Y kien phat bieuY kien phat bieu

V/v: Bao dien tu TS da khong lam ro quan diem bang viec dang y kien cua minh ve y kien phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem vao ngay 11-4-2012 theo dung quy dinh cua phap luat, ma lai cho dang bai viet cua ba Ngo Thi Thuy Hang – Giam doc Trung tam Marin.


Kinh gui: - Ong Ngo Van Hai – Tong Bien tap Bao dien tu TS
- Ong Le Truong Son – Pho tong Bien tap Bao dien tu TS

Can cu vao cac quy dinh cua phap luat:
- Luat Bao chi so 29-LCT/HDDNN8 ngay 28-12-1989
- Luat sua doi bo sung Luat Bao chi – so 12-1999/QH10 ngay 12-6-1999
- Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26-04-2002)
- Quyet dinh 03/2007/QD-BVHTT (07-02-2007)

Toi la: Hoang Thi Thiem
HKTT: Xom Moi, thon Bui Tram, xa Hoa Son, huyen Luong Son, tinh Hoa Binh

Yeu cau Bao dien tu TS cho dang, phat y kien phat bieu duoi day cua toi tren Bao dien tu TS.

Sau khi co quyet dinh cua Toa an nhan dan Quan Hai Ba Trung – TP. Ha Noi, Bao dien tu TS da dang phat loi phat bieu cua toi tren Bao dien tu TS. Tuy nhien, khi dang, phat Bao dien tu TS da cat xen cau chu trong bai phat hieu goc cua toi, va cho rang nhung loi phat bieu cua toi khong co can cu.

Ngay 11-4-2012 toi da gui den Bao dien tu TS y kien phat bieu cua toi ve viec Bao dien tu TS da khong dang phat bai phat bieu cua toi theo quy dinh cua phap luat. Khoan 3, dieu 4 Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26-4-2002) quy dinh “truong hop khong nhat tri voi loi phat bieu cua to chuc, ca nhan, co quan bao chi co quyen thong tin tiep lam ro quan diem cua minh. Sau ba (3) lan dang, phat y kien phat bieu cua to chuc, ca nhan va co quan bao chi ma khong co su nhat tri giua hai ben thi co quan quan ly nha nuoc ve bao chi co quyen yeu cau ngung dang, phat cac thong tin cua duong su. To chuc, ca nhan co quyen khieu nai den co quan chu quan cua bao chi do, co quan quan ly nha nuoc ve bao chi hoac khoi kien tai Toa an theo quy dinh cua phap luat”.

Sau khi nhan duoc y kien ngay 11-4-2012 cua toi, thay vi tiep tuc lam ro quan diem bang viec dang y kien cua minh, thi vao ngay 19-4-2012 Bao dien tu TS da cho dang bai cua ba Ngo Thi Thuy Hang (sau day goi la co Hang) – Giam doc Trung tam Marin, voi ly do vi Bao dien tu TS “nhan thay khong can thiet phai dang loi tranh cai voi ba Hoang Thi Thiem” (trich tu phan dan loi cho bai viet nay).

Theo quy dinh cua phap luat thi Bao dien tu VTC New buoc phai co trach nhiem lam ro quan diem (dung, sai va cac can cu phap luat cua quan diem do) ve nhung van de vi pham phap luat cua bao ma toi da neu, chu khong phai la viec co can hay khong can “tranh cai”. Hon nua viec dang, phat y kien, loi trinh bai phai “dung vi tri, chuyen muc ma bao chi da dang, phat thong tin… khong vuot qua dien tich thoi luong da dang, phat noi dung thong tin tren” (khoan 3, dieu 4, Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26-4-2002).

Vay trong y kien phat bieu lan nay, toi yeu cau Bao dien tu TS lam ro quan diem cua Bao dien tu TS ve cac van de sau day:

1. Thay vi viec buoc phai lam ro quan diem cua minh (dung, sai va cac can cu phap luat cua quan diem do) thi Bao dien tu TS da dang bai viet cua ba Ngo Thi Thuy Hang “Su that sang to cuoc tim mo bang ngoai cam o Truong Son” voi muc dich dinh huong sai cho doc gia. Ve noi dung bai viet nay cua co Hang toi xin co y kien nhu sau:

Trong bai viet cua minh chinh co Hang da cong nhan rang trong chuyen di Khe Sanh dau vao nam 2007, khong co toi tham gia (khi do vi cung vi mong muon de the gioi biet them ve dat nuoc va con nguoi Viet Nam qua mot phan dong gop nho be cua minh, nen toi da nhan loi moi cua Hang truyen thong Kyoto, sang Nhat Ban de tham gia cuoc khao nghiem ve kha nang dac biet cua minh) thi cac vong hon liet si da tu nhap vao nhung nguoi than liet si (co Bay, chi Dung – chau liet si Duong) va cac vong hon da chi ra cho nam cua liet si va doan nam do da dao ho “sau hon 1m va rong”, “noi sau va rong”, “dao boi tiep”, co L (chinh la co Luu Lien) da “nhay voi xuong cai ho vua dao…”. Nhu vay la do dao tiep nhung cai ho (da duoc dao tu truoc nam 2007), nen chuyen di nam 2008 chung toi chi dao, boi them la tim duoc hai cot liet si, vay ma Bao dien tu TS cho rang trong chuyen di lan 2 vao nam 2008, co Thiem chi “xoi xoi”, “gay gay” “ngay tren mat dat”.

Cung trong bai viet nay, co Hang da viet la co “di theo chi Hoai” tuc la co khong tham gia, khong chung kien viec tim kiem hai cot liet si cua nhom chung toi. Den khi nhom co Hang quay lai noi tap ket, nhap vao nhom toi thi moi viec tim kiem hai cot liet si cua nhom toi da hoan tat va co Hang “nhin thay vai goi tron boc la co To quoc”. Mac du khong he duoc chung kien va chi duoc nghe qua y kien chu quan cua mot minh nha bao Tuy, vay ma nay co Hang dam viet bai bao nay de ke ve viec minh “chung kien”, nham thay doi su that voi muc dich khong trong sang nham phu nhan cong suc dong gop cung nhu tinh cam, niem tin cua ca doan chung toi. Neu that su khi do, co Hang cung tin nha bao Tuy va nghi ngo rang 8 goi do “chi la dat den”, thi voi tu cach la truong doan co co the dat van de nghi van do de than nhan cac gia dinh liet si cung suy nghi va co the cung quyet dinh mo ra xem trong 8 goi do co hai cot hay khong. Nhung tai thoi diem do, co Hang da khong co hanh dong gi de co the mo cac goi hai cot do ra (va tren thuc te 8 goi hai cot da duoc goi bang co To quoc da duoc giu nguyen ven den tan khi lam le truy dieu va duoc chon tai Nghia trang Liet si duong 9) de kiem tra ben trong co hai cot hay khong. Chi den sau nay (khong hieu co phai vi ly do gi do “kho noi” nham thu loi cho ban than) ma co dam “khang dinh 8 ngoi mo ma nam 2008… la hoan toan khong co cot”. Viec co Hang khong he chung kien, ma lai viet nhu la minh da chung kien thi khong the duoc coi la yeu to “khach quan” de Bao dien tu TS lay la can cu phu nhan cac y kien phat bieu cua toi.

Hon nua, bang kinh nghiem qua nhieu nam di tim kiem hai cot liet si thi toi cung nhu dong dao nguoi than cac liet si deu tam niem rang trong cong cuoc tim kiem hai cot liet si day kho khan va vat va nay thi viec ap dung bat cu bien phap chinh dang nao de co the dat duoc nguyen vong tha thiet cua than nhan liet si cung nhu uoc muon cua cac anh la tim kiem va dua cac anh ve duoc noi yen nghi vinh hang deu duoc xa hoi ung ho va ton trong.

2. Ve van de Bao dien tu TS cho rang Giay xac nhan toi la nha ngoai cam cua Trung tam nghien cuu tiem nang cua con nguoi chi la giay xac nhan noi cu tru, toi xin trich dan nguyen van Giay xac nhan cua Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi ma toi da gui kem y kien phat bieu ngay 11-4-2012: “Trung tam nghien cuu tiem nang cua con nguoi xac nhan Nha ngoai cam Hoang Thi Thiem co dia chi thuong tru tai xom Moi, thon Bui Tram, xa Hoa Son, huyen Luong Son, tinh Hoa Binh la cong tac vien cua trung tam tu nam 2004 den nay”.

O day, Bao dien tu TS da giai thich sai noi dung Giay xac nhan nay. Nhu da trinh bay y kien tai phan phat bieu ngay 11-4-2012, toi hien dang cong tac va sinh hoat tai Bo mon can Tam ly – Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi, truc thuoc Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam. Mot trong cac chuc nang, nhiem vu cua trung tam nay la quan ly cac cong tac vien trong linh khoa hoc, vay nen noi dung xac nhan noi tren duoc hieu la Trung tam da xac nhan toi la nha ngoai cam, la cong tac vien cua Trung tam, con viec co dia chi cu tru cua toi tren giay xac nhan do la mot yeu to bat buoc khi xac nhan nhan than cua mot ai do. Viec xac nhan nay khong the la viec “xac nhan noi cu tru” – nhu Bao dien tu TS dua tin, vi viec xac nhan noi cu tru khong thuoc tham quyen cua trung tam nay ma thuoc tham quyen cua co quan quan ly cu tru o dia phuong noi toi dang ky HKTT.

Mac khac, viec toi la Nha ngoai cam da duoc chinh Trung tam Marin khang dinh ngay trong ban ke hoach ve chuyen di tim hai cot nam do (danh sach moi co dau cua trung tam Marin gui cho chi em toi – toi xin gui kem day). Dieu nay cung da mot phan noi len viec “trong danh xuoi ken thoi nguoc” giua bao dien tu TS voi co Hang – nguoi chung kien (khach quan) cua bao. Khi can de nghi chi em toi tham gia doan tim kiem hai cot liet si thi goi day du toi va em toi la nha ngoai cam, con khi “vi ly do “te nhi” gi do nham thu loi cho ca nhan” thi lai cho toi vao ngoac kep “ngoai cam” (nhan day toi xin gui kem 02 bang khen cua Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi, ghi nhan em gai toi – Hoang Thi Thuy – cung la nha ngoai cam).

3. Ban bien tap Bao dien tu TS khong “thong tin tiep lam ro quan diem cua minh” (khoan 3, dieu 4, Nghi dinh so 51/2002/ND-CP) khi viet bai bao nay nhu: dang nhung loi kich dong bao luc cua anh Nguyen Manh Quan; khong “dang, phat nguyen van” (khoan 1, dieu 4, Nghi dinh so 51/2002/ND-CP) tu cat bot nhieu noi dung bai phat bieu cua toi; su dung hinh anh cua toi ma chua duoc toi dong y… la Ban bien tap bao da khong thuc hien dung theo quy dinh cua Luat Bao chi va “phai chiu trach nhiem truoc thu truong co quan chu quan va truoc phap luat” (dieu 13 Luat Bao chi), bi xu ly theo quy dinh tai dieu 28 Luat Bao chi.

Toi cung duoc biet den co nhieu y kien binh luan cua doc gia viet voi noi dung dong tinh y kien phat bieu cua toi da chuyen vao muc y kien ban doc (comment) cua Bao dien tu TS thi da bi bao Dien tu TS loai ra, khong cho dang tai o muc y kien ban doc phia duoi cac bai viet cua toi (ve van de nay toi se co don trinh bay cu the va danh sach gui toi co quan nha nuoc truc tiep quan ly Bao dien tu TS).

Vay de dao bao quyen binh dang cua cac ca nhan, co quan, to chuc… truoc phap luat, cung nhu de rong duong cho doc gia, du luan tim hieu va danh gia mot cach khach quan, dung dan nhat ve cac van de neu tren, can cu: khoan 1,3, dieu 4 Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26-4-2002) toi yeu cau Bao dien tu TS dang, phat day du, dung ca ve noi dung va hinh thuc toan bo y kien phat bieu noi tren cua toi (cung nhu cac tai lieu dinh kem) theo dung quy dinh cua phap luat.

Ngay 10-05-2012

Nguoi yeu cau

(da ky)

Hoang Thi Thiem
Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Cả làng lên rừng lánh nạn vì tưởng bị "ma rừng" bắt "vạ"

Trong những ngày vừa qua, hai thôn ở Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam liên tiếp xảy ra những “cái chết xấu” khiến nhiều người hoang mang cho rằng do ma rừng nhưng thực tế là do nhiễm bệnh.

Lừa phụ nữ sang Malaysia kỳ 1: “Mafia” về tận làng tuyển phụ nữ đẹp

Những cô gái trẻ đẹp có gia cảnh khó khăn hay cuộc sống tình cảm rạn nứt sẽ bị các “tú bà” lôi kéo, dụ dỗ họ xuất ngoại qua Malaysia. Ở đây, các cô trở thành nhân viên quán bar, đi tiếp khách.

Thực hư bài thuốc Nam chỉ đắp chân là khỏi... tai biến

Gần đây, bài thuốc được cho là chỉ cần đắp một lần có thể tránh tai biến được lan truyền rộng rãi trên mạng, phát tán nhiều nơi dưới hình thức tờ rơi và truyền miệng. Không ít người đã thực hành, thậm chí mua tặng vì tin rằng đó là “thần dược”. Thực hư về bài thuốc này ra sao?

Bí ẩn cá huyết rồng được đại gia săn lùng

Đó là loài cá đặc biệt quý hiếm ở Biển Hồ. Không như lầm nghĩ của nhiều người rằng gọi là “cá huyết rồng” vì loài thủy ngư này có máu đỏ như huyết rồng.

Bóc mẽ bí mật trong đông trùng hạ thảo, sừng tê giác, cao hổ giả

Để chữa bệnh, tăng cường sức khỏe và thỏa mãn nhu cầu tình dục, không ít đại gia đã mù quáng bỏ ra số tiền mà người bình thường làm cả đời cũng không có, để mua "tiên dược" như sừng tê, cao hổ.

Tìm hiểu: Hoang Thi Thiem, Ngo Thi Thuy Hang, Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi, co quan quan ly, bao dien tu, nha ngoai cam, theo quy dinh, luat bao chi, y kien, liet si, cua toi, hai cot, phap luat, quan diem, TS

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ý kiến phát biểu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ý kiến phát biểu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Y kien phat bieu

Nhan xet, hay lien he ve tin Y kien phat bieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Y kien phat bieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phong su tong hop trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phong su tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0