Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su

Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Hon tuan qua, du luan xon xao viec ong Nguyen Van Dung, Chu tich UBND xa Dai Mo, huyen Tu Liem duoc mien trach nhiem hinh su (TNHS) ve toi danh bac va duoc khoi phuc chuc vu chu tich ma truoc day da bi UBND huyen ra quyet dinh dinh chi.

Truoc dien bien nhu vay, khong it nguoi to ra nghi ngo ve tinh nghiem minh cua phap luat. De lam ro vu viec, phong vien Bao Hanoimoi da di Nghe An tim hieu va sau do da co buoi lam viec voi lanh dao Huyen uy Tu Liem...

Ong Dung co pham toi danh bac?


Cho tu sang toi cuoi gio chieu, phong vien moi gap duoc Thuong ta Ngo Sy Bang, Truong Cong an thi xa Cua Lo (tinh Nghe An). Vua gap mat, ong Bang noi ngay: "Cac anh tu Thu do lan loi vo day chac co chuyen quan trong, hay lai vu chu tich xa danh bac do?". Theo Thuong ta Bang, ong Nguyen Van Dung bi bat ve hanh vi danh bac la dung nguoi, dung toi. Chuyen an nay do Phong Canh sat Dieu tra toi pham ve trat tu xa hoi (PC 45 - CA tinh Nghe An) kham pha, bat giu va khoi to vu an. Cong an thi xa Cua Lo chi la don vi tiep nhan ho so, to chuc dieu tra va ra quyet dinh khoi to bi can.
Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su
Khach san Togi noi xay ra su viec danh bac.
Nam 2007, 9 can bo thuoc Tong Cong ty Dau tu va phat trien nha Ha Noi (Handico) bi luc luong cong an bat giu tai mot khach san tren Tam Dao voi so tien tren chieu bac xap xi 50 trieu dong. Trong so 9 nguoi thi co den 8 nguoi la dang vien, mot vi la chu tich HDQT, mot vi la pho tong giam doc, con lai hau het la truong, pho cac phong, ban chuyen mon. Ben canh viec bi mien nhiem chuc vu, 8/9 can bo cua Handico phai linh an tu 12 den 18 thang tu treo.
Vao khoang 21h30 ngay 10-7-2010, tai phong 511, khach san TOGI, phuong Thu Thuy, thi xa Cua Lo, Cong an tinh Nghe An da bat qua tang 4 doi tuong dang danh bac gom: Nguyen Van Dung, SN 1958 (Chu tich UBND xa Dai Mo) tru tai xa Dai Mo, huyen Tu Liem; Nguyen Van Ban, SN 1955 (Giam doc Cong ty co phan Xay lap Thuong mai va Dich vu Ha Noi) tru tai xa Thuong Cat, huyen Tu Liem; Nguyen Tien Ban (Giam doc cong ty TNHH 3-2) co tru so tai huyen Tu Liem; Nguyen Cong Phai, SN 1950 (Giam doc HTX Xay dung 367) co tru so tai quan Hoan Kiem. Tai hien truong, co quan cong an thu giu tren chieu bac 2 bo tu lo kho, 29,8 trieu dong tien mat. Kham xet cac con bac, cong an thu giu tiep gan 70 trieu dong. Ngay 12-7-2010, Cong an tinh Nghe An ra Quyet dinh khoi to vu an hinh su so 23/HS, sau do chuyen ho so de Cong an thi xa Cua Lo tien hanh dieu tra. Theo loi khai, cac doi tuong tren thuoc doan khach cua can bo, nhan dan xa Dai Mo di nghi mat tai Cua Lo tu ngay 8-7-2010. Toi 10-7, trong luc cho xem truyen hinh tran bong da giua hai doi tuyen Duc va Paraguay, ong Dung cung 3 vi giam doc, chu doanh nghiep to chuc danh bai an tien. Cac doi tuong khai, viec danh bai khong mang tinh chat sat phat, so tien thang se danh de lien hoan. Truoc chung cu ro rang, ngay 2-8-2010, Cong an thi xa Cua Lo ra Quyet dinh khoi to bi can so 52 doi voi ong Nguyen Van Dung ve toi "danh bac" theo Dieu 248 Bo luat Hinh su. Ket thuc dieu tra, chuyen ho so sang VKSND thi xa Cua Lo de xu ly theo tham quyen.
Phong vien Bao Hanoimoi hoi: "Thong thuong, ket luan cua co quan dieu tra gui VKSND thuong co muc de xuat "de nghi truy to", tai sao trong truong hop nay lai khong, ma chi ghi chung chung "de nghi VKSND thi xa Cua Lo xem xet"? Ong Truong CA thi xa ly giai: Chung toi thay nhan than cua 4 doi tuong danh bac kha tot, ho co nhieu thanh tich, dong gop cho xa hoi nen khong de xuat truy to ma de VKSND xem xet theo tham quyen (!?)...


Can cu nao de mien TNHS va khoi phuc chuc vu?


Ong Tran Sam, Vien truong VKSND thi xa Cua Lo khang dinh voi phong vien rang: Xu ly ve mat hinh su thuoc trach nhiem cua co quan to tung, xu ly ve mat dang va chinh quyen thuoc trach nhiem cua co quan quan ly can bo. Khi du can cu, VKSND co tham quyen ra quyet dinh dinh chi vu an, dinh chi dieu tra bi can va mien TNHS cho cac doi tuong. Ngay sau khi nhan duoc ho so do co quan cong an chuyen sang, VKSND thi xa da to chuc hop "ba nganh" de thong nhat y kien. Viec khoi to vu an, khoi to cac bi can ve toi "danh bac" theo Dieu 248 Bo luat Hinh su la dung nguoi, dung toi. Tuy nhien, qua nghien cuu ho so, chung toi xet thay: ca 4 doi tuong tren co nhan than tot, ho co nhieu dong gop cho xa hoi, viec danh bac mang tinh chat nhat thoi pham toi nen ra quyet dinh mien TNHS theo khoan 1 Dieu 25 Bo luat Hinh su. Ong Sam cho biet: Ong Nguyen Van Dung tung la bo doi, la Truong Cong an xa, duoc thuong nhieu bang khen, giay khen. Ong Nguyen Van Ban la thuong binh loai A hang 4/4; ong Nguyen Tien Ban la benh binh, ty le mat suc lao dong 61%; ho la doanh nghiep co nhieu dong gop voi dia phuong.
Tra loi cau hoi: Vi sao deu la vu an danh bac, tong so tien thu giu tuong duong nhau, cac doi tuong trong vu an co nhieu diem tuong dong, co kha nhieu vu an duoc dua ra xet xu, vu nay lai dinh chi? Ong Tran Sam ly giai: Chung ta phai nhin vu an mot cach toan dien. Thu nhat, ho chua co tien an, tien su, khong phai la loai co bac chuyen nghiep. Thu hai, ho pham toi it nghiem trong, muc do gay nguy hai cho xa hoi khong lon, do do hoan toan co the ap dung theo khoan 1 Dieu 25 Bo luat Hinh su de mien TNHS. Chung toi khang dinh 4 doi tuong tren la co toi nhung chua toi muc bi truy to. Vua qua, VKSND tinh Nghe An cung cu doan cong tac ve kiem tra viec ban hanh cac quyet dinh dinh chi cua VKSND thi xa Cua Lo. Doan cong tac thay cac quyet dinh nhu vay la thoa dang, neu khong ho da yeu cau huy (?).


Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su
Quyet dinh dinh chi dieu tra bi can

Ve de nghi khoi phuc chuc vu cho cac bi can, ong Sam noi: Chung toi khong co tham quyen de nghi khoi phuc chuc vu cho bat ky ai. Mau thong nhat ghi trong "Quyet dinh dinh chi dieu tra bi can" bao gio cung co mot dong: "Yeu cau co quan chu quan phuc hoi cac quyen loi hop phap cho bi can da bi tam dinh chi trong thoi gian khoi to (neu co)". Nhu vay, day la mau van ban chu khong phai la y kien cua VKSND thi xa Cua Lo. Ong Dung co duoc khoi phuc ve mat dang, ve chuc vu hay khong thuoc tham quyen cua Huyen uy, HDND, UBND huyen Tu Liem.

Huyen se xu ly theo dung trinh tu phap luat

Lam viec voi PV Hanoimoi, Chanh Van phong Huyen uy Tu Liem khang dinh: Viec xu ly can bo co sai pham (cu the la ong Nguyen Van Dung, Chu tich UBND xa Dai Mo) phai duoc thuc hien theo dung trinh tu. Co the, nhieu nguoi dan chua hieu het nen cho rang huyen bao che, khong nhung duoc mien TNHS, ong Dung con duoc khoi phuc cac chuc vu khac. Co the thay, ngay sau khi co thong bao cua Cong an tinh Nghe An, Huyen uy, UBND huyen Tu Liem da ra quyet dinh dinh chi chuc vu Pho Bi thu Dang uy, Chu tich UBND xa Dai Mo doi voi ong Nguyen Van Dung de lam giai trinh ve hanh vi danh bac. Sau mot thoi gian, VKSND thi xa Cua Lo co quyet dinh dinh chi dieu tra bi can, mien TNHS doi voi ong Dung. Theo quy trinh, Huyen uy, UBND huyen Tu Liem phai ky hai quyet dinh (so 88/QD-HU va 15065/QD-UBND) khoi phuc viec sinh hoat cap uy va chuc vu chu tich xa doi voi ong Dung. Chung ta can hieu viec khoi phuc nay duoc thuc hien theo quy dinh cua phap luat, de ca nhan ong Dung lam ban kiem diem va giai quyet not mot so cong viec, chu khong co nghia la ong Dung khong bi xu ly ky luat. Sau mot tuan phuc chuc, ong Dung da co ban kiem diem ve hanh vi danh bac gui Huyen uy, HDND, UBND huyen Tu Liem xem xet. Cung ban kiem diem, ong Dung tu nguyen lam don xin rut chuc vu trong Dang va chuc Chu tich UBND xa Dai Mo. Du kien trong tuan nay, Thuong vu Huyen uy Tu Liem se hop, lay y kien thong nhat ve muc xu ly ky luat, dong thoi xem xet viec mien nhiem chuc vu cung nguyen vong xin tu chuc cua ong Nguyen Van Dung. Quan diem chi dao cua huyen Tu Liem doi voi vu viec nay la xu ly nghiem khac, dung quy trinh, sai den dau xu ly den do, khong bao che, nuong nhe. Khi co quyet dinh chinh thuc, chung toi se thong bao cong khai...

Khi viet bai dieu tra nay, mot vi dai bieu Quoc hoi noi voi chung toi rang: "La can bo, dang vien, la nguoi giu chuc vu, di tuyen truyen chu truong, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc ma vi pham thi phai bi xu ly nang hon".
Dieu 248 Bo luat Hinh su quy dinh: Nguoi nao danh bac duoi bat ky hinh thuc nao duoc thua bang tien hoac hien vat co gia tri lon hoac da bi xu phat hanh chinh ve hanh vi quy dinh tai dieu nay va Dieu 249 bo luat nay, hoac da bi ket an ve mot trong cac toi nay, chua duoc xoa an tich ma con vi pham, thi bi phat tien tu 5 trieu dong den 50 trieu dong, cai tao khong giam giu den 3 nam hoac phat tu tu 3 thang den 3 nam. Pham toi thuoc mot trong cac truong hop sau day thi bi phat tu tu 2 nam den 7 nam: co tinh chat chuyen nghiep; tien hoac hien vat dung danh bac co gia tri rat lon hoac dac biet lon; tai pham nguy hiem. Nguoi pham toi con co the bi phat tien tu 10 trieu dong den 30 trieu dong.

* Tieu muc 6.2, muc 6 Nghi quyet cua Hoi dong Tham phan, Toa an Nhan dan toi cao so 02/2003/NQ-HDTP huong dan ap dung mot so quy dinh cua Bo luat Hinh su chi ro: tien hoac hien vat co gia tri tu 1 trieu dong den duoi 10 trieu dong la co gia tri lon; tien hoac hien vat co gia tri tu 10 trieu dong den duoi 100 trieu dong la co gia tri rat lon; tien hoac hien vat co gia tri tu 100 trieu dong tro len la co gia tri dac biet lon.

Tong Ngoc Thanh

Viet Bao (Theo Ha Noi moi)

Comment :Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
Department Chairman Dai Mo (Tu Liem district - Hanoi) gambling: Why exempt from criminal liability?
Dai Mo, Cua Lo, Nguyen Van Dung, Hanoi, The Owner, Free Criminal Responsibility, recovery position, the criminal code, valuables, Tu Liem district, decision making, Nghe An Province, president, gamblers, People
Over the past week, the panicky Nguyen Van Dung, Chairman of Dai Mo, Tu Liem district are exempt from criminal liability (TNHS) on charges of gambling and are restored presidency that had previously been DPC decision to suspend ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vụ Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (huyện Từ Liêm - Hà Nội) đánh bạc: Vì sao miễn trách nhiệm hình sự?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vụ Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (huyện Từ Liêm - Hà Nội) đánh bạc: Vì sao miễn trách nhiệm hình sự? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su

Nhan xet, hay lien he ve tin Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vu Chu tich UBND xa Dai Mo huyen Tu Liem Ha Noi danh bac Vi sao mien trach nhiem hinh su de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phong su tong hop trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phong su tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0