Tim giai phap xay nha o cho nguoi thu nhap thapTim giai phap xay nha o cho nguoi thu nhap thap
Tai hoi thao "Nha o cho nguoi thu nhap thap tai cac do thi va khu cong nghiep - thuc trang va giai phap" duoc to chuc tai Ha Noi vua qua, nhieu nha quan ly da dua ra hang loat giai phap nham tien toi binh dang ve nhu cau nha o hien nay.

Ong Nguyen Quoc Tuan - Pho giam doc So Tai nguyen - Moi truong va Nha dat Ha Noi cho rang: Nha nuoc can han che toi muc thap nhat viec bao cap ve giai quyet van de nha o, thuc hien manh xa hoi hoa viec giai quyet nha o cho cac doi tuong thu nhap thap. Xay dung nha o phai dong thoi voi tang cuong quan ly, giai quyet dung doi tuong va hop ly. Nguoi duoc giai quyet phai co noi lam viec on dinh (co thoi gian cong tac tu 5 nam tro len), thu nhap on dinh va co kha nang chi tra (doi voi nha ban phai tra ngay phan gia thanh xay dung va tra gop hang thang). Va, Nha nuoc (thong qua ngan hang) cho vay voi lai suat uu dai (0,3%) de to chuc dau tu xay dung quy nha o cho cac doi tuong thu nhap thap, can bo cong nhan vien cac khu cong nghiep thue de o. Truoc mat de nghi to chuc thuc hien thi diem o Ha Noi voi Chuong trinh xay dung nha can ho danh cho nguoi thu nhap thap thue de o trong cac nam 2005- 2006.

Ong Tuan cho biet, hien Ha Noi da bo tri cho 24 don vi, tap the mua nha o cho can bo cong nhan vien tai cac khu du an khu do thi moi, voi khoang 1.300 can ho. Thanh pho dang trien khai dau tu xay dung cac cong trinh nha o cao tang cho thue danh cho nguoi co kho khan thue de o tai hai ben duong Lang Ha - Thanh Xuan. Va, thuc hien de an ho tro ve nha o cho nguoi ngheo, thanh pho dang trien khai du an thi diem tai khu do thi moi Nghia Tan (quan Cau Giay), voi khoang 200 can ho.

Ong Trinh HuyThuc, Cuc truong Cuc Quan ly nha (Bo Xay dung) so sanh: "Neu mua mot can ho co dien tich 65m2 tu tien vay lai cua ngan hang, voi lai suat hien nay, sau 12 nam so tien ma nguoi mua phai tra lai gap 2 lan so tien mua can ho. Vi vay, can phai co quy phat trien nha o de nguoi thu nhap thap vay voi lai suat thap".

Tai hoi thao, ong Thuc da trinh bay De an Phat trien nha o cho cac doi tuong thu nhap thap tai khu vuc do thi va khu cong nghiep tap trung (cua Bo Xay dung) voi 5 giai phap. Trong do, ve chinh sach thue: Ðoi voi nha o do Nha nuoc dau tu xay dung nen mien cac loai thue nhu thue GTGT, thue thu nhap doanh nghiep va mot so loai thue khac co lien quan. Ong Thuc de nghi ngan hang Nha nuoc Viet Nam: Nghien cuu, de xuat cac giai phap vay von tin dung de cai thien nha o phu hop voi dac diem va dieu kien cua cac ho gia dinh thu nhap thap; nghien cuu hoan thien co che the chap, giai chap ap dung doi voi truong hop cac ho thu nhap thap mua nha o tra dan thong qua ngan hang. De an khuyen khich hinh thuc phat trien nha o kinh doanh theo co che thi truong; phat trien nha o de ban tra dan; phat trien quy nha o de cho thue; khai thac quy nha o san co cua cac ho gia dinh, ca nhan tai khu vuc do thi va cac khu cong nghiep tap trung de cho thue va ho tro nha o cho nguoi ngheo. Ngoai ra, de an nay cung khuyen khich hinh thuc cho thue - mua nha o de tao co hoi so huu can ho dang thue cho nguoi co kha nang.

Ong Nguyen Huy Ðuc, Vien Nghien cuu do thi va phat trien ha tang noi: "Hang hoa nay qua dat, nen Nha nuoc can phai quan tam, tao dieu kien cho nguoi thu nhap thap va cong nhan tai cac khu cong nghiep co cho o bang chinh sach va co che. Viec tro giup phai dung doi tuong, dung dia chi, khong tro giup binh quan, tran lan ma phai uu tien cho nhung nguoi co kho khan nhat. Vi vay, nhat thiet phai co su tham gia cua chinh quyen co so (phuong, xa) de xac nhan cho tung truong hop cu the ve hien trang cu tru".

Cac nha quan ly thong nhat: tieu chuan nha cho thue danh cho can bo, cong chuc, vien chuc tai khu vuc do thi la cac can ho chung cu tu 5-10 tang (do thi loai 1), tu 4- 6 tang (do thi loai 2 tro len), dien tich tu 40- 60m2/can ho, trang thiet bi hoan thien noi that gia re. Ðoi tuong la cong nhan lao dong o cac khu cong nghiep co the xay dung cac loai nha xay thap tang, nha lap ghep cong nghiep (nien han su dung duoi 30 nam). Trong tuong lai, khi nen kinh te phat trien, cac nha nay co the duoc pha do de nang cap, xay moi hoac quy hoach chuyen doi muc dich su dung dat de phuc vu san xuat, kinh doanh.

Van de xac dinh muc ""thu nhap thap"" de ho tro nha

Ngoai cac ho bi giai toa theo quy hoach, nguoi thu nhap thap thuc su kho khan ve cho o nhu khong co nha, phai o nho hoac nhung noi chat choi dot nat, thieu tien nghi toi thieu... dang duoc de nghi ho tro ve nha o.

Theo y kien cua ong Nguyen Huy Duc (Vien Nghien cuu & phat trien ha tang), muc thu nhap thap duoc chia thanh hai nhom nho: thu nhap rat thap (lam du an va khong co tich luy) va thu nhap on dinh (du chi tieu hang ngay va co tich luy). Muc do kho khan ve nha o duoc ong Duc danh gia theo nhung tieu chi la khong co nha o, phai o nho hoac nhung noi khong phai la nha o (nha kho, gam cau, mai hien, chua chien...); noi o qua chat, duoi 6m2/nguoi; o nha tam, nha dot nat, nha kenh rach...; o bat tien tai nhung noi thieu tien nghi toi thieu (dien, nuoc, ve sinh...), noi ong ba, cha, me, con cai o chung phong; nha bi giai toa theo quy hoach xay dung.

Tu nhung phan tich tren, ong Duc cho rang hien co rat nhieu doi tuong thu nhap thap va thuc su co kho khan ve nha o nhu: cac bo, cong chuc, vien chuc (CBCCVC) duoc huong luong tu ngan sach Nha nuoc; cong nhan, vien chuc lam viec trong cac co quan, don vi, doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te; cac ho dien GPMB; nguoi phai den cac do thi lam viec (can bo si quan do Nha nuoc dieu dong, chuyen vung, sinh vien tot nghiep dai hoc...); cac doi tuong chinh sach khac (gia dinh chinh sach, vo chong ly hon, nguoi tan tat, nguoi gia co don...); cong nhan lao dong lam viec tai cac khu cong nghiep tap trung, khu che xuat, khu cong nghe cao; sinh vien cac truong DH, CD, THCN...

Theo khao sat ve tinh hinh nha o do Cong doan vien chuc Viet Nam tien hanh, 19% so CBCCVC hien dang thue nha tap the cua Nha nuoc (loai nha nay da xuong cap vi qua nhieu nam su dung), 14,6% so CBCCVC mua nha hoa gia nha tap the da duoc phan phoi truoc day, 31% so CBCCVC chua co nha o, phai o nho, o tam; 4% CBCCVC phai thue nha cua tu nhan chat luong cap 4 khong dam bao tien nghi phuc vu sinh hoat; 31,4% CBCCVC xay duoc nha rieng. Nhung so lieu nay cho thay nhu cau nha o cua can bo cong chuc con dang rat lon.

Van de noi com nua la lao dong o hon 100 khu cong nghiep va khu che xuat tap trung chu yeu la nguoi ngoai tinh, doi song kho khan, tien luong thap, cho o khong co phai di thue muon o tro. Ca nuoc hien co khoang 105 khu cong nghiep, khu che xuat da di vao hoat dong, chi co 5% cong nhan duoc o nha cua cac DN xay dung, 95% cong nhan chua duoc cac DN va cac dia phuong tao dieu kien ve nha o ma phai di thue tro.

Binh Duong la mot dia phuong duoc coi la co giai phap tich cuc trong van de cho o cho nguoi lao dong, co khoang 80/3.000 DN xay dung 1.300 phong tro cho hon 5.000 lao dong o, mot so DN chua xay duoc nha o thi xu ly bang giai phap tinh the la cap cho cong nhan mot phan tien thue nha tro hang thang. Nhung con so nay con xa moi dap ung duoc nhu cau nha tro cho nguoi lao dong.

(Tu KT&DT/Ashui)

Viet Bao

Video nổi bật

Thai nhi 14 tuần tuổi vỗ tay theo nhạc ngay trong bụng mẹ gây sốt
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Chỉ còn 2 loại doanh nghiệp bất động sản tồn tại được với “cuộc chơi”

Thị trường bất động sản vừa trải qua thời kỳ sàng lọc khắc nghiệt nhất. Những doanh nghiệp còn tồn tại đến thời điểm này phải thực sự có năng lực, có “nghề” làm bất động sản.

Tranh tối tranh sáng đất Nhật Tân: bong bóng cận kề

Sau sự kiện cầu Nhật Tân được thông xe, giá đất tại Đông Anh, quanh khu vực cầu Nhật Tân tăng một cách chóng mặt, báo hiệu nguy cơ “bong bóng” mới tại đây.

Nhiều chủ đầu tư mặt bằng bán lẻ ngồi "đuổi ruồi"

Hàng ngàn mét vuông mặt bằng bán lẻ dưới chân tòa cao ốc số 15 - 17 Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) do Công ty Thương mại và du lịch tổng hợp Thăng Long GTC làm chủ đầu tư vẫn bỏ không từ cuối năm 2014 đến nay sau khi đơn vị thuê diện tích này là Siêu thị Hiway chuyển đi.

Doanh nghiệp bất động sản, chuyện những người “bỏ cuộc chơi”

Thị trường bất động sản đã trải qua thời kỳ sàng lọc khắc nghiệt nhất. Những doanh nghiệp còn tồn tại đến thời điểm này phải thực sự có năng lực, có “nghề” làm bất động sản.

Tìm hiểu: nha o cho nguoi thu nhap thap, nhu cau nha o, khu vuc do thi, khu cong nghiep, tim giai phap, nha quan ly, tai Ha Noi, xay dung, cong nhan, phat trien, nha nuoc, doi tuong, kho khan, hien

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tìm giải pháp xây nhà ở cho người thu nhập thấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tìm giải pháp xây nhà ở cho người thu nhập thấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tim giai phap xay nha o cho nguoi thu nhap thap

Nhan xet, hay lien he ve tin Tim giai phap xay nha o cho nguoi thu nhap thap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tim giai phap xay nha o cho nguoi thu nhap thap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0