Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN

Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sau khi thuc hien that bai hang loat am muu khung bo, Nguyen Huu Chanh va dong pham van khong tu bo muu do chong pha Nha nuoc Viet Nam. Ten nay sau do da to chuc pha song Dai tieng noi Viet Nam nhung khong thanh.

Ky 1: Bo mat that cua trum khung bo Nguyen Huu Chanh

Dau nam 2005, Nguyen Huu Chanh giao cho Nguyen Thuong Cuc - Thu truong Dan vu Dong Nam Hoa Ky va Thu truong Bo Ngoai giao, phu trach kinh tai cua cai goi la "Chinh phu Viet Nam tu do", ve Campuchia de thue nha, mo van phong dai dien nup duoi danh nghia mot to chuc tu thien quoc te roi dua cac ten: La Thanh Nguyen (Nam Nguyen), Huynh Bich Lien, Cao Tri, Le Van Binh... ve Campuchia va Viet Nam phoi hop thuc hien viec chen pha song Dai tieng noi Viet Nam va cac dai phat thanh dia phuong.

Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN
Ten trum khung bo Nguyen Huu Chanh.

Nguyen Huu Chanh va cac dong pham da thanh lap van phong dai dien to chuc tu thien quoc te tai Campuchia.

Thang 6/2005, La Thanh Nguyen tuyen truyen, van dong Nguyen Cong Danh vao to chuc. Nguyen Cong Danh duoc giao nhiem vu ve Viet Nam moc noi voi so doi tuong trong nuoc, kich dong quan chung bieu tinh, gay roi va dua phung tien (may phat thanh) vao Viet Nam chen cuop song dai phat thanh cua Viet Nam va mot so tinh de phat cac thong tin cua cai goi la “Chinh phu Viet Nam tu do”.

Sau khi nhan loi tham gia vao “Chinh phu Viet Nam tu do”, Nguyen Cong Danh da moc noi voi Tran Dat Phuong (Hai Phuong) o thi xa Chau Doc, An Giang. Tran Dat Phuong cu Ho Van Hien (Sau Hien) di Campuchia de nam tinh hinh ve to chuc nay. Tai Campuchia, Hien duoc La Thanh Nguyen tuyen truyen bang cach cho xem bang video ve hoat dong cua “Chinh phu Viet Nam Tu do”, hua se tra luong 400 USD/nguoi/thang neu tham gia vao to chuc nay.

Tro ve Viet Nam, Ho Van Hien da bao cao toan bo su viec va Tran Dat Phuong da dong y tham gia to chuc cua Nguyen Huu Chanh, lam nhiem vu phat trien to chuc, tiep nhan cac phuong tien phuc vu cho viec chen pha song nhu may phat dien, may phat thanh, cu nguoi di Campuchia hoc lap rap, van hanh may, chon dia diem de dat may phat thanh...

Thuc hien nhiem vu phat trien to chuc, Tran Dat Phuong da loi keo cac ten Ho Van Giau, Ho Van Hien, Vo Van By, Nguyen Van Hon, Huynh Van Dang, Vo Quoc Ky va mot so doi tuong khac vao to chuc cua Nguyen Huu Chanh. Rieng Le Van Nhi (Sau Nhi) duoc La Thanh Nguyen truc tiep moc noi tuyen chon.

Ngay 14/6/2005, Le Van Nhi va Huynh Bich Lien da mang 01 may phat thanh cong suat 80W tu Campuchia ve Viet Nam cat giau. Trong thoi gian tu ngay 19/6/2005 den 12/7/2005, Nguyen Cong Danh da thue Tran Van Van (Hai Pha Lau) va Nguyen Hoang Chau Tuan, con re Tran Van Van van chuyen 14 may phat thanh va cac thiet bi kem theo tu Phnompenh ve An Giang giao cho Tran Dat Phuong va Ho Van Giau.

De phoi hop hanh dong pha hoai voi cac doi tuong trong nuoc, ngay 8/8/2005, Nguyen Huu Chanh da chi dao La Thanh Nguyen to chuc huan luyen viec lap rap, van hanh cac may phat thanh tai Hoa Ky cho Le Van Binh, tuc Phu va Cao Tri, tuc Quoc.

Sau do, Nguyen Huu Chanh dua cho 2 doi tuong nay ve may bay khu hoi Hoa Ky - Campuchia va 1.000 USD de ve Campuchia huong dan nguoi cua to chuc cach su dung cac may phat thanh. Ngay 9/8/2005, Le Van Binh va Cao Tri mang theo 04 may phat thanh ve Campuchia o cung La Thanh Nguyen. Tai day, bon chung da gap Nguyen Cong Danh va cac doi tuong trong to chuc “Chinh phu Viet Nam Tu do”.

Cung thoi diem nay, tu An Giang, Tran Dat Phuong da cu Nguyen Thanh Tao (ten goi khac la be Tam, tru tai tinh Dong Thap) sang Campuchia de hoc lap rap, su dung may phat dien va van hanh may phat thanh.

Ngay 19/8/2005, Tran Dat Phuong cu tiep 06 doi tuong gom: Ho Thi Be Sau, Ho Thi Thuy An, Le Thi Bich Cham, Ho Thi Thu Thuy, Vo Thi Phuong Dung va mot doi tuong ten la Hue sang Campuchia de hoc lap rap, van hanh may phat song. Tuy nhien, so doi tuong nay khi sang Campuchia da bi La Thanh Nguyen che la trinh do kem nen khong huong dan cach lap rap su dung may ma tra ve Viet Nam.

Ngay 29/8/2005, Le Van Binh va Cao Tri nhap canh ve Viet Nam qua cua khau Moc Bai, Tay Ninh. Theo chi dao cua Nguyen Huu Chanh, Binh va Tri da lien lac voi Linda (tuc Huynh Bich Lien). Linda da don cac doi tuong nay ve o tai huyen Binh Chanh, TP.HCM.

Ngay 01/9/2005, Linda, tuc Huynh Bich Lien va Le Van Binh, Cao Tri du dinh di An Giang de phoi hop hanh dong voi nhom Nguyen Cong Danh, Tran Dat Phuong thi bi cong an Viet Nam bat giu.

Theo tai lieu dieu tra, sau khi dua may moc, thiet bi ve Viet Nam, Nguyen Cong Danh da to chuc thu may phat thanh 03 lan tai nha Vo Thi Thuy. Co quan An ninh dieu tra - Bo Cong an da tien hanh trung cau giam dinh so may phat thanh thu duoc cua Nguyen Huu Chanh da chuyen ve Viet Nam. Ket luan giam dinh cho thay, cac thiet bi neu tren khi cai dat trung tan so co kha nang anh huong den tat ca cac dai phat thanh su dung song FM.

Cu the,doi voi nhung vung ma muc tin hieu tu Dai tieng noi Viet Nam va cac dai phat thanh dia phuong bi yeu, cac may phat tren khi cai dung tan so se thay the hoan toan noi dung do cac dai phat thanh trong nuoc phat, lam sai lech noi dung thong tin tuyen truyen. Trong vung phu song cua minh, cac thiet bi nay khi cai dung tan so cua mot dai phat thanh, se lam cac may thu khong thu duoc noi dung am thanh do cac dai phat thanh trong nuoc chuyen toi.

Ngoai ra, cac thiet bi nay khi dau noi voi nhau se tao nen mot dai phat thanh co kha nang truyen tai tat ca noi dung am thanh trong pham vi ban kinh phu song den cac dai thu nhan thong tin.

Co quan An ninh dieu tra - Bo Cong an da to chuc cho 02 bi can Cao Tri va Le Van Binh thuc nghiem dieu tra viec lap rap, su dung cac may phat thanh la vat chung cua vu an. Ket qua khi lap rap, thu phat thanh chen vao song FM (88 - 108Mhz) va song dai tieng noi Viet Nam (101Mhz) tin hieu cac dai FM, dai tieng noi Viet Nam deu bi cac thiet bi nay phat chen len lam mat tin hieu va phat tin hieu do cac thiet bi nay phat ra.

Nhung ke theo dom an tan

Cao trang cua Vien KSND Toi cao xac dinh day la vu an khung bo co tinh chat dac biet nghiem trong, co nhieu doi tuong tham gia ma Nguyen Huu Chanh vua la chu muu, vua la nguoi dung dau to chuc khung bo nup duoi cai goi la "Chinh phu Viet Nam tu do". Hanh vi pham toi cua cac bi can duoc thuc hien trong mot thoi gian dai, y thuc chong doi Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia viet Nam rat quyet liet.

Voi cac chung cu, tai lieu co trong ho so vu an, co quan to tung ket luan Nguyen Thuong Cuc, ten goi khac la Foshee Thuong Nguyen, sinh nam 1948 tai Ha Tay, thuong tru tai Hoa Ky, tung co thoi gian lam thu ky cho luc luong dac biet cua Bo chi huy quan su Hoa Ky tai Nha Trang, cung chong Edgar Foshee, linh dac biet Bo chi huy quan su Hoa Ky tai Nha Trang, huan luyen cho luc luong dac biet nu Hoang gia Thai Lan, tai Nha Trang.

Tu nam 2002, Nguyen Thuong Cuc tham gia to chuc khung bo cua Nguyen Huu Chanh, giu chuc vu Thu truong Ngoai giao, phu trach kinh tai va Thu truong Dan vu Dong Nam Hoa Ky.

Trong to chuc khung bo cua Nguyen Huu Chanh, Nguyen Thuong Cuc da thuc hien cac nhiem vu: To chuc cac cuoc hop o khu vuc Dong Nam Hoa Ky; truyen dat chi thi, menh lenh cua to chuc khung bo theo chi dao truc tiep cua Nguyen Van Sy (Bo truong Dan vu) toi cac thanh vien khu vuc Dong Nam Hoa Ky; Cung Duong Dai Hi (Bo truong Bo Ngoai giao) giai quyet cac van de doi noi, doi ngoai, quan he don tiep cac chinh khach cua to chuc khung bo.

Nguyen Thuong Cuc da biet tat ca cac hoat dong khung bo do Nguyen Huu Chanh cam dau nhung van tham gia dac luc, giup suc cho to chuc khung bo nay.

Nam 2005, khi Nguyen Huu Chanh lap van phong to chuc, nup duoi danh nghia tu thien de dua nguoi ve Campuchia voi muc dich xam nhap vao Viet Nam hoat dong khung bo, Nguyen Thuong Cuc da ve Campuchia thue tru so va tuyen nguoi Campuchia lam viec cho tru so nay. Nguyen Thuong Cuc duoc Nguyen Huu Chanh giao nhiem vu ve Viet Nam hoat dong kinh tai cho to chuc nhu tim mua nhung mat hang thu cong my nghe, giay, dep, quan ao... de xuat sang cac nuoc thu 3, tao kinh phi phuc vu hoat dong cua to chuc khung bo.

Bi can Huynh Bich Lien, ten goi khac la A Linh, Linda, sinh nam 1955, thuong tru tai Hoa Ky, duoc Nguyen Huu Chanh bo tri cho hoat dong voi danh nghia nhan vien cua to chuc tu thien. Ngay 14/6/2005, Huynh Bich Lien di tu Campuchia ve Viet Nam mang theo mot may phat thanh cat giau tai nha Le Van Nhi. Ngay 17/8/2005, theo su chi huy cua Nguyen Huu Chanh, Huynh Bich Lien to chuc don Le Van Binh va Cao Tri, dua xuong An Giang gap Nguyen Cong Danh de lap dat va huong dan su dung may phat thanh.

Bi can Cao Tri, sinh nam 1971 tai Da Nang, thuong tru tai Hoa Ky von la mot tho tien. Nam 2003, Cao Tri tham gia to chuc khung bo do Nguyen Huu Chanh cam dau, duoc giao nhiem vu phat trien to chuc tai bang Florida, Hoa Ky. Den nam 2004, Cao Tri da loi keo Le Van Binh (sinh nam 1975, tai Ben Tre, thuong tru tai Hoa Ky, lam nghe tho han) cung tham gia to chuc cua Nguyen Huu Chanh.

Ngay 8/8/2005, tai khach san Maryland thuoc bang Califonia, Cao Tri va Le Van Binh duoc La Thanh Nguyen to chuc huan luyen cach lap rap va su dung may phat thanh, co su chung kien cua Nguyen Huu Chanh. Ngay 9/8/2005, Chanh da giao nhiem vu cho Cao Tri, Le Van Binh dua 04 may phat thanh ve Campuchia, giao cho Nguyen Cong Danh va huan luyen cach lap rap, su dung may phat thanh cho nhung nguoi trong to chuc, de dua ve Viet Nam su dung.

Ngay 29/8/2005, theo su chi dao cua La Thanh Nguyen, Cao Tri va Le Van Binh ve Viet Nam thuc hien nhiem vu lap rap may phat thanh o nhung dia diem do Nguyen Cong Danh sap xep.

Ngay 2/9/2005, khi cung voi Huynh Bich Lien chuan bi xuong An Giang de lap rap may phat thanh, Cao TRsi va Le Van Binh da bi cong an Viet Nam phat hien, ba giu.

Bi can Tran Dat Phuong, sinh nam 1941, tai An Giang, lam thay lang (khong co giay phep). Dau thang 7/2005, Tran Dat Phuong bi Nguyen Cong Danh loi keo tham gia vao to chuc phan dong do Nguyen Huu Chanh cam dau.

Ngay 19/7/2005, theo yeu cau cua Nguyen Cong Danh, Tran Dat Phuong cu Nguyen Thanh Tao sang Campuchia de hoc cach su dung may phat thanh. Ngay 22/8/2005, Tran Dat Phuong tiep tuc cu cac doi tuong Ho Thi Thuy An, Ho Thi Be Sau, Ho Thi Thu Thuy, Le Thi Bich Cham, Vo Thi Phuong Dung sang Campuchia. Ngay 5/8/2005, Nguyen Cong Danh goi dien thoai gap Tran Dat Phuong yeu cau nhan va cat giau cac may phat thanh.

Danh da nhieu lan cho chuyen may phat dien, may phat thanh tu Campuchia ve Viet Nam, dien bao cho Tran Dat Phuong va dong bon dua nguoi di tiep nhan may mang ve cat dau. Tong cong, Tran Dat Phuong da nhan 05 may phat dien, 14 may phat thanh do La Thanh Nguyen va Nguyen Cong Danh chuyen tu Campuchia ve Viet Nam.

Tu khi tham gia to chuc khung bo cua Nguyen Huu Chanh, Tran Dat Phuong thuong lien lac voi La Thanh Nguyen va Nguyen Cong Danh. De thuc hien nhiem vu, Tran Dat Phuong du kien chon 9 dia diem de dat may phat thanh cua to chuc khung bo tai An Giang, Dong Thap va Long An.

Bi can Ho Van Giau, sinh nam 1947 tai An Giang. Thang 7/2005, bi can Ho Van Giau duoc Tran Dat Phuong moc noi, gioi thieu voi Nguyen Cong Danh va bi loi keo tham gia to chuc khung bo cua Nguyen Huu Chanh. Ho Van Giau duoc giao nhiem vu cat giau may phat thanh. Khi nhan nhiem vu, du biet cac may moc do su dung de chong chinh quyen, nhung vi Nguyen Cong Danh hua se cho tu 700USD den 1.000USD/thang, nen Ho Van Giau da dong y cat giu 14 may phat thanh, 5 may phat dien tai nha.

Giua thang 8/2005, bi can Ho Van Giau da cho 2 con gai (Ho Thi Thuy An va Ho Thi Be Sau) cung 4 co gai khac di Campuchia, de hoc lap su dung may phat thanh theo yeu cau cua Tran Dat Phuong. Cuoi thang 8 dau 9/2005, theo chi dao cua Nguyen Cong Danh, Ho Van Giau da cung Tran Dat Phuong va Ho Van Hien to chuc thu may phat thanh 3 lan tai Viet Nam.

Ngay 02/9/2005, Ho Van Giau cung dong bon to chuc van chuyen may phat thanh, may phat dien giao cho nguoi cua Nguyen Cong Danh. Khi tham gia to chuc khung bo cua Nguyen Huu Chanh, Ho Van Giau duoc Nguyen Cong Danh cho 01 may dien thoai di dong va 01 simcard dien thoai, de phuc vu cho hoat dong pham toi.

Bi can Ho Van Hien, ten goi khac la Sau Hien, sinh nam 1968, tai An Giang, duoc Tran Dat Phuong va Nguyen Cong Danh tuyen truyen tham gia to chuc phan dong cua Nguyen Huu Chanh tu thang 7-2005.

Ngay 09/7/2005, Ho Van Hien duoc Tran Dat Phuong cu cung Tran Xuan Lam len Chau Doc, An Giang cho 02 may phat dien dua ve nha Ho Van Giau cat dau. Ngay 10/7/2005, Hien duoc Tran Dat Phuong cu sang Campuchia tim hieu ve tinh hinh cua to chuc. Tai Campuchia, Ho Van Hien gap La Thanh Nguyen va Nguyen Cong Danh, duoc chung cho xem bang video ve hoat dong cua to chuc khung bo do Nguyen Huu Chanh cam dau. Khi ve Viet Nam, Ho Van Hien da nhan may phat dien, may phat thanh do to chuc cua Nguyen Huu Chanh o Campuchia gui ve, giao cho Tran Dat Phuong va bao lai tinh hinh khi o Campuchia.

Theo nhan dinh cua Vien KSND Toi cao, 7 bi can Nguyen Thuong Cuc, Huynh Bich Lien, Cao Tri, Le Van Binh, Tran Dat Phung, Ho Van Giau va Ho Van Hien da pham toi “Khung bo”, duoc quy dinh tai Dieu 84, Bo luat Hinh su nuoc CHXHCN Viet Nam. Toi danh va dieu luat neu tren quy dinh: " Nguoi nao nham chong chinh quyen nhan dan ma xam pham tinh mang cua can bo, cong chuc hoac cong dan, thi bi phat tu tu muoi hai nam den hai muoi nam, tu chung than hoac tu hinh."

Qua trinh dieu tra, Co quan An ninh dieu tra – Bo Cong an da khoi to bi can doi voi Nguyen Thanh Tao, Nguyen Cong Danh, Nguyen Huu Chanh, La Thanh Nguyen ve toi Khung bo. Do chua bat duoc cac bi can tren, Co quan An ninh dieu tra –Bo Cong an da quyet dinh truy na doi voi Nguyen Thanh Tao, Nguyen Cong Danh, Nguyen Huu Chanh, La Thanh Nguyen, khi nao bat duoc se phuc hoi dieu tra xu ly sau.

Vi cac le tren, Vien KSND Toi cao quyet dinh, truy to ra truoc TAND TPHCM de xet xu doi voi cac bi can Nguyen Thuong Cuc, Huynh Bich Lien, Cao Tri, Le Van Binh, Tran Dat Phuong, Ho Van Giau, Ho Van Hien ve toi Khung bo; Uy quyen cho Vien KSND TPHCM thuc hanh quyen cong to va kiem sat xet xu so tham doi voi vu an theo dung quy dinh cua phap luat.

Cong Tien

Viet Bao
Comment :Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
States 2: Nguyen Huu Chanh plot jamming of Voice of VN
Nguyen Huu Chanh Tran Dat Phuong, Nguyen Cong Danh, Cao Tri, Le Van Binh, La Thanh Nguyen, Investigation Security Agency, the radio Voice of Vietnam, a terrorist organization, the Government of Vietnam, Voice of VN, radios, radios, generators, objects, the dan
After making a series plot failed crisis father, Nguyen Huu Chanh, and co-conspirators did not give conspiracy against the State of Vietnam. This name was then held jamming of Voice of Vietnam but failed ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Kỳ 2: Nguyễn Hữu Chánh âm mưu phá sóng Đài tiếng nói VN

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Kỳ 2: Nguyễn Hữu Chánh âm mưu phá sóng Đài tiếng nói VN bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN

Nhan xet, hay lien he ve tin Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ky 2 Nguyen Huu Chanh am muu pha song Dai tieng noi VN de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Ky su trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Ky su
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0