Day manh tin dung uu dai cho hoc tap

Day manh tin dung uu dai cho hoc tap

Tags: Bo Tai, 2007CT – TTg “ Ve, Nguyen Tan Dung, Ngan hang Chinh sach xa hoi, tin dung uu dai, khong co kha nang, thu tuong chinh phu, truong dai hoc, cua ngan hang, cho vay von, nhu cau vay, sinh vien, hoc tap, hoc sinh, cao dang, dong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Day manh tin dung uu dai cho hoc tap

Ngay 4-9-2007, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Chi thi so 21/2007CT – TTg “ Ve thuc hien che do cho vay uu dai de hoc dai hoc, cao dang va day nghe”. Theo do, muc tieu la thong qua chinh sach cho vay von uu dai cua Nha nuoc bao dam cho tat ca cac sinh vien, hoc sinh trung tuyen nam hoc moi tai cac truong dai hoc, cao dang va day nghe khong phai bo hoc vi khong co kha nang dong hoc phi va khong co kha nang trang trai cac chi phi toi thieu, nhu: an, o, di lai, tai lieu hoc tap.

Cong bo phuong an cho vay hoc duong truoc 30/9!

De thuc hien duoc muc tieu tren, Chi thi cua Thu tuong Chinh phu cung neu ro: giao Bo truong Bo tai chinh chu tri cung Bo giao duc va dao tao, Bo Lao dong – Thuong binh va Xa hoi, Ngan hang chinh sach xa hoi xay dung phuong an ve muc cho vay moi sinh vien, dieu kien va phuong thuc cho vay, phuong thuc thanh toan sau khi da tot nghiep dai hoc, cao dang. Phuong an do phai duoc cong bo truoc ngay 30-9-2007, tuc la ngay thoi diem bat dau vao nam hoc moi cua cac truong dai hoc, cao dang, day nghe trong ca nuoc.

Chi thi noi tren la tin vui, la niem hy vong lon, tao co hoi thuc su cho gia dinh va cac em da trung tuyen dai hoc, cao dang,... nam hoc nay, co hoan canh kho khan, co dieu kien den nhap hoc dung thoi gian. Boi vi Chi thi cung giao trach nhiem cu the cho cac co quan, don vi ve thao go kho khan , vuong mac trong thuc hien chinh sach tin dung uu dai hoc tap thoi gian qua.

Theo do, Chi thi cua Thu tuong Chinh phu da neu ro, yeu cau Bo giao duc dao tao chi dao cac truong dai hoc, cao dang trong ca nuoc lap va ra soat, lap danh sach cac sinh vien thuoc dien gia dinh co hoan canh kho khan co nhu cau vay von, lam viec voi Ngan hang chinh sach xa hoi de nam bat nhu cau vay von de co co so thuc hien cho vay uu dai theo quy dinh.

Hieu truong cac truong dai hoc, cao dang phai tao moi dieu kien can thiet de tat ca hoc sinh, sinh vien da trung tuyen vao truong minh, khong yeu cau phai dong hoc phi ngay trong it nhat hai thang dau tien neu gia dinh co hoan canh kho khan de dang ky vay tien tu Ngan hang chinh sach xa hoi.

Ve phia trach nhiem cua Chinh quyen cac cap, Thu tuong Chinh phu yeu cau Chu tich UBND tinh, thanh pho co bien phap ho tro kip thoi khong de mot hoc sinh, sinh vien nao da trung tuyen ma phai bo hoc vi khong du tien tau xe den truong va an o trong hai thang cua nam hoc thu nhat; dong thoi chi dao cac Ban nganh va chinh quyen cac cap o dai phuong xac nhan hoan canh kho khan cua sinh vien, hoc sinh theo cac quy dinh cua Ngan hang chinh sach xa hoi lien quan de vay duoc tien cho muc tieu hoc tap.

Sinh vien phai co trach nhiem tra no sau khi tot nghiep, di lam

Cho vay von hoc tap doi voi hoc sinh, sinh vien co hoan canh kho khan co dieu kien hoc tap dai hoc, cao dang va hoc nghe la mot chu truong, chinh sach lon cua nha nuoc voi muc tieu dao tao nguon nhan luc co chat luong cao, dao tao doi ngu cong nhan co trinh do cho dat nuoc. Chinh sach nay tao dieu kien cho cac gia dinh co hoan canh kho khan ve cuoc song cho con em theo hoc va tot nghiep, co du dieu kien di lam viec.

Cac em gia dinh ngheo, gia dinh neo don, gia dinh co hoan canh kho khan, da trung tuyen dai hoc khong phai o nha, bo hoc ma van co dieu kien den truong nho duoc vay von cho hoc tap. Dat nuoc khong bo phi nhieu tai nang hoc gioi, thong minh, co y chi tien thu,... nhung vi khong co tien ma khong theo hoc duoc dai hoc, cao dang,...nho chinh sach tin dung uu dai.

Song chinh sach nay khong bao cap, vi nguoi vay van phai co trach nhiem tra no ca goc va lai sau khi da tot nghiep, di lam viec co nguon thu nhap, dong thoi de co nguon von tiep tuc cho sinh vien khac vay. Tuy nhien chinh sach nay co uu dai ve lai suat va thoi gian an han ve tra no. Tuc la lai suat vay thap hon, chi bang 60% - 65% lai suat thong thuong ma cac Ngan hang thuong mai dang cho vay. Lai suat cho vay hien nay la 0,65%/thang. Trong thoi gian hoc tap thi chua phai tra no goc va lai. Vay von hoc tap khong phai tai san the chap.

Han muc cho vay thap, truong con tho o

Sau hon 4 nam hoat dong, tinh den het thang 7-2007 Ngan hang chinh sach xa hoi Viet Nam dat tong nguon von 30.851 ty dong, du no cho vay dat 28.984 ty dong; trong do du no cho vay ho ngheo lon nhat, dat 22.238 ty dong,… Rieng du no cho hoc sinh, sinh vien vay von hoc tap dat 293 ty dong, bang gan 70% so voi ke hoach ca nam va tang gap hon 4 lan cuoi nam 2002. Hien nay co 99.563 sinh vien, hoc sinh tai hon 250 truong dai hoc, cao dang,… trong toan quoc dang du no von vay hoc tap tu Ngan hang chinh sach xa hoi.

Day manh tin dung uu dai cho hoc tap

Bo Giao duc phai ra soat, lap danh sach cac sinh vien thuoc dien gia dinh co hoan canh kho khan co nhu cau vay von.

Tuy nhien day la chinh sach cho vay uu dai nen nguon von chi co mot ty le nho la thu no de tai cho vay tiep, con chu yeu phai duoc can doi tu Ngan sach Nha nuoc, hang nam cap cho Ngan hang chinh sach de cho vay. Tuy nhien den het thang 7 - 2007 da dat gan 70% ke hoach ca nam, trong khi do so luong sinh vien, hoc sinh trung tuyen va nam hoc moi tai cac truong Dai hoc, cao dang trong ca nuoc tang manh, lai bat dau vao nam hoc moi, nen nhu cau vay cung rat lon.

Theo tinh toan cua Ngan hang Chinh sach xa hoi Viet Nam, tinh binh quan 20% so hoc sinh, sinh vien trung tuyen cac truong dai hoc, cao dang trong nam hoc nay co hoan canh kho khan, co nhu cau vay von, thi tong nhu cau von can cho vay cua nam hoc 2007 – 2008 len toi 4.000 ty dong. Truoc mat nhu cau cho vay ngay dau nam hoc moi tinh tu nay den 31-12-2007 can co 500 ty dong, trong khi do ke hoach con lai cua nam 2007 chi la hon 140 ty dong! Boi vay thieu hut nguon von de cho vay dang dat ra cap bach.

Do do Chi thi noi tren giao Bo Tai chinh chu tri la de khac phuc kho khan lon nhat ve nguon von cho vay hien nay. Dong thoi de thuc hien co hieu qua chinh sach quoc gia co y nghia rong lon nay doi hoi su can doi von tich cuc cua Bo Tai chinh.

Hai la muc cho vay hien nay qua thap, binh quan chi duoc vay 300.000 dong/thang, trong khi do chi phi cho hoc tap ngay cang tang cao trong dieu kien gia sinh hoat hien nay cung voi nhung dien bien phuc tap trong chi tieu cua moi truong giao duc dao tao dai hoc. Cung theo tinh toan cua Ngan hang Chinh sach xa hoi, nhu cau chi tieu cho hoc tap cua mot sinh vien hien nay toi thieu len toi 1,2 trieu dong/thang.

Day thuc su la khoan tai chinh qua lon doi voi cac gia dinh nong dan binh thuong, ngay ca doi voi gia dinh cong chuc, vien chuc, cong nhan khong co thu nhap gi them, thi chi phi moi nam hoc da len toi gan 15 trieu dong, tuong duong voi 5,0 tan thoc. Cung theo tinh toan cua Ngan hang chinh sach xa hoi, doi voi sinh vien cac truong dai hoc y khoa, hoc 6 nam, thi chi phi con lon hon rat nhieu.

Ve phoi hop thuc hien cho vay von cung con rat nhieu vuong mac. Tai nhieu dia phuong, chinh quyen khong san sang xac nhan hoan canh kho khan cho gia dinh hoc sinh, sinh vien. Dac biet la, tai hau het cac xa, phuong, voi benh “ thanh tich” nen khong it dia phuong khong dua gia dinh co hoan canh kho khan vao dien ho ngheo, vi nhu vay ty le ho ngheo cua dia phuong bi cao, anh huong den thanh tich cua dia phuong. Do la chua ke tinh trang hanh chinh, quan lieu hay tieu cuc khac trong viec xac nhan hoan canh kho khan cho hoc sinh, sinh vien de duoc vay von cua Ngan hang Chinh sach xa hoi.

Dac biet la tai so dong cac truong dai hoc, cao dang, viec tao dieu kien ho tro cho hoc sinh, sinh vien vay von lai coi khong phai la chuc nang, nhiem vu cua ho. Do do nhieu truong tho o voi cong viec nay.

Ve phuong thuc cho vay, theo quy dinh hien hanh thi Ngan hang Chinh sach xa hoi giai ngan truc tiep cho gia dinh hoc sinh, sinh vien o dia phuong. Sau do gia dinh chuyen tien cho con em hoc tap tai truong, neu chuyen qua Ngan hang chinh sach xa hoi thi khong phai tra phi chuyen tien. Day manh cho vay, he thong Ngan hang chinh sach xa hoi khong nhung duoc thanh tich trong, ma con duoc huong co che tai chinh theo quy dinh cua Bo Tai chinh, nen ho tich cuc va chu dong trien khai, song su thieu hut ve nguon von va thieu su phoi hop chat che dang la vuong mac lon trong trien khai chinh sach tin dung uu dai hoc tap.

(The VietNamNet)
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Bo Tai, 2007CT – TTg “ Ve, Nguyen Tan Dung, Ngan hang Chinh sach xa hoi, tin dung uu dai, khong co kha nang, thu tuong chinh phu, truong dai hoc, cua ngan hang, cho vay von, nhu cau vay, sinh vien, hoc tap, hoc sinh, cao dang, dong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đẩy mạnh tín dụng ưu đãi cho học tập!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đẩy mạnh tín dụng ưu đãi cho học tập! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Day manh tin dung uu dai cho hoc tap

Nhan xet, hay lien he ve tin Day manh tin dung uu dai cho hoc tap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Day manh tin dung uu dai cho hoc tap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0