Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich

Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot doan duong QL4E doan qua huyen Bao Thang, Lao Cai bi ngap. Anh: Tuan Anh - TTXVN

Ban chi huy PCLB T.U cho biet mua lu lon do bao so 4 gay ra da lam hon 100 nguoi chet va mat tich, gay thiet hai nang ne tai Lao Cai, Yen Bai va mot so tinh o KV phia Bac. Day la tran lu lon nhat trong vong hang chuc nam qua tai KV nay.

Bao cao nhanh cua UBND tinh Lao Cai ngay 9/8 cung cho biet, tran mua lon dem 8/8 do anh huong cua con bao so 4 da khien tai nhieu dia phuong cua tinh Lao Cai xay ra tinh trang ngap lut, lu ong, lu quet va sat lo dat, lam 66 nguoi chet va mat tich va gay thiet hai khong nho ve tai san tren toan tinh.

Rieng huyen Bat Xat, so nguoi chet, mat tich la 59 nguoi (so nguoi chet 11 va mat tich 48 nguoi) o cac xa: Muong Hum (6 nguoi), Trung Leng Ho (2 nguoi), Ngai Thau (9 nguoi), Y Ty (11 nguoi), Trinh Tuong (31 nguoi). Tai huyen Sapa, so nguoi chet, mat tich la 5 nguoi. Huyen Bao Yen co 2 nguoi chet, mat tich.

Bao cao cua Trung tam khi tuong thuy van Lao Cai, cho biet den 8h sang nay, muc nuoc song Hong khu vuc Lao Cao la 84,44m, vuot bao dong 3 la 0,94m.

Tren song Chay tai pho Rang, muc nuoc la 76,2m, vuot bao dong 3 la ,2m. Cac song suoi khac tren dia ban tinh dong chay manh va nuoc dang dang len voi toc do kha nhanh.

Mot gia dinh o xa Gia Phu huyen Bao Thang, Lao Cai di so tan do nuoc lu. Anh: Tuan Anh - TTXVN

Hien hau het cac tuyen duong quoc lo, tinh lo va cac huyen, duong giao thong deu bi ach tac, chu yeu thong tin qua dien thoai di dong.

TP Yen Bai chim trong bien nuoc , 29 nguoi chet va mat tich

Vao thoi diem 18h chieu nay nuoc song Hong van dang len nhanh tren bao dong 3 voi cuong do manh gay ung ngap tren dien rong tai phuong Hong Ha thanh pho Yen Bai, toan bo khu nha ga, ben xe Yen Bai bi co lap hoan toan, cac tuyen duong noi thi thuoc phuong Hong Ha nhu mot dong song, co cho sau hon 1m.

Theo bao cao ban dau cua Van phong Ban chi huy PCLB tinh Yen Bai den thoi diem 17 gio ngay 9/8 toan tinh da co 25 nguoi chet, 4 nguoi mat tinh, 4 nguoi bi thuong do sap dat.

Toan tinh da co 1.700 ha lua va hoa mau bi ngap ung, hang tram diem sat truot, sut lun tren tuyen quoc lo 32, 32C, 37, duong Yen Bai - Khe Sang, tinh lo 166 bi ngap nuoc, sat truot voi khoi luong hang tram ngan m3. Uoc thiet hai do mua lu gay ra khoang 40 ty dong.

Ben canh do, giao thong tren mot so tuyen duong bi un tac, ung ngap sau tu 0,8-1m, deo Cao Pha tren quoc lo 32 bi sat lo nghiem trong. TP Yen Bai co 8 phuong, xa bi ngap, trong do phuong Hong Ha va Nguyen Phuc ngap tren dien rong.

Mua lu da co lap ga Yen Bai, nhieu nguoi phai dung be, mang de di lai va van chuyen xe may. Anh: Nguyen Viet Ton-TTXVN

Theo ong Nguyen Thanh Tung, Truong ga Yen Bai cho biet: Do mua lu voi cuong do manh nen vao hoi 3h sang 9/8 doan tau khach nguoc Ha Noi - Lao Cai da bi trat banh gan khu vuc ga Van Phu huyen Tran Yen.

Hien tai gan 1.700 hanh khach dang luu tru tai ga Yen Bai cho tau xuoi Ha Noi va nguoc len Lao Cai da duoc so tan an toan, so hanh khach co hoan canh kho khan duoc nha ga bo tri khu nha cho, hoi truong cua ga Yen Bai de nghi ngoi.

Trong chuyen tau khach Ha Noi - Lao Cai co khoang 500 khach du lich la nguoi nuoc ngoai cung da duoc so tan an toan va tim cac khach san, nha nghi tren dia ban Yen Bai de tranh lu.

Cung theo nhan dinh cua Trung tam Du bao khi tuong va thuy van Lao Cai, trong 3 ngay toi, luong mua tren dia ban tinh Lao Cai van pho bien tren 100mm. Dac biet co nhung noi: Sa Pa, Bat Xat luong mua co the len toi gan 300mm. Do do, kha nang tiep tuc xay ra lu ong, lu quet va sat lo dat la rat lon.

Bao cao nhanh cua Ban chi dao phong chong lut bao T.U cung cho biet bao so 4 cung gay thiet hai ve nguoi va tai san o Quang Ninh. Theo do toan tinh co 8 nguoi chet, 1 nguoi bi thuong. Trong do, tran mua dien ra vao sang som ngay 9-8 lam sap tuong chan dat, 7 cong nhan bi chet va 1 nguoi bi thuong.

Tai tinh Phu Tho, lu quet cung xay ra tren dia ban huyen Ha Hoa lam tran de boi khien 3 nguoi chet, 1 nguoi mat tich.

Do anh huong cua con bao so 4, tren dia ban tinh Tuyen Quang trong 2 ngay qua co mua lon tren dien rong gay lu lon lam sap cau va cuon troi nhieu nha cua va tai san cua dan.

Ngay 9/8, mua lon da gay ra lu quet lam sap hoan toan 1 cau treo, lam hu hong 1 dap tran va 3 nha dan tai xa Hung Duc, huyen Ham Yen, lam 1 nguoi bi thuong. Giao thong di lai giua trung tam xa Hung Duc voi thon Khanh Hung bi te liet. Tai xa Duc Ninh (Ham Yen) khoang 100 ngoi nha va 1 cay xang bi ngap hoan toan trong nuoc.

Canh ngap lut tai thi xa Tuyen Quang. Anh : TTXVN

Nghiem trong hon, mot luong lon cua cay xang Duc Ninh nay da tran ra ngoai lam anh huong lon den doi song sinh hoat cua nguoi dan quanh vung. O cac dia phuong khac nhu Yen Son, Son Duong va thi xa Tuyen Quang, mua lon lam ngap cuc bo mot so dien tich lua. He thong giao thong lien thon ban nhieu noi bi tac do sat lo dat.

Hien nay, muc nuoc o cac con song tren dia ban Tuyen Quang dang tiep tuc dang cao. Dac biet song Lo, vao luc 16h30 o muc 24,5 met (cao hon binh thuong tu 5 - 6 met). Theo ong Bui Duc Tuan, Giam doc Trung tam khi tuong thuy van Tuyen Quang cho biet: rat co the muc nuoc song Lo se dat muc 26 met (muc bao dong 3) vao dem nay. Nuoc song Lo dang cao, lam gap doan duong Nguyen Van Cu (phuong Minh Xuan, thi xa Tuyen Quang), gay can tro giao thong va sinh hoat nguoi dan gan do.

Tai Ha Giang, theo ong Hoang Van De, pho giam doc so nong nghiep va phat trien nong thon, Pho Ban chi huy phong chong lut bao tinh Ha Giang cho biet: Mua lon keo dai tu ngay 7 den ngay 9/8 da gay thiet hai nang ne cho tinh Ha Giang.

Vao luc 5h30" sang ngay 9/8, mua lu da lam do sap hoan toan hai nha o thon Lung Vi, xa Na Khuong, huyen Quang Binh da lam 8 nguoi chet va 2 nguoi mat tich. Cung tai thon Lung Vi, xa Na Khuong, huyen Quang Binh mua lon da lam sat lo 1.000 met khoi tuyen duong Xuan Giang di Na Khuong gay ach tac giao thong.

Anh huong cua bao so 4 cung lam 126 nha sap va toc mai o cac dia phuong khac, trong do Bac Giang 2 nha; Bac Kan 122 nha; Quang Ninh 2 nha. Mua lon cung lam 145 ha lua bi ngap o tinh Bac Giang; 2 ha cay keo bi gay do o tinh Bac Kan; ngap khoang 1000 ha lua va hoa mau tai huyen Van Chan, tinh Yen Bai.

Truoc dien bien cua mua lu, Van phong Ban chi dao PCLBTW da co Cong dien so 33/CD PCLBTW hoi 17h ngay 8/8 dien Ban chi huy PCLB & TKCN cac tinh Yen Bai, Phu Tho de nghi: Trien khai phuong an chong lu theo cap bao dong; Kiem tra, ra soat cac khu dan cu dang song o cac vung trung, thap, vung ven song suoi va vung co nguy co sat lo, lu quet, dac biet la cac khu vuc dang co dien bien sat lo; Kiem tra, quan ly chat che va huong dan giao thong o cac ben do; To chuc truc ban, theo doi chat che dien bien cua mua lu.

Cong dien so 20/CD –TW hoi 16 h ngay 8/8/2008 cua Ban chi dao PCLBTW lenh nha may Thuy dien Hoa Binh dong cua xa day so 2 vao luc 18 h ngay 8/8/2008.

Bo doi Quan khu 2 tham gia ung cuu

Truoc tinh hinh mua lu gay thiet hai nang ne ve nguoi va tai san cua nhan dan, Bo Tu lenh Quan khu 2 da huy dong gan 1000 can bo, chien sy cua Lu doan H97, N43, Trung doan T2, B06, luc luong du bi dong vien 2538 dong chi cung luc luong thuong truc hon 500 can bo, chien sy; huy dong 10 xe o to, xuong ST 650, xuong VS 450, thuyen may day di doi hang tram ho dan, van chuyen co so vat chat, gia suc, gia cam ra khoi khu vuc lu lut.

Cac luc luong vu trang cua Quan khu tich cuc phoi hop voi luc luong dia phuong to chuc dap de chong tran, dao dap hang nghin m3 khoi dat da, dung cac tram quan y da chien ngay tai vung lu de to chuc cap cuu nguoi bi nan, dong thoi to chuc thanh lap hang chuc diem chot chan tai nga ba song, cau Viet Tri, cau Phong Chau…,cac khu vuc trong yeu san sang tham gia vot nguoi, gia suc troi; phoi hop voi chinh quyen dia phuong duy tri tot cong tac truc ban, truc chien, truc chi huy, theo doi sat sao tinh hinh lu lut; tham muu cho dia phuong nhung vi tri co the xay ra vo de de co phuong an doi pho.

Ben canh do, luc luong vu trang cua Quan khu con lam tot cong tac tuyen truyen, van dong nhan dan nhanh chong so tan ra khoi vung lu, vung de xay ra sat lo, phoi hop voi luc luong cong an, dan quan tu ve bao ve tai san cua nhan dan.

Tap doan dien luc Viet Nam cung co cong dien hoa toc yeu cau cac Cong ty dien luc, Tong cong ty Truyen tai dien va Trung tam dieu do he thong dien Quoc gia phoi hop chat che voi So Nong nghiep & PTNT va cac Cong ty khai thac cong trinh thuy loi co phuong an uu tien dam bao cung cap dien kip thoi, lien tuc cho cac tram bom dien tren dia ban quan ly, phuc vu bom tieu ung khi bao so 4 gay ra.

(theo TP - TTXVN)
Viet Bao
Comment :Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
flood and severe: More than 100 people dead and missing
Yen Bai, Na Jiang, Hanoi, Hong Ha, T Flood, heavy damage, Tuyen Quang town, causing damage, the commander, Lao Cai province, the number of deaths, floods, missing, No. 4, home
central committee for flood and storm control large floods caused by typhoon No. 4 has more than 100 people dead or missing, causing damage heavily in Lao Cai, Yen Bai and some northern provinces in KV. This is the biggest floods in decades past in this KV ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Mưa lũ dữ dội : Hơn 100 người chết và mất tích

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Mưa lũ dữ dội : Hơn 100 người chết và mất tích bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich

Nhan xet, hay lien he ve tin Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mua lu du doi Hon 100 nguoi chet va mat tich de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0