Thuoc boi ngoai da Loi va hai

Thuoc boi ngoai da Loi va hai

Tags: Thuoc Chong Nam, tac dung phu, benh ngoai da, viec su dung, cac loai, dieu tri, tai cho, thuoc boi, hieu qua, truong hop, nhat, manh, mo, dia, den
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tren thi truong hien nay co rat nhieu loai thuoc boi ngoai da, tu cac loai thuoc dung de dieu tri cac benh ngoai da den cac loai khang sinh boi vet thuong... Tuy nhien viec su dung cac loai thuoc nay lai khong don gian. Xin gioi thieu cong dung va tac hai cua mot so thuoc boi ngoai da thong dung.

Corticoid: Tu nhung nam 1960, cac loai corticoid boi tai cho bat dau duoc su dung chu yeu trong dieu tri cac benh ly da do viem nhu cham co dia, viem da dau, viem da tiep xuc, to dia... Mot so benh ly ngoai da khac nhu u lympho the da, luput ban do, vay nen, liken phang... cung co dap ung tot voi cac thuoc nay. Tac dung phu nguy hiem nhat cua corticoid boi tai cho la gay teo da. Bien chung nay thuong xay ra som voi cac loai corticoid tac dung manh nhu clobetasol propionate, fluocinolone acetonide... nhung cung co the gap voi cac loai tac dung yeu neu su dung keo dai va lien tuc. Mat, nep gap va cac vung da mong thuong bi teo da nhanh nhat, con long ban tay, ban chan thuong teo da cham hon. Tre em co nguy co teo da cao nhat, dung phoi hop voi corticoid toan than hoac tiep xuc nhieu voi anh nang sau thoa thuoc cung lam tang nguy co teo da. Bieu hien cua teo da bao gom cac vet bam tim, da tro nen bong va co cac khia. Cac tac dung khac thuong gap do corticoid boi tai cho bao gom roi loan sac to da, ram long, noi mun trung ca, lam cham lien vet thuong... Corticoid dung keo dai tai cac vung da quanh mat con co the gay ra hoac lam nang benh duc thuy tinh the va thien dau thong. Ngoai ra, cac loai tac dung manh neu dung keo dai hoac tren dien rong cung co the gay uc che tuyen thuong than. Trong mot so it truong hop, corticoid boi tai cho con co the gay ra viem da tiep xuc mac du cac thuoc nay co tac dung chong di ung rat manh.

Thuoc boi ngoai da: Loi va hai
 Khi bi benh ngoai da, can trong khi boi thuoc.
Tac dung phu cua corticoid boi phu thuoc chu yeu vao cuong do tac dung va thoi gian su dung cua thuoc. Trong khi do, tac dung dieu tri cua cac thuoc nay ty le thuan voi nguy co gay tac dung phu cua thuoc. Cac biet duoc khac nhau cua cung mot hoat chat voi cung mot ham luong cung co the co hieu qua dieu tri va nguy co gay tac dung phu khong giong nhau. Ngoai ra, viec tang ham luong cua mot hoat chat corticoid trong thuoc boi khong lam tang dang ke hieu qua dieu tri cua thuoc.

Mot so dieu can luu y trong viec lua chon corticoid boi: Do corticoid boi tai cho co nhieu nguy co gay tac dung phu nen can chan doan xac dinh chinh xac benh truoc khi dua ra quyet dinh su dung cac thuoc nay. Viec lua chon corticoid boi can can doi giua hieu qua dieu tri voi nguy co tac dung phu. Dieu tri cac benh nhu liken phang, luput ban do ngoai da thuong doi hoi cac loai corticoid boi tac dung manh do cac benh ly nay thuong co ton thuong viem o cac lop sau cua da. Mot so benh ly co ton thuong viem da o qua sau nhu sarcoidosis thuong khong dap ung voi corticoid boi tai cho do tac dung phu cua thuoc thuong den truoc khi tac dung chinh xuat hien. Cac benh ly co ton thuong da o nong tren be mat nhu vay nen, cham co dia thuong dap ung tot voi cac loai corticoid boi tac dung trung binh. Trong cac truong hop viem da man tinh o ban tay (nhu trong benh vay nen, cham co dia), nen lua chon cac loai corticoid boi tac dung manh va dung trong mot thoi gian ngan de han che nguy co teo da long ban tay. Noi chung o tre em, nen lua chon cac loai thuoc boi co cuong do tac dung yeu nhu hydrocortisone, clobetasone butyrate...

Khang sinh: mac du co toi hang tram che pham khang sinh khac nhau da duoc bao che va dua vao su dung nhung rat it trong so nay co the dung duoc ngoai da. Mo erythromycin va clindamycin thuong duoc su dung trong dieu tri trung ca mu va viem nang long, trong khi do, cac loai mo mupirocin, polymyxin, bacitracin va neomycin thuong duoc dung trong dieu tri cac nhiem trung ngoai da nhu choc... Mo khang sinh cung co tac dung tot trong du phong nhiem trung cac vet thuong ngoai da. Viem da tiep xuc la tac dung phu thuong gap voi cac loai mo chua polymyxin, bacitracin va neomycin, do do nen tranh su dung cac loai thuoc nay neu co thuoc thay the thich hop. Mot so truong hop di ung nang nhu hoi chung Stevens-Johnson va Lyell do cac loai khang sinh boi tai cho cung da duoc ghi nhan.

Thuoc chong nam: Hien nay, rat nhieu loai thuoc chong nam boi ngoai da co san tren thi truong nhung hieu qua va cach su dung cua chung khong hoan toan giong nhau. Cac thuoc chong nam boi tai cho thuong duoc su dung trong dieu tri cac truong hop nhiem nam nong nhu lang ben, hac lao, ham ke, nam mong, nam da dau... Nystatin va miconazole dac biet hieu qua trong dieu tri cac truong hop nhiem nam men (nhu Candida) nhung khong tac dung doi voi nam soi. Clotrimazole va ketoconazole co pho tac dung kha rong so voi 2 loai thuoc tren nhung kem hon so voi cac che pham moi nhu terbinafine, ciclopirox olamine va butenafine. Can luu y la trong cac truong hop nam da dau va nam mong, thuoc chong nam boi tai cho thuong khong du tac dung ma phai phoi hop them duong uong. Hieu qua cua cac thuoc chong nam boi tai cho thuong dat duoc sau dung thuoc it nhat 2 tuan, tru truong hop lang ben va hac lao co the thu duoc hieu qua sau vai ngay. Nam ke va nam ban chan o cac van dong vien dien kinh thuong gay ra do do am tai cho qua cao, do do, viec dieu tri phai phoi hop giua thuoc chong nam voi cac bien phap chong am tai cho. Neu co trot loet do boi nhiem vi khuan, can phoi hop them voi khang sinh. Ben canh cac chi dinh tren, thuoc chong nam boi tai cho con duoc chi dinh trong dieu tri viem da dau. Mac du co che cua benh con chua duoc biet ro nhung viec dung cac thuoc chong nam boi nhu ketoconazole va ciclopirox olamine giup giam ro ret tinh trang viem va dong vay.

Cac thuoc boi phoi hop: Hien nay, tren thi truong co kha nhieu loai thuoc boi phoi hop voi thanh phan chu yeu bao gom mot loai corticoid, mot loai khang sinh va mot loai thuoc chong nam. Noi chung, nen han che toi da viec su dung cac thuoc nay, vi trong nhieu truong hop, cac thanh phan trong thuoc co the can tro hieu qua cua nhau. Vi du, trong truong hop nam da, cac che pham co chua corticoid se lam nang benh va giam hieu qua cua thuoc chong nam.

Tren thi truong hien nay co rat nhieu loai thuoc boi ngoai da, tu cac loai thuoc dung de dieu tri cac benh ngoai da den cac loai khang sinh boi vet thuong... Tuy nhien viec su dung cac loai thuoc nay lai khong don gian. Xin gioi thieu cong dung va tac hai cua mot so thuoc boi ngoai da thong dung.

Corticoid: Tu nhung nam 1960, cac loai corticoid boi tai cho bat dau duoc su dung chu yeu trong dieu tri cac benh ly da do viem nhu cham co dia, viem da dau, viem da tiep xuc, to dia... Mot so benh ly ngoai da khac nhu u lympho the da, luput ban do, vay nen, liken phang... cung co dap ung tot voi cac thuoc nay. Tac dung phu nguy hiem nhat cua corticoid boi tai cho la gay teo da. Bien chung nay thuong xay ra som voi cac loai corticoid tac dung manh nhu clobetasol propionate, fluocinolone acetonide... nhung cung co the gap voi cac loai tac dung yeu neu su dung keo dai va lien tuc. Mat, nep gap va cac vung da mong thuong bi teo da nhanh nhat, con long ban tay, ban chan thuong teo da cham hon. Tre em co nguy co teo da cao nhat, dung phoi hop voi corticoid toan than hoac tiep xuc nhieu voi anh nang sau thoa thuoc cung lam tang nguy co teo da. Bieu hien cua teo da bao gom cac vet bam tim, da tro nen bong va co cac khia. Cac tac dung khac thuong gap do corticoid boi tai cho bao gom roi loan sac to da, ram long, noi mun trung ca, lam cham lien vet thuong... Corticoid dung keo dai tai cac vung da quanh mat con co the gay ra hoac lam nang benh duc thuy tinh the va thien dau thong. Ngoai ra, cac loai tac dung manh neu dung keo dai hoac tren dien rong cung co the gay uc che tuyen thuong than. Trong mot so it truong hop, corticoid boi tai cho con co the gay ra viem da tiep xuc mac du cac thuoc nay co tac dung chong di ung rat manh.

Thuoc boi ngoai da: Loi va hai
 Khi bi benh ngoai da, can trong khi boi thuoc.
Tac dung phu cua corticoid boi phu thuoc chu yeu vao cuong do tac dung va thoi gian su dung cua thuoc. Trong khi do, tac dung dieu tri cua cac thuoc nay ty le thuan voi nguy co gay tac dung phu cua thuoc. Cac biet duoc khac nhau cua cung mot hoat chat voi cung mot ham luong cung co the co hieu qua dieu tri va nguy co gay tac dung phu khong giong nhau. Ngoai ra, viec tang ham luong cua mot hoat chat corticoid trong thuoc boi khong lam tang dang ke hieu qua dieu tri cua thuoc.

Mot so dieu can luu y trong viec lua chon corticoid boi: Do corticoid boi tai cho co nhieu nguy co gay tac dung phu nen can chan doan xac dinh chinh xac benh truoc khi dua ra quyet dinh su dung cac thuoc nay. Viec lua chon corticoid boi can can doi giua hieu qua dieu tri voi nguy co tac dung phu. Dieu tri cac benh nhu liken phang, luput ban do ngoai da thuong doi hoi cac loai corticoid boi tac dung manh do cac benh ly nay thuong co ton thuong viem o cac lop sau cua da. Mot so benh ly co ton thuong viem da o qua sau nhu sarcoidosis thuong khong dap ung voi corticoid boi tai cho do tac dung phu cua thuoc thuong den truoc khi tac dung chinh xuat hien. Cac benh ly co ton thuong da o nong tren be mat nhu vay nen, cham co dia thuong dap ung tot voi cac loai corticoid boi tac dung trung binh. Trong cac truong hop viem da man tinh o ban tay (nhu trong benh vay nen, cham co dia), nen lua chon cac loai corticoid boi tac dung manh va dung trong mot thoi gian ngan de han che nguy co teo da long ban tay. Noi chung o tre em, nen lua chon cac loai thuoc boi co cuong do tac dung yeu nhu hydrocortisone, clobetasone butyrate...

Khang sinh: mac du co toi hang tram che pham khang sinh khac nhau da duoc bao che va dua vao su dung nhung rat it trong so nay co the dung duoc ngoai da. Mo erythromycin va clindamycin thuong duoc su dung trong dieu tri trung ca mu va viem nang long, trong khi do, cac loai mo mupirocin, polymyxin, bacitracin va neomycin thuong duoc dung trong dieu tri cac nhiem trung ngoai da nhu choc... Mo khang sinh cung co tac dung tot trong du phong nhiem trung cac vet thuong ngoai da. Viem da tiep xuc la tac dung phu thuong gap voi cac loai mo chua polymyxin, bacitracin va neomycin, do do nen tranh su dung cac loai thuoc nay neu co thuoc thay the thich hop. Mot so truong hop di ung nang nhu hoi chung Stevens-Johnson va Lyell do cac loai khang sinh boi tai cho cung da duoc ghi nhan.

Thuoc chong nam: Hien nay, rat nhieu loai thuoc chong nam boi ngoai da co san tren thi truong nhung hieu qua va cach su dung cua chung khong hoan toan giong nhau. Cac thuoc chong nam boi tai cho thuong duoc su dung trong dieu tri cac truong hop nhiem nam nong nhu lang ben, hac lao, ham ke, nam mong, nam da dau... Nystatin va miconazole dac biet hieu qua trong dieu tri cac truong hop nhiem nam men (nhu Candida) nhung khong tac dung doi voi nam soi. Clotrimazole va ketoconazole co pho tac dung kha rong so voi 2 loai thuoc tren nhung kem hon so voi cac che pham moi nhu terbinafine, ciclopirox olamine va butenafine. Can luu y la trong cac truong hop nam da dau va nam mong, thuoc chong nam boi tai cho thuong khong du tac dung ma phai phoi hop them duong uong. Hieu qua cua cac thuoc chong nam boi tai cho thuong dat duoc sau dung thuoc it nhat 2 tuan, tru truong hop lang ben va hac lao co the thu duoc hieu qua sau vai ngay. Nam ke va nam ban chan o cac van dong vien dien kinh thuong gay ra do do am tai cho qua cao, do do, viec dieu tri phai phoi hop giua thuoc chong nam voi cac bien phap chong am tai cho. Neu co trot loet do boi nhiem vi khuan, can phoi hop them voi khang sinh. Ben canh cac chi dinh tren, thuoc chong nam boi tai cho con duoc chi dinh trong dieu tri viem da dau. Mac du co che cua benh con chua duoc biet ro nhung viec dung cac thuoc chong nam boi nhu ketoconazole va ciclopirox olamine giup giam ro ret tinh trang viem va dong vay.

Cac thuoc boi phoi hop: Hien nay, tren thi truong co kha nhieu loai thuoc boi phoi hop voi thanh phan chu yeu bao gom mot loai corticoid, mot loai khang sinh va mot loai thuoc chong nam. Noi chung, nen han che toi da viec su dung cac thuoc nay, vi trong nhieu truong hop, cac thanh phan trong thuoc co the can tro hieu qua cua nhau. Vi du, trong truong hop nam da, cac che pham co chua corticoid se lam nang benh va giam hieu qua cua thuoc chong nam.

Vietbao(Theo_Suckhoedoisong.vn)

 


Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Sức Khỏe NỔI BẬT

Viêm xoang lâu năm bung mủ cũng hết ngay lập tức với hỗn hợp này

Giao mùa là thời điểm lý tưởng để viêm xoang hoành hành. Vừa thoát khỏi cái nóng, mưa lạnh lại làm trầm trọng thêm tình cảnh của những người bị nghẹt mũi kinh niên và nhất là viêm xoang mãn tính.

Tìm hiểu: Thuoc Chong Nam, tac dung phu, benh ngoai da, viec su dung, cac loai, dieu tri, tai cho, thuoc boi, hieu qua, truong hop, nhat, manh, mo, dia, den

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thuốc bôi ngoài da: Lợi và hại

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thuốc bôi ngoài da: Lợi và hại bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thuoc boi ngoai da Loi va hai

Nhan xet, hay lien he ve tin Thuoc boi ngoai da Loi va hai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thuoc boi ngoai da Loi va hai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0