Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong

Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 26/10, Bo truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien da chinh thuc co van ban tra loi nhung cau hoi cua phong vien ve vu bac si Nguyen Manh Tuong phau thuat chet nguoi sau do vut xac xuong song Hong phi tang.

>> Bac si quang xac: Nganh y te phai xin loi tu lau

>> Vu Cat Tuong vut xac: su vo cam cua cac co quan huu quan? 

>> “Bo truong y te cung co mot phan trach nhiem” 

>> Bo truong Y te lac de

Khi nghe tin bac si Nguyen Manh Tuong nem xac benh nhan xuong song Hong de phi tang, la “tu lenh” nganh y te ba don nhan thong tin do the nao?

Trong may ngay vua qua, du luan xa hoi vo cung bang hoang truoc thong tin ve hanh dong phi nhan tinh cua bac sy Nguyen Manh Tuong vut xac nan nhan - nguoi la khach hang cua Trung tam Tham my vien Cat Tuong, xuong song Hong.

Bo truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien
Bo truong Bo Y te Nguyen Thi Kim Tien

Khong rieng ban than toi, ma tat ca can bo, nhan vien trong nganh Y te dieu trai qua cac cung bac cam xuc truoc su viec tren, tu cho thay choang vang, soc, den phan no, dau xot va buon. Chung toi cam thay choang va soc vi khong the tuong tuong noi mot bac sy lai co the hanh dong nhu vay, phan no vi vi bac sy nay da phan boi loi the Hepocrat, bat tuan luat phap va cac quy dinh, sai pham ve phap luat - hoat dong khong phep, hanh nghe khong dung chuyen khoa, vi pham nghiem trong quy che chuyen mon, lam lieu dan den tu vong cho nan nhan.

Viec vut xac nan nhan xuong song Hong phi tang la mot hanh dong khong con tinh nguoi. Chung toi cung cam thay buon va dau xot vi mot can bo trong nganh, con tre, duoc dao tao, co ca con duong rong mo phia truoc, da pham mot sai lam khong the tuong tuong noi, de phut choc pha do tat ca su nghiep, tien do, tuong lai cua ban than minh, lam anh huong den gia dinh, lam hoen o mau ao trang cua bac sy.

Chung toi het suc bat binh va len an hanh vi khong the chap nhan duoc cua bac sy Nguyen Manh Tuong. Toi cung cam thay dau xot va buon cho nan nhan Le Thi Thanh Huyen, vi muon lam dep da phai tra gia bang mang song. Gia dinh chi da mat di mot nguoi con, mot nguoi vo, mot nguoi me. Toi xin gui loi chia buon sau sac den gia dinh nan nhan ve nhung dau thuong, mat mat nay.

De xay ra sai pham tren, trach nhiem thuoc ve nhieu phia, truoc het la cua chinh ca nhan nguoi vi pham, cua cac cap so tai va quan ly nganh. Ca nhan Bac sy Tuong da vi pham nghiem trong dao duc co ban cua mot con nguoi noi chung va dao duc cua nguoi thay thuoc noi rieng; hanh vi tren the hien y thuc rat kem trong viec chap hanh phap luat, ky cuong, dao duc nghe nghiep. Viec quan ly khong chat che, sat sao cua co quan chuc nang va chinh quyen cac cap da dan den viec khong ngan chan kip thoi cac vi pham.

Tham my vien Cat Tuong mo cua hanh nghe va quang cao ram ro nua nam qua, the nhung ca Benh vien Bach Mai va Thanh tra So Y te Ha Noi deu khong biet. Xin Bo truong cho biet day co phai la cach tra loi de phui trach nhiem?

Tham my Cat Tuong so 45 Giai Phong duoc Phong Tai chinh - Ke hoach quan Hai Ba Trung cap giay dang ky kinh doanh ngay 3/5/2013, hanh nghe kinh doanh la dich vu kham chua benh chuyen khoa ngoai, phau thuat tao hinh. Theo bao cao cua So Y te Ha Noi, co so Tham my vien 45 Giai Phong van chua duoc So Y te Ha Noi cap giay phep hoat dong chuyen khoa phau thuat tham my.

Qua nhieu ngay, xac nan nhan van chua duoc tim thay
Qua nhieu ngay, xac nan nhan van chua duoc tim thay

Luat kham benh, chua benh cho phep cac bac sy co chung chi hanh nghe duoc lam ngoai gio o cac co so kham chua benh tu nhan. Ho cung co the dung dau co so kham chua benh tu nhan voi dieu kien co so do phai duoc cap giay phep hoat dong. Khi lam cac thu tuc xin phep, ho phai bao cao voi co quan quan ly can bo. Truong hop cua bac sy Nguyen Manh Tuong, co the bac sy Tuong khong bao cao voi Benh vien Bach Mai, nen Benh vien khong biet bac sy co co so kinh doanh tren. Noi dung nay chung toi se tham tra them.

Thong tu 41/2011/TT-BYT ngay 14/11/2011 cua Bo Y te Huong dan cap chung chi hanh nghe doi voi nguoi hanh nghe va cap giay phep hoat dong doi voi co so kham benh, chua benh quy dinh ro, nguoi chiu trach nhiem chuyen mon ky thuat cua phong kham chuyen khoa phai la bac sy co chung chi hanh nghe phu hop voi chuyen khoa ma phong kham dang ky va co thoi gian kham benh, chua benh it nhat la 54 thang tai chuyen khoa do; va Phong kham phau thuat tham my “Khong duoc phau thuat tao hinh nhu nang nguc; nang vu; thu nho quang vu, num vu; thu gon thanh bung, mong, dui; cang da mat, mong, dui; lay mo co the”.

Bac sy Nguyen Manh Tuong da co tinh lam sai phap luat, sai quy che chuyen mon trong viec thuc hien phau thuat tham my o phong kham khong co giay phep hoat dong, ban than bac sy khong co chuyen mon ve phau thuat tham my va sai pham nghiem trong trong viec tien hanh phau thuat bi cam o cac phong kham phau thuat tham my, do la nang nguc, lay mo co the.

Trung tam tham my hoat dong khong phep tren dia ban, Thanh tra So Y te co trach nhiem cu the nhu the nao, thua ba?

Dieu 5 Luat Kham benh, chua benh quy dinh trach nhiem quan ly nha nuoc ve kham benh, chua benh, trong do neu ro: “Bo Y te chiu trach nhiem truoc Chinh phu thuc hien quan ly nha nuoc ve kham benh, chua benh va co cac nhiem vu, quyen han sau day:

a) Xay dung va ban hanh theo tham quyen hoac trinh co quan co tham quyen ban hanh van ban quy pham phap luat, quy chuan ky thuat ve kham benh, chua benh; chien luoc phat trien, quy hoach he thong co so kham benh, chua benh;

b) Chi dao huong dan, tuyen truyen va to chuc trien khai thuc hien van ban quy pham phap luat ve kham benh, chua benh; chien luoc phat trien, quy hoach he thong co so kham benh, chua benh;

c) Quan ly thong nhat viec cap, cap lai, thu hoi chung chi hanh nghe va giay phep hoat dong;

d) Xay dung va quan ly co so du lieu quoc gia ve nguoi hanh nghe va co so kham benh, chua benh;

d) Thanh tra, kiem tra, giai quyet khieu nai, to cao va xu ly vi pham phap luat ve kham benh, chua benh;

e) To chuc dao tao, dao tao lien tuc, boi duong phat trien nguon nhan luc; huong dan viec luan phien nguoi hanh nghe; nghien cuu, ung dung khoa hoc va cong nghe trong kham benh, chua benh;

g) Thuc hien hop tac quoc te ve kham benh, chua benh; thua nhan chung chi hanh nghe giua cac nuoc; huong dan kham benh, chua benh nhan dao; hop tac chuyen gia, chuyen giao ky thuat va phuong phap chua benh moi.” “Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (sau day goi chung la cap tinh) trong pham vi nhiem vu, quyen han cua minh thuc hien quan ly nha nuoc ve kham benh, chua benh trong pham vi dia phuong”.

Theo quy dinh cua Luat, UBND tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong, So Y te, Phong Y te va chinh quyen dia phuong co trach nhiem quan ly cac hoat dong y te tren dia ban, bao gom ca cac hoat dong hanh nghe y tu nhan. Ve phan minh, Bo Y te se tiep tuc phoi hop voi Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ra soat chinh sach, co che quan ly nganh y te, de phat hien nhung bat cap va chan chinh kip thoi.

Qua vu viec nay va hien nay Tham my vien chui hoat dong tran lan, Bo truong co dong thai chan chinh nhu the nao trong thoi gian toi?

De chan chinh cac hoat dong y tu nhan, trong do co hoat dong cua cac co so tham my vien, ngay tu cuoi nam 2012 Bo Y te da co nhieu van ban chi dao tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra viec quan ly cong tac kham benh, chua benh ca trong khu vuc cong lap va ngoai cong lap tren toan quoc, dac biet la o thanh pho Ho Chi Minh va Ha Noi.

Mot so tham my vien tren dia ban Ha Noi da dong cua (anh Nhu Quynh)
Mot so tham my vien tren dia ban Ha Noi da dong cua (anh Nhu Quynh)

Ngay 14/12/2012, Bo da co van ban so 944/TTrB-P2 gui Giam doc So Y te cac tinh, thanh pho truc thuoc trung uong de nghi tang cuong cong tac quan ly nha nuoc trong linh vuc kham benh, chua benh tu nhan. Ke hoach 1395/KH-BYT ve Cong tac Thanh tra y te nam 2013 da neu ro nhiem vu thanh tra toan dien cong tac benh vien tai mot so benh vien truc thuoc Bo va thanh tra cong tac quan ly hanh nghe y tu nhan cua So Y te va phoi hop voi So Y te cac tinh, thanh pho truc tiep thanh tra, kiem tra tai cac benh vien tu nhan, phong kham da khoa, chuyen khoa tu nhan tren dia ban mot so tinh, thanh pho.

Hien nay cac doan thanh tra dang hoan tat bao cao de trinh Lanh dao Bo. Ngay 05/9/2013, Bo Y te tiep tuc co van ban 679/TTrB-P2 gui Giam doc So Y te cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ve tang cuong cong tac quan ly nha nuoc doi voi cac co so kham benh, chua benh ngoai cong lap, trong do yeu cau Giam doc cac So Y te khan truong trien khai cong tac thanh tra, kiem tra viec chap hanh quy dinh cua Nha nuoc ve kham chua benh cua cac co so ngoai cong lap tren dia ban va bao cao ket qua ve Bo Y te truoc ngay 30/10/2013.

Trien khai Ke hoach 1395/KH-BYT, Bo Y te da to chuc thanh tra cong tac quan ly hanh nghe y tu nhan cua cac So Y te va truc tiep thanh tra mot so co so hanh nghe y tu nhan tren dia ban thanh pho Ho Chi Minh va Ha Noi; Bo Y te cung da cong khai danh sach cua cac co so vi pham, trong do co ca cac co so tham my Truoc tinh hinh hoat dong khong giay phep cua mot so co so tham my, Bo Y te se tiep tuc phoi hop voi voi co quan chuc nang ra soat lai cong tac quan ly nha nuoc, dac biet la cong tac thanh tra, kiem tra cua So Y te cac tinh, thanh pho, ve van de nay dong thoi se xem xet de xuat nhung che tai xu phat nghiem doi voi nhung hanh vi vi pham. Bo cung se tiep tuc ra soat cac chinh sach, co che quan ly nganh, phat hien nhung bat cap trong quan ly hanh nghe y tu nhan, nham chan chinh kip thoi.

Xin tran trong cam on Bo truong!

VietBao.vn (Theo Dan tri)

TIN NOI BAT

Chua the cong bo ket luan vu 3 tre tu vong sau khi tiem vac xin
Ai khong nen hut mo nang nguc 19h
TP HCM 40 co so phau thuat tham my sai pham
Chua the cong bo ket luan vu 3 tre tu vong sau khi tiem vac - xin Ai khong nen hut mo, nang nguc (19h) TP HCM: 40% co so phau thuat tham my sai pham


Comment :Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
Minister of Health official answer threw for non- physicians in the Red River Museum
Nguyen Manh Tuong , Hanoi , Cat Tuong Nguyen Thi Kim Tien and cities directly under the Central Government , the Minister of Health, Management state , cosmetic surgery , Department of Health , beauty salon , health , health care , health care , people
On 26/10 , the Minister of Health Nguyen Thi Kim Tien has formally written answer questions from reporters about the doctors surgery Nguyen Manh Tuong death then thrown down the Red River and destroying the evidence ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng Y tế chính thức trả lời vụ bác sĩ ném xác phi tang dưới sông Hồng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng Y tế chính thức trả lời vụ bác sĩ ném xác phi tang dưới sông Hồng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong Y te chinh thuc tra loi vu bac si nem xac phi tang duoi song Hong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0