Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong

Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong

Tags: Viet Nam, Pham Chi Lan, Tu van xay dung, dich vu tu van, cong ty tu van, phi tu van, chu dau tu, o nuoc ngoai, cac cong ty, doanh nghiep, hien nay, gia tri, coi trong, linh vuc, thuc te, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong
Mot thuc te khong the phu nhan la phi tu van xay dung cua ta hien nay con qua thap, chi bang 1,3-2,5% gia tri xay dung trong khi o nuoc ngoai thuong la 4-12% gia tri xay dung voi cung mot the loai, quy mo cong trinh.

Theo ong Nguyen Lap Son - Tong giam doc Cong ty Hadecon, nghe dich vu tu van dang tro nen "re rung". Day la thuc te dang lo ngai cho doanh nghiep hanh nghe tu van khi Viet Nam ngay mot hoi nhap voi the gioi.

Con theo ba Pham Chi Lan - Ban nghien cuu Chinh phu thi kho khan lon nhat cua doanh nghiep lam dich vu tu van hien nay van la viec phai duong dau voi nhan thuc "it coi trong dich vu so voi san xuat vat chat". Danh gia cua ba Pham Chi Lan duoc cac doanh nghiep dich vu tu van rat tam dac. Thuc trang cham phat trien cua khoi dich vu tu van co phan rat lon vi nguyen do kem coi trong tren.

Theo TS Le Dang Doanh, trong so khoang 230 giay phep con ton tai va co hieu luc hien nay, co den 3/4 lien quan den dich vu. Chinh su han che, cam doan nay da ngan can khu vuc dich vu phat trien. No khien cho khi nuoc ta mo cua khu vuc dich vu, chap nhan canh tranh, khong it dich vu con chua co hoac qua yeu kem.

Can "tiep suc" cho doanh nghiep tu van

Pho thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung da yeu cau Bo Xay dung xem xet sua doi, tao dieu kien cho cac doanh nghiep tu van hoat dong, tiep thu ky thuat, cong nghe moi, doi moi trang thiet bi, day manh dao tao... Do chinh la mot cach thiet thuc nang cao chat luong san pham tu van.

Mat khac, chi phi thap nhung viec cap phat thanh toan thong qua qua nhieu khau xet duyet, cat xen tuy tien, chi tra khong dung thoi han... Viec tam ung chi phi de thuc hien hop dong kinh te va dich vu tu van la 25% gia tri hop dong qua nho, khong du de trien khai. Mac du loi nhuan binh quan cua cac doanh nghiep tu van xay dung hien chi dat duoc tu 3-5%, neu van giu thue 28% nhu hien nay, doanh nghiep se khong co kha nang tich luy, tai dau tu.

"Nen chang nhu mot so nuoc, mien han thue thu nhap doanh nghiep, cho phep giu lai de dau tu. Loi ich thu duoc tu chong that thoat se nhieu hon tien thu thue" - ong Chat dua ra loi de nghi.

Tu goc do doanh nghiep trong linh vuc tu van xay dung, ong Nguyen Lap Son phan tich: ly do nghe nay dang tro nen "re rung" vi doanh nghiep khong du suc thuc hien "thuong vang, ha cam" cac cong viec; chua dap ung yeu cau va mong doi tu phia khach hang; thieu cac dieu kien toi thieu de hanh nghe, dac biet la su ton trong cua chu dau tu, thoi gian, tien bac... Trach nhiem duoc quy dinh mot cach chung chung lam giam y thuc, trach nhiem "rieng" trong cong viec. Chat luong tu van giam, tien do khong dam bao, thu nhap thap lam giam su coi trong cua xa hoi doi voi nghe tu van xay dung.

Theo ba Pham Chi Lan, cac doanh nghiep dich vu tu van phai chiu thach thuc lon trong hoi nhap quoc te boi suc ep doi mo rong cua thi truong trong khi nen tang kinh te Viet Nam, trinh do phat trien con han che, trong khi cac doi thu da tien xa. doanh nghiep dich vu tu van cua Viet Nam con chua co nang luc canh tranh cao ma muon nang cao cung kho khan. Da vay, cac doanh nghiep se phai hoat dong trong moi truong vo cung kho khan, duong dau voi nhieu doi thu manh.

Thu truong Bo Thuong mai Luong Van Tu luu y den thuc te la cho den nay, co khoang hon 1.000 don vi tu van xay dung, trong do, doanh nghiep Nha nuoc khoang 30%, cac doanh nghiep ngoai quoc doanh khoang 22%, con lai 3% la cac doanh nghiep lien doanh voi nuoc ngoai hay cac dang lien ket khac. Tuy nhien, hoat dong cua cac lien doanh voi nuoc ngoai khong thanh cong nhu mong doi. Ly do la cac cong ty nuoc ngoai khong man ma lam voi hinh thuc nay.

Vi le vay, theo ong Tu, khi cam ket cho phep nuoc ngoai thanh lap cong ty 100% von nuoc ngoai thi cho dung tren thi truong cua cac doanh nghiep Viet Nam se bi anh huong lon.

Ong Vu Ngoc Thanh - Pho giam doc Cong ty Tu van Xay dung Dan dung Viet Nam (VNCC) cho rang thuc ra khoang 10 nam nay, cac doanh nghiep tu van xay dung Viet Nam da phai chap nhan tham gia cuoc choi cua cac doi tac nuoc ngoai tai thi truong Viet Nam o cac muc do khac nhau. Neu nhu truoc day, cac cong ty tu van ngoai nuoc chi tham gia vao cac du an do cac to chuc tai chinh nuoc ngoai tai tro thi hien nay ho tiep can voi cac du an dau tu cua cac doanh nghiep trong nuoc. Tham chi, co truong hop, tu van nuoc ngoai san sang chap nhan ty le chi phi thiet ke gan voi dinh muc do Nha nuoc quy dinh de dat chan vao thi truong.

Theo KTS Vu Ngoc Phuong - Giam doc Cong ty Tu van Xay dung Phat trien, rat can co mot san choi binh dang cho cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc nay. "Toi da truc tiep kiem song trong nghe tu van gan 30 nam. Truoc nam 1980 gan nhu chua co phan tram tham nhung nao. Sau nam 1981 la 10% roi 20%, 25%... Den nay, toi duoc biet chu dau tu tran lot cua nguoi lam tu van 50%, co tinh mien nui toi tren 50% tong gia tri tu van thiet ke. Da vay, ngay cang co nhieu co quan cong quyen can du vao viec xet duyet tu van xay dung. Chi phi "boi tron" ngay cang cao, nguoi lam chu nhiem tu van khong con tien thue chuyen gia gioi nua" - ong Phuong tam su.

Tu van gop phan chong that thoat, lang phi

Theo lo trinh co phan hoa, tu nay den 2008, se khong con mot doanh nghiep tu van xay dung nao la doanh nghiep Nha nuoc, Nha nuoc cung se khong nam giu 30% ty le von doanh nghiep nhu hien nay. De nang cao chat luong dich vu tu van, truoc het can phai co moi truong canh tranh binh dang, co cac che dinh, che tai de cao trach nhiem ca nhan trong cong tac tu van xay dung.

Ong Nguyen Van Cong, Nguyen Luong Binh - Cong ty tu van cong nghe, thiet bi va kiem dinh xay dung (Bo Xay dung) cho rang, tu van chinh la "mat xich" quan trong de chong that thoat, tham nhung. Boi nhung ky su tu van phai chiu trach nhiem mot phan trong viec lang phi va that thoat cua cac cong trinh xay dung. De lam tot trach nhiem chong that thoat, lang phi, bao ve su trong sach cua minh tu van xay dung can lam gi? Truoc het la bao dam chuyen mon, kinh nghiem nghe nghiep. Song song voi do la dao duc nghe nghiep. Can phai co mot "Dang ba ky su tu van Viet Nam". "De tiet kiem hay chong that thoat, lang phi trong xay dung phai trong doi rat nhieu vao ky su tu van. Vay tai sao khong tang gia tri hay thu nhap cho ky su tu van?" - ong Cong khuyen nghi.

Hien co tinh trang, chu dau tu hay khach hang thuong quan tam den von dau tu, ky thuat chi la thu yeu. Voi co che hien nay, vai tro cua chu dau tu rat quan trong. Ho la trong tai trong tranh ch p giua cac nha tu van. Nhung de lam dung nghia trong tai thi lai phai co bo may thich hop. Vi the, Nha nuoc can quy dinh chat che ve co cau, to chuc, nhan su cua chu dau tu.

De hoi nhap quoc te thanh cong, khong chi giu duoc thi truong trong nuoc ma con tien den xuat khau dich vu tu van, ba Pham Chi Lan khuyen nghi, cac doanh nghiep can tim hieu de biet minh, biet nguoi. Xac dinh, phan khuc thi truong, doi tuong su dung dich vu. Xay dung chien luoc canh tranh, ap dung bien phap nang cao nang luc canh tranh, phat trien cac lien ket trong nganh voi cac nganh lien quan trong va ngoai nuoc...

Ong Luong Van Tu de xuat, cac cong ty tu van xay dung chuyen nganh can lien ket voi cac tong cong ty xay dung chuyen nganh theo kieu lien doanh de co thuc luc khi tham gia dau thau quoc te tai "san nha" va "san nguoi".

Tuy nhien, dieu cac doanh nghiep trong doi hien nay lai la van de lam sao xoa bo su kem coi trong doi voi khoi dich vu tu van xay dung qua nhung thay doi cu the. "Thuc te nay da ton tai lau roi, sao khong go bo duoc?". Tra loi cau hoi thang than nay, ba Pham Chi Lan noi: Chinh phu co noi gi di nua ma nguoi su dung dich vu khong luu tam thi cung khong giai quyet duoc gi. Ve phia Chinh phu va cac thanh vien Ban nghien cuu cua Thu tuong Chinh phu luon keu goi, khuyen cao doanh nghiep can su dung dich vu tu van chuyen nghiep.

Vu viec cua Vietnam Airlines vua roi chung to thuc te ay va vai tro tu van duoc khang dinh ro ret hon nhieu qua kinh nghiem qua dat nay. De ho tro doanh nghiep dich vu, Chinh phu cung da cho phep cac doanh nghiep duoc khau tru thue doi voi chi phi tu van. Do cung la buoc cai tien phai thuong thao lau moi dat duoc.

Con lai phai la su no luc cua chinh doanh nghiep. Va Hiep hoi phai co vai tro hon nua trong viec dua ra tieng noi bao ve quyen loi cua hoi vien minh.

(Theo Vneconomy)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Căn hộ chung cư tăng giá 'sốc' tới 50%

Hầu hết các dự án đã hoàn thiện giao nhà trong thời gian này đều ghi nhận tình trạng tăng giá, so với thời điểm đầu năm 2015, mức giá căn hộ chung cư đã tăng khoảng 20 - 50%, theo VNREA.

Tín dụng cho bất động sản sắp siết chặt?

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo sửa đổi Thông tư 36 nhằm giúp cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát tốt hơn các rủi ro tiềm ẩn và bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo vệ tốt nhất tiền gửi của nhân dân. Dự kiến, nếu Thông tư 36 được thông qua, có thể ảnh hưởng đáng kể đến tín dụng của thị trường bất động sản.

Nhà giá rẻ Hà Nội và nỗi khổ của người ít tiền

Không có đủ tài chính để mua nhà tại các dự án cao cấp, hoặc nhà tại các dự án khu trung tâm, nhiều khách hàng mua nhà tại các dự án chung cư giá rẻ, hoặc nhà xã hội phải “ngậm đắng” sống cùng những bất cập của các dự án này.

Nghịch lý bất động sản Hà Nội: Nhà hoàn thiện mất giá

Thị trường căn hộ Hà Nội đang có thanh khoản mạnh, giá bán và cả nguồn cung đều tăng. Thế nhưng, thị trường cũng đang diễn ra nghịch lý: Nhà hoàn thiện có giá thấp hơn các dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Lỗ bạc tỷ vì đầu tư nhà đất không chính chủ

Ham rẻ, anh Dũng (ngụ quận 10, TP HCM) cùng người bạn chồng 2 tỷ đồng mua lô đất thổ cư gần 300 m2 tại huyện Bình Chánh, song đến phút cuối mới vỡ lẽ đã có một gia đình khác mua miếng đất này từ nhiều năm trước.

Tìm hiểu: Viet Nam, Pham Chi Lan, Tu van xay dung, dich vu tu van, cong ty tu van, phi tu van, chu dau tu, o nuoc ngoai, cac cong ty, doanh nghiep, hien nay, gia tri, coi trong, linh vuc, thuc te, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tư vấn xây dựng - lĩnh vực chưa được coi trọng

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tư vấn xây dựng - lĩnh vực chưa được coi trọng bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong

Nhan xet, hay lien he ve tin Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tu van xay dung linh vuc chua duoc coi trong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0