Nong bong chuyen tach thua datNong bong chuyen tach thua dat
Mot ngoi nha moi dang duoc xay dung o ap 6 xa Vinh Loc A huyen Binh Chanh. (Anh chup ngay 5-9)
Nguoi dan co manh dat lon muon tach nho ra de cho con chau hoac ban bot di de giai quyet viec lam an, sinh song… la nhu cau co that dang dien ra o hau het cac noi, dac biet la cac vung ngoai thanh. The nhung, tach thua the nao de khong anh huong den quy hoach chung va canh quan moi truong xung quanh lai la bai toan chua co loi giai

Do thi moi vung ven: khong ro hinh hai

“Nat nhu tuong” la hinh anh ma mot Truong phong quan ly Tai nguyen - Moi truong o mot quan ven da dung de mo ta tinh trang tach thua lam nham hien nay o khu vuc nay. Den tan noi nguoi truong phong chi dan, qua that nhung khu pho ma chung toi thay chang khac gi mot hu tuong da bi xoc len xoc xuong nhieu lan.

Khu dan cu T2A6 xa Vinh Loc A huyen Binh Chanh la mot dien hinh. Chen giua nhung ngoi nha ong - dac trung cho do thi - la nhung vung nuoc duc ngau voi cac chu trau nam nhai co. Muoi o day bay rao rao khi co nguoi den va tren vach cua nhieu ngoi nha con bi trung cua oc buou vang bam dac nghet…

Khu dan cu ap 6 cung cua xa Vinh Loc A cung chang kha hon. Nha o day du moi kich co: 4m x 8m, 5m x 7m, 6m x 20m… va nam doc, nam ngang khong theo mot quy chuan nao. Duong di giua nhung ngoi nha nay la nhung loi mon day co dai. Vi nhu co lam duong, chac chinh quyen dia phuong o day cung khong biet phai ke nhu the nao cho thang. Chu tich xa Vinh Loc A, anh Tran Van Dong, to ra rat buon ve tinh trang nay.

The nhung “khong the cam nguoi dan tach thua vi luat khong cam va cung khong the buoc nguoi dan khong duoc tach thua qua nho vi luat chua co quy dinh”. Theo anh Dong, hien nay xa Vinh Loc A dang do thi hoa rat nhanh. Rat nhieu nguoi dan o cac dia phuong khac dang do ve day de tim viec lam o cac khu cong nghiep quanh vung. Nguoi dan nhap cu co nhu cau an, o, con dan dia phuong cung thay day la mot co hoi…ban dat nong nghiep de co mot khoan von.

The la tuy theo kha nang cua nguoi mua ma nguoi ban san sang tach thua voi du moi kich co. Den Vinh Loc A vao ngay thoi diem nay, cu dat dieu kien mua dat voi cac tay moi gioi dat dai la nguoi mua co the co ngay duoc mot mieng dat vua voi kha nang cua minh. Dat rong 3m x 7m, 4m x 8m, 5m x 15m… deu co va chung duoc ghi ro rang tren cac bien quang cao ban dat nam dai tren suot doc tuyen duong tu quoc lo 1A den tru so UBND xa Vinh Loc A.

Chinh quyen dia phuong cua xa Vinh Loc A dang co rat nhieu no luc de cai thien tinh hinh, nhu van dong nguoi dan khong nen tach thua qua nho vi nhu vay se khong du dien tich dat toi thieu de xay nha (theo cac quy dinh cua Luat Xay dung). The nhung, tinh trang nay khong dung lai. Mot so nguoi dan hieu va dong tinh voi chinh quyen da khong ban dat voi dien tich qua nho, song gioi moi gioi dat da nhay vao… chap nhan mua ca mieng dat lon, de roi sau do chinh ho se tach thua nho ra de ban.

Chi Huynh Thi Kim Xuyen, Pho phong Quan ly Tai nguyen - Moi truong huyen Binh Chanh cho biet, hien trung binh moi ngay tren toan huyen co den hon 100 ho so xin tach thua dat, ma trong do phan lon la de chuyen nhuong. Chinh quyen huyen Binh Chanh cung da xem xet rat ky cac ho so xin tach thua, neu thay co dau hieu tach de phan lo ban la yeu cau dung ngay, nhung tinh hinh van chua duoc cai thien nhieu vi cot loi cua van de la quy dinh ve tach thua van chua co.

Hau qua ve moi truong va canh quan do thi

Khong soi dong nhu huyen Binh Chanh nhung yeu cau tach thua o quan Tan Phu cung kha nhieu. Do chua co quy dinh ve tach thua nen giong nhu huyen Binh Chanh, quan Tan Phu cung chi co the van dong nguoi dan khong nen tach thua qua nho va thuyet phuc nguoi dan nen danh mot dien tich hop ly cho cay xanh cung cac cong trinh tien ich khac.

Tuy nhien, nhu chinh dai dien Phong Tai nguyen - Moi truong quan Tan Phu cho biet, thoi gian qua moi thuyet phuc duoc 3 truong hop xin tach thua danh khoang 40% dien tich dat cho cay xanh va duong di. Moi kho khan cung chua dung lai o day vi ngoai dien tich dat danh cho cay xanh va duong, cac nhom nha moi nay (hinh thanh tu tach thua) cung rat can mot he thong ha tang cap, thoat nuoc… day du.

Ai co trach nhiem va du kha nang tai chinh, chuyen mon de lam viec nay? Chu dat hay chinh quyen dia phuong? Chu dat la khong kha thi, vi chu dat khong co may nguoi co kha nang, con chinh quyen dia phuong thi tien dau de lam viec nay? Hien nay, lanh dao xa Vinh Loc A cua huyen Binh Chanh cung dang nhuc dau ve chuyen ha tang co so cho cac khu dan cu co nguon goc tu tach thua.

Theo anh Tran Van Dong, da co truong hop nguoi ban dat ban ca con rach thoat nuoc tu nhien cua ca khu vuc (nam trong dat cua ho) va nguoi mua lap rach…xay nha, the la ca xom bi ngap. Dan bi ngap qua, keu chinh quyen dia phuong. Thong cam voi nguoi dan, nhung muon lam he thong thoat nuoc thi chinh quyen cung phai co tien, ma mot xa ngheo o Binh Chanh thi tim ra ngay khoan kinh phi ay dau de. Do la chua ke den mot tinh huong, nguoi dan tach thua qua nhieu “vo hinh trung” keo them nhieu nguoi vao sinh song, pha vo quy hoach phat trien kinh te - xa hoi va dan so cua dia phuong.

Cho nguoi dan tach thua nhung khong cho chuyen muc dich su dung dat de xay nha dang la mot giai phap duoc chinh quyen nhieu dia phuong tinh toi nham han che tinh trang xay dung nha bat nhao nhu tren. The nhung, mot so nguoi dan van co tinh lach bang cach xin xay nha tam de trong coi vuon. Ve viec nay, cung khong co quy dinh nao cam nen chinh quyen dia phuong mac du da phai dat rat nhieu dieu kien voi nguoi dan nhu chi lam nha bang vat lieu tam, dien tich nha khong qua 50m2… song cung khong the noi khong voi nguoi dan.

Tu nha tam de trong coi vuon den bien thanh nha o chinh thuc la mot doan duong khong xa, boi sau khi co nha tam nguoi dan se yeu cau duoc mac dien, gan bien so nha voi ly do cung can dia chi de giao dich, mua ban nong san… Dat o cac huyen ngoai thanh cua TPHCM kha tot nen theo nhu anh Doan Nhat, Truong phong Cong thuong huyen Binh Chanh, chi can mot vai ngay la nguoi dan co the gia co nha tam thanh nha o… chinh thuc.

Tai huyen Cu Chi thi co cach lam khac hon la yeu cau nguoi xin tach thua phai hoan tat cac thu tuc xay nha tren manh dat xin tach ra thi moi cho tach. Cach lam nay cung co cai hay la it ra manh dat xin tach thua cung co dien tich toi thieu dam bao dieu kien xay dung theo Luat Xay dung. The nhung, bat cap la nha o cac quan ven ma cung la nha ong thi khong biet bo mat TPHCM trong tuong lai se nhu the nao?

Du thao ve dien tich dat toi thieu sau khi tach thua

Quy dinh ve dien tich dat toi thieu sau khi tach thua da duoc So Tu phap TPHCM tham dinh va So Tai nguyen - Moi truong TPHCM dang hoan thien de trinh UBND TPHCM xem xet, ban hanh. Theo quy dinh nay, nhung khu dat thuoc cac khu phai bao ton, cac biet thu theo quy hoach, cac vi tri nha, dat o thuoc khu vuc phai thu hoi theo quy hoach, ke hoach su dung dat da duoc phe duyet va cong bo thi khong duoc tach thua. Cac khu dat con lai duoc tach thua theo quy dinh cu the trong cac van ban ban hanh.

Cac khu dat tach thua phai dam bao duoc ha tang ky thuat theo quy hoach, ket noi dong bo voi ha tang hien huu va UBND cac quan, huyen co trach nhiem phe duyet quy hoach tong mat bang nham dam bao dieu kien tren. Cu the:

– Doi voi dat san xuat, kinh doanh viec tach thua phai co du an dau tu phu hop duoc co quan cap co tham quyen phe duyet.

– Doi voi dat nong nghiep, du duoc tach thua nhung phai dam bao dien tich toi thieu theo quy dinh.

– Dat nong nghiep thuoc khu vuc phai thu hoi theo quy hoach, ke hoach su dung dat de chuyen doi sang muc dich phi nong nghiep, nhung sau 3 nam khong thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat thi duoc tach thua nhung dien tich toi thieu cua thua dat hinh thanh sau khi tach thua khong nho hon 1.000m² va khong duoc thay doi muc dich su dung dat.

– Neu thua dat xin tach thua lon hon 1.000m² phai lap du an dau tu theo quy dinh phap luat.

– Nhung truong hop ho gia dinh, ca nhan co hoan canh dac biet kho khan hoac khi thua ke co tranh chap, co nhu cau tach thua thi UBND quan, huyen can cu quy hoach, ha tang ky thuat do thi, dieu kien hop khoi de giai quyet, nhung dien tich dat toi thieu cua cac thua dat khong nho hon 25m² (doi voi truong hop dat o).

Nguon: So Tai nguyen - Moi truong TPHCM

Theo Nguyen Khoa - Quang Dat (SGGP)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Cải tạo chung cư cũ, sẽ không còn “húc đầu vào đá”

Xây mới và cải tạo chung cư cũ, vấn đề từng được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo than thở rằng đó là “húc đầu vào đá”, đã sắp sửa “mềm mại” hơn với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đang được đưa ra lấy ý kiến.

Dòng tiền âm thầm chảy từ chứng khoán sang bất động sản?

Ông Kiều Văn Linh, Chủ tịch HĐQT CTCP CMC (mã CVT) cho biết, dù Công ty làm ăn rất hiệu quả, thị trường tiêu thụ tốt, kinh doanh năng động và gặt hái được nhiều thành công, nhưng khi cổ phiếu lên hơn 4.0, ông đã bán bớt một phần để lấy tiền mua căn hộ Times City tại Hà Nội.

Quy định mới nhất về bồi thường khi cải tạo chung cư cũ

Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư vừa được Chính phủ đưa ra lấy ý kiến người dân, trong đó đặc biệt đáng quan tâm là các điều khoản về bồi thường, bố trí tái định cư.

Bán nhà giá gốc, cuộc đấu với chính mình

Suất ngoại giao, tiền chênh, là những từ không mấy xa lạ với giới kinh doanh bất động sản. Sau mấy năm bị lãng quên cùng giấc ngủ đông của thị trường, các khái niệm này đã xuất hiện trở lại trong năm 2014.

Tìm hiểu: Vinh Loc A, Tan Phu, ke hoach su dung dat, chinh quyen dia phuong, moi truong xung quanh, Huyen Binh Chanh, duoc xay dung, vung ngoai thanh, dat nong nghiep, nguoi dan, dien tich, thua dat, the nhung, toi thieu, tach

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nóng bỏng chuyện tách thửa đất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nóng bỏng chuyện tách thửa đất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nong bong chuyen tach thua dat

Nhan xet, hay lien he ve tin Nong bong chuyen tach thua dat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nong bong chuyen tach thua dat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0