Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem

Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap – Tu do – Hanh phuc
------------------------
Y KIEN PHAT BIEU
Ve viec bao dien tu TS dang sai loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem vao ngay 04/04/2012

Kinh gui: - Ong Ngo Van Hai - Tong bien tap Bao dien tu TS
- Ong Le Truong Son – Pho Tong bien tap Bao dien tu TS

Can cu vao cac quy dinh cua phap luat:
- Luat Bao chi so 29 – LCT/HDNN8 ngay 28/12/1989
- Luat sua doi bo sung Luat Bao chi – so 12/1999/QH10 ngay 12/06/1999
- Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26/04/2002)
- Quyet dinh 03/2007/QD-BVHTT (07/02/2007)
Toi la: Hoang Thi Thiem
HKTT: Xom Moi, thon Bui Tram, xa Hoa Son, huyen Luong Son, tinh Hoa Binh

Yeu cau bao dien tu TS thuc hien nghiem tuc cac quy dinh cua phap luat khi dang, phat loi phat bieu cua toi tren bao dien tu TS ngay 04/04/2012.

Sau khi co quyet dinh cua Toa an nhan dan Quan Hai Ba Trung - TP Ha Noi, Bao dien tu TS da buoc phai dang loi phat bieu cua toi tren Bao dien tu TS ve viec: trong cac ngay tu mung 6,7,8,9,10,11,12/08/2011… Bao dien tu TS da dang hang loat bai viet sai su that voi tieu de “Theo cac nha ngoai cam di tim to moi”, “Ap vong di tim mo, tha to moi ve tho”, “ To moi la hop so, dat den la da thit liet sy”, “ Thuc hu chuyen doan tim mo gap ma o Truong Son”, “Tang het tai san neu nha ngoai cam tim mo dung 3%”; xuc pham uy tin, danh du, nhan pham; xam pham loi ich hop phap, quyen nhan than; gay thiet hai ve mat tinh than cho toi.

Tuy nhien doi chieu voi noi dung bai phat bieu ma toi da gui den Bao dien tu TS (ngay 29/09/2011) co chu ky xac nhan cua toi o tung trang voi noi dung bai phat bieu ma bao dang ngay 04/04/2012 thi toi thay Ban bien tap Bao dien tu TS da co tinh vi pham cac quy dinh cua phap luat khi loi dung nghiep vu, tu y cat xen cau chu trong bai phat bieu goc cua toi, nham muc dich danh lua doc gia, huong doc gia hieu sai su that va cho rang nhung loi phat bieu cua toi la khong co can cu. Viec lam nay cua Bao dien tu TS da vi pham dieu 9 – Luat Bao chi so 29-LCT/HDNN8 ngay 28/12/1989, dieu 4 Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26/04/2002), dieu 5 Quyet dinh 03/2007/QD-BVHTT (07/02/2007).

Toi xin chung minh nhung vi pham do:

1.Thu nhat ve phan dang loi phat bieu cua toi:

Khoan 1, 3, dieu 4, Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26/04/2002) quy dinh khi dang loi phat bieu “co quan bao chi phai dang, phat nguyen van”, vay ma Bao dien tu TS
da khong cho dang phat theo dung quy dinh cua phap luat, cu the nhu sau:

a. Bao dien tu TS da cho dang khong day du noi dung loi phat bieu trong don yeu cau dang loi phat bieu noi tren cua toi, cat bot va thay doi mot cach co dung y rat nhieu noi dung, dieu nay da lam sai lech va phan anh khong dung noi dung don cua toi. Cu the nhu sau:

- Trang 2, dong thu 10 tu duoi len: “Bang chung la cac ket qua giam dinh AND”

- Trang 2, dong thu 2 tu duoi len: “dieu nay duoc chung minh bang chinh loi xac nhan cua cac nguoi than cua cac liet sy ma toi gui kem duoi day”

- Trang 4, dong thu 8 tu tren xuong: “Toi gui kem day thu cam on, bang khen, xac nhan cua co quan nha nuoc co tham quyen, xac nhan kha nang ap vong, tim hai cot liet sy cua toi la co that – voi ten va dia chi ro rang”.

- Trang 4, dong thu 13 tu tren xuong: “kem theo cac anh cua toi”

- Trang 4, dong thu 10, tu duoi len: “Vay dat dia vi cac nha bao, co nha bao nao do duoc nguoi quen biet nhan la con cai trong nha, ma vo luong tam lai dam doi trang thay den, bien khong thanh co (nhat la nguoi do lai la nguoi da khuat, la liet sy) hay khong?

- Trang 4, dong thu 6, tu duoi len: “toi xin gui kem day 3 trong so cac don xac nhan cua than nhan cac liet sy - Co Lien, co Nga, chu Son - ve chuyen di nay”

- Trang 5, dong thu 5 tu tren xuong: “voi hang loat y kien ban doc phan hoi nhu la: “Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi phai chiu trach nhiem voi nhung nguoi bi hai”…

- Trang 5, dong thu 5 tu duoi len: “De khang dinh tinh trung thuc cua loi phat bieu noi tren, toi xin gui kem cac tai lieu sau day va kinh mong Quy bao dang kem cung voi noi dung phat bieu noi tren cua toi”.

1. Don de nghi cua ba Vu Thi Lui ( Vu Luu Lien) - Nguoi yeu liet sy Tran Minh Tien - Nguoi truc tiep tham gia doan tim kiem ma bai bao dang.
Dia chi: phong 7, nha A9, TT Dai hoc Ngoai Ngu, Dich Vong Hau, Q. Cau Giay, Ha Noi.

2. Don xac nhan cua ong Nguyen Van Cuoi (Nguyen Trung Son) – Nguyen la chien sy lien lac C2- D7- E10-F308, nguoi truc tiep tham gia tim hai cot ma bai bao dang.
Dia chi: Thon Ha Trang, xa Thang Long, huyen Kinh Mon, tinh Hai Duong

3. Don xac nhan cua ba Dinh Thi Nga - Em gai liet sy Dinh Ngoc Lam, nguoi truc tiep tham gia tim hai cot ma bai bao dang.
Dia chi: Phong 412, D3, Tap the Bac Thanh Cong, Ba Dinh, HN.

4. Thu cam on cua gia dinh, ket qua giam dinh AND, giay bao tu: Liet sy Tran Minh Tuan. Em trai liet sy Tran Quy Duong.
Dia chi: so 27, Nguyen Cong Hoan, phuong Quang Trung, TP Hai Duong, Hai Duong.

5. Thu cam on cua gia dinh va bo ho so ban giao hai cot liet sy Cong Van Sang.
Chau goi liet sy bang cu: Cong Nghia Quyet.
Dia chi: To 35, cum 3, P. Phu Thuong, Q Tay Ho, HN.

6. 2 thu cam on cua gia dinh, 1 bien ban cat boc hai cot, 2 bien ban ban giao hai cot liet sy: Hoang Sy Nong.
Con gai Liet sy Hoang Thi Hien
Dia chi: Xa Khai Quang, huyen Vinh Yen, Vinh Phuc

7. Thu cam on cua gia dinh liet sy Le Tien Vu cung bo ho so ve Liet sy Le Tien Vu
Vo liet sy: Do Thi Dua.
Dia chi: Xa Thach Than, huyen Quoc Oai, HN

8. Giay xac nhan cua trung tam cong nghe Hoa sinh ung dung ve ket qua AND cua liet sy Nguyen Van Dan.
Dia chi: Phuong Nghi Hoa, thi xa Cua Lo, Nghe An

9. Thu cam on cua gia dinh liet sy Ha Van Nhuon va bo ho so ban giao hai cot liet sy.
Dia chi: Xa Kham Khoe, huyen Mai Chau, tinh Hoa Binh

10. Bo ho so ban giao hai cot va thu cam on cua gia dinh Liet sy Nguyen Kha Nhat
Em trai Liet sy Nguyen Phuc Hang
Dia chi: Phuong Mai Dich, Q. Cau Giay, HN

11. Thu cam on cua gia dinh liet sy Tran Van Di va Tran Van Kinh
Chau cac liet sy : Tran Quang Huy
Dia chi; 89C Ly Nam De, Q. Hoan Kiem, HN

12. Thu cam on, bien ban ban giao hai cot cua gia dinh Liet sy Hoang Dinh Thung.
Em gai liet sy: Vu Thi Bon

Dia chi: so 67, ngo 85 Hang Kenh, Q. Le Chan, Hai Phong

13. Thu cam on cua gia dinh liet sy Tran Kim Chien
Con trai liet sy Tran Kim Ngoc
Dia chi: Thuong ta cong an- pho phong CS quan ly HC ve TTXH, CA tinh Lao Cai

14. Thu cam on va don xac nhan cua gia dinh liet sy Vu Van Khau
Nguoi than liet sy Nguyen Van Phuong
Dia chi: 27/83 Hang Kenh, Q. Le Chan, Hai Phong

15. Thu cam on cua bo va me chau Pham Duc Manh
Bo chau: Pham Manh Hung
Dia chi: so 84, to 32, P. Kim Tan, Lao Cai

16. Thu cam on cua gia dinh, giay chung nhan, bai bao: Liet sy Tran Dinh Tuan
Vo liet sy: Nguyen Thi Mung
Dia chi: To 2, phuong Bac Cuong, TP Lao Cai

17. Thu cam on cua gia dinh liet sy Nguyen Van Duyet
Con liet sy Nguyen Phuong Dong
Dia chi: thon Mao Doc, xa Phuong Mao, huyen Que Vo, Bac Ninh

18. Thu cam on cua gia dinh Liet sy Nguyen Van Thiem
Em trai liet sy Nguyen Van Thiet
Dia chi: thon Mao Doc, xa Phuong Mao, huyen Que Vo, Bac Ninh

19. Thu cam on, don xac nhan mo liet sy cua gia dinh liet sy Nguyen Van Lap
Vo liet sy Nguyen Thi Lieu
Dia chi: khu pho 1, thi tran Ba Hang, huyen Pho Yen, tinh Thai Nguyen.

20. Thu cam on, bien ban ban giao hai cot, so do mo chi, giay gioi thieu cua gia dinh liet sy Phung Dinh Hung.
Con trai liet sy Phung Dinh Cuong
Dia chi: so 6 ngo 173 Hoang Hoa Tham, P. Ngoc Ha, Q. Ba Dinh, Ha Noi

21. Bang khen: “Ba Hoang Thi Thiem da co TT xuat sac trong hoat dong cua TT- 2008” Do giam doc Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi ky.

22. Ky niem chuong: “Cong tich the he ke tiep tim di cot liet sy -2010” - Do trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi - Bo mon can tam ly - Kinh tang

23. Bang khen: Ba Hoang Thi Thiem – Truong dai dien trung tam Tu thien va ho tro nguoi ngheo tai tinh Hoa Binh – da co thanh tich dong gop nguon luc co hieu qua cho cong tac xay dung, phat trien su nghiep ho tro, giao duc tre em thiet thoi Viet Nam nam 2009” Thuoc To chuc ho tro giao duc tre em thiet thoi (OSEDC) Viet Nam.

24. Bang khen: Ba Hoang Thi Thiem “da co nhieu dong gop trong cong tac tim kiem, quy tap hai cot liet sy”. Do Bo truong Bo LD va TBXH ky tang ngay 07/01/2011

25. Giay khen: “Ba Hoang Thi Thiem co thanh tich xuat sac trong ung dung kha nang tiem an vao doi song cong dong va thuc hien de tai “Tim hieu kha nang dac biet cua con nguoi trong he thong dao mau Viet Nam”. Do Giam doc Trung tam nghien cuu va bao ton van hoa tin nguong Viet Nam - Lien hiep cac hoi UNESCO Viet Nam ky ngay 16/01/2011.

( Ngoai ra con rat nhieu don xac nhan, thu va bang dia VIDEO, ghi nhan su giup do cua toi doi voi viec di tim hai cot liet sy cua gia dinh, than nhan cac liet sy. Toi xin phep khong the liet ke het tai day - rieng ve cac bang dia VIDEO toi se gui truc tiep khi co yeu cau).

Trong khi bao dien tu TS khong dua ra duoc 1 xac nhan nao (chi dua ra nhung cau chung chung, chu quan cua phong vien) ve chuyen di tim mo do thi toi da cung cap duoc nhung xac nhan cua nhung nguoi tham gia doan tim mo nhu: co Luu Lien ( nguoi co mot moi tinh dep voi Liet sy Tien - ma rat nhieu bao chi da ca ngoi), hay cuu binh Nguyen Van Cuoi (nguoi da chung kien tran danh tren khu doi Yen Ngua nam do, nguoi da cung than nhan cac liet sy di tim hai cot nam 2007 - nam do toi chua tham gia - va cung la nguoi da chi ham cac liet sy bi bom chay danh trung), hay nhu xac nhan cua nguoi nha liet sy Lam…Vay ma Bao dien tu TS lai co tinh cat bo khong cho dang, phai chang vi muon bop meo su that nen bao dien tu TS tu cho minh quyen khong tuan thu cac quy dinh cua phap luat ve quan ly bao chi.

b. Bang thu thuat nghiep vu cua minh, Bao dien tu TS da tu y cho dang kem trong phan dang loi phat bieu cua toi hon chuc buc anh moi.

- Tuy nhien nhung buc anh duoc long ghep nay lai duoc ghi kem nhung chu thich mang tinh ap dat, voi loi le phu nhan, trai nguoc va xuc pham toi, lam doc gia hieu sai hoan toan ve noi dung don yeu cau dang loi phat bieu cua toi, lam ton hai nghiem trong den danh du cua toi.

1. Thu hai la ve phan dang y kien phan hoi cua bao dien tu TS:
a. Ve viec bao dien tu TS van khang dinh la toi chua “benh tren troi duoi be” va cho rang “Hinh anh, ghi am, phong vien, CTV van luu day du va da viet nhieu loat bai tren bao”.

Toi xin tra loi nhu sau:
Yeu cau bao dien tu TS giai thich cho toi va doc gia hieu the nao la “benh tren troi duoi be…” va dua ra cac bang chung de chung minh rang toi da chua cac loai benh duoc goi la “benh tren troi duoi be…” ay nhu the nao?
b. Ve viec toi co phai la nha ngoai cam hay khong, cung nhu viec Bao dien tu TS goi toi la “nha ngoai cam” ( trong ngoac kep)
Toi xin tra loi nhu sau:
+ Toi hien dang cong tac va sinh hoat tai Bo mon Can tam ly - Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi, truc thuoc Lien hiep cac hoi khoa hoc va ky thuat Viet Nam.

Co nhieu chung nhan toi la Nha ngoai cam, toi xin gui kem day hai trong so do: Giay xac nhan cua Trung tam nghien cuu Tiem nang con nguoi xac nhan nha ngoai cam Hoang Thi Thiem co dia chi tai Xom Moi, thon Bui Tram, xa Hoa Son, huyen Luong Son, tinh Hoa Binh la cong tac vien cua Trung tam tu nam 2004 den nay” (29/11/2011) va duoc su uy nhiem cua Bo Tu lenh lang chu tich Ho Chi Minh, Ong chu nhiem bo mon Can tam ly – Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi truc thuoc Lien hiep hoi KH&KT Viet Nam - Thieu tuong, T.S Nguyen Chu Phac da ky quyet dinh tang Huy hieu Chu tich Ho Chi Minh cho nha ngoai cam Hoang Thi Thiem ( ngay 06/03/2011)…

+ Toi xin khang dinh, toi khong cong tac va sinh hoat tai Lien hiep khoa hoc cong nghe tin hoc ung dung (Lien hiep UIA), co quan nay khong phai la don vi chu quan hay quan ly toi thi viec ong Vu The Khanh khong cong nhan toi la nha ngoai cam thi cung khong co gia tri vi khong theo dung quy dinh cua phap luat ve tham quyen.

+ Vay Bao dien tu TS co tinh cho dang anh va trich loi cua ong Khanh “co Thiem khong phai la nha ngoai cam” voi muc dich gi? Phai chang la muon danh trao khai niem giua hai co quan Trung tam nghien cuu tiem nang con nguoi va Lien hiep khoa hoc cong nghe tin hoc ung dung (Lien hiep UIA) nham danh lua doc gia rang hai co quan nay la mot. Viec Bao dien tu TS tim hieu khong ky truoc khi dang bao hay co tinh nham lan dan den vi pham phap luat ve quan ly bao chi, dinh huong sai cho doc gia, lam doc gia hieu nham toi la nguoi khong trung thuc, mao danh… da gay cho toi thiet hai to lon ve mat tinh than cung nhu vat chat.

c. Viec bao dien tu TS tra loi la toi moi chi gan day cung cap duoc mot truong hop xet nghiem ADN chinh xac
Toi xin tra loi nhu sau:
Ngoai bo ho so xet nghiem ADN ma toi moi cung cap nay thi ngay trong Don trinh bay yeu cau dang loi phat bieu da gui toi Bao dien tu TS ngay 29/09/2011 - duoc su dong y cua than nhan, gia dinh liet sy - toi da dan chung bang viec gui kem 02 bo ho so xac nhan hai cot liet sy da duoc giam dinh ADN chinh xac. Tai don yeu cau dang loi phat bieu do toi cung ghi ro “gui kem cac tai lieu sau day va kinh mong quy bao dang kem cung voi noi dung phat bieu” vay ma Bao dien tu TS da co tinh cat xen, khong cho dang kem noi dung loi phat bieu cua toi (nhu toi da trinh bay o phan 1 muc a don nay), co y lua doi doc gia rang “Hien qua luat su, ba Thiem moi chi cung cap cho TS 01 truong hop do ba tim, duoc xet nghiem ADN chinh xac”. Vay nhung ket qua giam dinh ADN chinh xac co ho ten va dia chi ro rang de ban bien tap Bao cung doc gai co the di xac minh thi ai cho phep Bao dien tu TS che giau, im di khong dang. Phai chang hanh vi co tinh vi pham phap luat nay cua Bao dien tu TS nham muc dich che giau hanh vi tac nghiep khong duong hoang cua phong vien cung voi dung y khong cung cap cho doc gia day du thong tin, nham lam cho doc gia hieu rang nhung loi phat bieu cua toi la khong chinh xac va thieu can cu. Rat may la khi gui don nay toi da ky xac nhan vao tung trang danh may va co chu ky bien nhan cua Bao dien tu TS.

Ngoai ra, de khang dinh viec lam dung cua minh va tao dieu kien cho phong vien va doc gia co the kiem chung, toi cung co yeu cau bao dien tu TS dang toan bo danh sach cung voi 23 tai lieu khac ma toi da neu tren, coi nhu day la phan khong the thieu cua loi phat bieu. Vay ma Bao dien tu TS da co tinh cat bo khong dang. Trong khi nhu da trinh bay o tren, luat phap da quy dinh bao chi phai dang, phat nguyen van, dung vi tri, chuyen muc, tuong xung voi bai bao da dang.

d. Viec bao dien tu TS yeu cau toi “chung minh do la xuong cot liet sy thi hay cung cap can cu khoa hoc” va nha bao cho rang nhung hai cot duoc tim trong chuyen di do la dat den va to moi.

Toi xin tra loi nhu sau:

- Neu nha bao khang dinh do la dat den va to moi thi nha bao can dua cac can cu khoa hoc chu khong the dua tren y kien chu quan cua minh ra de tuyen bo nhu vay, hay nha bao tu cho minh la “nha khoa hoc” de phu nhan nhung y kien cong nhan cua nhung nguoi tham gia chuyen di do. Bao dien tu TS chi khang dinh phong vien nhan thay the, con toi va cac cuu binh, nguoi than cua cac liet sy co mat hom do thi lai co niem tin de khang dinh do la phan hai cot con lai cua cac liet sy. Nha bao dau co phai la nha khoa hoc hay nha giam dinh ma dam dua ra ket luan nhu vay va buoc chung toi phai thua nhan. Ve van de tam linh, khoa hoc nhieu khi van chua ly giai duoc nhu the nay thi niem tin cua moi con nguoi trong cuoc luon duoc ton trong, trong khi do thi phong vien cua bao dua tren su cam nhan rieng co cua ca nhan minh ma ap dat y kien chu quan (chua duoc khoa hoc kiem chung) len mot so luong doc gia khong nho la viec lam khong dung voi quy dinh cua phap luat cung nhu dao duc cua nguoi lam bao.

e. Viec bao cho rang nhung buc anh chup toi dang tren bao la dung luat vi da duoc ba Ngo Thi Thuy Hang (giam doc Trung tam Marin) moi di quay phim, chup hinh.

Toi tra loi nhu sau:

Dieu 31 Bo Luat dan su (2005) ve “quyen cua ca nhan doi voi hinh anh” da quy dinh rat ro: “Ca nhan co quyen doi voi hinh anh cua minh, viec su dung hinh anh cua ca nhan phai duoc nguoi do dong y…”.

Trong truong hop nay, toi khong uy quyen cho ba Ngo Thi Thuy Hang hay Trung tam Marin trong viec cho su dung, dang, phat nhung hinh anh cua toi, neu Bao dien tu TS cho rang bao da dang, phat hinh anh cua toi dung luat thi hay dua ra can cu ve viec ba Ngo Thi Thuy Hang hay Trung tam Marin da duoc toi uy quyen ve viec su dung hinh anh cua toi, de toi va doc gia duoc biet.

Mat khac, viec Bao dien tu TS da su dung, dang, phat hinh anh toi mot cach bat hop phap, lam mat danh du, uy tin cua toi la khong dung theo quy dinh cua phap luat (khoan 3, dieu 31, Bo Luat Dan su).

g. Viec Bao dien tu TS cho rang khong co trach nhiem tra loi ve phat ngon cua Thac si thoi mien y khoa Nguyen Manh Quan.

Toi tra loi nhu sau:

Trong don yeu cau dang loi phat bieu cua minh (29/9/2011), toi cho rang “nha bao Pham Ngoc Duong - da khong vo tinh – dang phat lai loi phat pha bieu mang noi dung kich dong bao luc cua anh Nguyen Manh Quan la da vi pham phap luat” – Bao dien tu TS trong cac bai bao noi tren da trich dang nhung loi le kich dong bao luc cua anh Quan nhu “muon cat luoi”, “se cat luoi nha ngoai cam”… thi bao phai co trach nhiem tra loi toi va doc gia ve can cu phap luat cho phep Bao dien tu TS duoc dang nhung loi kich dong bao luc do. Viec Bao dien tu TS cho rang khong co trach nhiem tra loi cho thay Bao dien tu TS da khong dam tra loi thang vao van de ma doc gia yeu cau, co tinh tron tranh su that va khong thuc hien dung chuc nang va nhiem vu cua bao chi.

Theo quy dinh cua phap luat thi moi cong dan deu co quyen to cao voi cac co quan quan ly nha nuoc, bao chi… cac hanh vi vi pham phap luat. Trong cac bai bao cua minh, Phong vien cua Bao dien tu TS qua cac cau van da truyen tai toi doc gia noi dung mang tinh kich dong bao luc. Bao dien tu TS khi nhan duoc phan anh cua doc gia thi duoi goc doc quan ly, can tim hieu, xem xet neu dung thi tuy muc do vi pham phai to chuc gop y, kiem diem hay ky luat phong vien vi pham. Nhung trong truong hop nay Bao dien tu TS da khong thuc hien dung vai tro cua minh “la phuong tien thong tin dai chung thiet yeu doi voi doi song xa hoi… la dien dan cua nhan dan” (Luat Bao chi) khi tra loi mot cach vo trach nhiem nhu tren, lam mat long tin cua doc gia va xa hoi.

Vay de dam bao quyen binh dang cua cac ca nhan, co quan, to chuc… truoc phap luat, cung nhu de rong duong cho cac doc gia va du luan tim hieu va danh gia mot cach khach quan, dung dan nhat ve cac van de neu tren, can cu khoan 1, 3, dieu 4 Nghi dinh so 51/2002/ND-CP (26/4/2002) toi yeu cau Bao dien tu TS dang, phat day du, dung ca ve noi dung va hinh thuc toan bo y kien phat bieu noi tren cua toi theo dung quy dinh cua phap luat.

Tran trong

Ngay 11 thang 4 nam 2012

Nguoi yeu cau

(da ky)

Hoang Thi Thiem

Moi doc gia doc 3 bai lien quan den vu tim mo o Truong Son cua ba Thiem - Thuy

» To moi la hop so, dat den la da thit liet si! (3)
» Thuc hu chuyen doan tim mo gap “ma” o Truong Son! (2)
» Theo cac nha ngoai cam di dao… to moi! (1)Loi phat bieu lan 1 cua ba Hoang Thi Thiem

» Loi phat bieu cua ba Thiem va y kien cua VTC NewsMoi doc gia doc loat bai vach tran hien tuong ap vong tim mo:

» Lam the nao de khong bi tam than khi di ap vong?
» Quai go chuyen nguoi dan ba ngoai tinh voi “ma”
» “Co gai vong hanh” va nhung kha nang ky di
» Chuyen gia thoi mien giai ma vong hon, ma quy
» Toi se khien 4 van nguoi o SVD My Dinh bi "vong" nhap!
» Giai ma hien tuong ap vong, ma nhap
» To moi la hop so, dat den la da thit liet si!
» Thuc hu chuyen doan tim mo gap “ma” o Truong Son!
» Theo cac nha ngoai cam di dao… to moi!
» Vao benh vien tam than vi… ap vong!
» Ap vong tim mo, tha... to moi ve tho
» Trung tam ap vong nhieu nhu nam sau mua o Nghe An
» Linh hon, ma quy hay phat dien o trung tam tim mo?
» The gioi ma quy o “trung tam tim mo”
» Quai go chuyen “ma dan ong” doi lot co the… dan ba!


Viet Bao
Comment :Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
statement of Ms. Hoang Thi Thiem
Saigon, pedestrians, woman, scammers, time clock, ask for money, on the street, many people, young people, even, mother and daughter, to, way, scene, face
For broad public opinion and respect the people involved in the article, published online newspapers verbatim comments of Ms. Hoang Thi Thiem ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Lời phát biểu của bà Hoàng Thị Thiêm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Lời phát biểu của bà Hoàng Thị Thiêm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Loi phat bieu cua ba Hoang Thi Thiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Phong su tong hop trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Phong su tong hop
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0