Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon
Chi Dang Thi My, con gai cu Minh, voi cong van co y kien cua Pho Thu tuong Nguyen Cong Tan duoc long trong khung kinh nhu mot vat “gia bao”.

Tu mot quyet dinh cua UBND tinh Binh Dinh (cach day 12 nam), TP Quy Nhon da thuc hien cuong che mot can nha va co lap hoan toan hai ho dan song ben trong. 9 nhan khau trong hai ho nay chi con mot con duong duy nhat la do mai ton, treo ra ngoai qua... mai cac nha lan can!

Ngay 2/3/2006, TP Quy Nhon da thuc hien cuong che can nha 197 duong Nguyen Thai Hoc (thuoc khu vuc 1, phuong Ngo May, TP Quy Nhon) va cho xay tuong be tong ngan doi lo dat, bit kin loi di, cat dien, cat nuoc, cat day dien thoai khien hai ho dan song ben trong bi co lap hoan toan.

Viec khieu kien doi chu quyen can nha nay keo dai da 17 nam qua nhung den nay van chua co hoi ket boi hang loat khuat tat duoc bat dau tu mot quyet dinh thieu can cu phap luat cua chinh quyen tinh Binh Dinh.

Tu vu kien doi nha sau 20 nam...

Theo don cau cuu cua ong Dang Dinh Thanh gui bao Toa soan, hien nay gia dinh cha ruot va em gai ong, deu co dia chi thuong tru tai can nha 197 Nguyen Thai Hoc, TP Quy Nhon dang lam vao canh nha tan cua nat boi nhung quyet dinh khong thau tinh dat ly cua UBND tinh Binh Dinh.

Cha me ong Thanh la 2 cu Dang Dinh Minh va Nguyen Thi Nay da mua can nha 197 Nguyen Thai Hoc, TP Quy Nhon tren lo dat 114 khoanh E cua ong Nguyen Thang Long tu nam 1972.

Cac giay to mua ban nha dat deu du thu tuc hop le cua chinh quyen cu. Tu do toi nay, cu Minh va gia dinh van tiep tuc sinh song tren manh dat nay va thuc hien day du nghia vu thue voi Nha nuoc.

Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

Loi vao bi bit kin, phong vien cung
chi Dang Thi My phai treo qua mai
ngoi nha hang xom de vao thuc dia.

Den nam 1989, ong Pham Huy Hoang, dai dien cho cha la Pham Bao “bong dung” dam don kien cho rang trong lo dat 114 khoanh E cu Minh dang o co ngoi nha cua ong ta da bo di khong o tu 20 nam truoc, nay kien de doi lai.

Viec khieu nai cua ong Hoang doi voi gia dinh cu Dang Dinh Minh da duoc cac cap co tham quyen giai quyet tu hon 15 nam qua, voi rat nhieu van ban cua cac co quan lien quan.

Tai ban an dan su so tham so 2 ngay 18/1/1989 cua TAND TP Quy Nhon va ban an phuc tham so 45/DS ngay 13/6/1989 cua TAND tinh Nghia Binh da tuyen buoc cu Minh trao tra lai phan nen nha chieu ngang 6 met, chieu dai 14 met cho ong Pham Huy Hoang.

Khong dong tinh voi phan quyet thieu can cu nay, gia dinh cu Minh da co don keu cuu khap noi va sau khi ban an bi khang nghi, Toa Dan su TAND Toi cao da tuyen huy an so tham, phuc tham, giao vu viec cho co quan hanh chinh giai quyet theo Luat Dat dai: “Khu dat dang tranh chap la dat cong, chinh quyen cu chua cap hoac ban cho bat ky ca nhan nao. Sau khi mien Nam giai phong, chinh quyen dia phuong cung chua giao lo dat nay cho ai. Do do an so tham va phuc tham xu tra lai nha, dat cho ong Hoang la khong dung tham quyen”.

Va 2 Quyet dinh ve nha, dat cho ong Pham Huy Hoang chi trong... 1 ngay

Sau khi TAND Toi cao chuyen giao vu viec cho co quan hanh chinh giai quyet, khong hieu bang con duong nao, ho so vu an da duoc chuyen den UBND tinh Binh Dinh xu ly.

Mac du nhung dan chung phan tich tai ban an Giam doc tham cua TAND Toi cao khang dinh phan dat dang tranh chap la dat cong va ong Bao khong he o tai khu dat nay tu 20 nam nay, giay to mua ban cua ong Bao chi la giay to mua ban nha tranh... Tuy nhien, UBND tinh Binh Dinh da voi vang ra quyet dinh trai nguoc hoan toan voi tinh than ban an cua Toa.

Ngay 30/6/1994, ong Bui Tran Ha - Pho Chu tich UBND tinh Binh Dinh luc bay gio, da ra quyet dinh so 2513/QD-UB voi noi dung: “Ong Dang Dinh Thanh phai thao do phan nha tam ma ong xay dung tren lo dat co nha so 197 duong Nguyen Thai Hoc, TP Quy Nhon tra lai nen nha cung quyen su dung lo dat co nha so 197 Nguyen Thai Hoc truoc day, cho ong Pham Bao da co quyen su dung hop phap”.

Nhu vay, mac du lo dat nay da duoc khang dinh la dat cong, ong Pham Bao chua he den sinh song tai day tu sau ngay giai phong nhung khong hieu vi sao UBND tinh Binh Dinh lai ket luan “ong Pham Bao da co quyen su dung hop phap”?

Nguoc lai, gia dinh cu Dang Dinh Minh voi 2 ho, 9 nhan khau da dang ky thuong tru va sinh song tren manh dat nay tu truoc giai phong, nop thue day du lai khong duoc huong quyen su dung manh dat hop phap theo quy dinh cua Luat Dat dai!

Luc tim lai ho so vu khieu kien, chung toi cang ngac nhien hon ve su uu ai qua muc cua ong Pho Chu tich tinh Binh Dinh, Bui Tran Ha khi trong cung ngay 30/6/1994 da lien tiep ky 2 quyet dinh ve dat dai, nha o cho ong Pham Huy Hoang.

Ngoai Quyet dinh so 2513/QD-UB da dan o tren, trong cung ngay ong Ha da ky quyet dinh 3841/QD-UB hoa gia ban nha tap the dien tich 27,86m2 tai Cong ty van tai hanh khach cho ong Pham Huy Hoang voi gia tien chi co 5.793.715 dong.

Voi 2 quyet dinh nay, chi trong vong mot ngay ong Hoang da duoc quyen so huu 1 can ho va su dung 1 lo dat cu Dang Dinh Minh dang o. Mac du day la 2 quyet dinh hoan toan khac nhau nhung du luan khong khoi nghi ngo ve tinh khach quan cua vi nguyen Pho Chu tich UBND tinh Binh Dinh khi lien tiep dat but ky ban hanh nhung quyet dinh noi tren.

Chi dao cua Pho Thu tuong cung bi phot lo

Sau khi UBND tinh Binh Dinh ra quyet dinh 2513/QD-UB chuan bi cuong che thu hoi lo dat 197 Nguyen Thai Hoc giao cho ong Pham Huy Hoang, gia dinh cu Dang Dinh Minh het suc bat ngo va tiep tuc lam don khieu nai gui cac cap trung uong va dia phuong.

Ngay 11/9/1997, Van phong Chinh phu da co cong van so 4522/NC giao cho Tong cuc Dia chinh phoi hop voi Thanh tra Nha nuoc de huong dan UBND tinh Binh Dinh thuc hien dung phap luat khieu nai to cao ve dat dai.

Tong cuc Dia chinh, nhan nhiem vu cua Thu tuong, da vao Binh Dinh phoi hop voi cac nganh va dia phuong de dieu tra, xac minh cu the, giai quyet tan goc vu viec.

Ngay 27/9/1997, Tong cuc Dia chinh co cong van so 1638/CV-DC ket luan: “1/Viec ong Pham Bao doi lai dat la khong co can cu phap luat. 2/Ong Dang Dinh Minh da o on dinh tren lo dat nay tu nam 1972. 3/Can cu vao Luat Dat dai, de nghi UBND tinh Binh Dinh giai quyet cho ong Dang Dinh Minh tiep tuc su dung phan dien tich dang tranh chap de lam nha o.”

Voi phan quyet cua TAND Toi cao va cong van cua Tong cuc Dia chinh, du nguoi dan kem hieu biet ve Luat Dat dai cung co the hieu rang, viec thu hoi dat dang o on dinh cua gia dinh ong Minh la thieu co so phap ly, khong dung voi cac quy dinh cua phap luat ve dat dai.

Mat khac, lo dat 197 Nguyen Thai Hoc dang co 2 ho voi 9 nhan khau trong gia dinh cu Minh sinh song, dieu kien sinh hoat rat chat choi. Vi vay, viec UBND tinh Binh Dinh ra quyet dinh so 2513/QD-UB thu hoi lo dat co dien tich 14m x 6m vua chua dat ly, vua khong thau tinh.

Tuy nhien, UBND tinh Binh Dinh da khong tiep thu nhung noi dung da duoc Tong cuc Dia chinh va TAND Toi cao ket luan nhu tren ma van tiep tuc bao ve quan diem ung ho ong Pham Huy Hoang do da “trot” ban hanh quyet dinh 2513/QD-UB.

Ngay 26/12/1997, UBND tinh Binh Dinh co van ban gui Tong cuc Dia chinh ly su: “Neu khong thong nhat voi quyet dinh cua UBND tinh thi Tong cuc Dia chinh ra quyet dinh giai quyet de co co so thuc hien”.

Do UBND tinh khong thuc hien nen ngay 7/1/2000, Tong cuc Dia chinh tiep tuc co van ban so 33/2000/CV-DC-TTr trinh Thu tuong Chinh phu: “Can cu vao diem a, c Dieu 38 Luat Dat dai 1993, diem 8 Thong tu 842/TTNN cua Thanh tra Nha nuoc thi viec Tong cuc Dia chinh ra cac van ban de nghi UBND tinh xem xet giai quyet lai vu viec la dung voi cac quy dinh cua phap luat. Cho toi nay, Tong cuc Dia chinh khong co y kien gi khac voi y kien da neu trong cac van ban cua Tong cuc Dia chinh da neu o tren”.

Ngay 15/6/2000, Van phong Chinh phu da co van ban so 2410/VPCPVII truyen dat y kien chi dao cua Pho Thu tuong Nguyen Cong Tan: “Dong y voi y kien cua Tong cuc Dia chinh tai cong van so 33/2000/CV-DC-TTr ve viec giai quyet khieu nai tranh chap quyen su dung dat tai 197 Nguyen Thai Hoc, TP Quy Nhon giua gia dinh cu Dang Dinh Minh va ong Pham Bao.

Giao Chu tich UBND tinh Binh Dinh tren co so huong dan cua Tong cuc Dia chinh tai cong van so 1638/CV-DC co quyet dinh giai quyet khieu nai tren phu hop voi chinh sach phap luat, de dam bao quyen loi cho cong dan”.

Tai van ban nay, ong Mai Ai Truc, nguyen Chu tich UBND tinh Binh Dinh, da co but phe: “Giao cho So Dia chinh tinh ra quyet dinh giai quyet tra lai nha dat bi cuong che cho cu Dang Dinh Minh theo y kien chi dao cua Pho Thu tuong Nguyen Cong Tan”.

The nhung, sau khi ong Mai Ai Truc ra Ha Noi nhan cong tac khac thi y kien chi dao cua Pho Thu tuong Nguyen Cong Tan da khong duoc UBND tinh Binh Dinh thuc hien.

Ngay 23/12/2005, duoc su chi dao cua UBND tinh, Chu tich UBND TP Quy Nhon Nguyen Dinh Thanh da ban hanh quyet dinh 4548/QD-CTUBND, ap dung bien phap cuong che thi hanh quyet dinh 2531/QD-UB (cach day 12 nam) to chuc cuong che lan thu 2 doi voi lo dat 197 Nguyen Thai Hoc de giao dat cho ong Pham Huy Hoang.

Thuc hien quyet dinh nay, co quan chuc nang da giup ong Pham Huy Hoang xay bit kin loi di bang be tong cot thep, cat dien, nuoc... khien cho gia dinh cu Minh roi vao canh khon cung: khong the sinh hoat duoc ngay trong chinh ngoi nha cua minh (vi khong dien, khong nuoc) ho cung khong the vao ra duoc ngoi nha vi loi di da bi xay kin.

Chung toi se tiep tuc theo doi va thong tin den ban doc dien bien cua vu viec duoc coi la “ky an” nay.

Tran Duc

Nguon:DanTri
Comment :Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Phóng Sự
Qu any coercion in the houses in Quy Nhon
Hoang Pham Huy, Quy Nhon, Nguyen Thai Hoc, Dang Dinh Minh, Pham Bao, Land Law, General Administration, Binh Dinh Province, the decision Deputy Prime Minister, the right to use, enforcement, land settlement, family, People
From a decision of the People's Committee of Binh Dinh province (12 years ago), Quy Nhon enforcement has a home and completely isolated two residents living inside. Nine demographic in this duplex only a single path is unloaded roof, climb out ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khuất tất trong vụ cưỡng chế nhà dân tại Quy Nhơn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khuất tất trong vụ cưỡng chế nhà dân tại Quy Nhơn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon

Nhan xet, hay lien he ve tin Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khuat tat trong vu cuong che nha dan tai Quy Nhon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Bai bao hay trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Bai bao hay
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0