Danh sach truong hoc o Ha Noi tiep tuc nghiTheo So GD&DT Ha Noi, do mua keo dai, nhieu khu vuc van ngap nuoc va thoi tiet dien bien phuc tap nen 729 trong tong so 2.300 truong tren dia ban toan thanh pho tiep tuc duoc nghi hoc ngay 5-8/11.

Tuy vao thuc te, cac truong se quyet dinh tiep tuc day hay cho hoc sinh nghi hoc de dam bao an toan.

Hon 50 truong pho thong o Hoang Mai, mot trong nhung noi chiu anh huong nang nhat cua tran lut deu duoc nghi hoc toi dau tuan toi. Tuong tu, hoc sinh cua gan 60 truong pho thong o thanh pho Ha Dong va hon 30 truong o Thanh Oai cung se tro lai truong vao dau tuan sau.

Sau 5 ngay bi nuoc ngap, THCS Phan Chu Trinh (pho Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh) van chua the don hoc sinh tro lai truong.

Ngoai ra, con co 9 truong Trung cap chuyen nghiep duoc nghi hoc ngay 5/11.

Truoc viec 3 hoc sinh thiet mang do bi nuoc cuon tren duong di hoc, ngay 2 va 3/11, So Giao duc Ha Noi da lien tiep co cong dien yeu cau cac truong cho hoc sinh nghi hoc ngay 3 va 4/11, nham dam bao an toan cho cac em.

Duoi day la danh sach cac truong duoc nghi hoc, nhung truong khong co ten trong danh sach van tiep tuc day, hoc binh thuong.

Mam non, Tieu hoc, THCS
Cau Giay
(11 truong)
* Nghi ngay 5/11
- 2 truong mam non Trung Hoa va Son Ca
- 3 truong Tieu hoc Nguyen Sieu, Nguyen Viet Xuan, Nam Trung Yen.
- 4 truong THCS: Nguyen Sieu, Nam Trung Yen, Yen Hoa, Trung Hoa.
* Nghi het ngay 7/11
- 2 truong tieu hoc Dich Vong A, TH Mai Dich, Trung tam GDTX
Ba Dinh
(7 truong)
* Nghi 5/11
- 3 truong MN: Thanh Cong, Hoa My, Tuoi Tho
- 3 truong TH: Ngoc Khanh, Thanh Cong A, Hoang Dieu
- 1 THCS: Phan Chu Trinh.
Dong Anh
(11 truong)
* Nghi het ngay 5/11:
- 2 truong MN: Dong Hoi, Thuy Lam
- 2 truong TH: Xuan Canh, Duc Tu
- 2 truong THCS: Dong Hoi, Xuan Canh
* Nghi het ngay 6/11:
- 2 truong MN: Hai Boi, Lien Ha
* Nghi het ngay 7/11:
- 3 truong THCS: Lien Ha A, Co Loa, Ngo Tat To
Dong Da
(18 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 9 truong MN: Kim Lien, Hoa Sua, Dong Da, Trung Tu Sao Mai, Tay Son, Thinh Yen, Phuong Lien, Van Chuong.
- 5 truong tieu hoc: Be Van Dan, Kim Lien, Trung Tu, Phuong Lien, Khuong Thuong
- 4 truong THCS: Dong Da, Be Van Dan, Thai Thinh, Lang Ha
Gia Lam
(22 truong)
* Nghi het ngay 5/11:
- 5 truong MN: Dong Du, Duong Quang, Dang Xa, Hoa Sua, Duong Xa.
- 9 truong TH: Le Chi, Duong Quang, Phu Thi, Duong Xa, Dang Xa, Kim Son, Dong Du, Trau Quy, Nong Nghiep I
- 8 truong THCS: Le Chi, Duong Quang, Phu Thi, Dang Xa, Kim Son, Dong Du, Trau Quy, Nong nghiep I
Hai Ba Trung
( 3 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 1 MN: Vinh Tuy
- 1 TH Vinh Tuy
- 1THCS Vinh Tuy
Hoang Mai
(51 truong)
Cac truong MN, TH, THCS nghi hoc het ngay 8/11.
Long Bien
(31 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 4 truong MN: Thach Ban, Viet Hung, Thuong Thanh, Ngoc Thuy
- 16 truong TH: Long Bien, Bo De, Ngoc Lam, ai Mo, Ngoc Thuy, Ly Thuong Kiet, Thuong Thanh, Viet Hung, Duc Giang, Ngo Gia Tu, Phuc Dong, Sai Dong, Vu Xuan Thieu, Cu Khoi, Thach Ban, Hy Vong.
- 11 truong THCS: Long Bien, Ngoc Lam, ai Mo, Ngoc Thuy, Thuong Thanh, Viet Hung, Duc Giang, Phuc Dong, Sai Dong, Cu Khoi, Thach Ban.
Soc Son
(1 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 1 truong TH: Tan Dan B
Tay Ho
(34 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- Cac truong Mam non nghi (Tru TT Ngoi sao xanh)
- Cac truong TH nghi (Tru TH Dong Do)
- Tat ca cac truong THCS nghi
* Nghi het ngay 7/11: THCS Xuan La
* Nghi het ngay 8/11: TT GDTX Tay Ho
Thanh Tri
(34 truong)
* Nghi ngay 5/11
- 10 Truong MN: Tan Trieu, Tam Hiep, Thanh Liet, Ta Thanh Oai, Dai ang, Ngoc Hoi, Ngu Hiep, Lien Ninh, Dong My, Tu Hiep.
- 11 truong TH: Tan Trieu, Thanh Liet, Ta Thanh Oai, Dai ang, Ngu Hiep, Lien Ninh, Dong My, Tu Hiep, Huu Hoa, Vinh Quynh, Truong tre khuyet tat
- 11 truong THCS: Tan Trieu, Thanh Liet, Ta Thanh Oai, Dai ang, Ngu Hiep, Lien Ninh, Dong My, Tu Hiep, Huu Hoa, Vinh Quynh, Truong tre khuyet tat
- 2 TT GDTX deu nghi
Thanh Xuan
(25 truong)
- Nghi 5/11:
- 18 truong MN: TX Bac, Trang An, TX Nam, Tuoi Hoa, tuoi Tho, Thang Long, Hoa My, Nhan Chinh, Khuong Trung, Khuong Dinh, anh Sao, Son Ca, Sao Sang, Mua Xuan, Hoa Sen, Hoa Mai, Phuong Liet, C.Ty 20.
- 6 truong TH: Nguyen Trai, Dang Tran Con A, B, Ha Dinh, Phuong Liet, Khuong Mai
- 1 truong THCS: Viet An
Tu Liem
(19 truong)
* Nghi ngay 5/11
- 7 truong MN: Tay Tuu, Minh Khai, Phu Dien, Xuan Phuong, Tay Mo, Trung Van, Me Tri.
- 7 truong TH: Tay Tuu A, B, Minh Khai, Phu Dien, Xuan Phuong, Tay Mo, Trung Van.
- 5 truong THCS: Tay Tuu, Minh Khai, Phu Dien, Xuan Phuong, Tay Mo.
Ba Vi
(9 truong)
* Nghi ngay 5/11:
Cac truong MN, TH, THCS thuoc 3 xa: Minh Chau, Tien Phong, Vat Lai.
Chuong My
(43 truong)
* Nghi het ngay 5/11/2008:
- 27 truong MN: Van Vo, Phung Chau, Huu Van, Tot Dong, My Luong, Nam Phuong Tien, Hoang Van Thu, Tan Tien, Dong Lac, Hong Phong, Tran Phu.
- 7 truong Tieu hoc: Tien Phuong, Van Vo, Huu Van, My Luong, Nam Phuong Tien A, Hoang Van Thu, Xuan Mai A.
- 9 truong THCS: Phu Nam An, Van Vo, Huu Van, Nam Phuong Tien A, My Luong, Hoang Van Thu, Tan Tien, Xuan Mai B, Dong Lac.
Dan Phuong
(14 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 6 truong MN: Tan Lap, Tan Hoi, Thi Tran, Thi Xuan, Chung Chau, Lien Hong.
+ Mot so diem le: MN: Sing Phuong, Phuong Dinh, Tho An, Ha Mo.
- 4 truong TH: Tan Lap, Phuong Dinh A, Phuong Dinh B, Thuong Mo.
- 3 truong THCS: Tan Lap, Lien Ha, Phuong Dinh.
- TT GDTX Dan Phuong
* Nghi het ngay 8/11: TH Thuong Mo
Ha Dong
(59 truong)
Cac truong MN, TH, THCS nghi hoc den het ngay 8/11
Hoai Duc
(68 truong).
- Nghi het ngay 6/11 - tat ca cac truong
Me Linh
( 24 truong)
* Nghi den het ngay 6/11:
- 6 truong MN: Quang Minh A, B, Tri Dong, Liem Mac, Hoang Kim, Van Khe
- 12 truong TH: Chu Xoan A, B, Tien Phong B, Trang Viet A, B, Me Linh, Thanh Lam A, B, Kim Hoa A, Lien Mac A, Quang Minh A, B.
- 6 truong THCS: Van Khe A, Tien Phong, Quang Minh, Tri Dong, Trung Vuong, Thanh Lam A.
My Duc
(24 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 3 truong MN: Le Thanh, Hong Son, Tuy Lai
- 7 truong TH: Tuy Lai A, B, Hong Son, Le Thanh A, Van Kim, Huong Son A, C
- 2 truong THCS: Phuc Lam, Tuy Lai
* Nghi het ngay 8/11:
- 7 truong TH: An Tien, Hop Tien A, B, Hop Thanh A, B, Phuc Lam, An Phu
- 5 THCS: Le Thanh, An Tien, An Phu, Hop Thanh, Hop Tien
Phu Xuyen
(12 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 6 truong MN: Hong Minh, Bach Ha, Quang Lang, Tri Thuy, Tan Dan, Minh Tan.
- 6 truong TH: Minh Tan A, Minh Tan B, Phu Tuc, Tam Trung, Tri Thuy, Dai Xuyen.
Quoc Oai
(4 truong)
* Nghi ngay 5/11:
- 4 truong THCS: Liep Tuyet, Dai Thanh, Dong Yen, Phu Cat
Son Tay
(5 truong)
* Nghi ngay 5/11
- 2 truong MN: Quang Trung, Trung Hung
- 1 Truong TH: Trung Hung
- 2 truong THCS: Son Tay, Trung Hung
Thanh Oai
(32 truong)
* Nghi het ngay 8/11:
- 15 truong MN: Cu Khe, Cao Vien, Thanh Cao, Binh Minh 1,2, My Hung, Thanh Thuy, Thanh Mai, Kim An, Kim Thu, Do Dong, Tan Uoc, Xuan Duong, Lien Chau, Thi Tran Kim Bai.
- 10 truong TH: Cu Khe, Cao Vien 1,2, Thanh Cao, Tam Hung, My Hung, Thanh Thuy, Thi Tran Kim Bai, Do Dong, Xuan Duong.
- 7 truong THCS: Bich Hoa, Thanh Thuy, Do Dong, Lien Chau, Cu Khe, Cao Vien, My Hung
Thach That
(63 truong)
* Nghi het ngay 6/11/2008:
- 20 truong MN: Cam Yen, Lai Thuong, Phu Kim, Kim Quan, Binh Yen, Tan Xa, Ha Bang, Dong Chuc, Can Kiem, Chang Son, Thach Xa, Binh Phu, Huu Bang, Phung Xa, Di Nau, Canh Nau, Huong Ngai, Tien Xuan, Yen Trung, Yen Binh.
- 24 truong Tieu hoc: Cam Yen, Dai Dong, Lai Thuong, Phu Kim, Lien Quan, Kim Quan, Binh Yen, Tan Xa, Ha Bang, Dong Chuc, Thach Hoa, Can Kiem, Chang Son, Thach Xa, Binh Phu, Huu Bang, Di Nau, Canh Nau, Huong NgaI, Tien Xuan A, Tien Xuan B, Yen Binh A, Yen Binh B.
- 19 truong THCS: Cam Yen, Lai Thuong, Phu Kim, Lien Quan, Kim Quan, Tan Xa, Ha Bang, Dong Chuc, Thach Hoa, Can Kiem, Chang Son, Thach Xa, Huu Bang, Di Nau, Canh Nau, Huong NgaI, Thach That, Tien Xuan, Yen Trung.
Thuong Tin
(40 truong)
* Nghi het ngay 6/11/2008:
- 5 truong TH: Hong Van, Van Binh, Le Loi, Khanh Ha, Tien Phong,
* Nghi het ngay 8/11/2008
- Tat ca cac truong MN
- 1 truong TH: Lien Phuong
- 5 truong THCS: Hong Van, Ninh So, Le Loi, Khanh Ha, Dung Tien
Ung Hoa
(10 truong)
* Nghi ngay 5/11/2008:
- 5 truong TH: Quang Phu Cau, Hoa Xa, Hoa Lam, Van Thai, Tan Phuong
- 5 truong THCS: Van Thai, Truong Thinh, Thi tran, Hong Quang, Hoa Lam, Hoa Xa
THPT
Gia Lam, Long Bien
(03 truong)
* Nghi ngay 5/11
Duong Xa, Ly Thanh Tong, TT GDTX Phu Thi
Thanh Tri, Hoang Mai (03 truong)* Nghi ngay 5/11
Hoang Van Thu, Truong Dinh, TT GDTX Hoang Mai
Tu Liem,
Cau Giay
(09 truong)
* Nghi ngay 5/11
- Nguyen Sieu, Dai Mo, Trung Van, Thuong Cat, Yen Hoa, Minh Khai, TTGDKTTH so 5, TT GDTX Cau Giay
* Nghi het ngay 6/11
- TT GDTX Tu Liem
Thanh Xuan (03 truong)* Nghi ngay 5/11
Dao Duy Tu, Luong Van Can, Nguyen Truong To
Dong Da
(3 truong)
* Nghi ngay 5/11
- TT GDTX Dong Da, BTVH so 3
* Nghi het ngay 8/11
- TTGDKTTH so 3
Hai Ba Trung, Hoan Kiem (2 truong) * Nghi ngay 5/11
- TTGDKTTH so 2,
- TT GDKTTH so 4
Thanh Tri
(03 truong)
* Nghi ngay 5/11
Ngo Thi Nham, TT GDTX Dong My, TT GDTX Thanh Tri
Thach That (03 truong)* Nghi ngay 5/11
Thach That, Phung Khac Khoan, Hai Ba Trung
Quoc Oai
(01 truong)
* Nghi ngay 5/11
Minh Khai 2
Chuong My (02 truong)* Nghi ngay 5/11
Chuc Dong, TT GDTX Chuong My
Thanh Oai
(01 truong)
* Nghi ngay 5/11
Thanh Oai B
Ha Dong
(06 truong)
* Nghi ngay 5/11
- Nguyen Hue, Tran Hung Dao, Le Quy Don, Quang Trung, Tu thuc Le Quy Don
* Nghi het ngay 6/11
- TTGDKTT Ha Tay
Hoai Duc
(05 truong)
* Nghi ngay 5/11
Hoai Duc A, Hoai Dua B, Van Xuan, Tu thuc Binh Minh,
TT GDTX Hoai Duc
Dan Phuong
(1 truong)
* Nghi het ngay 8/11
TT GDTX Dan Phuong
Phu Xuyen
(1 truong)
* Nghi het ngay 6/11
TT GDTX Phu Xuyen

Tung Duong

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Ha Noi, Minh Khai, Long Bien, Cao Vien, Cam Yen, Lai Thuong, danh sach truong, Ta Thanh Oai, Hoang Van Thu, tiep tuc, nghi hoc, hoc sinh, noi tiep, truong hoc, tien phong, ngay

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Danh sách trường học ở Hà Nội tiếp tục nghỉ

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Danh sách trường học ở Hà Nội tiếp tục nghỉ bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Danh sach truong hoc o Ha Noi tiep tuc nghi

Nhan xet, hay lien he ve tin Danh sach truong hoc o Ha Noi tiep tuc nghi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Danh sach truong hoc o Ha Noi tiep tuc nghi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0