Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh(Cong bo nam 1969)

VIET NAM DAN CHU CONG HOA
Doc lap – Tu do – Hanh phuc

---000---

"Bac bat nhip bai ca Ket doan..." - Anh tu lieu

Dieu mong muon cuoi cung cua toi la: Toan Dang, toan dan ta doan ket phan dau, xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh, va gop phan xung dang vao su nghiep cach mang the gioi.

........................................

Cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta du phai kinh qua gian kho, hy sinh nhieu hon nua, song nhat dinh thang loi hoan toan.

Do la mot dieu chac chan.

Toi co y dinh den ngay do, toi se di khap hai mien Nam Bac, de chuc mung dong bao, can bo, va chien si anh hung; tham hoi cac cu phu lao, cac chau thanh nien va nhi dong yeu quy cua chung ta.

Ke theo do, toi se thay mat nhan dan ta di tham va cam on cac nuoc anh em trong phe xa hoi chu nghia, va cac nuoc bau ban khap nam chau da tan tinh ung ho va giup do cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta.

+++

Ong Do Phu la nguoi lam tho rat noi tieng o Trung Quoc doi nha Duong, co cau rang: “Nhan sinh that thap co lai hy”, nghia la: “Nguoi tho 70, xua nay hiem”.

Nam nay, toi vua 79 tuoi, da la hang nguoi “xua nay hiem” nhung tinh than, dau oc van rat sang suot, tuy suc khoe co kem so voi vai nam truoc day. Khi nguoi ta da ngoai 70 xuan, thi tuoi tac cang cao, suc khoe cang thap. Dieu do cung khong co gi la.

Nhung ai ma doan biet toi con phuc vu cach mang, phuc vu To quoc, phuc vu nhan dan duoc bao lau nua?

Vi vay, toi de san may loi nay, phong khi toi se di gap cu Cac Mac, cu Lenin va cac vi cach mang dan anh khac, thi dong bao ca nuoc, dong chi trong Dang va bau ban khap noi deu khoi cam thay dot ngot.

Truoc het noi ve Dang – Nho doan ket chat che, mot long mot da phuc vu giai cap, phuc vu nhan dan, phuc vu To quoc, cho nen tu ngay thanh lap den nay, Dang ta da doan ket, to chuc va lanh dao nhan dan ta hang hai dau tranh tien tu thang loi nay den thang loi khac.

Doan ket la mot truyen thong cuc ky quy bau cua Dang va cua dan ta. Cac dong chi tu Trung uong den cac chi bo can phai giu gin doan ket nhat tri cua Dang nhu giu gin con nguoi cua mat minh.

Trong Dang thuc hanh dan chu rong rai, thuong xuyen va nghiem chinh tu phe binh va phe binh la cach tot nhat de cung co va phat trien doan ket va thong nhat cua Dang. Phai co tinh dong chi thuong yeu lan nhau.

Dang ta la mot dang cam quyen. Moi dang vien va can bo phai that su tham nhuan dao duc cach mang, that su can kiem liem chinh, chi cong vo tu. Phai giu gin Dang ta that trong sach, phai xung dang la nguoi lanh dao, la nguoi day to trung thanh cua nhan dan.

Doan vien va thanh nien ta noi chung la tot, moi viec deu hang hai xung phong, khong ngai kho khan, co chi tien thu. Dang can phai cham lo giao duc dao duc cach mang cho ho, dao tao ho thanh nhung nguoi ke thua xay dung chu nghia xa hoi vua “hong”, vua “chuyen”.

Boi duong the he cach mang cho doi sau la mot viec rat quan trong va rat can thiet.

Nhan dan lao dong ta o mien xuoi cung nhu o mien nui, da bao doi chiu dung gian kho, bi che do phong kien va thuc dan ap buc boc lot, lai kinh qua nhieu nam chien tranh.

Tuy vay, nhan dan ta rat anh hung, dung cam, hang hai, can cu. Tu ngay co Dang, nhan dan ta luon di theo Dang, rat trung thanh voi Dang.

Dang can phai co ke hoach that tot de phat trien kinh te va van hoa, nham khong ngung nang cao doi song cua nhan dan.

Cuoc khang chien chong My co the con keo dai. Dong bao ta co the phai hy sinh nhieu cua, nhieu nguoi. Du sao, chung ta phai quyet tam danh giac My den thang loi hoan toan.

Con non, con nuoc, con nguoi

Thang giac My, ta se xay dung hon muoi ngay nay!

Du kho khan gian kho den may, nhan dan ta nhat dinh se hoan toan thang loi. De quoc My nhat dinh phai cut khoi nuoc ta. To quoc ta nhat dinh se thong nhat. Dong bao Nam Bac nhat dinh se sum hop mot nha. Nuoc ta se co vinh du lon la mot nuoc nho ma da anh dung danh thang 2 de quoc to – la Phap va My; va da gop phan xung dang vao phong trao giai phong dan toc.

Ve phong trao Cong san the gioi – La mot nguoi suot doi phuc vu cach mang, toi cang tu hao voi su lon manh cua phong trao Cong san va cong nhan quoc te bao nhieu, thi toi cang dau long bay nhieu vi su bat hoa hien nay giua cac dang anh em!

Toi mong rang Dang ta se ra suc hoat dong, gop phan dac luc vao viec khoi phuc lai khoi doan ket giua cac dang anh em tren nen tang chu nghia Mac – Lenin va chu nghia quoc te vo san, co ly, co tinh.

Toi tin chac rang cac dang anh em va cac nuoc anh em nhat dinh se phai doan ket lai.

+ + +

Ve viec rieng – Suot doi toi het long het suc phuc vu To quoc, phuc vu cach mang, phuc vu nhan dan. Nay du phai tu biet the gioi nay, toi khong co dieu gi phai hoi han, chi tiec la tiec rang khong duoc phuc vu lau hon nua, nhieu hon nua.

Sau khi toi da qua doi, cho nen to chuc dieu phung linh dinh, de khoi lang phi thi gio va tien bac cua nhan dan.

+ + +

Cuoi cung, toi de lai muon van tinh than yeu cho toan dan, toan Dang, cho toan the bo doi, cho cac chau thanh nien va nhi dong.

Toi cung gui loi chao than ai den cac dong chi, cac bau ban, va cac chau thanh nien nhi dong quoc te.

Dieu mong muon cuoi cung cua toi la: Toan Dang, toan dan ta doan ket phan dau, xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, thong nhat, doc lap, dan chu va giau manh, va gop phan xung dang vao su nghiep cach mang the gioi.

Ha Noi, ngay 10 thang 5 nam 1969

HO CHI MINH

.....................................................

Ban cao Di chuc cuoi cung cua Bac:

VIET NAM DAN CHU CONG HOA
Doc lap, Tu do, Hanh phuc

(Tuyet doi bi mat)

Nam nay toi vua 78 tuoi, vao lop nhung nguoi "trung tho". Tinh than van sang suot tuy suc khoe co kem so voi vai nam truoc day. Nguoi ta den khi tuoi tac cang cao thi suc khoe cang thap. Do la mot dieu binh thuong.

Nhung khong ai doan biet duoc toi se song va phuc vu To quoc, phuc vu cach mang may thang, may nam nua?

Vi vay, toi viet san va de lai may loi nay, phong khi toi se di gap cu Cac Mac, cu Lenin va cac vi cach mang dan anh khac, thi dong bao ca nuoc va dong chi trong Dang khoi cam thay dot ngot.

Ve viec rieng

Suot doi toi het long, het suc phuc vu To quoc, phuc vu Cach mang, phuc vu nhan dan. Nay du phai tu biet the gioi nay, toi khong co dieu gi phai hoi han, chi tiec rang khong duoc phuc vu lau hon nua, nhieu hon nua.

Sau khi toi qua doi, cho nen to chuc dieu phung linh dinh, de khoi lang phi thoi gio va tien bac cua nhan dan.

Toi yeu cau thi hai toi duoc dot di, tuc la "hoa tang". Toi mong rang cach "hoa tang" sau nay se duoc pho bien. Vi nhu the doi voi nguoi song da tot ve mat ve sinh, lai khong ton dat ruong. Khi ta co nhieu dien, thi "dien tang" cang tot hon.

Tro thi chia lam 3 phan, bo vao 3 cai hop sanh. Mot hop cho mien Bac. Mot hop cho mien Trung. Mot hop cho mien Nam.

Dong bao moi mien nen chon mot qua doi ma chon hop tro do. Tren ma, khong nen co bia da tuong dong, ma nen xay mot mot ngoi nha gian don, rong rai, chac chan, mat me, de nhung nguoi den tham vieng co cho de nghi ngoi.

Nen co ke hoach trong cay tren va chung quanh doi. Ai den tham thi trong mot vai cay lam ky niem. Lau ngay cay nhieu thanh rung se tot cho phong canh va loi cho nong nghiep. Viec san soc nen giao pho cho cac cu phu lao.

diem nay khong di sau vao chi tiet.

Ngay sau khi cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta da hoan toan thang loi, cong viec toan Dang, toan quan va toan dan ta phai ra suc lam la mau chung han gan vet thuong nghiem trong do de quoc My gay ra va trong cuoc chien tranh xam luoc da man. Do la mot cong viec cuc ky to lon, phuc tap va kho khan. Chung ta phai co ke hoach san sang, ro rang chu dao, de tranh khoi bi dong, thieu sot va sai lam. Theo y toi, viec can phai lam truoc tien la chinh don lai Dang, lam cho moi dang vien, moi doan vien, moi chi bo deu ra suc lam tron nhiem vu dang giao pho cho minh, toan tam toan y phuc vu nhan dan. Lam duoc viec nhu vay, thi du cong viec lon may, kho khan den may chung ta cung nhat dinh thang loi.

Dau tien la cong viec doi voi con nguoi.

Doi voi nhung nguoi da dung cam hy sinh mot phan xuong mau cua minh (can bo, binh si, dan quan, du kich, thanh nien xung phong...), Dang, Chinh phu va dong bao phai tim cach lam cho ho co noi an chon o yen on, dong thoi phai mo nhung lop day nghe thich hop voi moi nguoi de ho co the dan dan "tu luc canh sinh".

Doi voi cac liet si, moi dia phuong (thanh pho, lang xa) can xay dung vuon hoa va bia ky niem ghi su hy sinh anh dung cua cac liet si, de doi doi giao duc tinh than yeu nuoc cho nhan dan ta.

Doi voi cha me, vo con (cua thuong binh va liet si) ma thieu suc lao dong va tung thieu, thi chinh quyen dia phuong (neu o nong thon thi chinh quyen xa cung hop tac xa nong nghiep) phai giup do ho co cong viec lam an thich hop, quyet khong de ho doi ret.

Nhung chien si tre tuoi trong luc luong vu trang nhan dan va thanh nien xung phong deu da duoc rang luyen trong chien dau va deu to ra dung cam. Dang va Chinh phu can chon ra mot so uu tu nhat, cho cac chau ay di hoc them cac nganh, cac nghe, de dao tao thanh nhung can bo va cong nhan co ky thuat gioi, tu tuong tot, lap truong cach mang vung chac. Do la doi quan chu luc trong cong cuoc xay dung thang loi chu nghia xa hoi o nuoc ta.

Trong su nghiep chong My, cuu nuoc, phu nu dam dang ta da gop phan xung dang trong chien dau va trong san xuat. Dang va Chinh phu can phai co ke hoach thiet thuc de boi duong, cat nhac va giup do de ngay them nhieu phu nu phu trach moi cong viec ke ca cong viec lanh dao. Ban than phu nu phai co gang vuon len. Do la cuoc cach mang dua den quyen binh dang that su cho phu nu.

Doi voi nhung nan nhan cua che do xa hoi cu, nhu trom cap, gai diem, co bac buon lau,v.v.. thi nha nuoc phai dung vua giao duc, vua dung phap luat de cai tao ho, giup ho tro nen nhung nguoi lao dong luong thien.

Trong bao nam khang chien chong thuc dan Phap, tiep den chong de quoc My, dong vao ta nhat la dong bao nhan dan da luon luon het suc trung thanh voi Dang va Chinh phu ta ra suc gop cua gop nguoi, vui long chiu dung moi kho khan gian kho. Nay ta da hoan toan thang loi, toi co y dinh mien thue nong nghiep 1 nam cho cac hop tac xa nong nghiep de cho dong bao hi ha, mat da, mat long, them niem phan khoi, day manh san xuat.

O day noi ve ke hoach xay dung lai thanh pho va lang mac dep de, dang hoang hon truoc chien tranh. Khoi phuc va mo rong cac nganh kinh te. Phat trien cong tac ve sinh, y te. Sua doi che do giao duc cho hop voi hoan canh moi cua nhan dan, nhu phat trien cac truong nua ngay hoc tap nua ngay lao dong. Cung co quoc phong. Chuan bi moi viec de thong nhat To quoc...

Cong viec tren day la rat to lon, nang ne, va phuc tap, ma cung la rat ve vang. Day la mot cuoc chien dau chong lai nhung gi da cu ky, hu hong, de tao ra nhung cai moi me, tot hon. De gianh lay thang loi trong cong cuoc chien dau khong lo nay can phai dong vien toan dan, to chuc va giao duc toan dan, dua vao luc luong vi dai cua toan dan.

10-5-69

Cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta du phai kinh qua gian kho hy sinh nhieu hon nua, song nhat dinh thang loi hoan toan.

Do la mot dieu chac chan.

Toi co y dinh den ngay nao do, toi se di khap mien Nam Bac, de chuc mung dong bao, can bo va chien si anh hung, tham hoi cac cu phu lao, cac chau thanh nien va nhi dong yeu quy cua chung ta.

Ke theo do, toi thay mat nhan dan ta di tham va cam on cac nuoc anh em trong phe xa hoi chu nghia, va cac nuoc bau ban khap nam chau da tan tinh ung ho va giup do cuoc chong My, cuu nuoc cua nhan dan ta.

Ong Do Phu la nguoi lam tho rat noi tieng o Trung Quoc, doi nha Duong, co cau rang "nhan sinh that thap co lai hy" nghia la "nguoi tho 70, xua nay hiem".

Nam nay, toi 79 tuoi, da la hang nguoi "xua nay hiem" nhung tinh than, dau oc van rat sang suot, tuy suc khoe co kem so voi vai nam truoc day. Khi nguoi ta da ngoai 70 xuan, thi tuoi tac cang cao, suc khoe cang thap. Dieu do cung khong co gi la.

Nhung ai ma doan biet toi con phuc vu cach mang, phuc vu To quoc, phuc vu nhan dan duoc bao lau nua?

Vi vay toi de san may loi nay, phong khi toi se di gap cu Cac Mac, cu Le Nin va cac vi cach mang dan anh khac, thi dong bao ca nuoc, dong chi trong Dang va bau ban khap noi deu khoi cam thay dot ngot...

HO CHI MINH

(Theo Hoc tap dao duc cach mang Ho Chi Minh - NXB Thong Tan, 2004)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Nỗi buồn làm mẹ từ thuở "vắt mũi chưa sạch"

Ở cái tuổi mà người ta gọi là “vắt mũi chưa sạch” thì nhiều cô gái đã phải làm vợ, làm mẹ. Thậm chí có người phụ nữ chưa đầy 20 tuổi đã sinh đến 3 đứa con. Đó là nghịch cảnh vẫn thường xảy ra ở không ít dân tộc thiểu số, trong đó có huyện Sìn Hồ - tỉnh Lai Châu.

Tình cờ phát hiện bảo vật quốc gia

Trong 12 bảo vật quốc gia vừa được Thủ tướng công nhận, Mukhalinga Mỹ Sơn là một hiện vật độc nhất vô nhị, có giá trị ở cả khu vực

Nghề chơi cũng lắm công phu

Khi thời điểm khai mạc Hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay- Phú Sơn Bắc Ninh 2015 đang cận kề, công tác chuẩn bị, chăm sóc trâu chọi càng được các chủ trâu quan tâm kỹ lưỡng. Như một chủ trâu chia sẻ thì: Chuẩn bị tốt bao nhiêu, trâu xung trận dễ thắng bấy nhiêu.

Hàng ngàn con bạc xuất ngoại tìm vận may dịp cuối năm

Bộ Tư lệnh biên phòng cho biết, ước tính mỗi ngày vẫn có khoảng 800-1.000 người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, trong đó khoảng 75% là nữ giới. Cao điểm các ngày nghỉ, lễ có khoảng 1.500-2.000 người.

Tìm hiểu: Nam Bac, Toan Dang, Cac Mac, Trung Quoc, Ong Do Phu, Ha Noi, di Chuc Cua Chu Tich Ho Chi Minh, Viet Nam Dan Chu Cong Hoa, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Chu nghia Mac - Lenin, phuc vu nhan dan, Phong Trao Cong San, xa hoi chu nghia, dang anh em, co ke hoach, cach mang, cang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh

Nhan xet, hay lien he ve tin Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan vat trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan vat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0