Cach lanh dao

Tags: co quan lanh dao, nguoi lanh dao, su lanh dao, truoc nhan dan, nguoi phu trach, dan chung, quan chung, can bo, kinh nghiem, viec gi, cua dan, thanh, chung, hai, hang


Nguoi lanh dao khong nen kieu ngao, ma nen hieu thau. Su hieu biet va kinh nghiem cua minh cung chua du cho su lanh dao dung dan. Vi vay, ngoai kinh nghiem cua minh, nguoi lanh dao con phai dung kinh nghiem cua dang vien, cua dan chung.

1. Lanh dao va kiem soat

"Chang nhung phai lanh dao quan chung, ma lai phai hoc hoi quan chung".

Cau do nghia la gi ?

Nghia la: nguoi lanh dao khong nen kieu ngao, ma nen hieu thau. Su hieu biet va kinh nghiem cua minh cung chua du cho su lanh dao dung dan. Vi vay, ngoai kinh nghiem cua minh, nguoi lanh dao con phai dung kinh nghiem cua dang vien, cua dan chung.

Nghia la mot giay, mot phut cung khong the giam bot moi lien he giua ta va dan chung.

Nghia la phai lang tai nghe y kien cua dang vien, cua nhan dan, cua nhung nguoi "khong quan trong".

Lanh dao dung nghia la the nao ?

Co nhien, khong phai cu ngoi trong phong giay ma viet ke hoach, ra menh lenh.

Lanh dao dung nghia la:

1. Phai quyet dinh moi van de mot cach cho dung. Ma muon the thi nhat dinh phai so sanh kinh nghiem cua dan chung. Vi dan chung chinh la nhung nguoi chiu dung cai ket qua cua su lanh dao cua ta.

2. Phai to chuc su thi hanh cho dung. Ma muon vay, khong co dan chung giup suc thi khong xong.

3. Phai to chuc su kiem soat, ma muon kiem soat dung thi cung phai co quan chung giup moi duoc.

Nhung nguoi lanh dao chi trong thay mot mat cua cong viec, cua su thay doi cua moi nguoi: trong tu tren xuong. Vi vay su trong thay co han.

Trai lai, dan chung trong thay cong viec, su thay doi cua moi nguoi, mot mat khac: ho trong thay tu duoi len. Nen su trong thay cung co han.

Vi vay, muon giai quyet van de cho dung, at phai hop kinh nghiem ca hai ben lai.

Muon nhu the, nguoi lanh dao at phai co moi lien he chat che giua minh voi cac tang lop nguoi, voi dan chung.

Giu chat moi lien he voi dan chung va luon luon lang tai nghe y kien cua dan chung, do la nen tang luc luong cua Dang va nho do ma Dang thang loi.

Vi vay, cach xa dan chung, khong lien he chat che voi dan chung, cung nhu dung lo lung giua troi, nhat dinh that bai.

Chon nguoi va thay nguoi cung la mot van de quan trong trong viec lanh dao.

Nhung nguoi mac phai benh quan lieu, benh ban giay, khong lam duoc viec, phai thai di. Ngoai ra con co hai hang nguoi, cung phai chu y:

Mot la co nhung nguoi cay minh la "cong than cach mang", roi dam ra ngang tang, khong giu gin ky luat, khong thi hanh nghi quyet cua Dang va cua Chinh phu. The la ho kieu ngao, ho pha ky luat cua Dang, cua Chinh phu.

Can phai moi cac ong do xuong cong tac ha tang, khep ho vao ky luat, de chua tinh kieu ngao, thoi quan lieu cho ho va de giu vung ky luat cua Dang va cua Chinh phu.

Hai la hang nguoi noi suong. Hang nguoi nay tuy la that tha, trung thanh, nhung khong co nǎng luc lam viec, chi biet noi suong.

Mot thi du: Hom no toi hoi mot can bo L:

- Mua mang nǎm nay the nao ?

L tra loi: Viec do toi da dong vien nhan dan roi.

Hoi: Roi sao nua ?

L tra loi : Toi da bay to van de do mot cach rat day du.

Hoi: Roi sao nua ?

L tra loi: Cong tac xem chung kha.

Hoi: Roi sao nua ?

L tra loi : Chac la co tien bo.

Hoi: Noi tom lai da cay cay duoc may mau ?

L tra loi : O vung chung toi, cay cay hien nay chua dau ra dau ca!

Trong Dang ta, co mot so nguoi nhu the. Chi biet noi la noi, noi gio nay qua gio khac, ngay nay qua ngay khac. Nhung mot viec gi thiet thuc cung khong lam duoc. Nhung nguoi nhu the cung khong the dung vao cong viec thuc te.

Muon chong benh quan lieu, benh ban giay; muon biet cac nghi quyet co duoc thi hanh khong, thi hanh co dung khong; muon biet ai ra suc lam, ai lam qua chuyen, chi co mot cach, la kheo kiem soat.

Kiem soat kheo, bao nhieu khuyet diem loi ra het, hon nua kiem tra kheo ve sau khuyet diem nhat dinh bot di.

Song, muon kiem soat co ket qua tot, phai co hai dieu: mot la viec kiem soat phai co he thong, phai thuong lam. Hai la nguoi di kiem soat phai la nhung nguoi rat co uy tin.

Kiem soat cach the nao ?

Co nhien, khong phai cu ngoi trong phong giay ma cho nguoi ta bao cao, ma phai di tan noi, xem tan cho.

Vi ba dieu ma can phai co kiem soat nhu the:

1. Co kiem soat nhu the moi biet ro can bo va nhan vien tot hay xau.

2. Moi biet ro uu diem va khuyet diem cua cac co quan.

3. Moi biet ro uu diem va khuyet diem cua cac menh lenh va nghi quyet.

Kiem soat co hai cach: mot cach la tu tren xuong. Tuc la nguoi lanh dao kiem soat ket qua nhung cong viec cua can bo minh.

Mot cach nua la tu duoi len. Tuc la quan chung va can bo kiem soat su sai lam cua nguoi lanh dao va bay to cai cach sua chua su sai lam do. Cach nay la cach tot nhat de kiem soat cac nhan vien.

Con o trong Dang, khi khai hoi, cac dang vien nghe nhung nguoi lanh dao bao cao cong viec, cac dang vien phe binh nhung khuyet diem, cu hoac khong cu dong chi no hoac dong chi kia vao co quan lanh dao. Do la kiem soat theo nguyen tac dan chu tap trung, phe binh va tu phe binh, nhung nguyen tac ma Dang phai thuc hanh triet de.

O quan chung, khai hoi, phe binh va bay to y kien, bau cu cac uy ban, cac hoi dong.... Do la nhung cach quan chung kiem soat nhung nguoi lanh dao.

2. Lanh dao the nao ?

Bat ky cong viec gi, cung phai dung hai cach lanh dao sau day: mot la lien hop chinh sach chung voi su chi dao rieng. Hai la lien hop nguoi lanh dao voi quan chung.

The nao la lien hop chinh sach chung voi chi dao rieng?

Bat ky viec gi, neu khong co chinh sach chung, keu goi chung, khong the dong vien khap quan chung.

Song, neu nguoi lanh dao chi lam chung, lam khap ca mot luc, ma khong truc tiep nham mot noi nao do, thuc hanh cho ky duoc, roi lay kinh nghiem noi do ma chi dao nhung noi khac, thi khong the biet chinh sach cua minh dung hay sai. Cung khong the lam cho noi dung cua chinh sach do day du, thiet thuc.

Thi du: viec chinh don Dang. Ngoai nhung ke hoach chung ve viec do, moi co quan hoac moi bo doi phai chon vai ba bo phan trong co quan hay bo doi minh, nghien cuu ro rang va xem xet ky luong su phat trien (cong viec chinh don Dang) trong nhung bo phan do.

Dong thoi, trong vai ba bo phan do, nguoi lanh dao lai chon nǎm, ba nguoi can bo kieu mau, nghien cuu ky cang lich su cua ho, kinh nghiem, tu tuong, tinh net cua ho, su hoc tap va cong tac cua ho.

Nguoi lanh dao phai tu minh chi dao nhung nguoi phu trach trong bo phan do, giup ho giai quyet nhung van de thuc te, de rut kinh nghiem.

Nhung nguoi phu trach trong mot co quan hoac mot bo doi, cung chon vai ba bo phan, roi cung lam theo cach do.

Do la mot cach vua lanh dao vua hoc tap.

Bat ky nguoi lanh dao nao, neu khong hoc tap noi nhung viec thiet thuc, nhung nguoi thiet thuc va nhung bo phan thiet thuc cua cap duoi, de rut kinh nghiem, thi nhat dinh khong biet chi dao chung cho tat ca cac bo phan.

Moi can bo phu trach can phai lam theo cach nay cho ky duoc.

The nao la lien hop lanh dao voi quan chung ?

Bat ky viec gi (thi du viec chinh don Dang), nguoi lanh dao phai co mot so nguoi hǎng hai lam trung kien cho su lanh dao. Nhom trung kien nay phai mat thiet lien hop voi quan chung, cong viec moi thanh.

Neu chi co su hǎng hai cua nhom trung kien, ma khong lien hop voi su hǎng hai cua quan chung, nhom trung kien se phai chay suot ngay ma khong ket qua may.

Neu chi co su hǎng hai cua quan chung ma khong co su hǎng hai cua nhom trung kien de to chuc va diu dat, thi su hǎng hai cua quan chung se khong ben va khong the tien toi.

Bat ky noi nao co quan chung, thi nhat dinh co ba hang nguoi: hang hǎng hai, hang vua vua, va hang kem. Ma trong ba hang do, hang vua vua, hang o giua, nhieu hon het, hang hǎng hai va hang kem deu it hon.

Vi vay, nguoi lanh dao phai dung hang hǎng hai lam trung kien cho su lanh dao, do trung kien do ma nang cao hang vua vua va keo hang kem tien len.

Nhom trung kien do phai do cong tac va tranh dau trong dam quan chung ma nay no ra, chu khong phai tu ngoai quan chung, xa cach quan chung ma co duoc.

Moi cuoc tranh dau thuong co ba giai doan, ba buoc: buoc dau, buoc giua va buoc cuoi cung. Nhom trung kien lanh dao trong moi cuoc tranh dau, khong co the ma cung khong nen luon luon y nguyen nhu cu. Trong moi giai doan, can phai luon luon cat nhac nhung nguoi hǎng hai trong giai doan do, de thay the cho nhung nguoi cu bi dao thai hoac vi tai khong xung chuc, hoac hu hoa.

Nhung noi cong viec khong chay deu vi khong co nhom lanh dao mat thiet lien hop voi quan chung. Thi du: trong mot truong hoc, neu khong co mot nhom thay giao, chuc vien va hoc sinh hǎng hai nhat trong truong, tu muoi nguoi den vai muoi nguoi, doan ket thanh nhom trung kien lanh dao, thi cong viec cua truong do nhat dinh ue oai.

Vi vay, bat ky co quan nao, bo doi nao, cung can phai chon mot nhom nguoi hǎng hai, trung thanh, co nǎng luc, giu ky luat, doan ket ho thanh nhom trung kien lanh dao.

Su lanh dao trong moi cong tac thiet thuc cua Dang, at phai tu trong quan chung ra, tro lai noi quan chung.

Nghia la gom gop moi y kien roi rac, le te cua quan chung, roi phan tich no, nghien cuu no, sap dat no thanh nhung y kien co he thong. Roi dem no tuyen truyen, giai thich cho quan chung, va lam cho no thanh y kien cua quan chung, va lam cho quan chung giu vung va thuc hanh y kien do. Dong thoi nhan luc quan chung thuc hanh, ta xem xet lai, coi y kien do dung hay khong. Roi lai tap trung y kien cua quan chung, phat trien nhung uu diem, sua chua nhung khuyet diem, tuyen truyen, giai thich, lam cho quan chung giu vung va thuc hanh.

Cu nhu the mai thi lan sau chac dung muc hon, hoat bat hon, day du hon lan truoc.

Do la cach lanh dao cuc ky tot.

Vi khong biet doan ket nhung phan tu hǎng hai, to chuc ho thanh nhom trung kien lanh dao, hoac vi khong biet lam cho trung kien do mat thiet lien hop voi quan chung, cho nen su lanh dao xa roi quan chung ma sinh ra benh quan lieu.

Vi khong biet gom gop y kien cua quan chung, kinh nghiem cua quan chung, cho nen y kien cua nhung nguoi lanh dao thanh ra ly luan suong, khong hop voi thuc te.

Vi khong biet lien hop chinh sach chung voi su thiet thuc chi dao rieng (nhu muc 2 da noi), cho nen chinh sach khong co ket qua, ma su lanh dao cung hoa ra quan lieu.

Vi vay, trong cong viec chinh don Dang, cung nhu trong moi cong viec khac, quyet phai thuc hanh cach lien hop su lanh dao voi quan chung va lien hop chinh sach chung voi chi dao rieng.

Phai dung cach "tu trong quan chung ra, tro lai noi quan chung".

Gom gop y kien va kinh nghiem trong su chi dao tung bo phan, dem lam y kien chung. Roi lai dem y kien chung do de thi nghiem trong cac bo phan. Roi lai dem kinh nghiem chung va moi, duc thanh chi thi moi. Cu nhu the mai.

Biet lam nhu vay moi that la biet lanh dao.

Bat ky cong tac gi, chien tranh, san xuat, giao duc, kiem soat, v.v., co quan lanh dao cap tren can phai kinh qua nhung nguoi phu trach chung cua co quan lanh dao cap duoi, moi khi co viec gi lien quan den mot nganh hoat dong nao do thuoc cap duoi. Co nhu the, moi dat duoc muc dich phan cong ma thong nhat.

Khong nen mot bo phan nao do thuoc cap tren chi tim thang doc xuong bo phan cung loai thuoc nhung co quan cap duoi (nhu ban to chuc cap tren chi tim ban to chuc cap duoi, ban tuyen truyen cap tren chi tim ban tuyen truyen cap duoi, v.v.), de lien lac chi dao theo he thong doc, thanh thu nguoi phu trach chung thuoc co quan cap duoi, nhu thu ky, chu tich, chu nhiem, v.v., khong biet den, hoac khong phu trach.

Phai cho ca nguoi phu trach chung va nhung nguoi phu trach bo phan cap duoi deu biet, deu phu trach.

Mot viec gi do nguoi phu trach chung chi huy, thi nhieu can bo hoac tat ca can bo deu ra lam. Nhu the tranh duoc cai te can bo khong phu trach, ma moi nguoi deu thanh ra can bo cho cong tac do.

Do cung la mot cach: nguoi lanh dao lien hop voi quan chung. Thi du: viec kiem soat can bo trong mot truong hoc. Neu nguoi lanh dao dong vien so dong hoac tat ca nhan vien va hoc sinh trong truong tham gia cong viec kiem soat, ma nhan vien trong ban kiem tra cap tren biet chi dao dung, theo cach "lanh dao lien hop voi quan chung", thi viec kiem soat nhat dinh ket qua tot.

Bat ky dia phuong nao, co quan nao, thuong trong mot luc co nhieu cong viec trong yeu. Trong mot thoi gian do, lai co mot viec trong yeu nhat va vai ba viec trong yeu vua. Nguoi lanh dao trong dia phuong hoac co quan do phai xet ky hoan canh ma sap dat cong viec cho dung. Viec chinh, viec gap thi lam truoc. Khong nen luom thuom, khong co ke hoach, gap viec nao, lam viec ay, thanh thu viec nao cung la viec chinh, lon xon, khong co ngǎn nap.

Doi voi moi dia phuong, moi co quan, nguoi lanh dao cap tren can phai xet cho ro tinh hinh, hoan canh, va dieu kien ca dia phuong hoac co quan do, ma quyet dinh viec gi la viec chinh cua thoi ky nao. Khi da quyet dinh, thi phai thuc hanh triet de, cho dat ket qua da dinh.

Do cung la cach "lanh dao lien hop voi quan chung", chinh sach chung lien hop voi chi dao rieng.

Tren day la nhung nguyen tac lon trong viec lanh dao.

Nhung can bo phu trach phai theo nguyen tac do, duong loi do ma lam. Dong thoi phai ra suc suy nghi, tim toi, de tǎng them sang kien cua minh.

Cong viec cang gay go thi su lanh dao cang phai lien hop chat che voi quan chung, cang phai lien hop chat che chinh sach chung voi chi dao rieng, de pha tan cach lanh dao lo mo, quan lieu, chu quan, ban giay.

3. Hoc hoi quan chung nhung khong theo duoi quan chung

Dan chung rat khon kheo, rat hǎng hai, rat anh hung.

Vi vay, chung ta phai hoc dan chung, phai hoi dan chung, phai hieu dan chung.

Vi vay, moi mot khau hieu, moi mot cong tac, moi mot chinh sach cua chung ta, phai dua vao y kien va kinh nghiem cua dan chung, phai nghe theo nguyen vong cua dan chung.

Ma muon hieu biet, hoc hoi dan chung, thi at phai co nhiet thanh, co quyet tam, phai khiem ton, phai chiu kho. Neu khong vay, thi dan chung se khong tin chung ta. Biet, ho cung khong noi. Noi, ho cung khong noi het loi.

Dan chung dong long, viec gi cung lam duoc.

Dan chung khong ung ho, viec gi lam cung khong nen.

Lam viec voi dan chung co hai cach:

1. Lam viec theo cach quan lieu. Cai gi cung dung menh lenh. ep dan chung lam. Dong cua lai ma dat ke hoach, viet chuong trinh roi dua ra cot vao co dan chung, bat dan chung theo.

Co nhieu can bo theo cach do. Ho con tu dac rang: lam nhu the, ho van "lam tron nhiem vu", lam duoc mau, lai khong ray ra.

Ho quen rang: Dang ta va Chinh phu ta lam viec la lam cho dan chung. Viec gi, cung vi loi ich cua dan ma lam. Lam theo cach quan lieu do, thi dan oan. Dan oan, du tam thoi may co chut thanh cong, nhung ve mat chinh tri, la that bai.

2. Lam theo cach quan chung. Viec gi cung hoi y kien dan chung, cung dan chung ban bac. Giai thich cho dan chung hieu ro. Duoc dan chung dong y. Do dan chung vui long ra suc lam.

Nhu the hoi phien mot chut, phien cho nhung nguoi bieng hoc hoi va giai thich. Nhung viec gi cung nhat dinh thanh cong.

Co nguoi noi rang: moi viec ho deu phu trach truoc Dang, truoc Chinh phu. The la dung, nhung chi dung mot nua. Ho phu trach truoc Dang va Chinh phu, dong thoi ho phai phu trach truoc nhan dan. Ma phu trach truoc nhan dan nhieu hon phu trach truoc Dang va Chinh phu, vi Dang va Chinh phu vi dan ma lam cac viec, va cung phu trach truoc nhan dan. Vi vay neu can bo khong phu trach truoc nhan dan, tuc la khong phu trach truoc Dang va Chinh phu, tuc la dua nhan dan doi lap voi Dang va Chinh phu.

Neu trong nhung chinh sach, nhung chi thi, nhung khau hieu cua cap tren, co gi khuyet diem, can bo phai co tinh than phu trach truoc nhan dan ma de nghi nhung cho nen sua doi. Khong lam nhu vay, tuc la can bo khong phu trach truoc nhan dan, ma cung khong phu trach truoc Dang va Chinh phu.

Viec gi cung ban bac voi nhan dan, giai thich cho nhan dan. The la phu trach truoc nhan dan.

Trai lai viec gi cung dung cach quan lieu, cung chi ra menh lenh, the la khong phu trach truoc nhan dan. The la dem hai chu "menh lenh" lam thanh mot buc tuong de tach roi Dang va Chinh phu voi nhan dan, tach roi loi ich cua nhan dan voi chinh sach cua Dang va Chinh phu.

Co nhieu can bo khong ban bac, khong giai thich voi dan chung, khong de cho dan chung phat bieu y kien, giai quyet cac van de, chi bat buoc dan chung lam theo menh lenh. Tham chi khi dan chung de ra y kien va neu ro van de, ho cung tim cach dim di. Ho chi lam theo y kien cua ho. Ket qua lam cho dan chung nghi ngo, uat uc, bat man.

Lam cach do, thi du viec do co loi cho dan chung, nhung mot la vi khong co y kien va luc luong cua dan chung giup do nen lam khong den noi den chon. Hai la vi dan chung bi mien cuong, nen khong vui long. Ba la vi dan chung khong hieu ro, nen viec do khong duoc lau dai, ben vung.

Vi vay, viec gi cung phai hoi y kien dan chung, cung dan chung ban bac, va giai thich cho dan chung.

Co nguoi thuong cho dan la dot khong biet gi, minh la thong thai tai gioi. Vi vay, ho khong them hoc hoi dan chung, khong them ban bac voi dan chung.

Do la mot su sai lam nguy hiem lam. Ai co sai lam do, phai mau mau sua doi. Neu khong se luon luon that bai.

Chung ta phai biet rang: luc luong cua dan chung nhieu vo cung.

Kinh nghiem trong nuoc va cac nuoc to cho chung ta biet: co luc luong dan chung viec to tat may, kho khǎn may lam cung duoc. Khong co, thi viec gi lam cung khong xong. Dan chung biet giai quyet nhieu van de mot cach gian don, mau chong, day du, ma nhung nguoi tai gioi, nhung doan the to lon, nghi mai khong ra.

Kinh nghiem cac dia phuong cho biet: noi nao cong viec kem, la vi can bo cach xa dan chung, khong cung dan chung ban bac, khong giai thich. Noi kha kha, la vi can bo biet giai thich, biet cung dan chung ban bac, nhung chua hoan toan. Noi nao kha lam la vi viec gi to nho, can bo cung biet giai thich, biet cung dan chung ban bac den noi den chon, dua vao dan chung.

Muon dan chung thanh that bay to y kien, can bo phai thanh tam, phai chiu kho, phai kheo khoi cho ho noi. Do y kien va de nghi le te cua dan chung, ta phai kheo gom gop lai, sap dat lai cho co ngǎn nap, thu tu roi cung dan chung ra suc thi hanh. Nhu vay, vua nang cao trinh do cua dan chung, ma cung nang cao kinh nghiem cua minh.

Dac diem ro nhat trong tu tuong cua dan chung la ho hay so sanh.

Ho so sanh bay gio va ho so sanh thoi ky da qua. Ho so sanh tung viec va ho so sanh toan bo phan. Do su so sanh, ho thay cho khac nhau, ho thay moi mau thuan. Roi lai do do, ho ket luan, ho de ra cach giai quyet.

Dan chung so sanh dung, giai quyet dung, la vi tai mat ho nhieu, viec gi ho cung nghe, cung thay.

Vi su so sanh ky cang do, ma cach giai quyet cua dan chung bao gio cung gon gang, hop ly, cong binh.

Doi voi can bo cung vay. Can bo nao tot, can bo nao xau, can bo nao co lam loi ma co the sua doi, ai lam viec gi hay, viec gi quay, dan chung cung do cach so sanh do, ma ho biet ro rang.

Vi vay, de cho dan chung phe binh can bo, dua theo y kien ho ma cat nhac can bo, nhat dinh khong xay ra viec thien tu, thien vi, nhat dinh hop ly va cong bang. Dong thoi, do su dui mai cua dan chung, can bo va dan chung deu tien bo, lai do do, can bo va dan chung doan ket chat che them.

Co nhien, dan chung khong nhat luat nhu nhau. Trong dan chung, co nhieu tang lop khac nhau, trinh do khac nhau, y kien khac nhau. Co lop tien tien, co lop chung chung, co lop lac hau.

Tuy vay, khi dem van de ra ban truoc dan chung, ho dem cac y kien khac nhau so sanh. So di sanh lai, se loi ra mot y kien ma moi nguoi deu tan thanh, hoac so dong nguoi tan thanh. y kien do, lai bi ho so sanh ti mi tung doan, ho them diem hay vao, bo diem do di. y kien do tro nen y kien day du, thiet thuc.

Sau khi ban bac, so sanh, them that, thanh mot y kien day du, y kien do tuc la cai kich thuoc no to ro su phat trien trinh do cua dan chung trong noi do, trong luc do. Theo y kien do ma lam, nhat dinh thanh cong. Lam khong kip y kien do, la dau co, nhut nhat. Lam qua y kien do la mao hiem, hep hoi, "ta".

Co nhieu cach hoi y kien dan chung. Noi chuyen voi tung nguoi. Noi chuyen voi dong nguoi. Khai hoi, noi chuyen voi tang lop nay, noi chuyen voi tang lop khac, voi moi tang lop.

Neu ta chiu kho, chiu suy nghi, bat ky noi chuyen voi ai cung co ich cho tu tuong cua ta.

Co nhien, khong phai dan chung noi gi, ta cung cu nham mat theo. Nguoi can bo cung phai dung cach so sanh cua dan chung ma tu minh so sanh. Nghia la dem cac y kien khac nhau de so sanh ky, phan tich ky cac noi dung cua cac tang lop xa hoi co cai y kien do. Tim ra moi mau thuan trong nhung y kien khac nhau do. Xem ro cai nao dung, cai nao sai. Chon lay y kien dung, dua ra cho dan chung ban bac, lua chon lai, de nang cao dan dan su giac ngo cua dan chung.

The goi la: Tap trung y kien, ra suc thi hanh.

So di sanh lai, phan tich ro rang la cach lam viec co khoa hoc. Moi cong viec, chung ta deu phai lam nhu the. Lam nhu the moi tranh khoi cai doc doan, moi tranh khoi sai lam.

Nghia la: noi chuyen va ban bac voi can bo nhu the cung chua du, con phai noi chuyen va ban bac voi nhung phan tu hǎng hai trong quan chung. Noi chuyen va ban bac voi nhung phan tu hǎng hai trong quan chung cung chua du, con phai noi chuyen va ban bac voi nhan dan. Do la mot van de rat trong yeu cho cach lam viec cua Dang.

Tu truoc den nay, nhieu noi cong viec khong chay, chinh vi can bo khong thuc hanh theo nguyen tac do. Neu khong lam theo nguyen tac do, thi du chinh sach hay trǎm phan trǎm, cung hoa ra vo dung.

Chung ta phai kien quyet bo sach loi quan lieu, loi chat hep, loi menh lenh. Chung ta phai kien quyet thuc hanh theo nguyen tac sau day:

1. Viec gi cung phai hoc hoi va ban bac voi dan chung, giai thich cho dan chung.

2. Tin vao dan chung. Dua moi van de cho dan chung thao luan va tim cach giai quyet. Chung ta co khuyet diem, thi that tha thua nhan truoc mat dan chung. Nghi quyet gi ma dan chung cho la khong hop thi de ho de nghi sua chua. Dua vao y kien cua dan chung ma sua chua can bo va to chuc cua ta.

3. Cho khu khu giu theo "sao cu". Luon luon phai theo tinh hinh thiet thuc cua dan chung noi do va luc do, theo trinh do giac ngo cua dan chung, theo su tinh nguyen cua dan chung ma to chuc ho, tuy hoan canh thiet thuc trong noi do, va luc do, dua ra tranh dau.

4. Chung ta tuyet doi khong nen theo duoi quan chung. Nhung phai kheo tap trung y kien cua quan chung, hoa no thanh cai duong loi de lanh dao quan chung. Phai dem cach nhan dan so sanh, xem xet, giai quyet cac van de, ma hoa no thanh cach chi dao nhan dan.

5. "Phai dua chinh tri vao giua dan gian". Truoc kia, viec gi cung tu "tren doi xuong". Tu nay viec gi cung phai tu "duoi nhoi len".

Lam nhu the, chinh sach, can bo va nhan dan se nhat tri, ma Dang ta se phat trien rat mau chong va vung vang.

X.Y.Z
(mot trong nhung but danh cua Ho Chu tich)

Trich chuong V - Sua doi loi lam viec
NXB Su that xuat ban lan dau 1948, xuat ban lan thu 7 nam 1959.

Theo website Dang Cong san Viet Nam 

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh

TIN Phóng Sự NỔI BẬT

Heo chết từ lò mổ tới nhà hàng

Lật cuốn sổ bán hàng, bà Ngân bảo: Nhà hàng AH (quận 5) hôm nay lấy 40 con, hôm qua lấy 50 con. Còn ĐPH (quận 1) vào mùa một lần lấy 200 con là bình thường.

Bỏ tiền khủng săn thần sa, rước họa vào nhà

Nghe theo lời "thầy" phán, nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua thần sa về làm lễ, chôn dưới móng nhà với hy vọng sẽ "kéo" được tài lộc. Tuy nhiên, sau một thời gian, tốn tiền mà tài lộc đâu chẳng thấy, họ mới biết mình dại.

Hớt tóc kích dục, đi "tua" tới Z trong rẫy cà phê

Khách vừa vào quán, nhân viên vội đóng cửa nói:"Dụng cụ hớt tóc hư rồi, vào trong em làm thư giãn 100 ngàn/lần. Nếu đi "tua" tới Z luôn, thêm 50 ngàn nữa, đảm bảo phê liền".

Mua bán cả giấy tờ tùy thân

Chứng minh nhân dân (CMND), cà vẹt, bằng lái xe... đủ loại giấy tờ tùy thân đang được mua bán công khai. Đã xảy ra nhiều vụ sử dụng giấy tờ của người khác để trộm cắp, lừa đảo.

Nước mắt cổ vật: Thế giới thiêng liêng mà bịp bợm

Bước vào thế giới đồ cổ, không ai không ít nhất một lần mua nhầm đồ giả. Khi thật, giả lẫn lộn, tình bạn giữa các tay buôn đồ cổ nhiều khi bị đánh đổi bằng những trò lừa lọc, chia chác kim tiền

Tìm hiểu: co quan lanh dao, nguoi lanh dao, su lanh dao, truoc nhan dan, nguoi phu trach, dan chung, quan chung, can bo, kinh nghiem, viec gi, cua dan, thanh, chung, hai, hang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cách lãnh đạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cách lãnh đạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cach lanh dao

Nhan xet, hay lien he ve tin Cach lanh dao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cach lanh dao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Nhan vat trong chuyen muc Phong su.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Nhan vat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0