10 nguyen nhan that bai

10 nguyen nhan that bai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>10 nguyen nhan that baiKhi that bai trong kinh doanh, cac nha doanh nghiep thuong chi biet do tai cho 2 yeu to la nen kinh te dang trong thoi ky suy thoai va do minh thieu von. De chong lai su that bai hay pha san, thuc te chi co mot phuong thuc duy nhat: nha doanh nghiep phai co y thuc nhanh chong rut ra bai hoc tu nhung that bai.

Duoi day la 10 loi khuyen huu ich, cung tuc la 10 nguyen nhan chinh dan den su yeu kem va that bai cua mot doanh nghiep.

1. Khong co san pham mang tinh canh tranh

Nang luc kinh doanh va kha nang thanh cong cua doanh nghiep phu thuoc rat nhieu vao y tuong cua san pham va dua y tuong vao thuc te thi truong. Mot san pham co tinh canh tranh khong don gian la hon cac san pham khac ve gia ca, chat luong. Dieu quan trong la doanh thu phai dam bao bu du cac chi phi, ngoai ra con dem ve loi nhuan.

Nhu vay tinh canh tranh cua mot san pham se khong phai do mot ke hoach, mot de an kinh doanh quyet dinh ma hoan toan do thi truong quyet dinh. Rat co the khi moi thanh lap doanh nghiep, san pham co tinh canh tranh that nhung sau do khong duy tri duoc lau dai.

Loi khuyen: Doanh nghiep nao khong co san pham co tinh canh tranh thi nen rut lui som khoi thi truong de han che thiet hai ve von.

2. Chi phi ca nhan cua nha doanh nghiep qua lon

Nhieu nha doanh nghiep, nhat la o cac don vi nho thuong lam tuong minh cung co quyen huong mot thu nhap co dinh nhu nhan vien. Duong nhu ho khong biet hoac biet ma quen rang minh chi duoc huong nhung gi con lai cua doanh nghiep sau khi tru moi chi phi va dau tu. Phan con lai nay doi voi thoi ky dau cua doanh nghiep la khong nhieu, tham chi rat it, trong khi thu nhap cua nhan vien on dinh.

Nhieu nha doanh nghiep nhan biet kha muon vi sao cac ngan hang de dai chap thuan cac khoan vay cua doanh nghiep, trong do co ca phan su dung cho muc dich ca nhan nhu cai tao nang cap nha rieng, biet thu cua nha doanh nghiep. Suy cho cung dieu do cang lam tang them gia tri tai san the chap la bat dong san cua doanh nghiep tai ngan hang.

Loi khuyen: Nha doanh nghiep se khong bao gio pha san khi chi tieu cho nhu cau ca nhan thap hon khoan loi nhuan lam ra.

3. Su dung qua nhieu nhan vien

Chi phi cho nhan vien ngay cang chiem mot ty trong lon va gan nhu co dinh voi cac doanh nghiep. Neu khong su dung va bo tri nhan vien mot cach hop ly thi viec tra luong la mot ganh nang doi voi doanh nghiep. Trong nhieu truong hop co bien dong xau thi viec giam kip thoi nhan vien se cuu doanh nghiep khoi bi pha san.

Co the cac nha quan ly vi mo, nguoi lam chinh sach che do khong thich thu dieu nay nhung thuc te da chung minh cac doanh nghiep som giam bot nhan su la nhung doanh nghiep thanh cong. Khi mot doanh nghiep that bai vi co qua nhieu nhan vien, nguoi ta khong quan tam vi ly do xa hoi hay khong co kha nang quan ly va dieu hanh nhan vien.

Loi khuyen: doanh nghiep chi tuyen nhan mot so luong nhan vien vua voi kha nang quan ly va dieu hanh ho lam viec toi da va hieu qua.

4. Doanh nghiep bi xu no

Nhieu doanh nghiep coi viec bi xu no la kho biet truoc va kho ma tranh duoc. Dieu do hoan toan khong dung vi phan lon cac mon no bi mat deu co nguyen nhan tu mot quyet dinh sai lam cua doanh nghiep. Chang han doanh nghiep khong thu thap du thong tin can thiet ve khach hang, doanh nghiep bo qua loi khuyen cao tu truoc, van tiep tuc cung ung hang khi khach hang van con no cu ton dong.

Dac biet voi nhung khach hang moi va voi nhung thuong vu lon can phai co nhung bien phap an toan hay phong ngua. Cac doanh nghiep it bi xu no vi rat quan tam den kha nang tai chinh cua khach hang. Ho san sang tu choi mot hop dong kinh doanh khi thay nghi ngo hoac rui ro mat no la qua lon. Cac doanh nghiep dang co kho khan ve kinh doanh, doanh thu thuong de dai tiep nhan cac hop dong. Chinh su de dai, coi thuong nay co the dan den bi mat no va tro thanh mot cu don quyet dinh gay nen pha san.

Loi khuyen: Hop dong tot nhat cua doanh nghiep chinh la hop dong kinh doanh ma doanh nghiep khong mao hiem va tu choi thuc hien.

5. Doanh nghiep bi no qua nhieu

Nhieu doanh nghiep, dac biet la khi moi thanh lap, thuong vay no qua nhieu, nhat la khi co dieu kien tiep can voi cac nguon von co tinh khuyen khich, ho tro. Nhieu doanh nghiep nhan biet qua muon rang khong phai lai suat cua tin dung ma thuc chat la tong khoi luong tin dung phai hoan tra moi quyet dinh su thanh bai cua doanh nghiep.

Cac hop dong vay von dai han thuong la kho khan lon cho doanh nghiep khi quyet dinh nham lan nhung kho co the giai quyet ngay duoc. Nhieu doanh nghiep tinh toan phieu luu, cho rang se duoc chiet khau, tiet kiem duoc nhieu thue neu tang cuong vay von de dau tu mua sam, thue tai chinh, thue may moc, xe co. Dieu do chi dung khi doanh nghiep san xuat kinh doanh co lai va lai nhieu. Khi gap kho khan, khong tao ra loi nhuan thi ganh no va von vay se la don quyet dinh lam cho doanh nghiep chong bi pha san.

Loi khuyen: Nguoi giau khong phai la nguoi duoc su dung nhieu tien vay no ma la nguoi co nhieu tien so huu.

6. Nha doanh nghiep qua chu y den tien nghi

Bat ke mot tien nghi nao thi nha doanh nghiep deu phai chi phi. Cac nha kinh doanh thanh cong deu bat dau tu nho den lon, tu don gian den tien nghi. Truoc day cac nha doanh nghiep bat dau su nghiep kinh doanh phan lon deu tu ngay can ho minh dang o hay nha kho, nha de xe duoc tu sua. Bay gio qua nhieu doanh nghiep tre khoi su lai thich tien nghi ngay tu ban dau, thue nhung van phong, tru so dat tien, sang trong.

Do la chua ke nhung tu sua ton tien, mua sam do dung van phong cho hop voi so thich cua minh. Ho qua thien lech, tham chi nham lan khi cho rang the moi la cach tao uy tin nhanh chong cho doanh nghiep cua minh. Thuc ra ho ua thich tien nghi duong nhu quen mat rang chinh chat luong dich vu va san pham cua doanh nghiep moi tao nen uy tin lau dai cua doanh nghiep.

Mot vi du cu the la nhieu doanh nghiep ngay tu dau da trang bi mot he thong tin hoc kha hoan hao voi cac may tinh the he moi nhat nhung thuc ra lai chi co nhu cau su dung nhung chuc nang toi thieu nhat. Khong phai nha doanh nghiep nao cung can co thu ky rieng, lai xe rieng. Khong phai doanh nghiep nao cung can co nhan vien danh may, nhan vien lau don, ve sinh phong lam viec.

Tat ca nhung cong viec ke tren deu co the thue, su dung cac dich vu cua cac doanh nghiep khac. Nhu the vua hieu qua kinh te hon, vua co chat luong tot hon, lai khong bi dong. Suy cho cung, nha doanh nghiep thanh lap doanh nghiep khong phai de nang cao dia vi xa hoi ma la de kinh doanh kiem nhieu tien hon.

Loi khuyen: Mot doanh nghiep co the thanh cong bat dau tu mot nha de xe, co the se that bai tu mot lau dai.

7. Qua xem nhe nhung thua lo ban dau

Nhieu doanh nghiep lam tuong rang viec kinh doanh thua lo trong nhung nam dau tien thanh lap la khong the tranh khoi. Do do thuong xem nhe nhung ket qua kinh doanh thua lo luc ban dau, khong chu trong tim hieu nguyen nhan. Khi nhan biet thi da qua muon, doanh nghiep co the tren bo pha san.

Tren thuc te, dien bien thi truong, khach hang, ket qua kinh doanh khong hoan toan theo du kien va ke hoach kinh doanh ban dau cua doanh nghiep. Neu ket qua thua lo ban dau nam trong tru tinh truoc thi nguyen nhan thua lo van nam ngoai du bao. Khong phat hien, phan tich dung nguyen nhan dan den thua lo va khong co nhung bien phap dieu chinh chinh sach kinh doanh cho phu hop cang lam chinh sach kinh doanh sai lam tiep tuc va dan den nguy co that bai.

Loi khuyen: Loi nhuan khong phai la tat ca, nhung nha doanh nghiep khong duoc chu quan, phai quan tam den loi nhuan ngay tu thoi ky dau.

8. Chi nghi den doanh so

Rat nhieu nha doanh nghiep chi mai me nghi den doanh so ma quen mat rang thuc ra muc dich kinh doanh la loi nhuan chu khong phai doanh so. Nhieu doanh nghiep moi thanh lap da voi tu hao ve su phat trien kinh doanh, mo rong qui mo nhanh chong. Dac biet the hien bang mot vai hop dong hay cong trinh lon, doanh nghiep voi va dau tu day chuyen lon, hien dai, tuyen nhieu nhan vien.

Nhung ket cuc lai dang buon. Doanh nghiep chua co kinh nghiem to chuc va dieu hanh qui mo lon hon, nhieu van de moi phat sinh ma chua co kinh nghiem. Hon the, nhieu khi nhom khach hang nho de bi sao nhang, tham chi bo roi. Khach hang lon va hop dong lon thi khong co. Lam gi voi so tai san va nhan su moi duoc dau tu, tuyen nhan? Doanh nghiep rat de co nguy co pha san trong nhung truong hop nhu vay.

Khi cac doanh nghiep lon tang doanh so, tang thi phan, cac doanh nghiep nho va vua rat kho duy tri hoat dong tot. Boi do la chinh sach kinh doanh phu hop voi cac tap doan, cac cong ty quoc te truong von. Tat nhien neu khong co doanh so thi khong the co loi nhuan. Nhung khong co nghia la doanh so cang cao thi loi nhuan cang cao.

Se rat nguy hiem cho su ton tai cua doanh nghiep neu doanh so tang ma loi nhuan thuc te lai khong tang tuong xung. Neu loi nhuan van nhu cu thi doanh nghiep pha san chi con la van de thoi gian vi doanh nghiep se khong chiu noi nhung chi phi tang them.

Loi khuyen: Hay dong y truoc cac de nghi thi se co doanh so lon. Nhung thinh thoang biet tu choi truoc mot hop dong lon moi la nguoi lam ra nhieu loi nhuan.

9. Khong lap qui du phong tai chinh

Ke ca nhung nha doanh nghiep co tai nhat cung khong tranh khoi co nhung luc phan doan sai dien bien cua thi truong hay co nhung luc chiu bat luc truoc mot bien dong mang tinh rui ro. Nhung luc do, doanh nghiep nhat thiet phai co nhung du phong tai chinh nhat dinh, duoc tich luy tu loi nhuan nhung nam truoc.

Kinh nghiem cho thay, neu co bien dong, tac dong kinh te lon thi cac ngan hang, cac nha tai tro cung bi anh huong va ho cung han che cho vay. Ke ca khi ngan hang khong bi anh huong thi ho cung rat can trong va khong dau tu vao cac linh vuc dang co rui ro. Co nguon du tru tai chinh, doanh nghiep hoan toan chu dong, khong phu thuoc vao ngan hang va tu minh vuot qua nhung luc kho khan, tranh duoc nguy co phai ban mot phan hay toan bo doanh nghiep.

Loi khuyen: Hay tiet kiem va du tru tai chinh khi doanh nghiep co the lam duoc de tu cuu minh khi gap kho khan.

10. Qua tin vao nguoi khac

Nhieu doanh nghiep that bai va pha san chi vi mot nguyen nhan don gian la qua tin vao nguoi khac. Ho la du cac doi tuong, tu nha tai tro, doi tac, nhan vien cua chinh doanh nghiep den khach hang. Vi du, neu qua tin vao ngan hang khi bat dau dau tu, nhung nua chung ngan hang lai quyet dinh khong cho vay tiep.

Qua tin vao nhan vien cua minh, doanh nghiep co the phai ganh chiu nhung hau qua bat ngo, tham chi phai nho phap luat ho tro. Doanh nghiep qua tin vao khach hang cung co the bi tu choi nhan hang, khong chiu thanh toan du va dung han. Thuc ra cuoi cung, tat ca la do thieu can trong, khong co bien phap phong ngua phu hop. Nguoi chiu hau qua chinh la doanh nghiep, tham chi dan den pha san.

Loi khuyen: Doanh nghiep phai luon can trong va phai y thuc rang tu minh chiu trach nhiem truoc het ve mot quyet dinh kinh doanh.

(Theo Thoi Bao Kinh te VN)

Viet Bao (Theo-Ngoisao)

Comment :10 nguyen nhan that bai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 nguyen nhan that bai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 nguyen nhan that bai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 nguyen nhan that bai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Thế Giới Giải Trí
10 reasons failed
failed in business, failure causes, recession, business policy, corporate houses, the failure, the economy, only one, employee, can, profits, customers, decision, not large,
When the business failed, entrepreneurs usually just poured in for the second factor is the economy is in recession and their lack of funds. To combat the failure or bankruptcy, the fact that only a single method: the entrepreneur ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 nguyên nhân thất bại

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 nguyên nhân thất bại bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 nguyen nhan that bai

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 nguyen nhan that bai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 nguyen nhan that bai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Hoc Song trong chuyen muc The gioi giai tri.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Hoc Song
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0