60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung

60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngoai san la gan o nhieu tinh, thanh, hang chuc trieu nguoi Viet Nam cung dang mang trong bung minh nhieu loai giun khac nhau... TS. Dang Thi Cam Thach, Truong Phong Ky sinh trung - Vien Sot ret - Ky sinh trung - Con trung Trung uong (SR-KST-CT TU) cho biet.

Ba Thach cung cho biet them, ngoai san la gan, toan quoc co 60 trieu nguoi nhiem giun dua, 40 trieu nguoi nhiem giun toc, 20 trieu nguoi nhiem giun moc.

Theo con so do Vien SR-KST-CT TU neu tren, tinh ra, o Viet Nam, cu 10 nguoi thi toi 7-8 nguoi co mang giun, san trong bung!

Duoi day la cuoc trao doi giua TS Dang Thi Cam Thach voi phong vien VieNamNet...

Ca nuoc nhiem giun san

60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung

TS. Dang Thi Cam Thach, Vien SR-KST-CT TU:"Hang chuc trieu nguoi Viet Nam bi nhiem giun san". (Anh: N. Huyen)

Tinh hinh nhiem san la gan lon len toi 45 tinh, thanh tren ca nuoc khien cho nhieu nguoi lo ngai... Nhung trong so cac loai ky sinh trung nhiem vao nguoi, khong chi co san la gan lon. Ba co the diem qua tinh hinh nhiem giun, san cac loai tren toan quoc de moi nguoi duoc biet?

Viet Nam nam trong vung khi hau nhiet doi, cung voi tap quan an uong, sinh hoat chua dam bao ve sinh, rat thuan loi cho su phat trien cua cac benh giun, san. Uoc tinh, tren toan quoc so nguoi nhiem giun dua khoang 60 trieu nguoi, giun toc 40 trieu nguoi va giun moc 20 trieu nguoi, trong do so nhiem phoi hop 2, 3 loai giun len toi 60-70%.

Ve benh san thuong gap o Viet Nam, co the noi den la:

Benh san la gan nho: Phat hien benh co o 21 tinh phan bo chu yeu o mot so dia phuong co tap quan an goi ca, hoac an ca chua nau chin. Nhung noi co ty le nhiem san la gan nho cao (30-70%) la noi nguoi dan thuong xuyen an goi ca nhu Kim Son - Ninh Binh, Nghia Hung - Nam Dinh, Nga Son - Thanh Hoa, Ba Vi - Ha Tay, Phu My - Binh Dinh…

Benh san la gan lon: Da phat hien cac ca benh rai rac o 45 tinh trong ca nuoc (trong do co 15 tinh chi co 1-2 ca benh). Noi co nhieu benh nhan san la gan lon la noi co tap quan an rau thuy sinh song nhu rau ngo, rau cai xoong, rau dang, uong nuoc la… pho bien o cac tinh Quang Ngai, Quang Nam, Binh Dinh, Ha Tay, Ha Tinh, Nghe An.

Benh san la phoi: Thuong gap o vung nui phia Bac nhu Lai Chau, Lao Cai, Yen Bai, Nghe An, noi nguoi dan co tap quan an cua da nuong chua chin, ty le nhiem khoang 15%.

Benh san day, au trung san lon: Voi san day, co hai loai thuong gap o nguoi la san day lon va san day bo. Benh thuong gap o cac tinh mien nui, trung du phia Bac, nhu: Bac Can, Lang Son, Vinh Phu, Bac Giang, Bac Ninh, Thanh Hoa, Thai Binh… benh au trung san lon hay gap o noi co lon gao va co phong tuc nuoi lon tha rong, an tiet canh lon, an nem chua, thit lon, thit bo tai hoac song, an rau song.

Benh au trung san lon gay dong kinh, liet, mat tri nho, tang ap luc noi so, nao ung thuy, giam thi luc, mu mat, benh tim. v.v.

Tu nam 2000 den 2004, vien SR-KST-CT TU trung uong da tiep nhan tren 700 truong hop benh au trung san lon, trong do 84% co ton thuong o nao voi cac trieu chung: dong kinh, liet, mu mat, tang ap luc noi so, da co truong hop tu vong do tut nao.

Ngoai ra con mot so benh giun san khac it gap hon.

Day co phai la tinh hinh dang lo ngai cho suc khoe nguoi dan, theo quan diem cua ba?

Thuc su la dang lo ngai vi cho den nay, cac mon an nhu lau thi co cac loai rau, trong do co rau thuy sinh chi duoc nhung qua nuoc nong de an, hay mon goi ca nuoc ngot, nem chua, tiet canh lon, thit bo tai… duoc pho bien o nhieu noi va duoc coi la mon an dac san. Ben canh do, mot so noi van con thoi quen dung phan tuoi de tuoi rau ma tai cac nha hang, rau song lai la mon an pho bien nhung lieu co duoc rua sach khong? Cung voi cac mon an song, cac benh do giun, san se phat trien.

Muon phong chong benh giun san, nguoi dan can phai an chin va uong soi

5 ty dong de phong, chong giun san

Thua ba, truoc tinh hinh san la gan lon dang lan ra khap 45 tinh, thanh va de doa suc khoe nguoi dan, Vien SR-KST-CT TU da co bien phap gi de han che so nguoi nhiem giun san noi chung cung nhu san la gan noi rieng?

Duoi su chi dao cua Bo Y te, Vien SR-KST-CT TU da cu doan can bo truc tiep chi dao ve chan doan va dieu tri cac ca benh san la gan lon tai cac benh vien tinh thuoc khu vuc mien Trung va cac doan can bo cua Vien SR-KST-CT TU ket hop voi Vien SR-KST-CT TU Quy Nhon, Vien SR-KST-CT TU TP.HCM chu dong phat hien benh giun, san tai cong dong de dieu tri va tuyen truyen phong chong benh giun san.

Hien tai, cac doan cong tac da thuc hien xong o cac tinh mien Nam va dang tiep tuc lam viec tai cac tinh mien Trung va mien Bac.

60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung

San la gan, mot trong nhung benh ky sinh trung nguy hiem dang co mat o 45 tinh, thanh ca nuoc (Anh: Vien SR-KST-CT TU)

Cung phai noi them rang, benh san la gan lon co mat tai 45 tinh nhung thuc te co den 15 tinh chi co 1-2 ca benh.

So ca benh duoc phat hien nhieu len co le do phuong tien chan doan cang ngay cang hoan thien.

Vi du, nhu nhieu co so kham benh co may sieu am va co kit de xet nghiem ELISA phat hien benh ky sinh trung, noi chung va san la gan lon, noi rieng nen so nguoi duoc phat hien nhieu hon. Ben canh do, thuoc dieu tri dac hieu co tac dung tot cung khuyen khich nguoi benh den co so kham benh va dieu tri.

Bo Y te cung da ban hanh huong dan chan doan va dieu tri benh san la gan lon den cac co so y te trong ca nuoc. Bo cung da co cong van chi dao cho nhap thuoc dieu tri san la gan lon (Triclabendazole) vao Viet Nam.

De han che nhiem giun san, Vien SR-KST-CT TU da chon cac doi tuong uu tien phong chong giun la hoc sinh tieu hoc. Tu nam 2000, mo hinh tay giun cho hoc sinh tieu hoc dinh ky 6 thang/lan da va dang duoc tien hanh tai 19 tinh tren toan quoc do To chuc Y te The gioi ho tro.

Ve phong chong san la gan nho va san la phoi, Vien da xay dung mo hinh dieu tri tren dien rong cho cac doi tuong co nguy co cao tai 4 tinh voi su ho tro kinh phi cua To chuc Y te The gioi.

The nhung tai sao k‎‎y sinh trung (giun, san) van hoanh hanh, van lay lan ra nhieu dia phuong?

That ra, dac diem cua benh nhiem giun, san thi khac voi sot ret vi giun san co nhieu loai. Moi loai lai can phai xay dung mo hinh phong chong khac nhau. De xay dung rong khap mo hinh phong chong cho tung loai giun san, can den hang chuc ty dong kinh phi vi dieu tri tren dien rong tieu hao rat nhieu kinh phi ve thuoc men, chua ke con phai can den su tham gia cua nhieu ban, nganh cac cap dia phuong.

Nam 2006, Bo Y te quan tam dau tu kinh phi (5 ty dong).

Cac van de phong chong giun san tai cong dong dang duoc Vien SR-KST-CT TU ket hop voi cac vien Vien SR-KST-CT Quy Nhon, Vien SR-KST-CT TP.HCM va 64 tinh, thanh thuc hien dieu tra danh gia thuc trang nhiem giun san trong ca nuoc. Muc dich la nham len ke hoach phong chong cu the cho tung loai benh giun, san o tung vung, mien khac nhau.

Vien SR-KST-CT TU cung da tap huan ve chuyen mon ky thuat phat hien benh giun san, tap huan ky nang tuyen truyen ve cach phong chong benh giun san cho can bo y te tu tuyen tinh den y te thon ban cua 15 tinh trong diem co ty le nhiem giun hoac san cao. Tu do, se tuyen truyen bang nhieu hinh thuc den toan dan nhu phat cac to roi, tranh anh, hop dan… de cung cap kien thuc phong chong cac benh giun, san.

Tuy nhien, cong tac phong chong cac benh giun san co kho khan vi de thay doi duoc hanh vi hay tap quan cua nguoi dan tai cong dong can phai co thoi gian dai, ket hop dieu tri voi tuyen truyen, van dong… va thuc su phai xa hoi hoa trong cong tac phong chong giun san.

Ben canh do, cung can co su quan tam, dau tu kinh phi cua Nha nuoc lien tuc trong nhieu nam thi moi hy vong cong tac phong chong giun san dat hieu qua cao, giu duoc do ben vung cua cac mo hinh phong chong benh.

Cac benh vien it chu trong phat hien giun san

Chung toi da gap nhieu benh nhan nhiem giun, san (dac biet la san la gan lon), ho than phien da phai di kham, chua benh o nhieu benh vien, ton kem rat nhieu ma mai moi biet la… bi chan doan nham! Bi nhiem san la gan nhung benh vien cu de benh nhan ra dieu tri u gan, ap-xe gan khien cho ho phai chiu ton kem, hoang mang ve mat tinh than. Truoc tinh hinh nay, Vien co ke hoach gi de phoi hop voi cac benh vien nham khac phuc tinh trang "nham" nhu tren?

Chung toi nghi rang sau khi Bo Y te ban hanh huong dan chan doan va dieu tri benh san la gan den tat ca cac co so y te thi cac bac si o cac tuyen se co chi dinh dung nhat de phat hien va dieu tri benh som nhat.

Nhung cung co mot dieu phai noi den la, viec phat hien mot so loai giun san chi can xet nghiem phan thong thuong la da phat hien trung giun san thoi. The nhung, hau het cac benh vien it thuc hien xet nghiem phan cho nguoi benh. Vi vay, co nhung benh giun san da bi bo qua hoac mo ra roi moi biet do la do san…

Nghia la, cho den bay gio, van co khoang trong trong moi lien ket giua Vien chuyen khoa ve giun san nhu Vien SR-KST-CT TU voi cac benh vien da khoa hoac chuyen khoa khac (khong phai chuyen nganh ve giun, san)?

Truoc day, co the nhu vay... nhung tu lau nay da co su ket hop giua cac vien, cac benh vien Trung uong va Vien SR-KST-CT TU nen co nhieu nghien cuu da duoc ket hop, dac biet la benh san la gan lon. Da co nhung ket hop nghien cuu giua Vien SR-KST-CT TU, Vien Thu Y Quoc gia va Benh vien Bach Mai hoac mot so cac benh vien khac.

Nhan day, chung toi xin de nghi cac benh vien nen quan tam dua xet nghiem phan tim trung giun, san vao thanh xet nghiem co ban. Dong thoi, khi lam xet nghiem cong thuc mau, can chu y den bach cau ai toan tang. Do la cac dau hieu chi diem de huong toi cac benh ve ky sinh trung.

Hon nua, cac xet nghiem nay cung re tien, de lam va don gian nhung ve chan doan benh ky sinh trung lai rat co hieu qua.

Xin cam on ba!

  • Ngoc Huyen thuc hien
Viet Bao

Comment :60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Sức Khỏe
60 million people in Vietnam are carrying worms in the stomach ...!
CT PRIVATE Academy SR, Dang Thi Cam Thach, Institute Fever, Head Signature, fascioliasis, parasitic diseases, people of Vietnam, cysticercosis, health, disease detection, prevention, hospitals, treatment Province
Also liver fluke in many provinces, tens of millions of Vietnam is carrying inside her many different types of worms ... TS. Dang Thi Cam Thach, Head of Parasitology - Malaria - Parasitology - Entomology Central (SR-KST-CT PRIVATE) ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 60 triệu người Việt Nam đang mang giun sán... trong bụng!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 60 triệu người Việt Nam đang mang giun sán... trong bụng! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung

Nhan xet, hay lien he ve tin 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 60 trieu nguoi Viet Nam dang mang giun san trong bung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin suc khoe trong chuyen muc Suc khoe.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin suc khoe
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0