Mot su vi pham phap luat nghiem trongAn tu hinh
Toan canh vu nuoc tuong chua 3-MCPD vuot muc cho phep

TP- Uy ban KHCN va MT cua Quoc hoi vua co cong van gui Bo Y te yeu cau xac dinh ro trach nhiem trong vu nuoc tuong chua 3-MCPD vuot muc cho phep. Mot UV thuong truc UB nay nhan dinh, viec che giau thong tin la su vi pham phap luat nghiem trong !

Mot su vi pham phap luat nghiem trong
Viec che giau thong tin ve nuoc tuong chua chat 3-MCPD qua ham luong cho phep can phai xu ly theo phap luat Anh: Ha Phan

Tien phong da co cuoc gap go voi GS.TS Nguyen Minh Thuyet Uy vien thuong truc Uy ban Khoa hoc, Cong nghe va moi truong Quoc hoi nguoi da de xuat co quan cua Quoc hoi thuc hien chuc nang giam sat cua minh bang cong van noi tren.

Da den luc co quan dieu tra can vao cuoc

Mot su vi pham phap luat nghiem trong
GS.TS Nguyen Minh Thuyet

Viec che giau thong tin ve nuoc tuong chua chat 3-MCPD qua ham luong cho phep cua So Y te TPHCM, theo toi, la su vi pham phap luat nghiem trong va can phai xu ly theo phap luat. Theo toi, da den luc co quan dieu tra vao cuoc. Neu phat hien co dau hieu cau thanh toi pham hinh su thi phai khoi to vu an nay.

Ong Thuyet noi: Khong chi bay gio ma tu nhieu nam truoc day, van de ve sinh an toan thuc pham o nuoc ta da den muc bao dong do.

Chinh vi vay, nam 2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Phap lenh VSATTP. Tuy nhien, tu khi Phap lenh duoc ban hanh den nay, qua nhieu lan giam sat ve van de VSATTP, cung nhu qua thong tin tren bao chi, toi thay nhin chung su chuyen bien la rat cham, ca trong nhan thuc va hanh dong cua nguoi dan lan cua nha san xuat, kinh doanh va co quan quan ly nha nuoc.

Nguoi dan duong nhu chi biet lo lang va thu dong cho doi co quan nha nuoc; con nha san xuat, kinh doanh thi phan dong chay theo loi nhuan, y thuc ve VSATTP rat kem.

Trong vu nuoc tuong o TPHCM, dieu gay buc xuc nhat cho du luan chinh la viec sau khi phat hien cac mau nuoc tuong co chat 3-MCPD vuot tieu chuan cho phep, co quan chuc nang da ... em nhem thong tin do trong mot thoi gian dai, thua ong?

Viec che giau thong tin ve nuoc tuong chua doc to gay ung thu qua ham luong cho phep (tham chi nhieu truong hop vuot toi tren 2000 lan) cua So Y te TPHCM, theo toi, la su vi pham phap luat nghiem trong va can phai xu ly theo phap luat.

Phap lenh VSANTP da co nhung quy dinh cu the ve quyen duoc thong tin cua nguoi tieu dung, ve trach nhiem thong tin kip thoi cho nguoi tieu dung va co quan quan ly nha nuoc cap tren ve nhung thuc pham dang luu thong tren thi truong bi nhiem doc, ve trach nhiem cua UBND dia phuong va Bo Y te...

Nhung trong vu viec nay, tat ca nhung quy dinh nhu vay deu khong duoc trien khai tren thuc te. Voi thuc trang VSATTP nhu hien nay, neu chung ta khong co nhung bien phap kien quyet, manh me thi se co toi voi nhan dan, voi su phat trien cua giong noi.

Theo toi, da den luc co quan dieu tra vao cuoc. Neu phat hien co dau hieu cau thanh toi pham hinh su thi phai khoi to vu an nay.

Nguoi dan hoan toan co quyen khoi kien

Theo quy dinh cua Phap lenh VSATTP, trong vu nuoc tuong co chua doc to thi UBND TPHCM phai co trach nhiem cong bo thong tin va bao cao Bo Y te. So Y te TPHCM cung phai chiu trach nhiem vi So duoc giao nhiem vu tham muu cho UBND trong linh vuc quan ly Nha nuoc ve VSATTP.

Trach nhiem duoc xac dinh ro nhu vay, nhung theo cac chuyen gia phap ly, dieu dang noi la Phap lenh VSATTP khong he quy dinh “che tai” doi voi co quan chiu trach nhiem?

Dieu 51 va 52 cua Phap lenh VSATTP da quy dinh viec xu ly doi voi cac hanh vi vi pham cua to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh thuc pham va nha quan ly, dua ra khung che tai rat rong, tu xu phat hanh chinh, boi thuong thiet hai den truy cuu trach nhiem hinh su.

Dieu 244, 285 cua Bo luat Hinh su co quy dinh toi vi pham quy dinh ve VSATTP va toi thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong. Nhu vay, he thong van ban phap luat cua chung ta da co che tai. Van de la luat phap duoc thuc thi nhu the nao trong thuc te.

Nguoi dan co quyen kien co quan nha nuoc ve hanh vi thieu trach nhiem, gay thiet hai va toa hanh chinh la noi thu ly vu an. Phap lenh Sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an hanh chinh (2006) cung quy dinh: hanh vi hanh chinh bi kien trong vu an hanh chinh la hanh vi cua co quan hanh chinh nha nuoc, cua nguoi co tham quyen trong co quan hanh chinh nha nuoc thuc hien hoac khong thuc hien nhiem vu, cong vu theo quy dinh cua phap luat.

The nhung, trong so 22 loai vu viec duoc Phap lenh nay cho phep kien, lai khong co vu viec nao lien quan den van de cong bo thong tin ve an toan thuc pham?

Toi cho rang, trong vu viec nay, nguoi dan hoan toan co quyen khoi kien hanh vi hanh chinh cua co quan nha nuoc theo quy dinh tai khoan 7, Dieu 11, Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thu tuc giai quyet cac vu an hanh chinh do Uy ban Thuong vu Quoc hoi ban hanh ngay 18/4/2006 (khieu kien quyet dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh lien quan den thuong mai hang hoa quoc te hoac trong nuoc) hoac theo khoan 22 cua Dieu nay (cac khieu kien khac theo quy dinh cua phap luat nha nuoc va dieu uoc quoc te ma CHXHCN Viet Nam la thanh vien).

Tuy nhien, sap toi chung ta cung phai hoan thien cac quy dinh cua phap luat ve linh vuc VSATTP va san pham, hang hoa noi chung. Hien nay, Uy ban KHCN&MT dang duoc giao chu tri phoi hop voi Ban soan thao Luat Chat luong san pham, hang hoa hoan thien du thao luat nay.

Du thao luat quy dinh ro ve cac hanh vi vi pham quy dinh ve chat luong san pham, hang hoa, dong thoi quy dinh cac che tai kem theo. Don cu nhu quy dinh trach nhiem khong chi doi voi nha san xuat kinh doanh, ma voi ca co quan quan ly nha nuoc trong viec vi pham hoac khong cong khai cac thong tin ve VSATTP, quy dinh quyen khoi kien cua nguoi tieu dung khi quyen loi chinh dang bi xam pham...

Du kien vao ky hop cuoi nam, dao luat nay se duoc Quoc hoi thao luan va thong qua.

Hoi bao ve nguoi tieu dung chua su dung het quyen cua minh

Nhieu chuyen gia phap ly cung cho rang, nguoi tieu dung o cac nuoc duoc su hau thuan rat lon cua cac to chuc bao ve nguoi tieu dung. Ho con co cac van phong luat su va Cty luat giup do, dung ra khoi kien cho ho de duoc huong thu lao rat lon.

Trong khi do, o nuoc ta, neu nguoi tieu dung khoi kien cac co so san xuat, kinh doanh ra toa, thi toa phai lam ro cac co so ay vi pham phap luat nhu the nao, ma kho nhat la viec chung minh su thiet hai, trong khi benh ung thu la hau qua cua mot qua trinh keo dai khong de chung minh duoc ngay. Con thiet hai co kha nang xay ra trong tuong lai thi khong duoc phap luat thua nhan?

Toi duoc biet, o nhieu nuoc, hiep hoi bao ve nguoi tieu dung co quyen han rat lon va cac nha san xuat kinh doanh rat “chiu kho” lang nghe tieng noi cua nhung hiep hoi nay.

Ngoai ra, nhieu nuoc con co mot co quan chuyen ve VSATTP va duoc pham truc thuoc Chinh phu; co quan nay hop cong khai hang thang, cuoc hop duoc truyen hinh truc tiep; nguoi dan cung duoc den du cac cuoc hop do va co quyen dang ky phat bieu,...

Day la nhung kinh nghiem hay ma chung ta can nghien cuu, van dung cho phu hop voi hoan canh nuoc minh. Con ve viec khoi kien doanh nghiep, hien nay khong phai la khong co nhung co so phap ly de nguoi dan thuc hien quy dinh nay.

Trong vu nuoc tuong, neu thong tin tren bao chi la dung, cac doanh nghiep san xuat, kinh doanh nuoc tuong hoan toan co the bi nguoi dan kien ra toa.

Mot cau hoi duoc nhieu nguoi quan tam la cac hoi bao ve nguoi tieu dung o dau khi xay ra hang loat vu viec lien quan den VSATTP. Tuy nhien, theo quy dinh cua Phap lenh Bao ve nguoi tieu dung va cac van ban huong dan, cac hoi bao ve nguoi tieu dung khong duoc mac nhien tu khoi kien vu an khi co hanh vi vi pham quyen loi cua nguoi tieu dung ma phai co uy quyen dai dien cua mot nguoi tieu dung nao do. Ma thong thuong nguoi tieu dung lai rat ngai kien tung cung nhu rat it co dieu kien ve tai luc de theo duoi vu kien, phai chang day cung la han che cua quy dinh phap luat?

Toi nghi, han che dau tien la lau nay nguoi tieu dung cung nhu cac hoi bao ve nguoi tieu dung chua su dung het quyen duoc phap luat danh cho minh, vi du khoi kien hoac cong bo cong khai danh tinh nhung nha san xuat kinh doanh xam pham loi ich chinh dang cua nguoi tieu dung.

Hoi khong the yeu cau nguoi tieu dung khoi kien nhung hoan toan co quyen tuyen truyen, giao duc phap luat VSATTP cho nguoi tieu dung de nguoi tieu dung giac ngo ve quyen cua minh, dau tranh bao ve minh, bao ve suc khoe cong dong, bao ve su nghiem minh cua phap luat.

Ben canh do, toi cho rang can thiet phai doi moi cong tac quan ly nha nuoc. Hien nay, mot mat cac co quan nha nuoc qua om dom cong viec, lam ca viec cua cac don vi su nghiep hoac doanh nghiep danh gia su phu hop cua chat luong san pham, hang hoa voi tieu chuan, quy chuan ky thuat; mat khac, viec thanh tra, kiem tra la trach nhiem chinh cua cac co quan nha nuoc thi lai chua duoc to chuc va thuc thi tot.

Chung ta da duoc chung kien nhieu doan thanh tra, kiem tra lien nganh ve VSATTP ra quan ram ro, nhung cuoi cung chi xu phat duoc vai co so nho le va tinh hinh VSATTP lai dau vao day. Phai chang vi chung ta co doan lien nganh, nhung lai khong ro ai phai chiu trach nhiem chinh?

Cam on ong.

Vo Van Thanh
(thuc hien)

Y kien cua ban ve van de nay ?

Viet Bao

Video nổi bật

Công nghệ sản xuất gạo ở Trung Quốc, thế này làm gì phải trồng nữa
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Vấn đề quan tâm.

TIN Sức Khỏe NỔI BẬT

“Thanh lọc cơ thể” bằng ớt, mía, cà phê...

Dùng ớt, nước mía, nước chanh mật ong và cà phê đang được các chị em truyền tụng trên mạng xã hội như những nguyên liệu hữu hiệu để “lọc” sạch cơ thể, tống thải chất cặn bã.

Tự mua thuốc cai nghiện Methadone: Mất tiền vẫn nghiện

Chương trình cai nghiện bằng Methadone của Bộ Y tế mới đáp ứng được khoảng 13% số người nghiện có hồ sơ quản lý. Đánh vào tâm lý “cần nhưng không có”, nhiều cá nhân quảng cáo bán Methadone trên mạng Internet với số lượng không hạn chế. Tuy nhiên thực tế mất tiền vẫn nghiện, bởi thuốc giả và uống không đúng phác đồ.

Những nguy hại chết người từ nội tạng động vật

Các bộ phận nội tạng của động vật không an toàn cho người sử dụng vì dễ bị nhiểm bẩn, là môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển trong quá trình giết mổ, vận chuyển...

Chân dung bác sĩ sẽ phẫu thuật ghép đầu người

Sau 30 năm nghiên cứu, bác sĩ này hy vọng ca ghép đầu người đầu tiên sẽ được tiến hành vào năm 2017. Dù gặp phải nhiều chỉ trích của dư luận nhưng ông vẫn không bỏ cuộc.

Tìm hiểu: So Y, Mot UV, su vi pham phap luat, Che Giau Thong Tin, co quan nha nuoc, quan ly nha nuoc, nha san xuat, theo quy dinh, cua phap lenh, bo y te, nuoc tuong, nghiem trong, bao ve, khoi kien, chua

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot su vi pham phap luat nghiem trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot su vi pham phap luat nghiem trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot su vi pham phap luat nghiem trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0