Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan

Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tai Hoi nghi Trien khai nhiem vu ke hoach nam 2012; So ket mot nam thuc hien Cuoc van dong hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; Ky niem 57 nam Ngay Thay thuoc Viet Nam 27/2, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da den du va phat bieu chi dao.

Xin tran trong gioi thieu toi ban doc toan van bai phat bieu cua Thu tuong.

Anh minh hoa
Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung phat bieu tai Hoi nghi. Anh: TTX

Thua cac dong chi va cac vi dai bieu!

Hom nay, toi rat vui mung toi du Le ky niem 57 nam Ngay Thay thuoc Viet Nam (ngay 27/2) cua nganh Y te, Hoi nghi trien khai nhiem vu ke hoach nam 2012 va So ket mot nam thuc hien viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh. Thay mat Chinh phu, toi than ai gui toi toan the can bo, cong chuc, vien chuc nganh Y te loi tham hoi than thiet va loi chuc mung tot dep nhat.

Thua cac dong chi!

Nhin lai chang duong 67 nam xay dung va phat trien, 57 nam thuc hien loi day cua Bac Ho kinh yeu "Thay thuoc nhu me hien", nganh Y te nuoc ta da lon manh ve moi mat, ca ve mang luoi cac co so y te, ca ve doi ngu y bac si, can bo y te va chat luong kham chua benh, cham soc suc khoe cho nhan dan. (Nam 1954, ca nuoc chung ta moi chi co khoang 300 y bac si, thi den nay doi ngu nay len toi 200 nghin nguoi, voi tren 13.500 co so kham chua benh. Cac chi tieu suc khoe cua nhan dan duoc nang len ro ret va tot hon nhieu so voi cac nuoc co cung muc thu nhap binh quan dau nguoi. Tuoi tho binh quan cua nguoi dan nuoc ta nam 2011 da dat 73,2).

Ky niem 57 nam Ngay Thay thuoc Viet Nam day cung la dip de chung ta tiep tuc bay to su tran trong, ton vinh va cam on nhung nguoi thay thuoc Viet Nam. Cang tu hao ve truyen thong ve vang va nhung thanh tuu to lon ma nganh Y te nuoc ta dat duoc, chung ta cang no luc phan dau nhieu hon nua, vuot qua kho khan thach thuc, ra suc khac phuc nhung han che yeu kem, tiep tuc xay dung nganh Y te Viet Nam ngay cang vung manh, dap ung cao hon, tot hon nua nhu cau bao ve, cham soc va nang cao suc khoe cua nhan dan, xung dang voi su hy sinh, phan dau cua cac the he thay thuoc Viet Nam, xung dang niem tin yeu cua Dang, Nha nuoc va nhan dan.

Thua cac dong chi,

Chung ta ket thuc nam 2011, nam dau thuc hien Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2011 - 2015 va chien luoc phat trien kinh te xa hoi 10 nam 2011 - 2020.

Ben canh thuan loi co ban la nhung thanh tuu to lon, toan dien cua hon 25 nam doi moi, nam 2011 cung la nam chung ta phai doi mat voi rat nhieu kho khan, thach thuc. Khung hoang tai chinh, suy thoai kinh te toan cau, khung hoang no cong o mot so nuoc chau Au; lam phat cao o mot so nen kinh te von la thi truong nhap khau quan trong cua nuoc ta; bien dong va mat on dinh chinh tri, xa hoi o mot so nuoc Trung Dong, Bac Phi; thien tai o Nhat Ban, Thai Lan... da tac dong tieu cuc, nang ne den nhieu linh vuc o nuoc ta. Lam phat, lai suat o trong nuoc tang cao, de doa on dinh kinh te vi mo. Trong khi do, thien tai, benh dich nam 2011 cung rat nang ne. Ngoai ra, chung ta con phai doi pho voi cac am muu, thu doan va hanh dong nham gay mat on dinh chinh tri cua dat nuoc va de doa chu quyen quoc gia tren bien dao cua chung ta.

Trong boi canh do, duoi su lanh dao cua Trung uong Dang, su quan ly cua Nha nuoc va su no luc cua ca he thong chinh tri, cua toan quan, toan dan, nhin lai nam 2011, chung ta vui mung va tran trong nhung thanh tuu da dat duoc.

Truoc het, chung ta da thuc hien co ket qua nhiem vu kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo. Sau thang cuoi nam CPI lien tuc giam, ca nam o muc 18%; cac can doi vi mo duoc dam bao. Ty gia, lai suat co ban duoc kiem soat, on dinh, boi chi ngan sach da giam xuong con 4,9%; du tru ngoai te tang len, can can thanh toan tong the duoc thang du tro lai; cac can doi khac cua kinh te vi mo nhu nang luong, luong thuc va cac hang hoa thiet yeu duoc bao dam. Tang truong kinh te (GDP) ca nuoc van dat 5,9%. Trong boi canh kho khan chung, ket qua nay la mot thanh tuu lon cua dat nuoc ta.

An sinh xa hoi, phuc loi xa hoi van duoc bao dam voi cac chi tieu va nhiem vu de ra tu dau nam 2011 nhu giam tren 2% ty le ho ngheo ca nuoc, rieng 63 huyen ngheo giam 5%; giai quyet duoc 1,6 trieu viec lam moi, ty le that nghiep o do thi khoang 3,6%, cac chinh sach y te, giao duc duoc dam bao tot hon so voi cac nam truoc. Cong tac cuu tro nhan dan vung thien tai, bao lu cua nha nuoc, chinh quyen cac cap duoc kip thoi, hieu qua cung voi su chia se, dum boc cua ca cong dong.

Cai cach hanh chinh tao duoc moi truong thuan loi hon; dau tranh phong chong tham nhung, lang phi tuy chua duoc ngan chan, day lui nhung da dat duoc nhieu ket qua thiet thuc. Chung ta da to chuc thanh cong Dai hoi Dang XI, lam tot cong tac bau cu Hoi dong nhan dan cac cap va dai bieu Quoc hoi; kien toan he thong chinh tri, quoc phong, an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, chu quyen quoc gia tren vung bien dao duoc bao dam; cong tac doi ngoai dat nhieu ket qua tich cuc, tao them dieu kien thuan loi de bao ve va phat trien dat nuoc.

Trong thanh tuu chung do, co su no luc va dong gop quan trong, tich cuc cua nganh Y te chung ta.

Thua cac dong chi,

Qua bao cao cua Bo, tham luan cua cac dong chi va qua theo doi chi dao doi voi nganh Y te, toi vui mung la trong nhung nam qua va trong nam 2011 toan nganh Y te da no luc phan dau vuot qua nhung kho khan, thach thuc, tiep tuc doi moi va dat duoc nhieu chuyen bien va ket qua tich cuc. Mang luoi y te, dac biet la y te co so ngay cang duoc cung co va phat trien, nhieu benh dich nguy hiem duoc khong che va day lui, cac dich vu y te ngay cang da dang, nhieu cong nghe, ky thuat moi ngang tam voi cac muoc trong khu vuc va the gioi duoc ung dung trong kham chua benh; bao dam tung buoc viec cung ung thuoc va trang thiet bi y te. Ty le bao phu bao hiem y te da tang len (63%). Nhan dan o hau het cac vung, mien da duoc cham soc suc khoe tot hon; toc do phat trien dan so duoc kiem soat. Nhieu van ban quy pham phap luat, chinh sach, chien luoc, chuong trinh, ke hoach lien quan y te da duoc xay dung va ban hanh, phat huy hieu qua tich cuc trong doi song xa hoi.

Thay mat Chinh phu, toi nhiet liet bieu duong su no luc phan dau va nhung thanh tich, ket qua ma nganh Y te da dat duoc trong nam 2011 vua qua.

Tuy nhien, ben canh nhung ket qua da dat duoc, nganh Y te cung dang phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc va van con nhung han che, yeu kem, noi len la:

- Toan cau hoa va hoi nhap kinh te quoc te vua dem lai nhung co hoi thuan loi cho phat trien nganh y te, nhung cung dat nhung yeu cau moi ve kiem soat dich benh va nhung thach thuc trong linh vuc san xuat thuoc, cung cap dich vu y te ung dung cong nghe cao o trong nuoc.

- O nhiem moi truong, te nan xa hoi ngay cang anh huong xau den suc khoe cua nhan dan; co cau benh tat co nhieu thay doi; chenh lech ve thu nhap trong nhan dan dang dat ra nhung thach thuc lon doi voi viec cung cap dich vu y te va bao dam cong bang trong kham, chua benh; quy mo dan so van tiep tuc tang, nhu cau cham soc suc khoe cua nhan dan ngay cang cao va da dang, tao suc ep ngay cang lon doi voi viec cung cap dich vu y te; chi phi cho cham soc suc khoe ngay cang lon, trong khi nuoc ta van con la mot nuoc ngheo, doi song da so nguoi dan con nhieu kho khan.

- Mo hinh to chuc he thong y te con chua phu hop, nhat la he thong y te co so va y te du phong; chua ket hop hai hoa giua phat trien cac trung tam y te chuyen sau voi kien toan, phat trien mang luoi y te co so. Kha nang dap ung cua he thong y te con han che; viec tiep can voi cham soc y te co ban o mien nui, vung sau, vung xa con nhieu kho khan.

- Chat luong kham, chua benh con chua dap ung duoc yeu cau cua nhan dan; thu tuc hanh chinh trong kham, chua benh o cac benh vien cong lap con phuc tap, gay kho khan cho nguoi benh.

- Cong nghiep san xuat thuoc chua benh, cac trang, thiet bi y te con cham phat trien; san xuat vaccine chua dap ung yeu cau doi voi mot so dich benh moi; cong tac quan ly nha nuoc ve thuoc chua benh van chua that tot, nhat la chat luong va gia thuoc.

- Tinh trang qua tai van dien ra o nhieu benh vien, nhat la cac benh vien da khoa trung uong, cac benh vien chuyen khoa: Ung buou, chan thuong chinh hinh, nhi, tim mach, phu san tai thanh pho Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh.

- Cong tac y te du phong hieu qua chua cao. An toan ve sinh thuc pham van con tiem an nhieu nguy co anh huong den suc khoe nguoi dan; su gia tang cua mot so dich, benh nhu cum A/H1N1, dich sot xuat huyet, chan tay mieng, su quay tro lai cua mot so dich benh nhu cum A/H5N1 va xuat hien mot so benh moi.

- Viec trien khai Luat Bao hiem y te con han che, chua thu hut duoc su tham gia cua nguoi dan. Thu tuc kham, chua benh theo bao hiem y te con nhieu phuc tap, gay phien ha cho nguoi benh.

- Ket qua thuc hien chu truong xa hoi hoa trong linh vuc y te con han che. Co che hoat dong, co che tai chinh va gia dich vu y te trong cac don vi su nghiep y te cong lap con bat cap va cham duoc doi moi.

- So luong va chat luong nguon nhan luc y te con chua dap ung yeu cau; mat can doi ve co cau va phan bo o cac vung, mien.

- Cong tac dan so o mot so dia phuong con lam chua tot, muc sinh co nguy co tang tro lai, tinh trang mat can bang gioi tinh khi sinh co xu huong tang; cong tac ke hoach hoa gia dinh, cham soc suc khoe ba me, tre em con han che; chat luong dan so noi chung con thap.

Thua cac vi dai bieu, thua cac dong chi,

Trong boi canh tinh hinh kinh te the gioi duoc du bao con dien bien phuc tap va tiem an nhieu rui ro, nhiem vu xuyen suot trong cong tac chi dao dieu hanh cua Chinh phu nam 2012 duoc xac dinh la uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, bao dam an sinh xa hoi, duy tri tang truong o muc hop ly gan voi doi moi mo hinh tang truong va tai co cau nen kinh te; tich cuc thuc hien 3 dot pha chien luoc.

Quan triet va thuc hien tot nghi quyet so 01/NQ-CP nam 2012 cua Chinh phu ve nhung giai phap chu yeu chi dao dieu hanh thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2012 co y nghia rat quan trong, vua bao dam giai quyet nhung kho khan truoc mat, vua tao nguon luc can thiet de bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, trong do nganh Y te la mot nganh dong vai tro rat quan trong.

Trong bao cao cua dong chi Bo truong Bo Y te (va trong phat bieu cua dong chi Bo truong) da de cap kha day du cac muc tieu, nhiem vu cua cong tac y te. Toi chi nhan manh mot so nhiem vu Nganh y te can tap trung lam tot mot so noi dung quan trong nhu sau:

1. Phai tiep tuc doi moi va hoan thien he thong to chuc y te Viet Nam theo huong cong bang, hieu qua va phat trien, dac biet la tuyen y te co so va mang luoi y te du phong, de viec cham soc suc khoe nhan dan dat ket qua tot nhat. Trong dieu kien ngan sach han che Bo Y te can khan truong nghien cuu cap nhat va to chuc thuc hien tot cong tac quy hoach he thong benh vien bao dam hieu qua cao nhat, het suc tranh pho truong, lang phi.

2. Doi moi co che hoat dong, co che tai chinh trong cac don vi su nghiep y te cong lap gan voi viec thuc hien lo trinh tien toi bao hiem y te toan dan theo Luat Bao hiem y te.

Tuyen truyen rong rai de nhan dan hieu ro va ung ho viec trien khai de an dieu chinh khung gia dich vu y te da duoc Chinh phu cho phep thuc hien, gan voi viec nang cao chat luong dich vu y te. Quan ly minh bach va hieu qua viec dieu chinh gia thuoc chua benh de phuc vu tot nhu cau cua nhan dan va gop phan binh on kinh te vi mo.

3. Thuc hien quyet liet va dong bo cac giai phap de tung buoc giam qua tai benh vien, tien toi khong de tinh trang nguoi benh phai nam ghep trong cac co so kham, chua benh, Bo Y te, cac Bo, co quan lien quan va Uy ban nhan dan thanh pho Ha Noi, thanh pho Ho Chi Minh som trinh Thu tuong Chinh phu "De an giam tai benh vien", truoc mat tap trung uu tien giai quyet giam qua tai cho cac benh vien da khoa Trung uong, cac benh vien chuyen khoa ve ung buou, chan thuong chinh hinh, nhi, tim mach, phu san tai thanh pho Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh.

4. Khan truong ra soat, sua doi, bo sung va ban hanh moi cac co che, chinh sach nham tao dong luc tang cuong cong tac xa hoi hoa, huy dong cac nguon luc xa hoi tham gia cong tac cham soc suc khoe nhan dan ngay cang thiet thuc va hieu qua. Day nhanh tien do hoan thanh va dua vao su dung cac benh vien dau tu bang von trai phieu Chinh phu. Khuyen khich cac thanh phan kinh te dau tu phat trien cac dich vu y te, khuyen khich, tao dieu kien thuan loi ve thu tuc dau tu, bo tri quy dat sach cho cac nha dau tu benh vien ngoai cong lap, tao su phat trien lanh manh trong kham, chua benh cho nhan dan. Khang dinh nang luc, trinh do kham, chua benh va nang cao chat luong dich vu de nguoi dan tin tuong vao kha nang va su dung dich vu chua benh trong nuoc.

5. Mo rong cac hinh thuc dao tao nham bao dam so luong, chat luong nhan luc cho cac co so y te trong thoi gian toi. Chu trong dao tao chuyen sau, dao tao de dap ung yeu cau ky thuat cao, chuyen giao cong nghe, nang cao trinh do quan ly.

6. Trien khai cac bien phap phong, chong dich benh; chu dong khong che kip thoi va day lui cac dich benh, khong de cac dich benh lon xay ra.

Tang cuong cong tac truyen thong, giao duc suc khoe, nang cao nhan thuc cua nguoi dan ve phong, chong benh. Tang cuong cong tac cham soc suc khoe sinh san, suc khoe cho nguoi cao tuoi. Giam tinh trang chenh lech gioi tinh khi sinh; nang cao chat luong dan so.

7. Tang cuong giao duc y duc, tiep tuc day manh phong trao hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh gan voi viec hoan thien cac che do, chinh sach cho can bo, cong chuc, vien chuc nganh Y te.

Viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh la mot nhiem vu quan trong, thuong xuyen, co y nghia ly luan va thuc tien sau sac, co ban, lau dai, gan voi su nghiep xay dung va bao ve To quoc. Bo Chinh tri da co Chi thi so 03, Thu tuong Chinh phu da co Chi thi 1973, yeu cau nganh Y te chung ta tap trung thuc hien tot cac Chi thi nay. Trong do moi can bo, cong chuc, vien chuc phai thuong xuyen tu duong, ren luyen, nang cao pham chat dao duc, chat luong, hieu qua cong tac. Gan viec hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh voi viec to chuc trien khai cac nhiem vu cua nganh, xay dung va thuc hien chuan muc nghe nghiep, phat huy vai tro guong mau cua can bo lanh dao chu chot va nguoi dung dau, nang cao y duc va chat luong, hieu qua cac mat cong tac cua nganh Y te, gop phan thuc day manh me su nghiep phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc.

Thua cac dong chi,

Nhiem vu dat ra voi nganh Y te nam 2012 va cac nam tiep theo la rat nang ne. Toi tin rang, voi su quan tam cua Dang, Nha nuoc, cua ca he thong chinh tri va cua toan dan, nganh Y te chung ta se tiep tuc doan ket nhat tri, chung suc chung long phat huy thanh tuu va truyen thong tot dep cua minh, no luc phan dau de dat duoc nhung chuyen bien, nhung ket qua to lon hon nua trong su nghiep bao ve, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan.

Nhan Ngay Thay thuoc Viet Nam, mot lan nua toi xin chuc cac the he Y, Bac si, cac the he lanh dao, cac can bo, cong chuc, vien chuc nganh Y te doi dao suc khoe, hanh phuc va thanh cong trong su nghiep cao ca cua minh, xung dang voi danh hieu cao quy "Nguoi thay thuoc cua nhan dan" nhu loi day cua Chu tich Ho Chi Minh kinh yeu.

Xin cam on cac dong chi.


(theo GD&XH)

Viet Bao
Comment :Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
Physician heart of the people
Nguyen Tan Dung, the Ministry of Health, Hanoi, Vietnam Doctor's Day, Ho Chi Minh, health services, Prime Minister, macroeconomic, health sector, at the meeting, the Planning Department, the plan year, the people, all
At the Summit Plan Implementation Plan 2012 preliminary year made a campaign to study and follow examples of Ho Chi Minh 57 years anniversary of Vietnam Doctor's Day 27/2, Prime Minister Nguyen Tan Dung attended and spoke ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tấm lòng Người thầy thuốc của nhân dân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tấm lòng Người thầy thuốc của nhân dân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan

Nhan xet, hay lien he ve tin Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tam long Nguoi thay thuoc cua nhan dan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0