 Luong Khanh Thien, quan Hoang Mai - Ha Noi); Nguyen Thi Li Na (Truong tieu hoc Binh Thuan, thi xa Tuyen Quang, tinh Tuyen Quang); Pham Thi Thu Hong (Nha in Quan doi II, Tong cuc Chinh tri QDNDVN); Nguyen Le Liem (Chi doan co so Hau Can, Cong an tinh Thua Thien-Hue); Nguyen Tien Giap (PA 17 Cong an tinh Ha Tay); Hoang Tuan Hoi, Can Thanh Son (Dai doi 2, Tieu doan 2, Hoc vien Chinh tri quan su); Lai Ngoc Oanh (Ban Tuyen giao Huyen uy Yen Khanh, tinh Ninh Binh); Pham Hong Duc (Truong THCS Tan Yen, huyen Yen Dinh, tinh Thanh Hoa); Dao Xuan Dat (PA23 Cong an tinh Bac Ninh); Nguyen Thi Ngan (Nha may in quan doi II - Tong cuc Chinh tri QDNDVN); Vu Van Vuong va DVTN (Chi doan Trai giam quan su Quan khu III); Nhom Viet Hung, Lan Huong, Hai Thanh, Trong Quan, Anh Tuan (Hoc vien An ninh nhan dan); Nhom Sao Khue (Hoc vien An ninh nhan dan); Le Xuan Duc (B9-D36 Hoc vien An ninh nhan dan); Vo Thanh Hung (Cong an huyen Son Tinh, tinh Quang Ngai); Nguyen Tac Luy (Hoc vien Bao chi va tuyen truyen); Nguyen Quoc Viet (Huyen doan Kim Dong - Hung Yen); Nhom Bui Thi Ngoc Ha (Hoc vien An ninh nhan dan); Nguyen Thi Xuan (Chi doan phong KCS Cong ty phan dam hoa chat Ha Bac)

Thong bao

Ban to chuc cuoc thi tran trong kinh moi cac tap the, ca nhan dat giai ve du le tong ket va trao giai cuoc thi vao 8 gio 30 ngay15.4.2006 tai Cung Van hoa The thao - TN Ha Noi, so 1 pho Tang Bat Ho, Ha Noi. Cac ca nhan, tap the mang theo chung minh thu nhan dan hoac giay gioi thieu cua co quan, don vi de nhan giai thuong. Cac tap the, ca nhan khong ve nhan giai Ban to chuc se gui qua duong buu dien. Moi chi tiet xin lien he Ban Tu tuong - Van hoa T.U Doan, dien thoai: 04.9430409. (Thong bao nay thay cho giay moi).

Ban to chuc cuoc thi

123 giai khuyen khich: Chi doan co quan Tinh doan Thanh Hoa (Tinh doan Thanh Hoa); Nguyen Tien Hien (Cong ty in va bao bi Binh Thuan); Vu Thi Huong Giang, Tran Thi Thu Hoai, Vo Thi Ngoc, Phan Thi Huong (K43, A1, Khoa Giao duc chinh tri, DH Vinh); Chu Thi Thanh Binh (Van phong Cong an tinh Tuyen Quang); Nguyen Anh Tu (Phong to chuc can bo Cong an tinh Bac Ninh); Lang Khac Hieu (Phong bao ve an ninh kinh te - Cong an tinh Soc Trang); Nguyen Duc Thang (Cong an huyen Tu Son, tinh Bac Ninh); Nhom Bui Tien Linh (Lop D20, T34, DH Phong chay, chua chay); Tran Manh Hung (A21, Tong cuc An ninh-Bo Cong an); Nguyen Thanh Long (Cong an Huyen An Nhon, tinh Binh Dinh); Tran Van Phuong (Truong CD Su pham Ben Tre); Pham Tuan Mai Huong (Van phong Cong an tinh Thua Thien Hue); Trinh Thi Tuyet Mai (Chi doan co quan tinh Doan Thanh Hoa); Tran Le Hoan (lop Toan-Tin, K11, Truong CD Su pham Tuyen Quang); Dam Thi Huong (PV11 Cong an tinh Cao Bang); Le Van Phuong xa Quang Khai, huyen Tu Ky, tinh Hai Duong); Nguyen Thi Thanh Xuan (DH Su pham Vinh, tinh Nghe An); Dao Thi Thanh (So Tai chinh tinh Son La); Nguyen Thi Van Nga (Van phong Doan Vien Khoa hoc - Cong nghe Viet Nam); Pham Thi Thu Hien (Phan xuong van tai I, Cong ty than Mao Khe, tinh Quang Ninh); Le Thanh Van (Phong To chuc can bo Cong an tinh Bac Giang); Nguyen Thi Hien (Trung tam The duc the thao Quan doi - Cuc Quan huan - Bo Tong tham muu - BQP); Truong Quoc The Minh (Tinh doan Binh Thuan); Pham Thi Ngoan (lop 12A4 Truong THPT Xuan Truong B, tinh Nam Dinh); Nguyen Duy Thanh (Cong an huyen K"Bang, tinh Gia Lai); Nguyen Thi Yen (Truong THCS Que Nham, tinh Bac Giang); Nguyen Thi To Nhu (Truong THCS Yen Nghia - Ha Dong - Ha tay); Nguyen Thi Ngoc Lan (Phong Cong tac chinh tri Cong an tinh Phu Tho); Nguyen Ngoc Tuan (Huyen doan Dien Ban, tinh Quang Nam); Phi Van Khanh (Truong Quan su quan khu Thu do); Lai Thi Phuong (Doan co quan chinh quyen huyen Quynh Phu, tinh Thai Binh); Do Ngoc Quang (Buu dien thi xa Mong Cai, tinh Quang Ninh); Trinh Thi Kieu Loan (UBND thi tran Quan Lao - Thanh Hoa); Ly Thi Phuong Lam (So Nong nghiep va Phat trien nong thon tinh Gia Lai); Hoang Thi Thanh Huyen (PV27 Cong an tinh Bac Giang); Nguyen Phung Tam (Truong DH Tay Bac); Tran Cam Hong (Van phong Huyen uy Tran Van Thoi, tinh Ca Mau); Nghiem Thi Thanh Nga (PV11, Cong an tinh Phu Tho); Phan Tien Dung (PV11, Cong an tinh Phu Tho); Nguyen Duc Thieu (Cong ty Co phan CMC, Tong cong ty xay dung Song Hong); Le Thi Hong Phuong (PV 24 Cong an tinh Phu Tho); Nguyen Thi Thu Hang (Tong cong ty xay dung Song Hong); Nguyen Duc Lang (Lop KH3B, Hoc vien Hanh chinh quoc gia); Duong thi Thanh Nhac (Mat tran To quoc tinh Cao Bang); Doan TN Van phong T.U Dang; Tran Duc Minh (Lop B4 K44, khoa Lich su, Truong DH Vinh, tinh Nghe An); Phi Nhu Sinh (PC 23 Cong an tinh Gia Lai); Huu Thi Minh Ngoc (Truong Chinh tri tinh Ha Tay); Ha Quang Hung (PC 15 Cong an tinh Phu Tho); BCH Chi doan co quan Tinh doan Thai Nguyen; Nguyen Chien Thang (PC13 Cong an tinh Thua Thien-Hue); Le Nu Oanh Kieu (Vien Kiem sat nhan dan tinh Phu Yen); Ngo Duc Thong (Van phong Huyen uy Tu Son, tinh Bac Ninh); Pham Van Giang (Doi Phap che, Van phong Cong an tinh An Giang); Dinh Van Dang (Lop Bao ve Thuc vat khoa 2005 DH Tay Nguyen - Dak Lak); Phi Ba Khoat (Lien doan Lao dong thi xa Son Tay, tinh Ha Tay); Chi doan B1-D26 (Hoc vien An ninh nhan dan); Vu Thi Nga (Chi doan Ban Tuyen giao va cac ban Dang tinh Binh Dinh); Do Tuan Anh (Benh vien Quan doi 108); Truong THPT Thinh Long (huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh); Nguyen Thi Thu Trang (Truong THPT Ia Sao, huyen Ia Grai, tinh Gia Lai); Hoang Cao Phuc (Phong Chinh tri, Cong an tinh Cao Bang); Tran Duc Van (So Tai Chinh tinh Son La); Nguyen Kien Cuong (Phong Cong tac chinh tri - Cong an tinh Phu Tho); Tran Thi Hong Tuoi (Nha khach quan doi, Cuc doi ngoai, Bo Quoc phong); Pham Thi Hong Phuong (Van phong Doan Vien Khoa hoc Cong nghe Viet Nam); Phan Thi Quynh Nga (Nha may in Quan doi II Tong cuc Chinh tri QDNDVN); Nguyen Van Lam (Phong an ninh dieu tra Cong an tinh Dak Lak); Nguyen Van Giang (Dai doi 3, tieu doan I, Lu Doan 229 Bo Tu lenh Cong binh); Nguyen Thi Hoa (Vien Kiem sat nhan dan huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh); Nguyen Dinh Toan (Van phong Cong an tinh Hai Duong); Tran Thi Nguyet (Khoa dia ly, Truong Dai hoc Vinh, tinh Nghe An); Nguyen Thuy Huyen (Phong Tai chinh ke toan, Xi nghiep sua chua toa xe Ha Noi); Nhom Hai Ha, Huu Hoang (Hoc vien An ninh nhan dan); Nguyen Thi Hong Duyen (Phong Canh sat dieu tra toi pham ve trat tu Quan ly kinh te va chuc vu Cong an tinh Ninh Binh); Nhom PSO (Hoc vien An ninh nhan dan); Nguyen Thi Phong (Truong PTTH Kim Dong - tinh Hung Yen); Le Thanh Hai (Khoa Lich su, Truong Dai hoc Quy Nhon, tinh Binh Dinh); Lam Thanh Ha (PV11 Cong an tinh Cao Bang); Ngo Thi Thanh Tam (Ngan hang chinh sach xa hoi tinh Ben Tre); Le Thien Dung (lop 6A1, Truong THCS Thieu Vien, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa); Pham Bien Cuong, Tran Dinh Trieu (PC22 Cong an tinh Dak Lak); Nguyen Thuy Dung (Khoa Sinh hoa - K44, Truong DH Tay Bac); Pham Thi Kim Phuong (PV 11, Cong an tinh Lam Dong); Ho Hai Hung (Doan Truong cao dang Su pham Nha Trang); Vu Thi Bich Hoan (Cong ty Co phan vat lieu xay dung Song Lo); Nguyen Hoang Thong (Truong THPT Ban cong Thach Xuan, huyen Chau Thanh A, tinh Hau Giang); Ngo Thanh Son, Nguyen Anh Tai, Luong Ngoc Tho, Dinh Ba Au (Hoc vien Canh sat nhan dan); Dong Thi Thu Trang (lop DHY 36A - Hoc vien Quan y); Nguyen Huu Kiet (Buu dien tinh Quang Nam); Khoa nghiep vu Canh sat kinh te (Hoc vien Canh sat nhan dan); Tran Nu Que Phuong (Thu vien Quan doi); Ngo Thi Minh Lanh (Truong Chinh tri tinh Quang Binh); Huynh Thi Que Lan (Truong trung hoc Lam nghiep so 2, huyen Trang Bom, tinh Dong Nai); Dang Huy Hoang (So Dien luc tinh Tra Vinh); Tran Binh Nghia (Ban Thanh nien Cong an tinh Ha Tinh); Nguyen Van Quynh (Truong THCS Pham Ngoc Thach, phuong Nai Hien Dong, Q.Son Tra, TP Da Nang); Tong Xuan Giang (Bao tang tinh Binh Duong); Nguyen Anh Hong, Tran Bao Vinh, Tran Thi Phuong, Le Tuong Vi (Ban cong tac TN, Cong an TP Can Tho); Dinh Xuan Thu (Nha thieu nhi huyen Kim Bang, tinh Ha Nam); Nguyen Thi Thu Thuy (Van phong Doan TN Dai hoc Hang Hai); Hoang Thi Kim Thanh (Truong Chinh tri tinh Lao Cai); Nguyen Thi Truc Linh (Cong ty Xo so kien thiet Tay Ninh); Nguyen Anh Tuan (Chi doan KT tin hoc K9, Truong CDSP Quang Tri); Truong Hai Thi (Nha Thieu nhi tinh Dong Nai); Nguyen Hiep Hong Cao Khanh (Phong Bao ve an ninh kinh te Cong an tinh Dong Thap); Nguyen Le Anh Tuy, Do Thi Lan Huong (Cuc Tro giup phap ly Bo Tu phap); Tran Thanh Hang (Trung tam VHTT-The thao huyen Meo Vac, tinh Ha Giang); Nguyen Thi Thu Trang (Chi doan II Khoi truc thuoc - Doan Cong an tinh Kom Tum); Dinh Thi Thanh Nga (PV11 - Cong an tinh Lao Cai); Pham Manh Cuong (Kho bac Nha nuoc Binh Phuoc); Do Duc Ha (Truong Chinh tri tinh Dac Nong); Nguyen Thi Thuy Mai (Trung tam hiep dong chi huy dieu hanh bay hang khong); Tran Thi Minh Tam (Buu dien tinh Lam Dong); Le Trung Kien (xa An Hoa, huyen Tam Duong, tinh Vinh Phuc); Quach Ngoc Trang Anh (Lop 11A3 - THPT Viet Bac, tinh Lang Son); Trinh Thi Minh Thao (PA 17 CA Tinh Dien Bien); Nguyen Van Hiep (BCH Quan su - Duc Hue - tinh Long An); Vu Thi Thuy Trang (Tinh Doan Ninh Thuan); Tran Quoc Cuong (PA 25 - CA tinh Tien Giang); Pham Tan Dat (PA 25 - CA tinh Vinh Long); Le Thanh Phuong (Van phong Thi uy Bac Lieu, tinh Bac Lieu); Ha Thi Thanh Van (T.U Hoi LHPN Viet Nam).

Cac giai thuong khac do Ban to chuc trao tang

Nguyen Thi Ngoc Ha Sophia - Truong DH tong hop moi Bungari (Sinh vien VN o nuoc ngoai); Tran Van Trung (Nguoi cao tuoi, xom 7, xa Hai Toan, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh); Dang Nhu Thai (Nguoi khiem thi, Uy vien Thuong vu Tinh hoi nguoi mu Ninh Binh); Nguyen Ngoc Hai (Nguoi khuyet tat, lop 5B, Truong tieu hoc A Xuan Hong, huyen Xuan Truong, tinh Nam Dinh); Bun hien xap, Phun ma hi say (Nguoi nuoc ngoai, sinh vien Lao, Dai hoc Vinh Nghe An).

2. Giai tap the

1 giai dac biet: CB, DV, TN Cong an.

2 giai nhat : CB, DV TN Quan doi, CB, DV, TTN tinh Bac Giang.

8 giai nhi: CB, DV, TTN tinh Bac Ninh; CB, DV, TTN tinh Hung Yen; CB, DV, TTN tinh Hai Duong; CB, DV, TTN tinh Ninh Binh; CB, DV, TTN tinh Thanh Hoa; CB, DV, TTN tinh Nghe An; CB, DV, TTN tinh Phu Tho; CB, DV, TTN tinh Dak Lak.

23 giai Ba: CB, DV, TTN tinh Yen Bai; CB, DV, TTN tinh Hoa Binh; CB, DV, TTN tinh Cao Bang; CB, DV, TTN tinh Tuyen Quang; CB, DV, TTN tinh Vinh Phuc; CB, DV, TTN tinh Thai Nguyen; CB, DV, TTN TP Ha Noi; CB, DV, TTN tinh Ha Tay; CB, DV, TTN tinh Quang Ninh; CB, DV, TTN tinh Nam Dinh; CB, DV, TTN tinh Thua Thien-Hue; CB, DV, TTN tinh Ha Tinh; CB, DV, TTN tinh Quang Tri; CB, DV, TTN TP Da Nang; CB, DV, TTN tinh Khanh Hoa; CB, DV, TTN tinh Ninh Thuan; CB, DV, TTN tinh Ha Nam; CB, DV, TTN tinh Thai Binh; CB, DV, TN Tong cong ty duong sat Viet Nam; CB, DV, TTN TP.HCM; CB, DV, TTN tinh Dong Nai; CB, DV, TTN tinh Binh Dinh; CB, DV, TTN tinh An Giang.

71 giai khuyen khich: CB, DV, TN Khoi I cac co quan T.U; CB, DV, TTN TP Hai Phong; CB, DV, TTN tinh Quang Binh; CB, DV, TN khoi co quan Dan van T.U; CB, DV, TN Khoi co quan Noi chinh T.U; CB, DV, TTN TP Can Tho; CB, DV, TTN tinh Hau Giang; CB, DV, TTN tinh Gia Lai; CB, DV, TTN tinh Kon Tum; CB, DV, TTN tinh Dak Nong; CB, DV, TTN tinh Lam Dong; CB, DV, TTN tinh Son La; CB, DV, TTN tinh Lao Cai; CB, DV, TTN tinh Quang Nam; CB, DV, TTN tinh Quang Ngai; CB, DV, TTN tinh Binh Phuoc; CB, DV, TTN tinh Binh Thuan; CB, DV, TTN tinh Ha Giang; CB, DV, TTN tinh Bac Kan; CB, DV, TTN tinh Lai Chau; CB, DV, TN nganh Hang khong dan dung Viet Nam; CB, DV TTN TP Lao Cai, tinh Lao Cai; CB, DV, TTN huyen Van Chan, tinh Yen Bai; CB, DV, TTN thi xa Son La, tinh Son La; CB, DV TN Cong an tinh Cao Bang; CB, DV, TN Truong CDSP Tuyen Quang; CB, DV, TN Cong an tinh Phu Tho; CB, DV, TTN thi xa Vinh Yen, tinh Vinh Phuc; CB, DV, TN khoi Doanh nghiep tinh Thai Nguyen; CB, DV, TTN huyen Que Vo, tinh Bac Ninh; CB, DV, TTN huyen Tan Yen, tinh Bac Giang; CB, DV, TTN Q.Dong Da, TP Ha Noi; CB, DV, TTN huyen An Duong, TP Hai Phong; CB, DV, TTN huyen Cam Giang, tinh Hai Duong; CB, DV, TTN huyen Yen My, tinh Bac Giang; CB, DV, TTN huyen Thuong Tin, tinh Ha Tay; CB, DV, TTN huyen Ly Nhan, tinh Ha Nam; CB, DV, TTN huyen Thai Thuy, tinh Thai Binh; CB, DV, TTN huyen Kim Son, tinh Ninh Binh; CB, DV, TN Cong an tinh Thanh Hoa; CB, DV, TN Truong Dai hoc Vinh, tinh Nghe An; CB, DV, TTN huyen Can Loc, tinh Ha Tinh; CB, DV, TN Cong an tinh Quang Binh; CB, DV, TTN huyen Hai Lang, tinh Quang Tri; CB, DV, TN Cong an tinh Thua Thien-Hue; CB, DV, TTN huyen Dien Ban, tinh Quang Nam; CB, DV, TTN huyen Son Tinh, tinh Quang Ngai; CB, DV, TTN TP Quy Nhon, tinh Binh Dinh; CB, DV, TTN TP Nha Trang, tinh Khanh Hoa; CB, DV, TTN huyen Ninh Phuoc, tinh Ninh Thuan; CB, DV, TTN thi xa Kon Tum, tinh Kon Tum; CB, DV, TTN TP Buon Ma Thuot, tinh Dak Lak; CB, DV, TTN Q.5, TP.HCM; CB, DV, TTN huyen Thong Nhat, tinh Dong Nai; CB, DV, TN Khoi dan chinh Dang tinh Tay Ninh; CB, DV, TTN huyen Chon Thanh, tinh Binh Phuoc; CB, DV, TN Khoi dan chinh Dang tinh Dong Thap; CB, DV, TTN quan O Mon, TP Can Tho; CB, DV, TTN huyen Tra On, tinh Vinh Long; CB, DV, TTN huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang; CB, DV TN Hoc vien Chinh tri quan su; CB, DV, TN Hoc vien An ninh nhan dan; CB, DV, TN Hoc vien Canh sat nhan dan; CB, DV, TN Cong ty Van tai hang hoa duong sat; CB, DV, TN Tong cong ty Hang khong Viet Nam; CB, DV, TN Van phong T.U Dang; CB, DV, TN Vien Khoa hoc - Cong nghe VN; CB, DV, TN Bo Tu phap; Chi doan luu hoc sinh Viet Nam tai Bac Kinh Trung Quoc; Chi doan luu hoc sinh tai Cong hoa Lien bang Nga; gia dinh Cong giao ba the he xa Van Hai, huyen Kim Son, tinh Ninh Binh.

Viet Bao
Comment :Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
Personal List award, collective contests "75 years of history seems rang of Ho Chi Minh Communist Youth Union "| Thanh Hoa, Binh Dinh, Nghe An Ninh Binh, Bac Giang, TN Industry, People's Security Institute, People's Police Academy, General Political Dep
1. address individual Special Award: Doan Duc Phuong - Union 34 Protection Department General Political Department security QĐND Vietnam. 2 prizes Best Group "Under the traditional flag" - People's Security Institute, Nguyen Tuan Hung - Union University Highlands.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách giải cá nhân, tập thể cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách giải cá nhân, tập thể cuộc thi tìm hiểu "75 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach giai ca nhan tap the cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0