Chuong trinh 1 trieu tan duong Tien da mat tat con mangChuong trinh 1 trieu tan duong Tien da mat tat con mang
7.158.863 trieu dong la so no kho doi, khong co kha nang thanh toan o 34 nha may, cong ty duong moi duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo. Nhu vay, xet tong the, chuong trinh Mia duong da that bai.

Bai hoc rut ra khong don thuan la viec mat mat tien bac, cong suc, ma quan trong hon ca la yeu to chi dao, dieu hanh cua cac co quan chuyen mon…

Nhac den Nha may duong Ninh Hoa (Khanh Hoa), Son Duong (Tuyen Quang), nhieu nguoi nho ngay toi le khoi cong "doc nhat vo nhi", boi viec nay dien ra truoc khi nha may co quyet dinh dau tu, cap phep xay dung… Day la "viec nho" trong chuyen "lam an nhon" mang dam tinh ngau hung, voi va cua Chuong trinh Mia duong duoc trien khai cuoi the ky truoc. Su voi va nhu the "dua cong thuc 1 tren duong… lien huyen" da gay ra nhieu hau qua…

"Dau dat dep la ta cu… xay"?

Den Ha Tinh hoi chuyen Nha may duong Linh Cam, nguoi dan dia phuong lac dau quay quay: "No phai! No phai!" va "dinh chinh": "Do la… di tich mia duong!". Loi khang dinh nay nghe co ve khoi hai, nhung ngam ra moi thay chua xot, boi cai nha may tri gia hang tram ty dong chi hoat dong 15 ngay roi nam im thit do khong co nguyen lieu. Rut cuc, nguoi ta phai "lieu minh" chuyen thiet bi vao Tra Vinh san xuat, bo lai bo khung nha may tro khac nhu the… di tich.

Trong van ban moi nhat danh gia ve Chuong trinh Mia duong, nganh chuc nang da khang dinh, UBND mot so tinh, thanh do muon co du an dau tu duoc xay dung tren "dat nha minh" nen da phe duyet hoac dong y dau tu mot so du an ma dang le khong nen dau tu do khong du nguyen lieu; quy hoach vung nguyen lieu mia khong dong bo voi xay dung nha may…

Hau qua cua viec "cam den chay truoc o to" la cac nha may thieu nguyen lieu, cong suat hoat dong thap. Ngay Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon (NNPTNT) cung phai thua nhan: "Mot so nha may duong co cong suat ep mia thap trong cac vu tu nam 1998-1999 den 2001-2002" va "diem mat chi ten" nhung "dien hinh tieu bieu": Cong ty duong Quang Binh (cong suat ep mia nam 1998-1999 la 7,1%; 1999-2000 la 18,6%; 2000-2001 la 12,4% va 2001-2002 la 6%), Cong ty duong Quang Nam (42%; 43,3%; 29,3%; 33,3%)...

Rieng Nha may duong Quang Nam, du Bo Ke hoach va Dau tu (KH&DT) da khuyen cao "khong du dien tich quy hoach, dau tu vung nguyen lieu mia chuyen canh", nhung du an van duoc thuc hien va nha may nhanh chong thanh dong sat vun ven Quoc lo 1A.

Yeu to ngau hung khi thuc hien "phong trao mia duong" con the hien o viec xay dung luan chung kinh te - ky thuat voi va, khong chinh xac. Ngay Du an Cong ty mia duong Song Lam, nguoi ta da "don gia" ban duong len 5.800 dong/kg, trong khi gia ban binh quan 4 nam chi 3.200 dong/kg… Viec dua phuong an tai chinh, xay dung yeu to dau vao khong day du, dau ra cao hon thuc te nham "tao" tinh kha thi, de du an duoc duyet.

Nghiem trong hon la viec xac dinh tong muc dau tu khong chinh xac, dan den phai thay doi, dieu chinh tang trong qua trinh thuc hien dau tu, tang suat dau tu. Thuc te, rat nhieu nha may phai dieu chinh tong muc dau tu den 3 lan (Quang Nam, Bia ruou Viger, Son La, 333…), tham chi o Cong ty mia duong Quang Nam, tong muc dau tu len toi 78.199 trieu dong (tang 179%), Xi nghiep Vi Thanh - Cong ty Mia duong Can Tho) con so thuc la 92.308 trieu (tang 213%)…

Theo nhan dinh chung, hau het cac nha may khong tham dinh lai du an truoc khi phe duyet, co noi khong can y kien cua Bo KH&DT ma da duyet dieu chinh tong muc dau tu lan 2 vuot qua tong muc dau tu da duoc thoa thuan.

Nhung cong trinh… "sieu tuong"?

Dau nam 2001, nguoi dan ca nuoc khong khoi ngo ngang khi thay bao chi dang tin: "Thu tuong Chinh phu yeu cau UBND tinh Khanh Hoa to chuc kiem diem, lam ro trach nhiem viec tu y dau tu, nang cong suat Nha may duong Cam Ranh, thuoc Cong ty duong Khanh Hoa tu 3.000 len 6.000 tan mia cay/ngay, voi tong von dau tu tren 66 ty dong".

Thuc ra, chuyen nay da "bung bet" o tinh Khanh Hoa tu nam 1998, voi "tac gia kich ban" la ong Do Thanh Liem, Giam doc Cong ty mia duong Khanh Hoa. Nguoi dan qua xot xa boi sau gan 3 nam trien khai xay dung, UBND tinh Khanh Hoa moi phat hien ong Liem tu y nang cong suat nha may. Viec "long quyen" nay da khien 2 "doi" Chu tich UBND tinh phai "theo lao" ky duyet, nang tong du toan dau tu cho Nha may tu 385 ty len hon 800 ty dong va day Nha may lun sau vao thua lo.

Danh gia chuyen "long quyen" va "xue xoa" trong "phong trao xay dung nha may duong", mot quan chuc Kiem toan Nha nuoc khang dinh: "Viec quan ly, giam sat cua chu dau tu o hau het cac du an thieu chat che, khien gia tri thanh toan cho nha thau lon hon gia tri thi cong. Nghiem thu khong dung thu tuc" va cho vi du: Du an Cong ty duong Ben Tre, chu dau tu nghiem thu ca khi don vi thi cong tu y thay doi nguyen vat lieu, mac be tong su dung lam cong trinh ma khong can y kien tu van giam sat…

Qua kiem tra 34/44 nha may duong duoc sinh ra tu "phong trao mia duong", nganh chuc nang con phat hien mot so du an khong co quyet dinh giao dat hoac thue dat, nhung van duoc thi cong, cong tac khao sat, lap, tham dinh va phe duyet thiet ke, du toan nhieu sai sot, gay lang phi… Tim hieu tai Cong ty mia duong Tra Vinh, nganh chuc nang phat hien Du an khong tham dinh thiet ke ky thuat thi cong va tong du toan.

Lien quan toi van de lang phi do tham dinh thiet ke, du toan phai ke den Cong ty mia duong Hoa Binh. Khi dau tu he thong xu ly nuoc thai phan xuong san xuat con (tri gia 1.275 trieu dong), do sai sot trong thiet ke, nen cong trinh bi "liet toan phan", toan bo phan xuong phai thay doi thiet bi moi san xuat duoc nhu thiet ke ban dau.

Tuong tu, Du an Cong ty Mia duong Dak Nong thiet ke theo kieu… "sieu tuong": phan bao che nha may khong phu hop voi khi hau Tay Nguyen; xac dinh truc tam nha xuong va nha noi hoi khong chuan, nen bang tai ba thua di chuyen da dung cot nha noi hoi … Ky la hon, Cong ty Mia duong Tra Vinh ky hop dong tu van thiet ke dau thang 12/2001, trong khi du an hoan thanh ban giao, chay thu tu… dau thang 4/2001.

"Cu nguoi, moi ta", tien cong, cu pha…

Khi noi den chuyen mua sam thiet bi cho nha may, nhung cuu can bo cua Cong ty Mia duong Dak Nong thuong tom tat trong cau: "Tien cong, cu pha". Chang la hoi nhap thieu bi cho nha may, khong hieu vo tinh hay huu y, ma nguoi ta nhap thieu mot so thiet bi tri gia 100.000 USD.

Moi mom dam phan lai, nha cung cap chi boi thuong 40.000 USD, so thiet hai la 60.000 USD (814 trieu dong). Da vay, mot so thiet bi nhap ve bi kem chat luong, phai thay the, bo sung voi tong tri gia 2.229 trieu dong, nhung lanh dao khong tinh den chuyen dam phan doi boi thuong.

Nhac den van de thiet bi, nganh chuc nang da khang dinh: chi phi thiet bi nhap ngoai cho cac nha may tham gia phong trao mia duong (xuat xu tu Trung Quoc, Phap, Australia …) deu co ty trong lon trong tong muc dau tu. Quy dinh dat ra la phai dau thau, nhung chi 2/34 nha may thuc hien.

Da vay, ngay khi moi tham gia "phong trao", nhieu don vi con "choi sang" thay doi thiet bi cua Trung Quoc sang "do" Phap, chau Aau… khien tong muc dau tu tang len va lam hoat dong san xuat cang them kho khan vi cong suat hoat dong cua thiet bi rat thap. Mac du Thu tuong Chinh phu chi dao: "Khong nhap may moc, thiet bi toan bo, chi nhap thiet bi quan trong trong nuoc chua san xuat duoc" (Cong van so 132/TB - 17/10/1994), nhung cac don vi deu… phot lo.

Da vay, 19 nha may duong con "dong long" mua thiet bi cu cua Trung Quoc voi cong nghe lac hau, phai sua chua lon. "Thoang" hon, Cong ty duong Viger (Binh Duong) con mua thiet bi cu ma khong can tham dinh, danh gia thiet bi; Cong ty duong Son Duong ky hop dong mua thiet bi gia cao hon gia duoc duyet; Nha may duong Binh Thuan, Quang Nam, Song Con… nhan thiet bi khong dong bo, ho so thiet ke khong du, mot so thiet bi sai xuat xu…

Dan gian co cau: "Dong tien lien khuc ruot", trong cau chuyen nay, tien do Nha nuoc rot xuong, nen tinh trang phong tay su dung la khong the tranh khoi. "Tieu nhu pha", Cong ty Mia duong Quang Binh tham chi con mang 4.725 trieu dong/6.500 trieu dong tien von luu dong de thanh toan cho don vi nhan thau xay lap. "Lieu mang" hon, Cong ty con bo ngoai so sach ke toan 90 trieu dong, trong do co 77,2 trieu dong dem mua oto, so con lai (12,8 trieu dong), Giam doc Cong ty chi tieu rieng…

Theo Dau tu

Viet Bao

Video nổi bật

Tổng Hợp Những Pha Troll Nhau Cực Thốn Khi Đang Ngủ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Ly kỳ xung quanh hòn đá có... điện?

Cả trăm người đã động vào hòn đá này và đều co rúm lại như điện giật. Đến nay, hòn đá - chứng tích đau thương của thời Tây Sơn này vẫn nhuốm màu bí ẩn, khó lý giải.

Những người lính Gạc Ma bây giờ

Sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) sáng 14/3/1988, những người lính còn sống trở về. Cuộc sống của nhiều cựu binh Gạc Ma vẫn quá chật vật.

Dấu chấm lặng của những phận đời chưa từng nghĩ đến ngày 8/3

Gánh nặng của cuộc sống mưu sinh thường nhật khiến đôi vai người phụ nữ thêm oằn, tóc thêm bạc. Giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi nên chẳng mấy ai nghĩ đến ngày 8/3.

Bóc mẽ "công nghệ" bịp bợm của những trò đỏ đen tại các lễ hội

Một trong những vấn nạn diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa thể giải quyết được một cách triệt để đó là những trò đỏ đen hoành hành tại các lễ hội đầu năm. Ở bất kỳ lễ hội nào đều có những trò đỏ đen với muôn hình vạn trạng bủa vây du khách.

Tìm hiểu: Quang Nam, Khanh Hoa, Trung Quoc, Tra Vinh, khong co kha nang thanh toan, Kiem toan nha nuoc, nha may duong, muc dau tu, no kho doi, cong ty, thiet bi, du an, chuong trinh, thiet ke, mot so, mia

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chương trình 1 triệu tấn đường:Tiền đã mất, tật còn mang?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chương trình 1 triệu tấn đường:Tiền đã mất, tật còn mang? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuong trinh 1 trieu tan duong Tien da mat tat con mang

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuong trinh 1 trieu tan duong Tien da mat tat con mang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuong trinh 1 trieu tan duong Tien da mat tat con mang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Bai bao hay trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Bai bao hay
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0