Huong dan phong chong cum tren gia cam

Huong dan phong chong cum tren gia camDich cum gia cam (Avian Influenza) da xay ra o hau het cac tinh, thanh trong ca nuoc. De chu dong phat hien som va ap dung cac bien phap chong dich, Bo NN-PTNT da co van ban 160BNN/TY huong dan cac bien phap chong dich khan cap khi dich xay ra.

Huong dan phong chong cum tren gia cam

Cho van bay ban gia cam song chua qua kiem dich.

Benh cum ga la benh truyen nhiem do vi rut cum type A thuoc ho Orthomyxoviridae gay ra. Vi rut cum A gay benh chinh cho gia cam, mot so loai dong vat co vu cung nhu o nguoi. Benh Cum gia cam doc luc cao (HPAI) duoc To chuc thu y the gioi (OIE) xep vao danh muc bang A cua Luat Thu y quoc te. Vi rut gay cum gia cam hien nay da duoc xac dinh thuoc typ H5N1.

Tu truoc den nay loai vi rut nay chi gay benh cho gia cam (chim tren can) ma khong gay benh cho thuy cam (vit, ngan). Loai vi rut gay benh cho gia cam o nuoc ta hien nay lai gay benh cho ca thuy cam, nhu vay doc luc cua no rat manh. Day la typ vi rut co the bien di cao va co kha nang ket hop voi cac typ khac rat manh do la nguy co xay ra dai dich. Vi rut cum lay lan manh trong dieu kien am cao va nhiet do lanh. Vi rut cum cu tru tren cac loai thuy cam di cu (co, ngong troi, vit troiA) nen su lay lan cua benh rat kho kiem soat.

Vi rut H5N1 hien nay khac voi vi rut cung ten gay dich cum ga o Hong Kong nam 1997 va khac ca voi dich cum o Hong Kong nam 2003. Vi rut gay cum o Hong Kong nam 1997 la do su ket hop cua vi rut gay benh cua chim cut, vi rut cum ngong va vi rut cum o vit le le. Con nguon goc cua vi rut dang gay benh cum gia cam o nuoc ta hien dang duoc cac nha khoa hoc nghien cuu, xac dinh.

Trieu chung benh cum ga:

Loai mac benh: ga, ga tay, vit, ngan, ngong, da dieu, cac loai chiṃ

Thoi gian nung benh tu vai gio den 21 ngay, co truong hop keo dai den 28 ngay. Ga benh sot cao, chay nuoc mat, dung tum mot cho, long xu, phu dau va mat, da tim tai, chan xuat huyet, chay nuoc dai o mo, mao va yem.

Ty le mac va chet khac nhau phu thuoc vao loai vat mac va doc luc cua vi rut gay benh cung nhu tuoi mac va dieu kien moi truong. Truong hop vi rut gay benh co doc luc cao, ga co the mac va chet toi 100%.

Con vat sot cao, bieu hien khong binh thuong o he thong tieu hoa, ho hap, sinh san va than kinh. Trieu chung chung gom con vat giam hoat dong, giam tieu thu thuc an, gay yeu, tang so ga ap o dan dang de, giam san luong trung. Truong hop nang bieu hien ho, kho tho, chay nuoc mat, dung tum tum mot cho, long xu, phu dau va mat, nhung cho da khong co long bi tim tai, chan bi xuat huyet, roi loan than kinh, ia chay, mot so con bieu hien co giat hoac dau o tu the khong binh thuong. Nhung trieu chung tren co the gap cung mot luc hoac gap rieng re.

Benh tich:

Benh tich dai the o cac loai khac nhau gay nen benh tich khac nhau. Benh tich thuong gap gom mao va yem (tich) sung to, phu quanh mi mat. The nhe benh tich o xoang dac trung boi viem cata, lang dong fibrin, co mu hoac hinh thanh casein. Co the phu o niem mac khi quan voi dich tham xuat khac nhau tu thanh dich den casein. Viem soang bung cata hoac fibrin, co the viem dinh buong trung voi xoang bung. Xuat huyet dom o tren be mat niem mac va tuong mac noi tang. Viem xuat huyet hau het toan bo duong tieu hoa, dac biet thay ro o manh trang, da day tuyen noi tiep giap voi me. Tuy thuong sung to, co nhung vach vang va do sam theo chieu doc. Tui fabricius o ga xung va xuat huyet. Can luu y benh tich cua benh cum ga rat giong benh Niu cat xon.

Cach truyen lay:

Theo 2 cach chinh:

Truyen truc tiep giua con mac benh va con cam nhiem;

Truyen gian tiep thong qua khong khi, dung cu chan nuoi, xe co, phan rac, thuc an nuoc uong co chua mam benhA

Thuc te trong thoi gian qua cac o dich xay ra do mua ga mac benh o cho ve an lam lay cho dan ga nuoi cua gia dinh, mua ngan giong nhiem benh lam mac benh o dan gia cam o dia phuong, lay qua nhung nguoi tiep xuc voi ga mac benh nhung khong duoc khu trung truoc khi roi khoi o dich.

Dieu tri: Khong dieu tri

Phong benh: ap dung doi voi nhung dia phuong chua co dich

Cac trai nuoi gia cam giong ap dung cac bien phap an toan sinh hoc nham ngan can mam benh dua vao, tam thoi khong nhap gia cam ve tu cac dia phuong khac. Dung cu chan nuoi, xe co, dung cu bao ho lao dong va con nguoi vao trai phai duoc ve sinh khu trung: thuc an, nuoc uong, chat don chuong dam bao khong chua mam benh.

Thanh lap cac chot kiem dich tam thoi tren cac duong giao thong chinh gom luc luong Cong an, Quan ly thi truong, Thu y, lam viec 24/24 gio nham ngan chan khong cho van chuyen gia cam, san pham gia cam vao dia phuong. Tieu doc tat ca cac phuong tien giao thong di vao.

Tang cuong kiem tra giam sat benh, phat hien va tieu huy tat ca gia cam, san pham gia cam benh co nguon goc tu cac dia phuong dang co dich, to chuc dap dich nhanh chong khi con o dien hep.

Khong che: Doi voi cac tinh dang co dich

1/ Chan doan phat hien benh: Can nhanh chong chan doan phat hien benh, dua vao trieu chung, benh tich neu tren. Lay mau benh pham gui di xet nghiem.

Truong hop benh bieu hien trieu chung, benh tich dien hinh thi cong bo dich ngay va thuc hien cac bien phap chong dich khan cap, khong cho ket qua xet nghiem.

2/ Cach ly triet de toan bo khu vuc co dich. Nghiem cam nguoi khong co nhiem vu vao o dich, nhung nguoi hoac phuong tien can thiet vao o dich, truoc khi ra phai ve sinh tieu doc ky nham ngan chan mam benh dua ra ngoai.

Thanh lap cac chot kiem dich tam thoi gom Cong an, Quan ly thi truong, Thu y noi ra vao o dich va phai hoat dong 24/24 gio nham ngan chan khong dua gia cam nhiem benh ra ngoai o dich. Tieu doc tat ca cac phuong tien giao thong tu vung dich di ra.

3/ Toan bo so gia can dang nuoi trong dan xuat hien benh, thu gom tat ca so gia cam chet, ban chay trong dia phuong co dich de tien hanh tieu huy bang mot trong hai cach sau:

Cach chon: Chon sau cach mat dat tinh tu be mat gia cam da cho xuong ho toi thieu 1m, co nilon lot day va thanh ho, gia cam tieu chuy dung trong bao tai co thuoc sat trung. Truoc khi lap dat, rai mot lop voi bot phu kin be mat ho.

Cach dot: Dot duoi bang cui, than, xang dau; sau do lap dat lai, hoac bang cac lo dot chuyen dung.

Thoi gian tieu huy gia cam, san pham gia cam:

Doi voi moi o dich (quy mo thon, ap, xa) phai duoc tieu huy cham nhat la 2 ngay tinh tu luc phat hien.

Doi voi tinh co nhieu o dich (nhieu xa, phuong cua nhieu huyen, thi mac benh phai tieu huy cham nhat trong mot tuan tinh tu khi phat hien o dich dau tien.

4/ So NN-PTNT, Chi cuc thu y tinh de nghi UBND tinh ra quyet dinh cong bo dich ngay nhung xa, phuong, huyen, thi khi co gia cam mac benh, chet voi trieu chung lam sang va benh tich cua benh cum ga, neu trai gia cam dong tren dia ban xa nao thi cong bo dich xa do, dong thoi tien hanh ngay cac bien phap chong dich.

a. Cong bo dich

Xac dinh o dich tinh theo don vi la xa, viec xac dinh co o dich Cum gia cam la xa co gia cam mac benh, chet do co quan thu y chan doan dua vao trieu chung, benh tich.

Viec cong bo dich ap dung nhu sau:

Xa co dich la tren dia ban co thon, xom, ap co ga mac benh Cum ga

Huyen co dich la huyen co tren 50% so xa co dich

Tinh co dich la tinh co tren 50% so huyen co dich

Cu 10 ngay cong bo 1 lan tong so huyen, xa hien tai co dich.

b. Chong dich:

* Phat hien som, bao cao kip thoi cho can bo thu y.

* Khong ban chay, khong an thit gia cam benh, khong dua gia cam, san pham gia cam ra ngoai o dich, khong vut xac chet bua bai, khong van chuyen gia cam trong pham vi ban kinh 10km tinh tu chu vi o dich.

Xac dinh thon, xa, huyen co dich de khoanh vung o dich va lap cac tram gac (co nguoi canh gac 24/24 gio), co bien bao, huong dan giao thong; ngan cam viec dua gia cam va san pham cua chung ra ngoai o dich. Tai cac tram gac nay phai co phuong tien va chat sat trung de xu ly moi doi tuong ra khoi vung dich.

5/ Cam van chuyen gia cam, san pham gia cam ra vao tinh. Truong hop phat hien gia cam, san pham gia cam thi yeu cau chu phuong tien dua hang ve noi xu ly do Ban phong chong dich cua tinh, thanh pho quy dinh. Cam van chuyen, buon ban, kinh doanh gia cam, san pham gia o nhung tinh co dich, thu gom va tieu huy ngay so ga benh van chuyen va buon ban tren thi truong. Truong hop co nhu cau va tieu thu noi tinh, thanh pho o vung chua co dich phai co quyet dinh cua Truong ban chong dich tinh.

6/ Tieu huy gia cam trong dan mac benh va dan co tiep xuc voi dan bi benh co nguy co mac benh cao (bao gom cac loai ga, ga tay, vit, ngan, ngong, chim cut, da dieu, bo cau, cac loai chim canh va cac san pham cua chung) trong pham vi ban kinh 3 km cach chu vi o dich.

Viec tieu huy gia cam, san pham gia cam trong pham vi ban kinh 3 km cach chu vi o dich. Tuy theo dia hinh noi xay ra dich do Ban chi dao tinh xac dinh, cu the nhu sau:

Neu trong thon, ap co dich nhung o cach biet voi thon, ap khac bang canh dong, doi nui, song, ho lon voi khang cach tu 500m tro len thi chi tieu huy so ga trong thon, ap co dich. Cac thon, ap xung quanh thuc hien ve sinh tieu doc va thuc hien cac bien phap phong chong khac.

Doi voi cac trai giong gia cam ong ba va giong quy hiem, chi tieu huy khi co dich xay ra trong trai, dong thoi phoi hop voi dia phuong noi co trai va cac dia phuong xung quanh bao ve khong de dich xay ra. Viec van chuyen, tieu thu gia cam giong do Cuc Thu y quyet dinh sau khi da xet nghiem huyet thanh hoc chung minh trai giong khong ton tai mam benh cum ga.

7/ Ve sinh tieu doc khu trung toan bo khu vuc co dich va cac khu vuc xung quanh, theo trinh tu sau:

Ve sinh co gioi: quet don chuong trai, thu gom phan rac, chat don chuong de tieu huy, cach tieu huy giong nhu gia cam benh. Co rua chuong trai bang nuoc sach, sau do rua bang nuoc xa phong.

Nuoc rua chuong tap trung lai mot cho, khu trung truoc khi thai ra ngoai bang cach cho voi vao de dat nong do 10%.

Ve sinh bang chat sat trung: Sau khi rua, de kho, tien hanh khu trung bang cac loai hoa chat thich hop cho tung doi tuong nhu xut (NaOH) 2-3%, formol 3%, crezin 5%, BKA 1% hoac cac loai thuoc sat trung khac co ban tren thi truong theo huong dan cua noi san xuat. Tien hanh tieu doc khu trung 2 lan cach nhau 10-15 ngay. Sau do de trong chuong. Truoc khi nuoi tro lai sat trung lan nua.

8/ Nhung nguoi tiep xuc voi gia cam nhu nguoi chan nuoi, tieu huy gia cam, tieu doc, xet nghiem benh pham phai co trang bi bao ho gom ung, gang tay, ao choang, mu, kinh, khau trang.

9/ Viec nuoi gia cam tro lai phai theo huong dan cua co quan thu y.

10/ Cac dia phuong phai chuan bi san sang kinh phi, phuong tien, vat tu de doi pho kip thoi voi dich benh; huy dong luc luong cua dia phuong de to chuc cac doi cong tac lien nganh, co dong de thuc hien cac nhiem vu chong dich theo cac van ban chi dao cua Chinh phu, Bo NN-PTNT.

  • PV

Viet Bao
Comment :Huong dan phong chong cum tren gia cam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Huong dan phong chong cum tren gia cam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Huong dan phong chong cum tren gia cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Huong dan phong chong cum tren gia cam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
Guide on bird flu prevention

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hướng dẫn phòng chống cúm trên gia cầm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hướng dẫn phòng chống cúm trên gia cầm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Huong dan phong chong cum tren gia cam

Nhan xet, hay lien he ve tin Huong dan phong chong cum tren gia cam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Huong dan phong chong cum tren gia cam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0