Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>“CNTT-TT hien da tro thanh mot nganh kinh te quan trong, la dong luc, ha tang cua su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc chu khong chi don thuan la cong cu, phuong tien hoat dong cho cac linh vuc khac. Trong nam 2012, nganh CNTT-TT se duy tri toc do tang truong cao nhu nhung nam vua qua, trong do, ham luong gia tri gia tang va nang suat lao dong cua nguoi Viet ngay cang duoc nang cao”.

Do la chia se cua Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong Nguyen Minh Hong trong cuoc trao doi dau Xuan voi Phong vien Tap chi Truyen hinh So ve nhung thanh cong cua nam 2011 va dinh huong phat trien cho nam 2012, von duoc coi la thoi diem quan trong trong buoc dau thuc hien De an dua VN thanh nuoc manh ve CNTT – TT (De an nuoc manh).

Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet
Thu truong Bo Thong tin va Truyen thong
Nguyen Minh Hong

Ðe an nuoc manh dang o giai doan dau

- Thua Thu truong, xin ong phac hoa vai net ve buc tranh cua nganh CNTT VN trong nam 2011?

- Nam 2011 la nam dau tien cac co quan tu Trung uong den dia phuong cung nhu toan bo cong dong CNTT va xa hoi trien khai thuc hien nhieu ke hoach, de an lon nhu: De an Dua Viet Nam som tro thanh nuoc manh ve CNTT-TT, Chuong trinh quoc gia ve ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc giai doan 2011-2015, Quy hoach phat trien an toan thong tin so quoc gia den nam 2020.

Ve ung dung CNTT, xet tren pham vi toan quoc, chung ta da co duoc Chuong trinh quoc gia cho giai doan 5 nam 2011-2015 (theo Quyet dinh 1605/QD-TTg). Cac Bo, nganh, tinh, thanh pho cung co Ke hoach 05 nam ve ung dung CNTT cua rieng minh. Trong nam 2011, mot so du an quy mo quoc gia nhu he thong thu dien tu quoc gia, he thong quan ly van ban tich hop, Trung tam Du lieu dien tu cua Chinh phu,… da duoc khoi dong, hua hen se tao nen tang cho ung dung CNTT trong thoi gian toi.

Ve cong nghiep CNTT, nam 2011, thi truong phan mem va dich vu tiep tuc duy tri muc tang truong cao. Thi truong noi dung so cung tiep tuc phat trien, nhung van thieu vang nhung san pham noi dung so co gia tri van hoa, giao duc cao va dat ra ngay cang nhieu van de cho cong tac quan ly nha nuoc. Thi truong phan cung, ngoai tru doanh thu xuat khau tang do dong gop cac doanh nghiep FDI nhu Intel, Samsung,… Nhin chung co dau hieu chung lai do chu truong that chat chi tieu cong cua Chinh phu.

Ve dam bao an toan thong tin, tinh hinh cung nhu cac nguy co luon dien bien phuc tap. Tuy nhien, nhan thuc cua cac co quan chuc nang va toan xa hoi ve dam bao an toan thong tin da tung buoc duoc nang cao. Nam 2011 da buoc dau hinh thanh mang luoi ung cuu cung nhu quy dinh ve dieu phoi cac hoat dong ung cuu su co mang Internet; trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan co lien quan toi hoat dong ung cuu su co mang Internet tai Viet Nam (thong tu so 27/2011/TT-BTTTT).

Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

- Trong buc tranh nhieu mau ay, diem nhan chinh nam o dau, thua ong?

- Toi cho rang tuy tung goc nhin khac nhau se thay cac diem nhan khac nhau. Tu goc do cua co quan quan ly nha nuoc, theo toi, mot trong nhung khac biet noi troi nhat trong cong tac quan ly nha nuoc ve CNTT cua Bo nam 2011 la da buoc dau tao duoc co che lien nganh, lien co quan de cung giai quyet, thao go kho khan, vuong mac trong ung dung va phat trien CNTT. Ngoai Ban chi dao quoc gia ve CNTT, Ban Dieu hanh trien khai ung dung CNTT trong co quan nha nuoc, Ban Dieu hanh trien khai cac chuong trinh cong nghiep CNTT, Bo Thong tin va Truyen thong da thanh lap va trien khai hieu qua hoat dong cua Hoi dong Giam doc cong nghe thong tin khoi cac Bo, nganh, dia phuong; Hoi dong tu van chinh sach dam bao an toan thong tin so,…

Ngoai ra, ke thua ket qua cua cac nam truoc, toi cho rang nam 2011 cung la thoi diem ma he thong van ban quy pham phap luat tao hanh lang phap ly cho ung dung va phat trien CNTT da tuong doi day du, bao gom ca cac Luat, Nghi dinh va Thong tu huong dan cua Bo. Don cu mot vi du, hanh lang phap ly ve dau tu ung dung CNTT cac nam truoc la mot trong nhung van de kha nong, nay he thong van ban phap ly ve co ban da co, buoc dau da mang lai ket qua nhat dinh, tao ne nep trong cong tac quan ly dau tu ung dung CNTT su dung ngan sach nha nuoc.

- Xin ong cho biet cu the hon ve viec thuc hien De an Dua Viet Nam som tro thanh nuoc manh ve CNTT-TT thoi diem nay?

- Trong thang 11/2011, Bo Thong tin va Truyen thong da tien hanh tong hop thong tin, bao cao Thu tuong Chinh phu so ket tinh hinh 01 nam thuc hien De an, va hien nay, de an nay van dang o giai doan dau.

De an Nuoc manh la mot chien luoc tong the cho hoat dong ung dung va phat trien CNTT-TT Viet Nam. Tren thuc te, Bo Thong tin va Truyen thong cung cac Bo, nganh, dia phuong cung cong dong CNTT da va dang trien khai cac nhiem vu cu the de thuc hien De an. Cho den nay, ngoai cac ke hoach, chuong trinh, du an quy mo quoc gia do Bo TT&TT chu tri thuc hien nhu toi da chia se o tren, da co hon 30 tinh, thanh pho phe duyet cac Ke hoach rieng de trien khai De an.

Vao dau thang 01/2012, duoc su dong y cua Pho Thu tuong Chinh phu Nguyen Thien Nhan, Bo du kien se to chuc Hoi thao quoc gia voi mot trong nhung noi dung chinh la so ket 01 nam thuc hien De an va dua ra nhung giai phap, nhung cong viec cu the de trien khai thuc hien trong nhung nam tiep theo.

DN phat trien Game huong uu dai nhu DN phan mem

Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

- Muon tro thanh nuoc manh ve CNTT-TT, Viet Nam khong the khong co nhung san pham CNTT cua chinh nguoi Viet, phuc vu “trung” nhu cau cua thi truong trong nuoc, dong thoi co the xuat khau ra khu vuc, the gioi nham gay dung uy tin cua nhung thuong hieu Viet. Nhung den thoi diem nay, ho van lam phan nhieu theo cach “tu than van dong”, ma it nhan duoc su ho tro vi mo la vi sao, thua ong?

- De co nhung doanh nghiep manh can co nhung san pham va dich vu chiem linh duoc thi truong trong nuoc va quoc te. Trong qua trinh do, kinh nghiem phat trien cua cac nuoc tren the gioi co nhieu diem tuong dong voi Viet Nam nhu Nhat Ban, Han Quoc, Trung Quoc cho thay ben canh su no luc cua tung doanh nghiep cung can co su ho tro cua Nha nuoc.

Thuc te, trong giai doan phat trien vua qua, da co nhieu san pham, dich vu thuong hieu Viet co cho dung trong thi truong trong nuoc, tung buoc vuon ra thi truong quoc te nhu: phan mem diet virus BKAV, phan mem ke toan MISA, phan mem tu dien Lac Viet, dich vu tich hop he thong cua FIS, may tinh CMS, may tinh FPT eLead,… Cac san pham phan cung thuong hieu Viet, nhu may tinh, sau mot thoi gian phat trien, dung la co dau hieu chung lai trong nam qua nhu toi da nhan dinh o tren.

Voi muc dich tang cuong quang ba, hinh thanh thoi quen tieu dung hang Viet Nam, cuoc van dong Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam va nhieu hoat dong huong ung cua cac Bo, nganh, dia phuong da tao ra hieu ung het suc tich cuc. Thang 11 vua roi, Bo cung da chi dao cac don vi chuc nang phoi hop voi Cong vien phan mem Quang Trung to chuc Hoi thao va Trien lam San pham va dich vu CNTT thuong hieu Viet (Vibrand). Chuong trinh co su huong ung, tham gia cua nhieu doanh nghiep.

Bo Thong tin va Truyen thong du dinh se xay dung Danh muc cac san pham, dich vu CNTT thuong hieu Viet. Nhung khach quan ma noi, de co cho dung ben vung, quan trong nhat van la gia tri thuc su ma moi san pham, dich vu mang lai cho nguoi su dung.

- Con ve ho tro cua Nha nuoc, thua ong?

- Ho tro cua Nha nuoc chu yeu thong qua co che, chinh sach uu dai khuyen khich phat trien, De an Nuoc manh khong co goi ngan sach rieng, khong co co che tai chinh dac thu, tru mot so Chuong trinh nhanh co xac dinh ngan sach rieng.

Bo Thong tin va Truyen thong dang phoi hop voi Bo Tai chinh, Bo Ke hoach va Dau tu xay dung ban hanh van ban huong dan ve tai chinh, dau tu, nham tao dieu kien thuan loi hon cho viec thuc hien cac chuong trinh, du an thuoc pham vi De an. Ben canh viec hoan thien he thong van ban phap ly, Bo Thong tin va Truyen thong da va dang trien khai nhieu giai phap cu the nhu: Du an ho tro doanh nghiep CNTT ap dung mo hinh CMMi, da co 20 doanh nghiep tham gia, trong do da co 4 doanh nghiep dat chung chi CMMi tu muc 3 den muc 5.

Thoi gian toi, ngay dau nam 2012, nham nang cao chat luong nguon nhan luc, chung toi se tiep tuc trien khai Du an Ho tro cac khoa dao tao ngan han cho cac doanh nghiep CNTT. Ben canh do, thong qua viec trien khai cac du an ung dung CNTT trong hoat dong cua co quan nha nuoc, chung toi cung hy vong se tao ra thi truong, mang lai nhieu hon nua cac co hoi cho doanh nghiep Viet Nam phat trien.

Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

- Nhin khach quan thi truong noi dia, co the thay game online van dang co nhung lan song phat trien ngam. Thoi gian gan day, xa hoi da bot nhung dinh kien voi game online nhung cac DN san xuat game Viet van dang do dam tim duong phat trien. Xin Thu truong cho biet, sap toi se co co che chinh sach nao de ho tro Game Viet phat trien?

- O goc do san xuat, ban chat cac game cung deu la phan mem ca, vi vay, cac doanh nghiep lap trinh, phat trien game cung duoc coi la cac doanh nghiep phan mem. Tham chi, de phat trien game con doi hoi mot trinh do CNTT noi chung o muc tuong doi cao. Do do, cac doanh nghiep lap trinh, phat trien game hoan toan du dieu kien de huong cac uu dai nhu doanh nghiep phan mem.

O goc do kinh doanh va phat hanh game, toi khong truc tiep phu trach, nhung duoc biet, Bo da trinh Thu tuong Chinh phu du thao Quy che ve quan ly, phat hanh va su dung dich vu tro choi dien tu tren Internet nham thuc day dich vu game lanh manh, dap ung nhu cau giai tri cua xa hoi, dong thoi co bien phap ngan chan, han che hieu qua doi voi cac tieu cuc nay sinh.

- Bo Thong tin va Truyen thong ky vong nhu the nao vao su phat trien nganh CNTT nuoc nha trong nam Nham Thin 2012, xin Thu truong chia se?

- CNTT-TT hien da tro thanh mot nganh kinh te quan trong, la dong luc, ha tang cua su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc chu khong chi don thuan la cong cu, phuong tien hoat dong cho cac linh vuc khac. Toi hy vong, trong nam 2012, nganh CNTT-TT tiep tuc duy tri duoc toc do tang truong cao nhu nhung nam vua qua, trong do, ham luong gia tri gia tang va nang suat lao dong cua nguoi Viet ngay cang duoc nang cao. Dong thoi, toi cung hy vong se co nhieu nguoi trong xa hoi co nhan thuc giong nhu ban ve vai tro cua CNTT-TT nhu mot nganh kinh te quan trong va la dong luc, la ha tang cho su phat trien kinh te - xa hoi cua dat nuoc.

- Dau xuan nam moi, Thu truong co doi loi nhan nhu voi cac CBNV tuoi doi tre nhung luon tran day say me cong hien cua VTC?

- Nam 2011 duoc coi la thoi gian co nhieu bien dong voi VTC. He thong triet ly tu co xua cua ca phuong Dong va phuong Tay deu chia se chung mot quan diem cho rang dieu duy nhat khong thay doi chinh la su thay doi.

Toi nghi nguon nhan luc tre co trinh do cua VTC la mot trong nhung von quy gia nhat de VTC vuon len manh me hon nua trong thoi gian toi. Va toi hy vong, voi lich su hon 20 nam hinh thanh va phat trien, trong nam 2012, VTC se tiep tuc duy tri duoc da tang truong va hoan thanh tat ca cac muc tieu da dat ra.

Xin chuc toan the can bo nhan vien cua VTC luon luon duy tri duoc su khat khao cua tuoi tre trong moi no luc hanh dong cua minh!

- Xin cam on Thu truong!

Theo Bang xep hang chi so canh tranh cong nghiep CNTT 2011 do Lien minh phan mem doanh nghiep (BSA) cong bo, Viet Nam da tang 2,1 diem va tang 3 bac so voi nam 2009 de dung o vi tri 53.

Bang xep hang danh gia theo 6 chi so co ban: Moi truong kinh doanh; ha tang cong nghe thong; nguon nhan luc; moi truong nghien cuu - phat trien; moi truong phap ly va su ho tro de phat trien cong nghiep cong nghe thong tin.

Day bang xep hang so sanh va xep hang moi truong cong nghe thong tin cua 66 nen kinh te nham xac dinh nhung khu vuc ma cac nen kinh te can chu trong de nang cao tinh canh tranh cho nganh CNTT cua minh.

Bang xep hang nam nay chung kien su cai tien vuot bac cua Malaysia tang 11 bac len vi tri 31 va An do nhay 10 bac len vi tri thu 34 va Singapore tang 6 bac len vi tri thu 3 cua bang xep hang.

Anh Le (thuc hien)

Viet Bao
Comment :Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nâng cao hàm lượng tri thức trong sản phẩm CNTT Việt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nâng cao hàm lượng tri thức trong sản phẩm CNTT Việt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet

Nhan xet, hay lien he ve tin Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nang cao ham luong tri thuc trong san pham CNTT Viet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan vat trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan vat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0