Bi tam thu bang lai co duoc chay xe tiep
Gia xang

Bi tam thu bang lai co duoc chay xe tiep

Tags: Luat GTDB, Bo Cong, Luat BHVBQPPL, Nguyen Thanh Tuan Nguyen Thanh Tuan, Nguyen Thanh Tuan, Bui Van Phuong, Van Ban Quy Pham Phap Luat, Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh, Luat Giao thong duong bo, giay phep lai xe, co the thay the, cac loai giay to, lap bien ban, nguoi vi pha
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 26/3/2012, em bi Cong an Go Vap, TP HCM thu bang lai vi loi re trai khong xi-nhan xin duong. Trong giay phat ghi ngay 29/3/2012 len lam thu tuc dong phat. (Nguyen Huu Ngoc Tan)

Trong thoi gian nay, em co duoc phep lai xe khong? Tam giay phat em cam co the thay the bang trong thoi gian em bi tam thu bang?

Xin cam on moi nguoi!

Y kien ban doc

Kinh chao hai ""Luat gia"" Nguyen Thanh Tuan va Bui Van Phuong!

Xin cho em mao muoi goi nhu vay boi chung ta den voi nhau bang the gioi ao vi vay moi thu deu co the duoc tien doan. Chu de nay co ve rat ‘’xom’’ vi co nhung tranh luan rat nay lua giua hai bac. Mac du cung da mao muoi co doi loi o chu de: ‘’Vi pham chong vi pham, bien ban chong bien ban’’ roi nhung cung xin phep co them vai dong voi hai luat gia va cac ban doc:- Cau chuyen thieu 1 trong 4 loai giay to khi tham gia giao thong em da de cap va co quan diem: do la pham luat.- Cau chuyen dung bien ban vi pham (co ghi tam giu giay to) thay the cho loai giay to bi thieu: quan diem cua em do la moi quan he : Sai – Sai; - Cach thuc tam giu xem ra chi la mot cach de dam bao viec thuc hien trach nhiem doi voi vi pham.- De phap luat di vao doi song thi day chuyen: Luat > Nghi dinh > Thong tu la mot lien he ma bat ky mot can bo cong chuc nao cung phai nam duoc. THeo do cai nao phai theo cai nao dieu do em nghi khong can phai ban o day.- Cau hoi: Thong tu 27 co sai hay khong? Nhan buoi chieu ranh roi em co nghien cuu them ve thong tu 27 nay em xin trich nguyen van noi dung va duong dan cua thong tin ma em nam duoc de hai Luat gia cung toan the nhung ai quan tam cung tham khao. Bai viet cua tac gia: Phan Anh Cuong tren bao Phap luat Viet Nam ngay 01/9/2011. Va day la duong dan: http://phapluatvn.vn/phapdinh/201109/Tranh-cai-quanh-thong-tu-272009TT-BCa-2057792/Tranh cai quanh thong tu 27/2009/TT-BCACap nhat 01/09/2011 06:56 (GMT+7)Ngay 6/5/2009, Bo Cong an ban hanh Thong tu 27/2009/TT-BCA quy dinh ve tuan tra, kiem soat cua luc luong CSGT duong bo. Voi viec trien khai thuc hien Thong tu moi, nguoi dan ky vong trat tu an toan giao thong se duoc lap lai. Vay nhung, qua hon 2 nam thi hanh khong it phuc tap nay sinh ma mot trong nhung nguyen nhan theo nhieu luat gia xuat phat tu nhung quy dinh chua ro cua Thong tu tren.. Anh minh hoa Van ban nhieu cach hieuLien quan den vu mot nu sinh bi cong an hoa trang de bat nguoi di xe may khong doi mu bao hiem no sung ban vao dui, mot lanh dao Cong an dia phuong nay khi tra loi bao chi cau hoi: “Quy dinh nao cho phep CSGT hoa trang duoc truy duoi, ra lenh dung phuong tien dang tham gia giao thong?”, da cho biet do la Thong tu 27/2009/TT-BCA ngay 6/5/2009 cua Bo Cong an.Tim hieu duoc biet, tu thang 4/2010, Phong CSGT Cong an TP Ha Noi da trien khai quy dinh nay tai ban “Ke hoach tang cuong xu ly vi pham khong doi mu bao hiem tren dia ban”. Theo do, moi Doi CSGT thanh lap mot to manh gom 20 chien sy, chia thanh 4 nhom, moi nhom 5 nguoi gom 2 nguoi hoa trang (mac thuong phuc). Luc luong CSGT hoa trang mang theo the Tuan tra giao thong, bang deo tay co chu CSGT va the uy nhiem cua Truong Phong CSGT. Khi tuan tra co dong bang moto, luc luong hoa trang di truoc, lam nhiem vu phat hien va dung phuong tien vi pham, xuat trinh the uy nhiem, dong thoi giai thich cho nguoi vi pham biet, thong bao bang bo dam cho CSGT trong to cong tac di sau phoi hop xu ly.Truoc do, ngay tu khi ban hanh Thong tu 27/2009, phat bieu tren mot to bao, Thieu tuong Do Dinh Nghi (khi do la Cuc truong Cuc CSGT duong bo - duong sat, nay la Pho Tong cuc truong Tong Cuc Canh sat Quan ly Hanh chinh ve trat tu an toan xa hoi- Bo Cong an), khang dinh: “Luc luong hoa trang chi co nhiem vu phat hien vi pham va thong bao cho luc luong cong khai mac trang phuc CSGT ra hieu lenh dung phuong tien kiem tra, xu ly.”Truoc ban khoan viec Thong tu nay co the bi ke xau loi dung, tren mot to bao mang ngay 5/6/2009, Thuong ta Nguyen Ngoc Tuan (Cuc CSGT DB-DS) giai thich: “Canh sat chi duoc hoa trang trong truong hop khi can bi mat su dung cac phuong tien ky thuat nghiep vu: camera, sung ban toc do... de xu ly vi pham giao thong. Hon nua, luc luong hoa trang khong duoc phep dung phuong tien, kiem tra giay to, lap bien ban vi pham; chi co nhiem vu phat hien thong bao cho luc luong cong khai ngan chan, xu ly nen khong the loi dung. Can bo, chien si hoa trang ma bi phat hien tuc la vi pham ky luat va khong hoan thanh nhiem vu.”Thong tu 27/2009 la van ban mat?Thong tu 27/2009 la loai van ban nam trong he thong van ban quy pham phap luat. Do vay, no phai duoc soan thao, ban hanh theo dung trinh tu, thu tuc duoc quy dinh trong Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat (Luat BHVBQPPL) ngay 3/6/2008.Mot trong nhung nguyen tac xay dung, ban hanh van ban QPPL quy dinh tai Dieu 3 Luat BHVBQPPL la: “Bao dam tinh cong khai trong qua trinh xay dung, ban hanh van ban quy pham phap luat tru truong hop van ban quy pham phap luat co noi dung thuoc bi mat nha nuoc; bao dam tinh minh bach trong cac quy dinh cua van ban quy pham phap luat”.Dieu 78 Luat BHVBQPPL quy dinh: “Van ban quy pham phap luat phai duoc dang Cong bao; van ban quy pham phap luat khong dang Cong bao thi khong co hieu luc thi hanh, tru truong hop van ban co noi dung thuoc bi mat nha nuoc va cac truong hop quy dinh tai doan 2 khoan 1 Dieu nay” (Doan 2 Khoan 1 Dieu nay noi ve van ban ban hanh trong tinh trang khan cap, dap ung yeu cau phong chong thien tai, dich benh). The nhung, trong Cong bao Nuoc CHXHCN Viet Nam tai trang Chinhphu.vn khong co Thong tu 27/2009.Dieu 84 Luat BHVBQPPL con quy dinh: “Van ban quy pham phap luat phai duoc dang tai toan van tren Trang thong tin dien tu cua co quan ban hanh van ban cham nhat la hai ngay, ke tu ngay cong bo hoac ky ban hanh va phai dua tin tren phuong tien thong tin dai chung, tru van ban co noi dung thuoc bi mat nha nuoc.”Nhung khi vao trang Van ban QPPL, Cong Thong tin dien tu Bo Cong an tai dia chi mps.gov.vn cung khong co Thong tu 27/2009. Co gang tim van ban nay tren nhung website chinh thong cua co quan nha nuoc va sau thoi gian dai chung toi moi thay van ban nay tren website cua Cong an tinh Binh Thuan tai dia chi conganbinhthuan.gov.vn. The nhung, tai dia chi nay van ban tren day thieu han mot doan dai tu cuoi Diem 1 den dau Diem 4 cua Muc V ve “Noi dung tuan tra, kiem soat”. That la la nhieu website cua cac cong ty luat, nhu trang Luat gia Pham o dia chi luatgiapham.com khi in Thong tu 27/2009 cung bi thieu doan nhu o trang conganbinhthuan.gov.vn?Khong chi nguoi dan, ma gioi luat gia cung khong it lan len tieng ve su khong minh bach cua Thong tu 27/2009. Tra loi bao chi Luat su Phan Trung Hoai- Doan LS TP Ho Chi Minh, kien nghi: “Can xem lai quy dinh trong Thong tu 27 noi tren, vi no khong chi giam thieu tinh minh bach, cong khai trong hoat dong cua luc luong cong an, ma con that kho cho nguoi dan trong viec giam sat hay chi it la nhan biet duoc khi CSGT da duoc “hoa trang”...”Con Luat su Tran Thi Thuy Hang (Cty Luat Dai Viet- Ha Noi) trao doi voi chi sau khi vien dan nhung quy dinh cua Thong tu 27/2009, da ket luan: “Nhu vay, chi luc luong CSGT cong khai moi duoc dung xe, xu ly vi pham theo cac quy dinh chung toi da neu”. Tren co so do, LS Hang tu van cho ban doc: “Khi ban thay nguoi mac thuong phuc yeu cau dung xe thi ve nguyen tac ban khong buoc phai thuc hien nghia cac nghia vu dung xe nhu truong hop nguoi dieu khien phuong tien giao thong phai tuan thu hieu lenh cua canh sat giao thong binh thuong theo quy dinh cua phap luat”. Va cung trong bai viet noi tren, LS Hang dua ra nhan xet ve Thong tu 27/2009/TT-BCA: “Thong tu khong duoc quy dinh cu the, ro rang nen khi thuc hien nhieu truong hop da hieu sai va ap dung khong dung tinh than quy dinh dan den truong hop canh sat giao thong hoa trang vuot qua quyen han cua minh, gay nhung bat binh khong dang co trong thuc tien ap dung phap luat.”Sau hon 2 nam thi hanh, thiet nghi Bo Cong an can tiep thu y kien nhan dan, som co nghien cuu toan dien ve qua trinh thuc tien ap dung Thong tu 27/2009 de dua ra nhung quy dinh phu hop.Chuc Ban bien tap, hai Luat gia cung cac can bo duong loi cuoi tuan vui ve!

@ Ban Thanh Tuan

Ban Thanh Tuan than men! Toi phat hien them mot dieu, ban la nguoi hieu thang. Lap luan cua ban yeu the. Va ban co gang " noi cho nguoi khac nghe ", khong phai la lang nghe nguoi khac noi. Khi ban dan chung, ban co tinh dan chung co mot cau de nham muc dich cung co lap luan sai cua ban. Toi nghi ban la nguoi hieu toi muon noi gi, nhung ban lai co tinh to ve khong hieu va lam lac huong du luan. Toi xin trich dang day du noi dung ban co tinh dan chung mot cau nhu sau :3/ TT 27 C11 khong qui dinh trai voi Luat phap, Luat GTDB. Thong tu khong quy dinh dieu nao cho phep bien ban xu phat hanh chinh ve loi vi pham giao thong co the thay the giay phep lai xe.

Vi vay, nguoi dieu khien phuong tien dem " bien ban xu ly vi pham " de chung minh minh co giay phep lai xe thi co the hieu duoc, nhung co duoc lai xe khi bi tam giu giay phep lai xe lai la chuyen khac. Va theo Luat, duong nhien khong duoc. Neu co duoc, chang qua la su cham truoc cua CS. Neu noi den sai, dung thi CS cho phep nguoi vi pham duoc tiep tuc dieu khien phuong tien luu thong la sai. Chu, TT 27 khong sai. Chi khi loi vi pham chua den muc phai " tuoc giay phep lai xe ", tuc la tam giu de dam bao thi hanh muc phat, thi nguoi vi pham co the dieu khien phuong tien ve noi cat giu, va sau do chi duoc phep dieu khien phuong tien khi duoc tra lai giay phep lai xe, giay to khac lien quan.

Cam on ban da cung tranh luan Bui Van Phuong

@ Bui Van Phuong - De ket thuc tranh luan !

Chao ban Phuong,

Toi von khong nghi la chung ta can phai di xa den the, nhung vi ban co ve chua thoa man, toi se tra loi ban lan cuoi cung, nhu sau:

Truoc het, neu toi la nguoi quan trong hoa van de va ruom ra, thi dieu do khong lien quan gi den noi dung va muc dich cua chu de nay. Khi ban thay tinh cach toi “xau” nhu vay, ban ghet, thi ban chi viec dung doc bai cua toi. Ve viec ban cho rang toi la nguoi “khong may thien cam voi phap luat” thi ban lai cang suy dien va danh gia nguoi khac mot cach khong chinh danh, ta quen goi la “chup mu”.

Phap luat ton tai theo y chi chu quan cua da so trong xa hoi. Mot vai ca nhan nao do, du thien cam hay khong thien cam thi cung van co nghia vu chap hanh, va co quyen phe phan dong gop de xay dung phap luat.

Toi thay ban dang mat binh tinh. Mac du vay, bat ke nghe nghiep, cap bac cua ban the nao, hay binh tinh lai de suy xet nhung dieu ma toi sap trinh bay duoi day:

1. Dung nhu ban noi Thong tu 27 khong huong dan thi hanh Nghi dinh 34. Bo Cong an va Chinh phu thi cung deu cua dan, do dan va vi dan, phai khong nao? Thong tu va Nghi dinh du dieu chinh cac quan he phap luat o linh vuc nao, thi cung vi chu nghia xa hoi, vi hanh phuc cua nhan dan. Tuy nhien, theo thien y, de cho chu nghia xa hoi phat huy het tinh uu viet cua no, de cho dan ngay cang am no, hanh phuc hon, Luat ban hanh Van ban quy pham phap luat cua Viet Nam “bao” rang Thong tu thi phai co cap do hieu luc Phap luat thap hon Nghi dinh (ta cu goi la “con” va “me” de vi von, so sanh, cho de hieu, thi cung chua chet… ong “tay” nao), tuc la Thong tu khong huong dan Nghi dinh thi thoi, nhung dung co trai ! Ban co dong y khong?

The, tai sao lai phai co thu bac ve cap do hieu luc trong he thong van ban? Co phai la de tranh hien tuong “tom cang, thien nga va ca mang” (ba con cung keo co xe theo “thien chi va hieu biet” rieng cua minh, ket qua la co xe di… cha giong ai; dan gian ta quen goi la “Ong noi ga, ba noi vit” day), phai khong ban ? Den day, co le ban da nhan ra la ban tuy doc ma van chua hieu y toi. Trong bai truoc, toi muon cung ban suy ngam ve “Hau qua cua viec tam giu bang lai xe”, tuc la toi muon ban phai tra loi khang dinh: “sau khi bi tam giu bang, “nguoi co bang” co duoc quyen lai xe nua khong ?

2. Thong tu 27 cho phep luc luong CSGT tam giu giay to lien quan den loi vi pham giao thong cua nguoi dieu khien phuong tien. Ban dung tu “CSGT duoc phep”, toi thi bao TT 27 “bat den xanh”, co gi sai ? Den “Xanh” o trong linh vuc giao thong duong bo la loai “mau den” cho phep nguoi va phuong tien o cung phia voi no duoc di qua giao lo mot cach hop phap. Vay, neu no vi von la Thong tu 27 “bat den xanh” de luc luong SCGT lam viec gi do, thi chang phai la luc luong CSGT se duoc lam dieu do mot cach hop phap sao ?

3. Ban khang dinh Thong tu 27 khong cho phep dung Bien ban thay Bang lai. Toi cung thay the. Tuy nhien, trong bai vua roi cua ban, ban lai cho rang “nguoi dieu khien phuong tien dem Bien ban xu ly vi pham de chung minh minh co giay phep lai xe thi co the hieu duoc”. Ban hieu the thi toi man phep ket luan la ban cung dong tinh voi cach chung minh viec “co bang lai” theo kieu do. Hieu the lai sai, vi Luat va Nghi dinh chi cong nhan mot nguoi la “Co bang lai” khi, va chi khi, anh/chi ta xuat trinh chinh cai Bang lai do ra co ma ?!

4. Neu ban khang dinh khi da bi “tam giu Bang” thi duong nhien khong duoc tiep tuc lai xe (du la lai ve nha ?!), va anh CSGT nao cho “duong su” lai xe ve nha la sai ! O hay, the ra khi bi tam giu bang lai, thi cung nghia la xe danh phai de ngoai duong (ke ca khi xe dang o rat xa “nha” cua no?) den khi nop phat xong a? Hay chung ta lai co the suy dien rang chiec xe toi nghiep lai phai bi “bat ve don”, dong nghia voi viec khi nguoi lai vi pham Luat GT, thi Quyen so huu va Quyen su dung xe cung “tam thoi bi tuoc” ? Ban co bao gio tu hoi chinh minh ve hau qua phap ly cua viec “tam giu” bang lai ma chu xe, tai xe khong duoc “so” vao (lai) xe nua khong ? Theo ban, Thong tu 27 nen giai quyet hau qua phap ly cua viec “tam giu” bang lai nhu the nao cho phu hop voi Luat va Nghi dinh?

5. Ve cong dung va hieu luc phap luat cua Bien ban va Quyet dinh xu phat, trong bai cua minh, ban da “day” rang: “Neu loi co muc phat cao, tang nang, xu phat bo sung, cac bien phap khac phuc hau qua ...moi can toi su kiem tra lai va phe chuan cua cap chi huy. Cap chi huy la nguoi " phe chuan " quyet dinh xu phat mang tinh Phap ly bat buoc nguoi vi pham phai thuc hien, chu khong phai la nguoi quyet dinh viec dung hay sai”.

Y kien nay cua ban lam toi hieu la ban chua bao gio bi CSGT “thoi” (ban quan lieu nha !), vi ban chang hieu quai gi ve trinh tu, thu tuc cua cai viec lap Bien ban vi pham va ra Quyet dinh xu phat (toi thi biet, vi toi bi phat….ty lan !). Theo ban, nguoi ta chi can cai ong chi huy khi “toi” nang thoi, con khi “toi” nhe, thi chung ta noi chung la khong can toi cac vi chi huy do ?! Neu vay, CSGT duoc quyen “tu xu” cac loi nhe ngay tai hien truong, thu tien phat “thay” luon vao cop xe, roi dua Bien lai thu tien phat cho “duong su” la xong, ha ? Bay nao, chuyen do chi co tu hoi toi di xe dap vuot den do trong nhung nam 80 thoi, ban oi.

6. Ve Quyet dinh xu phat, ban bao la ong chi huy than men cua chung ta chi phai lam “nhon” cai viec “phe chuan” ! Vay chang phai la khi ong ay chua “phe chuan” thi chang co cai Quyet dinh nao rang buoc “nguoi vi pham” ca, dung khong nao? Neu khong thi tai sao lai can phai “phe chuan” chu? The, khi mot to giay ghi chu to “Quyet dinh” ma chua duoc ky (phe chuan), thi co phai la no van chi la … mot to giay co chu “Quyet dinh”, khong hon, hay khong ? Ma khi Quyet dinh chua co hieu luc, thi nguoi ta chua phai thi hanh nhung noi dung hay ho (bao gom: co vi pham hay khong, vi pham thuoc loai nao; co tuoc bang hay khong, tuoc bao lau…). Phai khong nao ? The, neu chua biet nhung noi dung trong Quyet dinh, thi co phai “nguoi bi lap Bien ban” van chi duoc lam “ke bi tinh nghi” thoi, phai khong ? The, tai sao khi con chua bi coi la co “toi” ma “nguoi bi lap bien ban” lai bi “tuoc” (hay “Muon ma khong can chu bang dong y”) cai quyen lai xe ?

7. O phan cuoi bai, ban “day” rang: “Trong mot Quoc gia, Hien Phap phai duoc thuong ton; bo Luat; Luat duoc chia ra nhieu linh vuc; nghi dinh cua CP nham cu the hoa, chi tiet de dua Luat vao doi song; thong tu, cac van ban duoi Luat cua cac Bo, nganh la huong dan thi hanh Luat, nghi dinh...”. Toi nghe “thung” roi: Hien phap la cao nhat (o trong nha thi la “cu”), roi toi Luat (ong), va Nghi dinh (me) roi toi “con”, “chau”…, deu phai thuong yeu nhau, kinh tren nhuong duoi. Con, chau thi khong duoc “cai” cha me, ong baa…(nha thi phai co noc !). Xin loi ban, toi la cu phai ro rang ra nhu the, de biet cai nao “to” va “manh” hon cai nao, va toi cho rang cach phan loai nhu the la de cho de hieu, de tham, chang bat kinh teo nao. Ban dung "doi" cai mu nao cho toi nua nhe !

Tom lai: Dung la hau chuyen nguoi gioi Luat co khac ! Hom nay, nho co ban ma toi moi duoc biet nhung dieu so dang ma vo cung can thiet ve Luat nhu the ! Nay, noi that di: Hoc Luat co kho khong, ban? Toi bat dau thich Luat roi day !

Toi coi phan tra loi nay la doan ket cho viec trao doi quan diem giua chung ta.

Kinh chao tran trong,
Nguyen Thanh Tuan

Su nham lan cua ban Nguyen Thanh Tuan

Chao ban Nguyen Thanh Tuan.Toi chua biet ban lam trong linh vuc gi. Qua cach nhin nhan cua ban, thay ban la nguoi hay quan trong hoa van de, ruom ra va khong may thien cam voi he thong Luat phap.Comment nay, toi chi ra mot so van de ma cho rang ban hieu sai hoac co tinh hieu sai.1/ Thong tu 27/2009/TT-BCA ( goi tat TT27 C11 ) dung voi ten goi cua no quy dinh nhiem vu, quyen han, hinh thuc, noi dung kiem tra kiem soat cua CSGT duong bo, la kim chi nam cho luc luong CSGT thi hanh cong vu theo dung dieu lenh, noi qui cua nganh. No khong phai la van ban duoi luat huong dan thi hanh Nghi dinh 34/2010/ND-CP cua Chinh phu. Day la diem nham lan cot loi khi ban dem ra so sanh. Chinh vi vay, xuyen suot trong qua trinh tranh luan ban bi nham lan. Nham lan la kien thuc tai hai nhat. 2/ Thong tu 27 C11 khong " bat den xanh " de CSGT tam giu giay to. Ma CSGT duoc phep giu giay to lien quan den loi vi pham giao thong cua nguoi dieu khien phuong tien theo dung qui dinh cua Phap luat.3/ TT 27 C11 khong qui dinh trai voi Luat phap, Luat GTDB. Thong tu khong quy dinh dieu nao cho phep bien ban xu phat hanh chinh ve loi vi pham giao thong co the thay the giay phep lai xe. Vi vay, nguoi dieu khien phuong tien dem " bien ban xu ly vi pham " de chung minh minh co giay phep lai xe thi co the hieu duoc, nhung co duoc lai xe khi bi tam giu giay phep lai xe lai la chuyen khac. Va theo Luat, duong nhien khong duoc. Neu co duoc, chang qua la su cham truoc cua CS. Neu noi den sai, dung thi CS cho phep nguoi vi pham duoc tiep tuc dieu khien phuong tien luu thong la sai. Chu, TT 27 khong sai. Chi khi loi vi pham chua den muc phai " tuoc giay phep lai xe ", tuc la tam giu de dam bao thi hanh muc phat, thi nguoi vi pham co the dieu khien phuong tien ve noi cat giu, va sau do chi duoc phep dieu khien phuong tien khi duoc tra lai giay phep lai xe, giay to khac lien quan. 4/ Nguyen tac xu phat loi vi pham hanh chinh theo dieu 3 cua Phap lenh xu phat hanh chinh. Khi bi lap bien ban ve hanh vi vi pham, nguoi co loi ky nhan vao bien ban hoac khong ky nhan ma co it nhat hai nguoi lam chung thi ngay tai thoi diem do da chung minh duoc loi vi pham. Day khong phai la hinh thuc khieu nai, to cao ma phai ra Toa va phan quyet cua Toa moi xac dinh loi cua nguoi vi pham. CSGT tuan tra hoac tai chot khi phat hien loi vi pham " phai lap bien ban vi pham hanh chinh ". Neu loi co muc phat cao, tang nang, xu phat bo sung, cac bien phap khac phuc hau qua ...moi can toi su kiem tra lai va phe chuan cua cap chi huy. Cap chi huy la nguoi " phe chuan " quyet dinh xu phat mang tinh Phap ly bat buoc nguoi vi pham phai thuc hien, chu khong phai la nguoi quyet dinh viec dung hay sai. Dung hay sai da the hien tai bien ban xu ly vi pham, muc phat se la bao nhieu tien, hinh phat bo sung la gi...da duoc CSGT thong bao cho nguoi vi pham roi. 5/ Trong mot Quoc gia, Hien Phap phai duoc thuong ton; bo Luat; Luat duoc chia ra nhieu linh vuc; nghi dinh cua CP nham cu the hoa, chi tiet de dua Luat vao doi song; thong tu, cac van ban duoi Luat cua cac Bo, nganh la huong dan thi hanh Luat, nghi dinh... Viec ban so sanh ong, chau, me, con...voi cac van ban phap luat khong duoc nghiem tuc, co tinh rac roi van de de be ngheo su dong gop chan thanh cua nhung nguoi khac.Toi vua trinh bay voi ban 5 y nhu vay. Mong rang, qua day ban hieu duoc ro van de hon. Tran trong.Bui Van Phuong

Giai dap thac mac cua ban Nguyen Thanh Tuan

Chao ban Nguyen Thanh Tuan. Toi chua biet ban lam trong linh vuc gi. Qua cach nhin nhan cua ban, toi thay ban la nguoi hay quan trong hoa van de, ruom ra va khong may thien cam voi he thong Luat phap. Comment nay, toi chi ra mot so van de ma cho rang ban hieu sai hoac co tinh hieu sai.

1/Thong tu 27/2009/TT-BCA ( goi tat TT 27 C11) khong " bat den xanh " de CSGT tam giu giay to. Ma CSGT duoc phep giu giay to lien quan den loi vi pham giao thong cua nguoi dieu khien phuong tien theo dung qui dinh cua Phap luat.

2/ TT 27 C11 khong qui dinh trai voi Luat phap, Luat GTDB. Thong tu khong quy dinh dieu nao cho phep bien ban xu phat hanh chinh ve loi vi pham giao thong co the thay the giay phep lai xe.

Vi vay, nguoi dieu khien phuong tien dem " bien ban xu ly vi pham " de chung minh minh co giay phep lai xe thi co the hieu duoc, nhung co duoc lai xe khi bi tam giu giay phep lai xe lai la chuyen khac. Va theo Luat, duong nhien khong duoc. Neu co duoc, chang qua la su cham truoc cua CS. Neu noi den sai, dung thi CS cho phep nguoi vi pham duoc tiep tuc luu thong la sai. Chu, TT 27 khong sai. Chi khi loi vi pham chua den muc phai " tuoc giay phep lai xe " thi nguoi vi pham co the dieu khien phuong tien ve noi cat giu, va chi duoc phep dieu khien phuong tien khi duoc tra lai giay phep lai xe, giay to khac lien quan.

3/ Nguyen tac xu phat loi vi pham hanh chinh theo dieu 3 cua Phap lenh xu phat hanh chinh. Khi bi lap bien ban ve hanh vi vi pham, nguoi co loi ky nhan hoac khong ky nhan ma co it nhat hai nguoi lam chung thi ngay tai thoi diem do da chung minh duoc loi vi pham. Day khong phai la hinh thuc khieu nai, to cao ma phai ra Toa va phan quyet cua Toa moi xac dinh loi cua nguoi vi pham. CSGT tuan tra hoac tai chot khi phat hien loi vi pham " phai lap bien ban vi pham hanh chinh ". Neu loi co muc phat cao, tang nang, xu phat bo xung, cac bien phap khac phuc hau qua ...moi can toi su kiem tra lai va phe chuan cua cap chi huy. Cap chi huy la nguoi " phe chuan ", chu khong phai la nguoi quyet dinh dung hay sai. Ma dung hay sai da the hien tai bien ban, muc phat se la bao nhieu tien, hinh phat bo sung la gi...da duoc CSGT thong bao cho nguoi vi pham roi. Toi vua trinh bay voi ban 3 y nhu vay. Mong rang, qua day ban hieu duoc ro van de hon. Tran trong.

@ Bui Van Phuong

Chao ban Phuong,

Rat cam on ban co bai tranh luan. Toi xin phep co vai y kien ve bai cua ban nhu sau:

1. Theo toi hieu, ban dai the muon noi rang: Thong tu 27/2009/TT-BCA da “bat den xanh” (chi) de CSGT duoc tam giu giay to (trong do co Giay phep lai xe) cua “duong su”, de lam tin, nham bao dam rang nguoi vi pham se phai den nhan Quyet dinh xu phat, neu co; va nop phat, neu bi phat. Neu toi hieu sai y ban o cho nao thi ban sua cho toi nhe ! Mac du van dong y voi ban la can phai co cach nao day de bao dam la nguoi vi pham phai chiu phat, toi van chua dong y voi ban, o cho: Thong tu 27 chua de cap den hau qua cua viec “tam giu” Bang lai xe, “no” van con lap lo ve viec sau do thi “kho chu khong Bang” co duoc lai xe tiep hay khong ? Nhu vay, se co mot khoang trong nguy hiem cho nguoi lai xe, tham chi ngay ca khi anh/chi ta lai xe (khong Bang) ve nha.

Ban nghi sao ve viec nay ? Tren thuc te, neu mot nguoi da bi “tuoc tam” Bang mot lan, ma lai vo tinh bi lap “Bien ban…” lan hai ngay sau do, thi ho thuong khong bi “xu” ve toi lai xe khong bang (neu ho xuat trinh “Bien ban…”), ma chi ve “toi” moi pham them ma thoi. Hiem khi co ai bi “xu” ve “toi” lai xe khong co bang, mot khi ho da xuat trinh “Bien ban…”, trong do co ghi “Bang bi tam giu”. Nhu vay, chang phai “Bien ban…” trong nhung truong hop nhu vay da thay the (xuat sac) cho Bang lai xe sao ? Mot khi da thay the duoc Bang, chang phai “Bien ban…” cung co cong dung nhu Bang, va do vay, cung co the duoc coi la mot loai…Bang, hay sao ? Dieu nay ro rang la trai voi Luat va Nghi dinh 134. Ai cho phep dieu nay? Van ban nao?

2. Ban khang dinh rang: “…da bi tam giu bang lai dong nghia CAM nguoi lai xe dieu khien phuong tien tham gia giao thong cho den khi duoc tra lai bang lai theo quyet dinh cua cap co tham quyen”. Toi khong the dong y voi ban. Do la vi Bien ban moi chi ghi nhan mot su viec, chang han mot chiec o to vuot den do, co dau hieu vi pham Luat (“no” se khong pham Luat, neu”no” la mot chiec cuu hoa hay cuu thuong). Nguoi CSGT truc tiep lap Bien ban chi co trach nhiem ghi nhan hanh vi va su viec, khong co quyen ket luan “duong su” da pham loi gi, va hinh thuc xu phat ra sao, ma chi co nguoi nao co quyen ra “Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh…” moi co quyen quyet dinh nhung viec do.

Nhu vay, khi chi moi “duoc” cam to Bien ban, “duong su” chua bi coi la da bi xu phat, khi do chua ai biet hinh thuc xu phat, va vi vay “duong su” khong the bi Tuoc Giay phep lai xe (dong nghia voi tuoc quyen lai xe) duoi bat ky hinh thuc nao. Ban co dong y voi toi khong? The, vay sao ban lai bao “Bi tam giu bang lai, thi bi CAM lai xe ? Chang le chung ta phai phan biet hai truong hop “bi cam lai xe khi khong co (bi tuoc) bang lai” voi “Bi cam lai xe khi bi TAM GIU bang lai” hay sao ha ban? Neu hau qua cua viec bi “tam giu” Bang lai xe cung la bi “tam giu quyen lai xe” dan toi “bi cam lai xe”, het nhu khi bi “tuoc bang”, hay “khong mang, hoac khong co bang”, thi chang hoa ra “tam giu” cung chinh la “tuoc” mot cach tuy tien, duoi ngon tu hoa my ma thoi. Ban co y kien khac khong ?

3. Ve diem thu ba trong bai cua ban, toi dong y…50% ! Dung la “chu be” Thong tu chua bi “nguoi lon” “toet” coi, nhung dieu do khong co nghia la moi viec chu ay dang lam o “san choi” deu on ca. Noi cach khac, moi viec co the coi nhu van on voi “chu ay”, cho den khi co do mach “me” hay mach “ong” cua “chu” rang “chu” da va dang lam dieu gi do sai, va neu ho “mach” dung, de “me” va/hoac “ong” lay “cai roi” ra… Nhu vay, phai co ai do lam cai viec “mach” cao quy do chu ? Chang phai cuoc trao doi quan diem giua toi va ban o day dang “mach” voi nhung ai co tham quyen ve mot dau hieu lam quyen, tuy tien cua ai do hay sao ?

C h e e r s,
Nguyen Thanh Tuan

Ban Tuan hieu sai

Thong tu 27/2009/TT-BCA nham quy dinh nhiem vu, quyen han, quy trinh cong tac cua CSGT. Thong tu nay khong nguoc lai voi Luat GTDB , nghi dinh 34 cua Chinh phu. Thong tu 27 cung chi ro CSGT duoc tam giu cac giay to lien quan ( trong do co giay phep lai xe ) de dam bao cho viec chap hanh quyet dinh xu phat loi vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong. Thong tu nay cung khong co dieu khoan nao cho phep "" bien ban xu ly loi vi pham giao thong va tam giu giay phep lai xe" co the thay the giay phep lai xe ( bang lai ) khi luu thong.

Do vay da bi tam giu bang lai dong nghia cam nguoi lai xe dieu khien phuong tien tham gia giao thong cho den khi duoc tra lai bang lai theo quyet dinh cua cap co tham quyen. Viec ban Nguyen Thanh Tuan de cap toi viec : Nghi dinh thi bao: "Xu phat may tay "Khong Mang Bang Lai Xe", Thong tu thi bao "Cu thu bang, su dung Bien ban vi pham ma thay Bang lai xe" la khong dung, ban hoan toan hieu sai. Chung ta da tung thay cac thong tu, van ban duoi luat huong dan thi hanh luat doi khi trai voi Luat hoac Hien phap.

Dieu do la thuc te, chung ta dang ra soat lai. Tuy nhien, neu Bo tu phap, UBTV Quoc Hoi chua " tuyt coi " thi thong tu hoac van ban huong dan do van duoc thuc thi. Trong truong hop cu the la thong tu 27/2009/TT-BCA thi khong trai voi Luat GTDB va Nghi dinh 34/2010 cua Chinh Phu ban Tuan a.

Vuot tham quyen cua em

@ bac Tuan! Van de nay vuot qua tham quyen cua em roi bac a.

@ Phuc Tam-Thong tu quy dinh nguoc voi Nghi dinh va Luat?

Chao bac Phuc Tam,

Cam on bac ve viec cung cap Thong tu 27/2009/TT-BCA nhe !

Den day thi lai loi ra chuyen: Thong tu (Chau) quy dinh nguoc voi Nghi dinh 134 (Me) va Luat GTDB (ong).

Nghi dinh thi bao: "Xu phat may tay "Khong Mang Bang Lai Xe", Thong tu thi bao "Cu thu bang, su dung Bien ban vi pham ma thay Bang lai xe".

Phai vay khong ?

C h e e r s,
Nguyen Thanh Tuan

@ Cac bac

Toi thay moi nguoi dao nay co ve quan tam dac biet toi cac dong chi CSGT. Cung phai thoi CAND noi chung va CSGT noi rieng tu nhan dan ma ra, vi nhan dan ma phuc vu, nen chiu su giam sat cua quan chung nhan dan de hoan thanh tot hon nhiem vu cua minh ma Dang va Nhan Dan giao pho. De moi nguoi dan hieu ro qui trinh cong tac cua CSGT toi de nghi moi nguoi nen xem qua thong tu so 27/2009/TT-BCA ( C11) ngay 6/5/2009, ve viec quy dinh nhiem vu, quyen han, hinh thuc, noi dung tuan tra, kiem soat cua CSGT duong bo. Cac bac cung nen in thong tu nay cung nghi dinh 34 de o tren xe, tien cho viec giam sat viec xu ly loi phi pham cua cac dong chi cong an.

Voi chu de cua bai nay toi xin trich dang dieu 5 muc c va d cua thong tu nay de cac bac do cai nhau. 5. Xu ly vi pham c) Truong hop xu phat theo thu tuc don gian Khi xu phat theo thu tuc don gian, can bo chien si tuan tra kiem soat quyet dinh xu phat tai cho theo qui dinh cua phap luat; neu nguoi bi xu phat chua thuc hien ngay duoc quyet dinh xu phat thi tam giu giay to lien quan de dam bao cho viec chap hanh quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh ( ghi ro viec tam giwu giay to vao quyet dinh xu phat ) d) Truong hop vu, viec vi pham hanh chinh co muc phat tien tren 200 000 dong thi phai lap bien ban vi pham hanh chinh, neu thuoc tham quyen xu phat thi ra quyet dinh xu phat, neu khong thuoc quyen xu phat ( hinh thuc xu phat, xu phat bo sung, cac bien phap khac phuc hau qua ) thi phai chuyen vu, viec vi pham den nguoi co tham quyen de xu phat.

Vi pham chong vi pham, bien ban chong bien ban!

Cau chuyen vi pham trong linh vuc an toan giao thong (thong thuong van goi la vi pham hanh chinh). Hoi 1: Ngay X thang Y nam XXXX, doi tuan tra AB CSGT gom 05 gom 01 doi pho va 04 thanh vien nguoi phat hien xe o to BKS 50K XXXXX do tai xe A vi pham loi re trai ma khong ra tin hieu tai nga ba G thuoc quan Z Tp Y . Tai xe A xuat trinh day du cac giay to can thiet: Dang ky, dang kiem, Bao hiem dan su va Giay phep lai xe hop phap.

Can cu loi vi pham doi pho CSGT da lap bien ban xu phat (theo tinh than Nghi dinh 128/2008 ND-CP ; nghi dinh 34/2010ND-CP) va TAM GIU GPLX cua tai xe A ghi ro lich hen den ngay Y thang Y nam XXXX co mat tai Doi CSGT quan Z de giai quyet. Tai xe A da ky bien ban xac nhan loi vi pham, nop GPLX, nhan bien ban vi pham va tiep tuc hanh trinh.

Hoi 2: Vao hoi xxx gio cung ngay, tren quoc lo B, doi tuan tra CD CSGT thuoc quan V, tp Y gom 05 thanh vien do Pho doi truong H phu trach phat hien xe o to BKS 50K XXXXX do tai xe A dieu khien vuot qua toc do quy dinh 65/50 km/h. Doi da tien hanh dung xe, thong bao loi vi pham va yeu cau tai xe A xuat trinh giay to. Tai xe A xuat trinh: Dang ky xe, Dang kiem, Bao hiem trach nhiem dan su va Bien ban vi pham TAM GIU GPLX do doi tuan tra AB lap. Pho doi truong H da lap bien ban vi pham va tiep tuc tam giu Dang ky xe cua tai xe A va hen den ngay a thang c nam AAAA de giai quyet. Tai xe A ky bien ban vi pham va tiep tuc hanh trinh.

Hoi 3, 4,5,...n. Hom sau, tai xe A tiep tuc vi pham va lai bi lap bien ban vi pham va lai bi giu tiep So Dang Kiem xe. Hom sau nua , hom sau nua,... tai xe A lai tiep tuc vi pham va ‘’Giang oi! het giay to roi thoi anh lam bien ban tam giu bien ban nhe...!!!!’’ Luat da quy dinh cac loai giay to BAT BUOC phai du doi voi phuong tien va nguoi khi tham gia giao thong: Giay Dang ky xe, So dang kiem con hieu luc, Chung nhan Bao hiem trach nhiem dan su con hieu luc va Giay phep lai xe con hieu luc va phu hop voi phuong tien. Viec thieu bat ky mot trong cac loai giay to neu tren coi nhu la mot vi pham. Thong thuong, doi voi moi vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong thi quyet dinh xu phat hanh chinh la quyet dinh cuoi cung theo do se neu ro muc xu phat bang tien la bao nhieu? so ngay tam giu phuong tien? va thoi han tuoc quyen su dung GPLX.

Vi vay, doi CSGT phat hien loi vi pham khong co quyen tam giu cua chu phuong tien bat ky mot loai giay to gi (trong so cac loai giay to can co doi voi nguoi va phuong tien) ma chi duoc phep neu loi vi pham va hen ngay xu ly loi vi pham. O ta, nhu da thanh tien le (ngam hieu, noi suy) o xu ly vi pham do la CSGT lap bien ban duoc quyen giu bat ky mot loai giay to ke tren va nguoi lai coi bien ban vi pham nhu mot GIAY THONG HANH (Giay thong hanh nay doi khi duoc CSGT nuong tay o cac vi pham tiep theo neu co) cho viec tham gia giao thong tiep theo cho du doi ben deu biet do la moi tuong tac SAI – SAI.

Viec tam giu chi de dam bao viec se thuc hien viec vi pham (theo truyen thong nam dao nam dang chuoi). Da co rat nhieu y kien la: gui thong bao vi pham ve gia dinh, co quan nguoi vi pham, xu phat tai cho bang phieu phat, phoi hop voi kho bac ngan hang de xu phat tai cho ...vv. Tuy nhien cach TAM GIU VA TAM DI van duoc coi la toi uu nhat!!!! O cac nuoc phat trien, viec quan ly con nguoi va phuong tien da duoc so hoa vi vay viec xu phat cung so hoa don gian nhu mot so bac da trinh bay.

Nguoc lai, o nuoc ta dang trong qua trinh chuan hoa cac bo luat, nen kinh te con ngheo, ngan sach nha nuoc va cac loai quy phi thu duoc tu dan chu yeu danh cho phat trien ha tang duong xa ..vv nen chua co dieu kien ap dung cac cong nghe hien dai trong viec quan ly va xu phat trong linh vuc giao thong noi rieng va cac linh vuc khac noi chung.

Vi vay viec Bien ban chong Bien ban va Bien ban tam giu duoc coi nhu Giay phep lai xe hay cac loai giay to khac cung co the coi nhu la mot van hoa giao thong. Hy vong ban Nguyen Huu Ngoc Tan da phan giai quyet duoc thac mac. Chuc cac can bo duong loi lai xe an toan, cang it bien ban cang tot va cung huong toi tam nhin den nam 2100 se duoc ha tang giao thong, nop Quy, Phi Giao thong va DUOC PHAT VA NOP PHAT nhu cac nuoc phat trien tren the gioi.

@ Mr. Tan Tai

Chao ban Tan Tai,

Toi doc bai cua ban va thay can trao doi ve mot so diem trong bai viet cua ban, nhu sau:

1. Ban chua tra loi thang vao cau hoi cua chu "thot": Khi bi (tam) giu Giay phep lai xe, thi co duoc lai xe nua khong ? Neu co, thi duoc lai xe di bao lau, bao xa? Quy dinh nao cua phap luat cho phep nhu vay?

2. Neu ban bao la can phan biet viec "Tam giu" khac voi "Tuoc bang lai" (co hoac khong co thoi han), tuc la ban cho rang "tam giu" khong phai la "tuoc" (vi da co cai Bien ban la bang chung cho su khac biet do). Nhu vay cung nghia la ban khang dinh "Bien ban vi pham..." cung la mot loai Giay phep lai xe, vi no co cong dung nhu mot Giay phep lai xe, giup cho nguoi ta co the lai xe ma khong can xuat trinh Giay phep lai xe ? Ban co the vui long cho biet co so phap ly (dieu khoan nao cua phap luat) quy dinh ve viec dung "Bien ban...", thay cho "Giay phep" khong ? Noi cach khac, chung toi nho ban vui long cung cap co so phap ly cho lap luan cua ban, co duoc khong ?

3. Cung trong phan tu van cua ban, ban cho rang “…trong truong hop nay thi CSGT co the giu bat ki mot loai giay to nao do chu khong nhat thiet la GPLX, co the la so kiem dinh hay ca vec xe cung duoc…”. Vay, chang le vi mot loi vi pham luat giao thong duong bo, chang han “Vuot den do trai phep” (do khong phai xe duoc phep vuot den do), thuoc linh vuc vi pham hanh chinh, ma “duong su” lai co the bi “tam tuoc” quyen so huu tai san (“cac – vec”), hay chiec xe lai bi coi la “khong hoan thanh thu tuc dang kiem”? Neu ban van khang dinh CSGT co quyen tam giu hai loai giay to ke tren, thong qua viec “tong” cho kho chu mot cai “Bien ban vi pham..”, thi mot lan nua, ban lai sa vao quan diem rang “Bien ban vi pham…” cung la mot loai Giay chung nhan quyen so huu xe, hoac Giay chung nhan dang kiem cua xe ?! Neu qua nhu vay, moi ban vui long cho chung toi biet dieu khoan nao cua Phap luat quy dinh su “quy doi tuong duong” neu tren ?

Toi dong y voi ban ve su can thiet cua "Bien phap bao dam" cho su co mat cua "duong su" tai co quan CSGT de nhan Quyet dinh xu phat, va nop phat (neu co), nhung dieu do khong co nghia la "Bien phap bao dam do" co the duoc ap dat mot cach tuy tien, khong dua theo quy dinh nao cua Phap luat, lam ton hai den cac quyen va loi ich hop phap cua cong dan.

Trong xa hoi ta ngay nay nhieu khi chung ta van lam mot viec gi do trai luat, khong co co so phap ly, mot cach tuy tien, cua quyen, ma lau ngay van quen nghi lam the la dung. Chung ta van quen voi viec cu lam nhung viec ma ca nhan minh cho la phai, la tien loi cho cong viec cua minh, ma quen di su phien ha ma minh gay cho nguoi khac, cho cong dong.

Mot lan nua, toi thay ban qua la rat co ly khi ban mo dau bai viet cua ban bang cau: “…neu biet chac chan, co co so thi hay phat bieu, Dung tung qua mu nhu the khien anh em dang roi lai cang roi hon…” !

Chung toi cho ban cung cap co so phap ly chac chan cho may luan diem ma ban da neu ra trong bai viet cua ban, nhu toi vua de cap tai cac diem 1,2, va 3 o tren.

C h e e r s ,
Nguyen Thanh Tuan.

@Nguyen Huu Ngoc Tan

Nguyen tac xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo duoc thuc hien theo qui dinh tai dieu 3 cua phap lenh xu ly vi pham hanh chinh ; nghi dinh 128/2008 ND-CP ; nghi dinh 34/2010ND-CP va van ban cua CP cho phep xu phat thi diem voi muc phat tang gap doi doi voi HN. Tp HCM cho loi vi pham giao thong trong khu vuc noi thanh. Ban chu thot khong noi ro bien ban ghi loi gi. Theo loi o dieu 8, muc 2 khoan a; hay muc 4 khoan i cua nghi dinh 34. Neu bi loi o muc 4, khoan i cua dieu 8 va mac loi trong khu vuc noi thanh thi nguoi ky quyet dinh xu phat phai la doi truong CSGT tro len hoac pho truong cong an quan/huyen tro len.

Neu quyet dinh ghi muc phat tien va co hinh phat bo xung la tuoc giay phep lai xe co thoi han thi ban se khong duoc lai xe trong khoang thoi gian bi tuoc do. Ban cam lai trong thoi gian bi tuoc bang nay, neu khong bi cong an hoi thi khong co van de gi. Neu bi kiem tra hoac ban gay tai nan thi tinh tiet pham toi cua ban se tang nang.

Viec bi tuoc giay phep lai xe 60 ngay, dong nghia voi viec ban phai thi lai ca ly thuyet lan thuc hanh de duoc cap lai giay phep lai xe. Ban bi tam giu bang de lam co so cho viec thuc hien nop phat theo giay hen thi ban co the tam thoi luu thong duoc. Khi den hen giai quyet ma co dieu khoan tuoc giay phep lai xe thi luc do, chinh thuc ban khong duoc cam lai cho den khi quyet dinh do het hieu luc. Ve viec tam giu giay to de lam co so cho viec nop phat.

Theo toi giu bang lai kha di hon la giu phuong tien. Neu khong giu lay co so gi dam bao ban se di nop phat. O nuoc ngoai CS chi can kep bien lai vao gat nuoc vi moi chu xe deu co tai khoan duong, dam bao cho viec chap hanh viec xu phat loi vi pham hanh chinh.

Loi nay khong bi giu bang

Anh bi loi nhe: khong xi nhan khi chuyen lan/huong, loi nay khong bi giu giay phep lai xe. Giay phep lai xe cua anh bi giu lam con tin de dam bao anh mang tien len nop phat thoi, nop xong lai lay lai nen anh cu lai ma khong viec gi ca. Nguoi ta co the giu CMT hay cavet xe, luc do anh van giu bang lai.

Can phan biet ro.

Lai mot lan nua minh xin nhac cac anh em rang neu biet chac chan ,co co so thi hay phat bieu,Dung tung qua mu nhu the khien anh em dang roi lai cang roi hon khi phai lai xe suot ngay ma it co thoi gian tim hieu qui dinh phap luat. O day can phan biet ro la tam giu giay phep lai xe de dam bao viec thuc hien nghia vu nop phat do hanh vi vi pham hanh chinh (trong truong hop nay thi CSGT co the giu bat ki mot loai giay to nao do chu khong nhat thiet la GPLX ,co the la so kiem dinh hay ca vec xe cung duoc vi vay khong the xem la lai xe khong mang theo cac loai giay to nhu qui dinh khi minh van mang theo bien ban tam giu do) hay la tuoc GPLX (co thoi han hoac vo thoi han )nhu la mot hinh phat bo sung .Trong truong hop nay thi khong the lai xe ngay sau khi quyet dinh xu phat co hieu luc. Tran trong kinh chao. Moi thong tin chia se ve phap luat giao thong duong bo, vui long lien he qua dia chi email tren hoac so cellphone : 0908.482.882. Rat mong duoc dong hanh cung anh em de chia se va hoc hoi kinh nghiem nhieu hon.

Ban khong duoc phep lai xe tu ngay ke tiep

Theo toi hieu ban chi duoc phep lai xe ve noi cat giu trong ngay hom do, neu ban lai xe tiep nhung ngay sau do la ban vi pham luat: dieu khien xe co gioi khong co bang lai, toi se nang hon, muc dich cua viec tam giu bang lai la de ban co thoi gian hoc lai luat va on dinh ve tam ly...neu van cho phep ban lai xe thi viec phat tam giu bang lai chang co y nghia gi. Neu ban van cu lai xe thi phai het suc than trong khong nen de phat loi sau do (!) keo rat la rac roi. Vai loi chia se cung ban.

Cu Thoai Mai

Ban cu vo tu ma chay, ban dau phai khong co giay phep dau ma lo. giay phat co ghi ro la tam giu giay phep lai xe trong thoi gian nao ma. Yen tam ban nhe

Tham gia

Cac bac tham gia nhieu y kien qua thanh "loang" khong biet ai dung ai sai. Em tom lai the nay:
1. Bac bi tam giu bang dong nghia voi viec bac bi thu bang co thoi han, ma da bi tam giu bi thu thi co nghia la bac dang khong co bang.
2. Viec dieu khien xe thieu mot so giay to (so dang kiem, dang ky xe...) deu bi vi pham ca.
3. Viec bac dieu khien xe khong co bang lai (dang bi tam giu) la sai luat va se bi phat tiep ve loi dieu khien xe khong co giay phep lai xe.
Tuy nhien o Viet Nam minh ngoai viec xu theo Luat con xu theo tinh. Tuc la tuy theo "cam tinh" cua dong chi cong an ma muc phat khac nhau, tham chi co the cho qua ma khong phat, dieu nay tuy thuoc vao thai do cua bac va cai "tinh" cua dong chi cong an. Chuc bac yen tam de xe o nha khi nao nop phat xong lay bang ve ta moi di tiep.

@Ngoc Tan

Dong thoi voi viec nhan cai Phieu dong phat, ke "toi do" cung phai nhan duoc Quyet dinh Xu phat vi pham hanh chinh, trong do co ghi ro nguoi ta co "giu gium" ban (tuoc co thoi han, hay vo thoi han) chiec bang lai xinh xinh hay khong, va trong bao lau, thi moi phai chu. Ban quen noi ro chuyen nay, nen co the lam anh chi em ta bi… roi, khi ho tham gia binh luan theo de tai cua ban.

Xet ve nguyen tac, bang lai xe la mot bang chung ve viec nguoi "chu" cua no duoc phep lai xe tren duong. Do la loai bang chung truc tiep, tuc la ban khong duoc phep lai xe khi khong co bang lai (theo nguoi) de chung minh rang ban duoc phep lai theo quy dinh cua phap luat, mac du ban co ten trong danh sach nguoi duoc cap bang lai o co quan co tham quyen. Cac khoan 4 va 6, Dieu 24 cua Nghi dinh 34/2010 quy dinh viec xu phat loi “Khong co, hoac KHONG MANG THEO, Giay phep lai xe…).

Tren thuc te, sau khi ban (bi cho la da) vi pham Luat Giao thong va moi chi bi lap Bien ban Vi pham hanh chinh, thi ban chua bi coi la "Da vi pham", va duong nhien, khong the bi tuoc Giay phep lai xe duoi bat ky hinh thuc nao. Ngat mot noi chiec “bang lai” nho xinh da phai theo chan anh CSGT ve "don", de bao dam cho su co mat cua ban vao ngay hen trong Bien ban de… nhan Quyet dinh xu phat va nop phat, mat roi. O day, chiec bang lai, vat chung vo tri, da tro thanh “con tin” mot cach tuy tien, vo tham quyen! Do la vi khong ai co quyen tuoc Giay phep lai xe cua ban, ngoai tru nguoi co tham quyen ky Quyet dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong bo.

Trong chung ta co nhieu nguoi van nham lan, khi cho rang khi mot tai xe bi lap Bien ban vi pham, bi giu Giay phep lai xe trong khi cho nhan Quyet dinh xu phat (de biet Hinh thuc xu phat) va nop phat, thi van co the vo tu lai xe ve nha, hoac… di dau thi di, voi cai “Bang lai” mang ten “Bien ban vi pham…”. Dieu do la sai, vi khong co quy dinh nao ve viec Bien ban vi pham co the thay cho Giay phep lai xe. Trong tat ca cac quy dinh cua Luat Giao thong duong bo va Nghi dinh 34 cung khong co dieu, khoan nao “quy doi” Bien ban ngang voi Giay phep, du chi la “Giay phep lai xe ve nha”.

Dung ra, khi co nguoi bi lap Bien ban vi pham (o giai doan nay chua xac dinh loi vi pham va hinh thuc xu phat), thi CSGT khong duoc quyen giu Giay phep lai xe (tuoc quyen lai xe) cua “kho chu” ! Mac du vay, cac vi CSGT cho toi nay van ngang nhien hanh xu voi mot cai quyen ma ho khong co: Tuoc Giay phep lai xe (co thoi han) cua nguoi bi lap Bien ban.

O nhung quoc gia van minh, CSGT thuong khong thu bang lai cua nguoi vi pham, ma ho chi can “dan” bien lai phat vao giua kinh truoc voi can gat nuoc mua cua xe, la chu xe (chu bang lai) cu viec nhong nhong di nop phat, nha nuoc co tien, “ke toi do” bi danh thang vao … bao tu, de …cho chua !

O ta thi nguoi ta chon tuoc mot trong ba quyen cua “nguoi bi lap Bien ban”: (1) Quyen so huu xe cua chu xe (Giay Chung nhan dang ky xe), (2) Giay Chung minh (nhieu quyen gan lien voi no, nhu: quyen di lai, ra vao mot so noi nhat dinh, quyen mua ve may bay, dang ky phong khach san…), hoac (3) quyen lai xe (Giay phep lai xe). Ket qua la Giay phep lai xe thuong duoc “ua chuong” hon ca

Chang biet khi doc bai nay troi cao kia lieu co thau hay chang ?

Nguyen Thanh Tuan

Van chay duoc

Toi nghi day khong phai la bi tuoc quyen su dung GPLX ma ngay trong bien ban cung chi ghi la tam giu thoi. Day chi la mot bien phap tam giu mot thu giay to gi do de dam bao la ban phai cam bien ban phat va tien den nop thoi. Co the tam giu GPLX, co the tam giu dang ky xe, co the tam giu so dang kiem, khi ban khong mang theo giay to thi co the tam giu ho chieu, chung minh nhan dan, the Dang vien... Da co luc chua den ngay nop phat thi toi da kip vi pham lien tuc nen lan luot bi giu 3 thu giay mot luc. Khong thay chu CA nao bao gi khac. Co the viec tam giu giay to nay khac voi xu phat tuoc hay treo bang lai xe. Vi vay ban cu chay vo tu.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Ô tô - Xe Máy NỔI BẬT

Xe sang "rởm", giá 80 triệu đồng tràn ngập đường phố Trung Quốc

Nhắc đến hàng “fake”, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến Trung Quốc, nơi được coi là thiên đường của các loại hàng nhái, hàng giả có mẫu mã giống đến hơn 90% so với “đồ xịn”.

Tìm hiểu: Luat GTDB, Bo Cong, Luat BHVBQPPL, Nguyen Thanh Tuan Nguyen Thanh Tuan, Nguyen Thanh Tuan, Bui Van Phuong, Van Ban Quy Pham Phap Luat, Xu Phat Vi Pham Hanh Chinh, Luat Giao thong duong bo, giay phep lai xe, co the thay the, cac loai giay to, lap bien ban, nguoi vi pha

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bị tạm thu bằng lái có được chạy xe tiếp?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bị tạm thu bằng lái có được chạy xe tiếp? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bi tam thu bang lai co duoc chay xe tiep

Nhan xet, hay lien he ve tin Bi tam thu bang lai co duoc chay xe tiep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bi tam thu bang lai co duoc chay xe tiep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tu Van trong chuyen muc O to xe may.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tu Van
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0