Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

Bo Tai nguyen va Moi truong ban hanh Ke hoach hanh dong khan cap phong, chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi. Ke hoach hanh dong khan cap phong, chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi gom bon giai doan nhu sau:

Giai doan 1, dich cum gia cam da xay ra va anh huong den suc khoe con nguoi: Giai doan nay se thuc hien cac nhiem vu theo su phan cong cua Ban Chi dao quoc gia phong, chong dich cum gia cam; xay dung cac phuong an ung pho voi dai dich va kiem soat, xu ly o nhiem moi truong do dich benh gay ra...

Giai doan 2, dich cum gia cam lay benh cho nguoi va xac dinh duoc dich lay lan tu nguoi sang nguoi. Giai doan nay thuc hien cac phuong an cu the de co lap, xu ly o nhiem moi truong tai cac khu vuc co dich va cac vung phu can; huong dan, kiem tra, giam sat chat che viec tuan thu cac quy dinh ve tieu huy, chon lap gia cam va mai tang nguoi chet do dich benh; thiet lap duong day nong de kip thoi thu thap, xu ly thong tin ve dai dich va chi dao cac hoat dong...

Giai doan 3, giai doan dai dich: Duy tri 24/24 gio duong day nong ket noi thong tin voi Ban chi dao quoc gia, cac bo, nganh va cac dia phuong, cac nhom tu van, cac tram quan trac va cong dong. To chuc truc thuong xuyen de tiep nhan va xu ly thong tin ve dai dich, kip thoi bao cao Ban Chi dao quoc gia va Thu tuong Chinh phu chi dao giai quyet; Huy dong toan bo luc luong cua Bo, he thong co quan moi truong o dia phuong va mang loi chuyen gia huong dan, giam sat va thuc hien cac quy dinh ve bao ve moi truong; Trien khai nhanh cac bien phap xu ly o nhiem, giai quyet su co moi truong o nhung dia phuong da co dich benh...

Giai doan 4, sau dai dich: To chuc danh gia tong the ve o nhiem moi truong, tinh toan thiet hai va du bao rui ro moi truong do dai dich; cong bo tinh trang moi truong, nguy co o nhiem moi truong lau dai va cac rui ro doi voi suc khoe cong dong co the xay ra; xay dung ke hoach lam sach moi truong tai cac khu vuc o nhiem sau dai dich; bo sung, hoan thien ke hoach de ung pho ap dung khi dich tai phat...

* Tai mot so tinh da co kinh nghiem dung bo ket chua benh cho vat nuoi. Bien phap phong, chong cum ga bang phuong phap xong khoi bo ket co co so khoa hoc. Trong qua bo ket co hoat chat saponin, men peroxydaza va mot so hoat chat khac, co tac dung chong suy giam ho hap, kho tho, day la dau hieu benh ly tram trong nhat cua can benh viem phoi cap tinh do vi-rut (cum ga).

Bien phap nay khong nhung tac dong vao con ga, ma con co tac dung lam cho moi truong trong lanh. Phuong phap dot bo ket, xong khoi am i, lien tuc, giup saponin va cac hop chat khac thang hoa, lan trong khoi, lan toa vao duong ho hap, bam dong vao niem mac va phat huy tac dung chong mam benh. Hy vong bai thuoc dan gian nay se duoc trien khai rong rai.

* Chieu 12 va sang 13-11, Ðoan cong tac kiem tra phong, chong dich cum gia cam do Bo truong Khoa hoc va Cong nghe Hoang Van Phong dan dau den lam viec tai tinh Ðong Thap. Tinh Ðong Thap, co dan gia cam lon, nhat la dan vit (5-6 trieu con), chan nuoi nho le, phan tan va chu yeu nuoi theo kieu chay dong cho nen kho kiem soat.

Bo truong chi dao tinh som lap ke hoach va phuong an cu the phong, chong dich cum gia cam toi tung khom, ap; tuyen truyen den tung nguoi chan nuoi de ho hieu va tung ho nuoi nen co cam ket voi chinh quyen ve dieu kien chan nuoi, giet mo va tieu thu gia cam; can co cac bien phap quyet liet de cach ly giua khu chan nuoi va noi o; tang cuong giam sat viec di chuyen cua dan gia cam.

* Ngay sau khi dich cum gia cam bung phat, Bo Tai nguyen va Moi truong da to chuc cac doan cong tac khao sat tinh hinh thuc te o mot so dia phuong nhu Ha Tay, Long An, Tien Giang... va truc tiep chi dao cong tac chon lap, xu ly o nhiem moi truong do dich cum gia cam gay ra.

Bo cung da khan truong ban hanh cac van ban chi dao, huong dan viec tieu huy gia cam mac benh, giam sat, phong ngua, xu ly o nhiem moi truong tai cac khu vuc chon lap. Mat khac, cung Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon phoi hop chi dao cac don vi lien quan bao ton nguon gien gia cam quy hiem.

* Theo Cuc Thu y, Hai Phong la dia phuong thu 10 bi dich cum gia cam. Ðen nay, dich da tien cong ca ba mien bac - trung - nam voi muoi tinh thanh pho, gom: Bac Lieu, Ðong Thap, Ha Noi, Bac Giang, Quang Nam, Thanh Hoa, Hai Duong, Hung Yen, Ninh Binh va Hai Phong. Trong khi cac tinh mien Nam dich co ve yen ang hon thi o mien bac dich bung phat du doi. Hom qua, luc luong chuc nang lai phat hien them nhieu o dich moi o xa Tho Vinh va Le Xa, thuoc huyen Kim Ðong va Tien Lu, tinh Hung Yen.

* Theo Cuc truong Thu y Bui Quang Anh, viec lay lan dich cum gia cam nhieu kha nang do khong bao vay xu ly triet de gia cam va san pham gia cam mac benh. Vi vay, de ngan chan dich cum lan rong, Cuc da co cong dien so 8 yeu cau cac So Nong nghiep va Phat trien nong thon va Chi cuc Thu y thiet lap tram, chot kiem dich, bo tri du luc luong hoat dong 24/24 gio va co du dieu kien vat tu ky thuat de xu ly tieu huy gia cam, san pham gia cam van chuyen trai phep. Nganh nong nghiep dia phuong can thanh lap cac doi cong tac luu dong vua giam sat phat hien dich benh, vua kiem dich xu ly dong vat va san pham dong vat khong du dieu kien van chuyen.

* Hien nay, dich cum gia cam dang co chieu huong lay lan manh, nhung nhung gia cam chet van do nguoi dan tu "huy" va gia cam con song trong vung dich chua co cach giai quyet dut diem. Mot van de nua dat ra la muc ho tro chua thoa dang cong voi tam ly tiec re, "xot ruot" cua ba con chan nuoi khien cong viec khoanh vung va gom ga, vit de tieu huy gap rat nhieu kho khan.

Theo So Nong nghiep va Phat trien nong thon Quang Ninh, quy dinh ho tro 15.000 dong/con gia cam bi tieu huy chua thoa dang voi mot so ho chan nuoi. Cho nen o mot so dia phuong nhu Vinh Phuc, nhieu dan ga chet hang loat van duoc an. O TP Ho Chi Minh gia cam lau van duoc tuon vao noi thanh.

* Chi cuc Thu y tinh Thanh Hoa, ngay 12-11, cho biet, hon 1.400 con gia cam o hai xa Hung Loc, Loc Son, huyen Hau Loc da duoc tieu huy va gui mau di xet nghiem, co ket qua duong tinh voi vi-rut H5N1. Tai xa Ba Ðinh, huyen Nga Son, co quan chuc nang da phat hien mot so ho dan nem 30-40 con ga chet xuong kenh Hung Long, noi cung cap nuoc sinh hoat cho hau het cac ho dan trong xa.

* Ngay 12-11, UBND TP Ho Chi Minh va cac so, nganh da to chuc sau doan di kiem tra tinh hinh thuc hien quyet dinh ngung nuoi gia cam tren dia ban thanh pho. Cac doan da tap trung kiem tra cac cho, cac diem nong ve buon ban nho le nhu khu vuc cho Tran Chanh Chieu (quan 5), hem 399, phuong 5 (quan 8), khu vuc cho Ba Chieu, khu lang Le Van Duyet (quan Binh Thanh), cau Tham Luong, cho Cau (quan 12)...

Sau khi kiem tra tren dia ban quan 3, 4, 5, 8, doan da phat hien o Truong Nguyen Thi Dieu (quan 3) con mot dan bo cau hoang khoang 100 con, mot ho nuoi 11 con chim canh o duong Cao Thang va 57 ho kinh doanh san pham gia cam (thit, trung) o cho Nguyen Van Troi (quan 3). UBND thanh pho chi dao luc luong cong an co bien phap xu ly het dan bo cau. Ðoi voi nhung ho kinh doanh gia cam xin chuyen doi, can co chinh sach ho tro ve thue, cho tra cham von vay tin dung, chim canh van tiep tuc duoc nuoi, nhung phai cach ly va chap hanh khi thanh pho co chi thi moi.

Cung trong ngay 12-11, quan 12 da ra quan thuc hien "Ngay chu nhat xanh" tren toan quan voi chu de cung hanh dong ve sinh moi truong, gop phan phong chong dich cum gia H5N1 va dai dich cum o nguoi.

* Ngay 11-11, UBND tinh Ðong Thap to chuc hoi nghi trien khai ke hoach hanh dong khan cap khi xay ra dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi den cac so, nganh, huyen, thi xa. Tu ngay 15-11, tinh cam nuoi gia cam tai cac thi xa, thi tran, khu dan cu tap trung... cam giet mo gia cam o cac cho; cam nuoi vit tha dong va ap trung gia cam; cam van chuyen, mua ban, su dung gia cam khong qua kiem dich.

* Thanh pho Can Tho thanh lap doi phong chong dich cum gia cam co dong tai cac quan, huyen gom can bo thu y, y te, dan quan tu ve. Cac doi nay truc 24/24 gio, xu ly cac tinh huong khan cap, dot xuat lien quan den dich cum gia cam. Trung tam Y te du phong thanh pho chuan bi mo cac lop tap huan kien thuc cho can bo y te co so, san sang dieu tri khi co nguoi nhiem benh, to chuc cach ly, khoanh vung va tieu doc noi co nguoi phat benh.

* Tinh Tuyen Quang quyet dinh cam ban gia cam song va nuoi gia cam o thi xa, thi tran, noi tap trung dong dan cu. Thuc hien chu truong nay, den dem 12-11, tat ca cac to nhan dan o cac khu vuc tren da hop de tien hanh kiem ke so luong gia cam. Tu sang 13-11, tai thi xa Tuyen Quang da dong loat tien hanh ve sinh cong ranh, phun thuoc khu trung chuong trai chan nuoi. Tai cac cho o thi xa, thi tran trong tinh nguoi dan khong ban gia cam song, khong mo gia cam tai cho. Thi xa Tuyen Quang cung da to chuc giet mo gia cam tap trung tai lo mo. Tuy nhien van con nhieu ho kinh doanh van len lut mo, ban tai nha hoac ban rong. UBND tinh Tuyen Quang da xay dung phuong an thanh lap cac lo mo tap trung o trung tam cac huyen.

* Ban Chi dao phong, chong dich cum gia cam TP Ða Nang cho biet: Thanh pho vua chi dao van chuyen, tieu huy gia cam quy mo lon o nhung ho co trai chan nuoi ngay trong noi thanh voi so luong 200 -500 con moi trai va o cac ho gia dinh theo hinh thuc nho le cung duoc thu gom tieu huy. Ðac biet, hon 20 co so chan nuoi ga tap trung o cac phuong An Hai Bac, An Hai Ðong va An Hai Tay (quan Son Tra) da duoc thanh nien xung kich phong, chong dich cum gia cam phoi hop luc luong cua co quan quan su, So Thuy san - Nong lam va chinh quyen dia phuong thu gom, van chuyen den noi tieu huy gia cam tai xa Hoa Nhon (huyen Hoa Vang).

Tinh den ngay 13-11, hon 11 nghin con gia cam duoc chuyen di tieu huy (rieng ngay 13-11, tai quan Son Tra da tieu huy 6.900 con). Thanh pho co chinh sach ho tro cho nhung ho dan tinh nguyen phoi hop voi chinh quyen dia phuong tieu huy dan gia cam duoc den bu voi muc gia 15.000 dong/con. Ngoai ra, ho con duoc ho tro tien van chuyen gia cam den noi tieu huy, duoc phun thuoc tieu doc khu trung noi o va chuong trai sau khi dan gia cam da chuyen di. Thoi gian tieu huy va di chuyen gia cam ra khoi noi thanh la truoc 17 gio ngay 15-11. Neu ho nao khong tuan thu se tien hanh cuong che va thanh pho khong chi tra tien ho tro.

(Theo Nhan Dan)
Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Bùng phát cúm gia cầm

Comment :Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
Emergency Action Plan for prevention of avian influenza and pandemic human influenza
Tuyen Quang, Dong Thap, Ministry of Natural Resources and Environment, National Steering Committee, Action Plan, pollution environment, rural development, Avian Influenza, Department of Animal Health, flu, pandemic, emergency destruction, office
Ministry of Natural Resources and Environment issued an emergency action plan prevention flu bird and human flu pandemic. Emergency Action Plan for prevention of avian influenza and pandemic influenza in four stages as follows:.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi

Nhan xet, hay lien he ve tin Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ke hoach hanh dong khan cap phong chong dich cum gia cam va dai dich cum o nguoi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0