Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>(Bao cao tom tat cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII do dong chi Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet BCH Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII, trinh bay tai Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan TNCS Ho Chi Minh)

 

 Kinh thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc,

 Kinh thua Doan Chu tich,

 Kinh thua cac vi dai bieu khach quy,

 Kinh thua Dai hoi,

Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X; la Dai hoi doan ket, sang tao, hoi nhap va phat trien, co nhiem vu danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII, xac dinh muc tieu, phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007-2012.

Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

Trong qua trinh chuan bi cac van kien cua Dai hoi, Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII da nhan duoc nhieu y kien sau sac, the hien su tin yeu, tam huyet voi Doan, voi su nghiep giao duc, boi duong va phat huy tiem nang to lon cua the he tre, thiet tha mong muon cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi co nhieu doi moi, dap ung doi hoi ngay cang cao cua thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc tu y kien chi dao cua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va cac Ban cua Trung uong Dang; tu gop y cua cac dong chi lanh dao cac Bo, nganh, to chuc chinh tri - xa hoi o trung uong, cac cap uy dia phuong, cac lao thanh cach mang, cac nha quan ly, nha khoa hoc, giao duc, nha hoat dong xa hoi, cac sy quan, tuong linh, cac van nghe sy, phong vien bao chi va can bo, doan vien, thanh thieu nhi ca nuoc.

Cac van kien trinh tai Dai hoi lan nay la ket tinh tri tue cua toan Doan va TT ca nuoc, tiep thu va van dung sang tao cac nghi quyet cua Dang, su chi dao cua cac dong chi lanh dao, cung nhung gop y chi tinh cua cac dong chi can bo, doan vien lop truoc. Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu IX Doan TNCS Ho Chi Minh xin bay to long biet on sau sac ve su quan tam va nhung tinh cam, trach nhiem lon lao do cua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, su dong gop quy bau, day tinh than xay dung cua cac the he can bo doan va dong dao doan vien thanh thieu nhi vao cac van kien cua Dai hoi.

Thay mat Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII, toi xin trinh bay nhung noi dung chu yeu trong cac van kien trinh Dai hoi.

I - Danh gia ket qua thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII.

Trong 5 nam qua, Doan TNCS Ho Chi Minh da tan dung tot nhung thoi co, no luc khac phuc kho khan, vuot qua thach thuc, ra suc phan dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII va da thu duoc ket qua tren nhieu linh vuc.

Cong tac giao duc cua Doan khong ngung duoc doi moi, da dang ve noi dung, phuong thuc. Cac hoat dong giao duc ngay cang gan gui, thiet thuc, di vao long nguoi, phu hop voi cac doi tuong thanh thieu nhi, khoi goi doan vien thanh nien tu giac ren luyen; noi bat la viec to chuc co hieu qua cac cuoc van dong binh chon, tuyen duong cac dien hinh tien tien, cac sinh hoat chinh tri, sinh hoat truyen thong: "TT Viet Nam tien buoc duoi co Dang", “TT voi tu tuong Ho Chi Minh”, "Tiep lua truyen thong, mai mai tuoi 20", "TT song dep, song co ich", cuoc van dong “TT Viet Nam - Song, chien dau, lao dong va hoc tap theo guong Bac Ho vi dai”, “TT Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac”, cac cuoc thi tim hieu truyen thong cach mang cua Dang, dan toc va Doan thanh nien da thu hut hang chuc trieu doan vien thanh nien va nhan dan tham gia, duoc du luan xa hoi danh gia cao, gop phan boi duong long tu hao ve truyen thong dau tranh cach mang cua dan toc, cua Dang, cua cac the he tre Viet Nam. Vun trong niem tin vao ly tuong cua Dang, thoi thuc TT hanh dong tich cuc trong moi linh vuc cong tac.

Phong trao "Thi dua, tinh nguyen xay dung va bao ve To quoc" duoc to chuc deu khap, gop phan co vu, dinh huong va ho tro thanh nien lap than, lap nghiep, tham gia phat trien kinh te- xa hoi, giu vung quoc phong  an ninh, trat tu, an toan xa hoi. Phong trao thi dua day tot, hoc tot phat trien voi cac hoat dong khuyen khich, boi duong tai nang tre, phat trien quy khuyen hoc, khuyen tai, cac hoc bong, giai thuong; phong trao thi dua san xuat, kinh doanh, chuyen giao tien bo khoa hoc ky thuat, ho tro thanh nien lap cac du an phat trien san xuat co hieu qua thiet thuc; phong trao “Bon moi” trong thanh nien nong thon, phong trao “Sang tao tre” trong thanh nien cong nhan, vien chuc va cac doi tuong thanh nien khac da thuc day cac hoat dong sang tao, ung dung tien bo khoa hoc vao san xuat va doi song.

Cac hoat dong day nghe, giai quyet viec lam cho thanh nien tiep tuc duy tri co ket qua. Doan tiep tuc dam nhan thuc hien cac chuong trinh, du an quoc gia va dia phuong, phat huy vai tro xung kich cua TT trong phat trien kinh te- xa hoi. Phong trao thanh nien trong cac luc luong vu trang duoc trien khai co hieu qua gop phan giao duc, ren luyen thanh nien quan doi giu vung pham chat "Bo doi Cu Ho", ve hinh anh dep cua can bo chien sy Cong an trong thoi ky moi tren mat tran bao ve To quoc, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, phong chong thien tai. Diem son cua phong trao thanh nien 5 nam qua la phong trao “Thanh nien tinh nguyen” tiep tuc phat trien manh me, khang dinh la mot trong cac phuong thuc tap hop, giao duc thanh nien co hieu qua, tham gia giai quyet nhung kho khan, buc xuc cua cong dong, gop phan tao dung hinh anh dep cua nguoi thanh nien Viet Nam xung kich, tinh nguyen o nhung noi, nhung linh vuc kho khan, vung sau, vung xa.

Cong tac cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong co chuyen bien tich cuc, dap ung tot hon nhu cau cua thieu nhi; vai tro cua Doan trong bao ve, cham soc va giao duc tre em the hien ngay cang ro. Cong tac quoc te thanh nien co su phat trien ve chat, quan he chinh tri doi ngoai, giao luu huu nghi tiep tuc duoc mo rong, gop phan tang cuong hieu biet, tinh doan ket huu nghi va hop tac voi thanh nien va nhan dan cac nuoc, dong gop tich cuc vao phong trao thanh nien dan chu, tien bo tren the gioi, thuc hien tot duong loi doi ngoai cua Dang va Nha nuoc.

Hoat dong Doan tham gia xay dung Dang, chinh quyen va cac doan the nhan dan duoc coi trong, gop phan nang cao nhan thuc va phat huy vai tro cua doan vien, thanh nien trong xay dung he thong chinh tri. Thong qua cuoc van dong “Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang cong san Viet Nam” da gop phan bo sung nguon sinh luc co chat luong cao cho Dang voi tren 60% dang vien moi ket nap hang nam la tu doan vien uu tu.

Cong tac xay dung to chuc Doan thoi gian qua duoc quan tam tap trung chi dao voi nhieu giai phap tich cuc; chat luong doan vien, chat luong to chuc co so doan, chat luong can bo doan duoc nang len; so thanh nien duoc ket nap vao Doan tang nhanh hang nam, mat tran tap hop, doan ket thanh nien duoc mo rong. Vai tro nong cot cua Doan trong xay dung to chuc va hoat dong cua Hoi LHN Viet Nam, Hoi sinh vien, Hoi doanh nghiep tre Viet Nam duoc khang dinh ro net.

Cong tac chi dao cua Doan tiep tuc duoc doi moi, tap trung cho co so; tang cuong, tham muu xay dung chinh sach doi voi thanh nien; coi trong phoi hop voi cac nganh, doan the. Diem thanh cong noi bat trong nhiem ky qua la Ban Chap hanh, Ban thuong vu, Ban Bi thu Trung uong Doan da chu dong, cu the hoa va trien khai thuc hien toan dien Nghi quyet Dai hoi Doan toan quoc lan thu VIII; tham muu cho Dang lanh dao cong tac thanh nien, tham muu xay dung chinh sach, phap luat lien quan den thanh nien va cong tac thanh nien.

(Quoc hoi ban hanh Luat Thanh nien, Chinh phu ban hanh Chien luoc phat trien thanh nien Viet Nam den nam 2010, chinh sach cho can bo Doan, Hoi trong truong hoc va nhieu chinh sach lien quan khac); chi dao to chuc thanh cong "Thang Thanh nien" hang nam voi tinh than: TT hanh dong vi cong dong - Xa hoi cham lo, boi duong thanh nien. Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Doan cap tinh thuc hien tot hon vai tro chi dao va to chuc cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi o dia ban; tham muu cho cap uy Dang phoi hop co ket qua voi cap chinh quyen, doan the.

Kinh thua cac dong chi dai bieu,

Kinh thua Dai hoi,

Ben canh nhung ket qua dat duoc, chung ta nghiem tuc kiem diem con nhung han che, yeu kem, do la:

 - Hieu qua cong tac giao duc cua Doan chua cao, Doan chua tan dung het cac co hoi, chua phat huy het suc manh cua cac luc luong xa hoi va cac nguon luc trong cong tac giao duc thanh nien. Phuong thuc giao duc cua Doan cham doi moi, chua dap ung nhu cau, tam ly cua doan vien, thanh nien. Cong tac tuyen truyen, pho bien phap luat, trong do co Luat thanh nien, Chien luoc phat trien thanh nien den nam 2010, con nhieu han che. Viec trien khai chuong trinh lien tich voi mot so Bo, nganh con hinh thuc, hieu qua thap. 

 - Hoat dong cham lo loi ich chinh dang cho thanh nien chua dau tu dung muc nen chua tuong xung voi tiem nang cua to chuc Doan; viec tham muu xay dung chinh sach tai nang tre, khuyen khich thanh nien hoc nghe, chinh sach huy dong thanh nien tham gia phat trien giao duc cong dong, ho tro thanh nien nghien cuu khoa hoc chua duoc trien khai hieu qua.

- Cong tac thieu nhi tren dia ban dan cu con nhieu kho khan, lung tung; vai tro tien phong, guong mau cua mot bo phan doan vien, thanh nien trong cham soc, giao duc thieu nhi chua ro.

- Chat luong doan vien, chat luong to chuc co so doan, chat luong can bo doan chua theo kip su chuyen dong cua tinh hinh thanh nien cung nhu yeu cau tap hop thanh nien trong giai doan hien nay. Dang chu y la nang luc, trinh do cua mot bo phan can bo Doan tut hau so voi thanh nien. Tinh ben vung cua mot so phong trao, cuoc van dong chua cao. Doan chua co giai phap thich hop phat trien to chuc Doan, Hoi va to chuc cac hoat dong thanh nien trong cac moi truong, khong gian hoat dong moi cua thanh nien.

- Ly luan ve cong tac van dong thanh nien, ve cac loai hinh tap hop thanh nien, ve mo hinh to chuc va hoat dong cua Doan chua theo kip tinh hinh thuc tien. Cong tac thi dua, khen thuong con hinh thuc, chua co tac dung tich cuc co vu va thuc day phong trao thanh thieu nhi.

Nhung han che, yeu kem tren day co nguyen nhan khach quan va nguyen nhan chu quan, trong do, nhung nguyen nhan chu quan la chu yeu, do la:

Mot so chu truong cua Doan chua sat thuc te, khi trien khai thieu don doc, kiem tra, tong ket kip thoi; cong tac can bo cua Doan con bat cap; nang luc, trinh do nghiep vu, kien thuc kinh te, xa hoi cua mot bo phan can bo doan con thap. Viec tham muu cho Dang trong tao nguon, dao tao, su dung va luan chuyen can bo o mot so khu vuc chua tot. Doan cham thich ung voi su phat trien kinh te - xa hoi va nhu cau cua thanh nien.

Cong tac tong ket thuc tien, nghien cuu ly luan ve cong tac thanh nien chua dap ung yeu cau dat ra. Dieu kien, phuong tien hoat dong va nguon luc cho cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi con kho khan. Su chuyen dich nhanh cua co cau kinh te, tinh trang vi pham phap luat va te nan xa hoi gia tang, su khong guong mau cua mot bo phan can bo, dang vien co anh huong tieu cuc den tinh hinh tu tuong thanh nien, cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi.

II - Tinh hinh thanh nien, Muc tieu, phuong huong cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky 2007 - 2012

Cung voi su phat trien cua dat nuoc, cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi, thai do va y thuc chinh tri cua thanh nien co chuyen bien tich cuc. y thuc lap than, lap nghiep cua thanh nien cao hon truoc. Long nhan ai, tinh tich cuc chinh tri - xa hoi va tinh than xung phong, tinh nguyen cua thanh thieu nhi ngay cang duoc khoi day manh me. Tam the, nang luc hoi nhap quoc te cua thanh nien tu tin va chu dong hon. Vai tro, vi tri cua thanh nien trong xa hoi tiep tuc duoc de cao va nhan duoc su quan tam nhieu hon cua Dang, Nha nuoc va xa hoi.

 Tuy nhien, cung voi su chuyen doi nhanh cua co cau kinh te va qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, thanh nien dung truoc nhieu kho khan, thach thuc, do la: trinh do hoc van, trinh do chuyen mon, nghiep vu, kien thuc kinh te, quan ly, kien thuc phap luat va y thuc chap hanh luat phap cua thanh nien nhin chung con thap; xu huong chay theo bang cap, nhan thuc lech lac ve hoc nghe, chon nghe, dinh huong nghe nghiep con kha pho bien trong thanh nien. Lao dong chua qua dao tao, tinh trang that nghiep, thieu viec lam, hoac viec lam khong on dinh va thu nhap thap van la van de buc xuc cua thanh nien; khong it thanh nien thu dong, y lai, chua tich cuc vuon len tu tao viec lam, con ngai kho, ngai kho, ngai ve nong thon, mien nui cong tac.

Suc khoe the chat cua thanh nien con thap so voi khu vuc va the gioi; te nan xa hoi, dac biet la te nan ma tuy va tinh trang lay nhiem HIV/AIDS trong thanh nien dang dien ra phuc tap. Mot bo phan thanh nien thieu y thuc ren luyen, nhan thuc chinh tri kem, chua xac dinh duoc ly tuong song dung dan, song thuc dung, thu dong, tho o, ngai tham gia vao cac hoat dong chinh tri - xa hoi, vi pham phap luat, tin vao nhung dieu me tin di doan.

Kinh thua cac dong chi dai bieu,

La to chuc chinh tri - xa hoi cua thanh nien, vi thanh nien, Doan TNCS Ho Chi Minh tiep tuc doi moi toan dien, phan dau thuc su tro thanh doi hau bi tin cay cua Dang, nguoi ban than thiet cua thanh nien, dinh huong cho thanh nien den voi ly tuong cach mang va nhung gia tri cao dep, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc.

Doan xac dinh cham lo loi ich chinh dang, hop phap cua thanh nien, tao moi truong giup thanh nien phat huy vai tro xung kich trong cac linh vuc cua doi song xa hoi, la dong luc co ban cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong thoi ky moi. Cac phong trao, cac cuoc van dong va cac hoat dong cua Doan deu phai huong toi muc tieu tap hop, doan ket, giao duc thanh nien, tao moi truong lanh manh, an toan cho thanh nien ren luyen va tu khang dinh, vi su phat trien cua dat nuoc va su tien bo cua thanh nien.

Tu nhan thuc do va tu ket qua va kinh nghiem cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky qua, muc tieu chung cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nhiem ky moi la: "Tang cuong boi duong long yeu nuoc va y thuc cong dan, ly tuong va dao duc cach mang, ban linh chinh tri va van hoa cho thanh thieu nhi; xay dung Doan vung manh; tich cuc cham lo bao ve quyen va loi ich hop phap cua thanh nien; phat huy tiem nang to lon cua the he tre Viet Nam xung kich "Som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien", phan dau cung toan Dang, toan dan thuc hien thang loi cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc vi muc tieu Dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh".

Voi khau hieu hanh dong “TT Viet Nam xay hoai bao lon, doan ket, xung kich, sang tao, tinh nguyen xay dung va  bao ve To quoc”, Doan trien khai to chuc rong khap trong cac doi tuong thanh thieu nhi phong trao "5 xung kich phat trien kinh te - xa hoi, bao ve To quoc" va "4 dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep".

III- Xay dung lop thanh nien giau long yeu nuoc, co loi song dep, co ly tuong cach mang, co ban linh van hoa con nguoi Viet Nam.

Nhiem vu quan trong cua Doan trong giai doan moi la xay dung lop thanh nien giau long yeu nuoc, co loi song dep, co ly tuong cach mang, co ban linh van hoa con nguoi Viet Nam, biet xu ly hai hoa loi ich cua ban than trong loi ich chung cua tap the, cong dong va dat nuoc; co tri thuc, chuyen mon, nghiep vu va ky nang lao dong gioi; co van hoa va song tinh nghia; co suc khoe the chat va tinh than lanh manh; giau nhiet huyet sang tao va tinh than tinh nguyen.

Nguoi thanh nien cua thoi ky moi ma Doan tap trung xay dung vua biet giu gin va phat huy cac gia tri truyen thong tot dep cua dan toc, vua biet lam giau van hoa dan toc bang nhung gia tri, nhung tinh hoa van hoa nhan loai, la hien than cua cac gia tri van hoa Viet Nam, tin tuong tuyet doi vao su lanh dao cua Dang, trung thanh voi che do xa hoi chu nghia va the hien bang quyet tam hanh dong vi “dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh”.

De lam duoc dieu do, Doan tiep tuc trien khai thuc hien co hieu qua cuoc van dong “TT Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac”, thiet thuc huong ung cuoc van dong chinh tri lon trong toan Dang, toan dan “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”. Doi moi noi dung, phuong thuc va nang cao hieu qua cong tac giao duc cua Doan theo huong gan gui, thiet thuc, coi trong giao duc thong qua to chuc de cho thanh nien duoc dam minh trong thuc tien sinh dong cua thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Phat hien, tuyen duong, nhan rong cac dien hinh tien tien lam theo loi Bac. Phat huy cac nguon luc xa hoi trong boi duong, giao duc thanh thieu nhi. To chuc chuong trinh “Thap sang uoc mo TT Viet Nam” de cac dien hinh tien tien la cac doanh nhan tre gioi, nha khoa hoc tre, nha quan ly tre, nguoi tho tre, Anh hung luc luong vu trang, Anh hung lao dong,... lan toa va truyen thu nhung gia tri tot dep den dong dao thanh nien.

Khong ngung hoan thien to chuc, bo may lam cong tac tuyen truyen, giao duc; dau tu nang cao nang luc cho doi ngu bao cao vien, tuyen truyen vien cac cap. Phat huy vai tro cua bao chi, xuat ban va cac thiet che do Doan quan ly trong giao duc thanh thieu nhi, dong thoi chu dong phoi hop chat che voi gia dinh, nha truong, cac to chuc, cac cap chinh quyen trong cong tac giao duc, boi duong the he tre.

IV - Xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

Qua trinh day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc vua doi hoi vua tao ra moi truong thuan loi cho TT phat huy tiem nang suc tre, tinh than xung kich trong nhung linh vuc trong yeu cua dat nuoc. Vi vay, trong 5 nam toi, Doan tap trung trien khai phong trao “5 xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc”.

Thu nhat, xung kich lao dong sang tao nham phat huy vai tro tien phong guong mau cua thanh nien trong lao dong voi nang suat cao hon, chat luong tot hon va hieu qua thiet thuc hon. To chuc rong rai cac hoat dong "TT sang tao" trong cac doi tuong thanh nien. Phan dau o dau co doan vien, thanh nien va hoat dong Doan, o do co hoat dong sang tao. 

Thu hai, xung kich, tinh nguyen vi cuoc song cong dong. Phat trien phong trao "Thanh nien tinh nguyen" theo huong da dang ve noi dung, nang cao ve chat luong, phu hop voi doi tuong, gop phan tap hop, giao duc thanh nien va tham gia giai quyet nhung van de buc xuc cua cong dong, dac biet la trat tu an toan giao thong va bao ve moi truong.

Thu ba, xung kich bao ve To quoc, giu gin an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi, gop phan bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, bao ve an ninh quoc gia, bao ve Dang, Nha nuoc, nhan dan va che do xa hoi chu nghia; bao ve su nghiep doi moi va loi ich quoc gia, dan toc; phat huy vai tro cua TT tham gia phong chong te nan xa hoi.

 Thu tu, xung kich thuc hien cai cach hanh chinh, gop phan thuc hien nhiem vu cap bach cua Dang, Nha nuoc trong qua trinh doi moi dat nuoc va hoi nhap kinh te quoc te, tao dong luc phat trien kinh te - xa hoi; phat huy vai tro cua to chuc Doan va doan vien trong xay dung nen hanh chinh trong sach, hien dai, xay dung nguoi cong chuc tre nang dong, sang tao, gioi nghe, tan tuy va cau thi.

Thu nam, xung kich trong hoi nhap kinh te quoc te, dinh huong thanh nien chu dong nam bat thong tin, tham gia chuan bi cho thanh nien ve ngoai ngu, tin hoc, luat phap quoc te, ban linh chinh tri, van hoa, nang cao nang luc hoi nhap; van dong, ho tro va to chuc luc luong thanh nien la chu cac co so san xuat kinh doanh, cac doanh nghiep tre, di dau trong hoi nhap kinh te quoc te; tang cuong xay dung va quang ba thuong hieu, san pham cua doanh nghiep tre.

V- Dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep

Suc song cua to chuc Doan nam o moi quan he mat thiet, gan bo voi thanh nien. De co vi tri xung dang trong long thanh nien, Doan TNCS Ho Chi Minh phai thuc su quan tam ho tro, khoi day kha nang von co cua thanh nien trong giai quyet cac nhu cau, loi ich chinh dang va hop phap. Vi vay, cung voi viec to chuc cho thanh nien xung kich trong phat trien kinh te – xa hoi, Doan trien khai thuc hien phong trao "4 dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep", gop phan bao ve, cham lo loi ich hop phap, chinh dang cua thanh nien, khoi day manh me tiem nang cua thanh nien va huy dong cac nguon luc xa hoi gop phan dinh huong, huong dan, ho tro thanh nien.

Thu nhat, dong hanh voi thanh nien trong hoc tap, nang cao trinh do hoc van, chuyen mon, nghiep vu, tao dieu kien tot nhat de thanh nien duoc hoc tap, nang cao trinh do, phat trien tai nang.

Thu hai, dong hanh voi thanh nien trong nghe nghiep va viec lam. Tao ra su chuyen bien co tinh dot pha trong nhan thuc cua thanh nien ve nghe nghiep va viec lam. Khuyen khich va van dong thanh nien hoc nghe, lap nghiep. Doan se hinh thanh nhung trung tam mau muc trong huong nghiep, day nghe, giai quyet viec lam. Phan dau moi co so Doan la mot dia chi tin cay tu van nghe va viec lam cho thanh nien.

 Thu ba, dong hanh voi thanh nien trong nang cao suc khoe the chat va doi song van hoa tinh than, gop phan nang cao the luc, dinh huong va xay dung loi song, nep song lanh manh cho thanh nien.

Thu tu, dong hanh voi thanh nien trong phat trien ky nang xa hoi, giup thanh nien phat trien cac ky nang can thiet trong lam viec va hoat dong xa hoi, nhat la trong tien trinh hoi nhap kinh te quoc te, nhu: Lam viec nhom, trinh bay van de, xay dung ke hoach, xu ly tinh huong.

VI - Cong tac cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong

 Bao ve, cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong la trach nhiem cua moi doan vien, thanh nien va to chuc Doan. Trong nhiem ky moi, Doan tiep tuc day manh thuc hien cuoc van dong “Vi dan em than yeu”, dong thoi van dong cac luc luong xa hoi tham gia bao ve, cham soc va giao duc thieu nien, nhi dong. Nang cao nhan thuc va trach nhiem cua can bo, doan vien va to chuc co so doan trong bao ve, cham soc va giao duc thieu nhi. Day manh cuoc van dong “Vi dan em than yeu”. Dau tu nguon luc de nang cao chat luong phong trao “Noi loi hay, lam viec tot, xung dang la con ngoan, tro gioi, doi vien tot, chau ngoan Bac Ho”.

Cung co va phat trien he thong nha thieu nhi, diem vui choi danh cho tre em; nang cao chat luong hoat dong thieu nhi tren dia ban dan cu; tich cuc tham muu cho chinh quyen va huy dong cac nguon luc xa hoi phuc vu cong tac cham soc, giao duc thieu nhi va to chuc cac phong trao thieu nhi o co so. Van dong va phoi hop chat che voi gia dinh, nha truong trong cong tac bao ve, cham soc, giao duc thieu nien, nhi dong va to chuc cac phong trao thieu nhi.

VII - Doi moi noi dung, hinh thuc Cong tac quoc te thanh nien

 Voi tinh than Doan TNCS Ho Chi Minh va TT Viet Nam san sang lam ban voi thanh thieu nhi va cac to chuc thanh nien tren the gioi, phan dau cho hoa binh, doc lap dan toc, dan chu va tien bo xa hoi, Doan tap trung phat trien quan he huu nghi, hop tac voi cac to chuc thanh nien cac nuoc lang gieng, ban be truyen thong; to chuc cac hoat dong giao luu huu nghi thanh nien Viet Nam - Lao, Viet Nam - Trung Quoc, Viet Nam - Campuchia, .v.v...;

Thuc day va mo rong quan he hop tac voi cac to chuc thanh nien cac nuoc ban be truyen thong, cac nuoc khu vuc chau A - Thai Binh Duong va cac khu vuc khac tren the gioi. Tich cuc tham gia cac hoat dong cua thanh nien ASEAN va cac co che da phuong phu hop; tham gia co trach nhiem vao cac hoat dong cua Lien doan Thanh nien Dan chu the gioi va phong trao thanh nien tien bo tren the gioi. Tang cuong cac hoat dong giao luu quoc te giua cac tinh, thanh co chung duong bien gioi voi nuoc ban.

VIII - Xay dung to chuc Doan TNCS Ho Chi Minh vung manh; mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien; tich cuc tham gia xay dung Dang va chinh quyen nhan dan.

Trong nhiem ky moi, phuong cham co ban xay dung to chuc Doan la: Mat tran tap hop, doan ket  thanh nien phai rong rai; Doan phai manh; doan vien phai tieu bieu trong moi tap the thanh nien va o cong dong dan cu.

De lam duoc dieu do, phai tap trung nang cao chat luong doan vien, coi trong chat luong dau vao, xac dinh giai phap ren luyen doan vien ca ve nhan thuc va hanh dong de nang cao ban linh chinh tri, tinh tien phong guong mau va suc quy tu thanh thieu nhi cua nguoi doan vien. Nang cao chat luong chi doan, doan co so bang cuoc van dong "Xay dung chi doan manh". Nang chat doi ngu can bo Doan dap ung yeu cau cua cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong giai doan moi, xay dung phong cach, phuong phap cong tac cua can bo Doan voi yeu cau la: ton trong, gan gui va co trach nhiem voi thanh nien, phai thuc su dam doi moi, dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem, "noi di doi voi lam".

Doi moi cong tac dao tao, boi duong can bo, chu trong dao tao ky nang, nghiep vu cong tac thanh nien, boi duong kien thuc kinh te, quan ly; dao tao can bo gan voi quy hoach, su dung can bo; xay dung che do hoc tap bat buoc hang nam doi voi chuc danh lanh dao cac cap cua Doan. Cung co cac truong dao tao, boi duong can bo Doan, phan dau dua Hoc vien Thanh thieu nien Viet Nam tro thanh co quan nghien cuu hang dau ve thanh nien va cong tac thanh nien, dao tao o trinh do dai hoc, tren dai hoc va dao tao nghiep vu cho doi ngu can bo.

Mo rong mat tran tap hop, doan ket thanh nien, xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam, Hoi Sinh vien Viet Nam, Hoi cac nha doanh nghiep tre Viet Nam va cac to chuc thanh nien do Doan lam nong cot chinh tri. Day manh cong tac tap hop, doan ket thanh nien va xay dung Hoi trong cac doanh nghiep ngoai quoc doanh,  kien tri van dong chu doanh nghiep va thanh nien, xay dung cot can, tuy theo dieu kien cu the de lap to chuc Hoi hoac Doan; to chuc cac hoat dong thanh nien thong qua to chuc Cong doan, Hoi doanh nghiep tre va tren dia ban, noi thanh nien sinh song sau gio lam viec.

Coi trong cong tac tap hop, doan ket thanh nien Viet Nam o ngoai nuoc, dac biet la du hoc sinh; chu dong phoi hop voi cac nganh lien quan chuan bi cho thanh nien truoc khi di lao dong, hoc tap, cong tac o nuoc ngoai; tang cuong moi lien he giua to chuc Doan, Hoi o nuoc ngoai voi trong nuoc.

Lam tot trach nhiem phu trach Doi TNTP Ho Chi Minh cua Doan TNCS Ho Chi Minh, cham lo xay dung Doi vung manh. Trien khai thuc hien tot chuong trinh “Ren luyen phu trach Doi”, chuong trinh “Ren luyen doi vien " chuan bi nguon luc cho Doan.

Nang cao hieu qua cong tac kiem tra, giam sat cua Doan voi trong tam vao viec kiem tra, giam sat thuc hien cac chu truong cong tac cua Doan, danh gia duoc hieu qua viec thuc hien cung nhu tinh thiet thuc cua cac chu truong do cap bo Doan ban hanh; kiem tra, giam sat viec chap hanh Dieu le Doan va kip thoi giai quyet khieu nai, to cao, gop phan bao ve quyen loi hop phap cua doan vien, thanh nien.

Tich cuc tham gia xay dung va bao ve Dang, xay dung chinh quyen va cac doan the nhan dan; tap trung van dong doan vien, thanh nien “Song va lam viec theo Hien phap va phap luat”, guong mau thuc hien chinh sach, luat phap cua Nha nuoc, quy che dan chu o co so; tham muu xay dung chinh sach, phap luat; thuc hien chuc nang giam sat va phan bien xa hoi doi voi cac chinh sach, luat phap cua Nha nuoc lien quan den thanh nien va cong tac thanh nien.

IX - Doi moi phuong thuc hoat dong; nang cao chat luong tham muu, chi dao cua Doan.

Tiep tuc kien toan to chuc bo may cac cap cua Doan tu Trung uong den co so, to chuc bo may chuyen trach dam bao tinh gon, xac dinh ro chuc nang, nhiem vu cua tung don vi, nham nang cao hieu qua tham muu; trong chi dao tang cuong tinh chu dong, khuyen khich su sang tao cua cap tinh, de cao tinh chi dao vi mo va tham muu chinh sach cua cap Trung uong. Doi moi triet de viec ban hanh va to chuc thuc hien cac chu truong cong tac cua moi cap bo Doan, kien tri phuong cham tap trung cho co so, huong den thanh nien, khac phuc tinh trang ban hanh nhieu chu truong, hoac chu truong chong cheo, khong sat voi yeu cau thuc tien.

Doi moi cong tac thong tin trong he thong Doan, tin hoc hoa cong tac thong tin cua Doan; khong ngung doi moi cong tac thi dua, khen thuong cua Doan, xac dinh cac tieu chi cu the, thiet thuc de danh gia thi dua hang nam. Ra soat de bo sung, sua doi tieu chuan cac danh hieu thi dua, cac hinh thuc khen thuong. Tiep tuc to chuc trong toan Doan "Thang Thanh nien" hang nam. Doi moi va nang cao chat luong tham muu cho cap uy Dang trong lanh dao cong tac thanh nien; mo rong moi quan he cong dong trach nhiem voi cac cap chinh quyen, cac doan the trong cong tac thanh nien; coi trong phoi hop voi gia dinh trong cham lo giao duc thanh thieu nhi, boi duong va phat huy thanh nien.

X - Mot so chuong trinh, du an va chi tieu cu the

Mot trong nhung thach thuc cua nhiem ky moi la phai nang cao chat luong, hieu qua cua cac phong trao thanh nien do Doan khoi xuong va to chuc thuc hien, the hien tinh hanh dong cua thanh nien va phong trao thanh nien. Ket qua ay phai dong gop tich cuc vao thuc hien nhiem vu phat trien kinh te – xa hoi cua dat nuoc, cua tung dia ban, duoc xa hoi thua nhan. Doan se thuc hien cac chuong trinh, du an cu the ma tieu bieu la: Xay dung va phat  trien De an "Doan tham gia giu gin trat tu an toan giao thong"; De an ho tro thanh nien hoc nghe va tao viec lam;

Hanh trinh "Thap sang uoc mo TT Viet Nam"; xay dung moi 1.000 diem tuyen truyen pho bien kien thuc khoa hoc, cong nghe va trang cap Internet cho thanh nien nong thon, mien nui; Chuong trinh ho tro sang kien, y tuong sang tao cua thanh nien; Chuong trinh “Vi cac chien sy noi bien gioi, hai dao”.    Phan dau den cuoi nhiem ky 2007- 2012, ca nuoc co 7,5 trieu doan vien; gioi thieu cho Dang 1 trieu doan vien uu tu, trong do, so dang vien moi ket nap tu doan vien uu tu dat tren 60% so dang vien ket nap hang nam; tu van, huong nghiep, day nghe cho 3 trieu doan vien, thanh nien, gioi thieu va giai quyet viec lam cho 2 trieu thanh nien; moi co so Doan co it nhat 01 cong trinh, phan viec “Vi dan em than yeu”.

Ve bo sung, sua doi Dieu le Doan TNCS Ho Chi Minh, Ban Chap hanh Trung uong Doan xac dinh viec sua doi, bo sung Dieu le Doan phai giai quyet duoc nhung van de thuc tien dat ra trong cong tac xay dung Doan; phan anh duoc xu the phat trien cua tinh hinh thanh nien va to chuc Doan; the hien ro quan diem coi trong chat luong trong cong tac phat trien doan vien, xay dung doi ngu can bo ngang tam voi yeu cau cua thoi ky moi; dap ung yeu cau doi moi cong tac tap hop, doan ket thanh nien o co so cho phu hop voi su chuyen doi co che quan ly cua Nha nuoc trong cac co quan, don vi kinh te, su nghiep; ke thua nhung noi dung cua Dieu le Doan khoa VIII va nhung bai hoc kinh nghiem ve xay dung Doan da duoc tong ket trong nhiem ky qua; bao dam tinh thong nhat giua ly luan va thuc tien.

Tren co so nhan thuc do, co 22 diem de nghi bo sung, sua doi, tap trung vao nhung noi dung co ban la:

- Ve do tuoi ket nap doan vien, de phu hop voi quy dinh cua Luat thanh nien va Luat bao ve, cham soc, giao duc tre em, do tuoi doan vien can duoc xac dinh la tu 16 den 30 tuoi.

- Ve tang tham quyen cho Ban Thuong vu Trung uong Doan trong huong dan  cac van de phat sinh tu thuc tien, do la: Viec quan ly doan vien di lao dong o xa, thoi gian khong on dinh; viec bo sung uy vien Ban Chap hanh trong truong hop qua hai phan ba so luong uy vien Ban Chap hanh do dai hoi quyet dinh, viec thanh lap Ban Can su Doan o cac don vi dac thu,....

- Ve viec xoa ten, cho rut ten va thoi tham gia Ban Chap hanh Doan cac cap, bo sung theo huong thuc su linh hoat, phu hop voi phan cap cong tac quan ly can bo cua Dang, dong thoi, dam bao su tham gia co trach nhiem cua Doan cap tren doi voi nhan su chu chot cap duoi.

- Ve bo sung chuc nang giam sat cho Uy ban kiem tra cac cap cua Doan, giao nhiem vu giam sat cho Uy ban kiem tra cac cap trong giam sat uy vien Ban Chap hanh, can bo cung cap va to chuc Doan cap duoi trong viec thuc hien chu truong, nghi quyet, qui dinh cua Doan theo huong dan cua Ban Thuong vu Trung uong Doan.

Dai hoi lan nay se bau Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa IX co du nang luc lanh dao cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi trong nhiem ky moi; voi yeu cau cua thoi ky hoi nhap kinh te quoc te, Ban Chap hanh Trung uong Doan khong chi co can bo doan chuyen trach ma can co doanh nhan tre tieu bieu, nha khoa hoc tre, can bo lanh dao quan ly tre, ... tieu bieu cho cac linh vuc hoat dong cua thanh nien.

Voi tinh than trach nhiem cao, Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII da phat huy tinh than dan chu, thuc hien dung cac quy trinh, dam bao cong khai, va da chuan bi duoc danh sach gom 153 dong chi de gioi thieu cho Dai hoi xem xet, quyet dinh lua chon nhung dong chi co du pham chat, nang luc, tieu chuan, dap ung yeu cau, nhiem vu trong thoi ky moi, xung dang voi niem tin tuong cua Dai hoi va doan vien thanh nien ca nuoc.

Kinh thua cac dong chi dai bieu,

Kinh thua Dai hoi,

La Dai hoi doan ket, sang tao, hoi nhap va phat trien, Dai hoi tap trung cao nhat cua khat vong, y chi cua the he tre Viet Nam duoc dem tai nang, suc tre xay dung va bao ve To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia. Voi tinh than TT xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, Doan dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX keu goi toan the thanh thieu nhi Viet Nam hay giuong cao ngon co vinh quang cua Doan TNCS Ho Chi Minh, nguyen tiep buoc truyen thong cha anh, nam chac thoi co, van hoi, quyet tam khac phuc moi kho khan, thach thuc, doi moi manh me, phan dau cung toan Dang, toan dan, toan quan thuc hien thanh cong muc tieu som dua nuoc ta ra khoi tinh trang nuoc kem phat trien, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, vi dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu van minh, vi tuong lai tuoi sang cua TT.

Tran trong cam on cac dong chi.

VO VAN THUONG

Viet Bao
Comment :Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Trẻ
First Secretary of Central Committee Vo Van Thuong Doan: Improving the quality of organizational mission
Vietnam, Ho Chi Minh Communist Youth Union, Vietnam Center, Central Executive Committee, Vo Van Thuong Doan, Standing Committee, Committee Union Central, improve quality, economic development, economic integration, activities, campaigns, industrialization, modernization, youth, life
Improving the quality of institutions, strengthen fostering the ideal revolutionary vanguard of economic development - social and national defense, the body of the youth set up, establish business, firm in international integration, striving to join the entire Party, army , ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng: Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng: Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

Nhan xet, hay lien he ve tin Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhip song tre trong chuyen muc The gioi tre.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhip song tre
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0