Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet

Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet

Tags: TP Ho Chi Minh, Luat Dat, Thanh Nien, Bo Tai, Dang Hung Vo, van de thoi su, het suc quan tam, nhung du an, su dung dat, dat nong nghiep, nhu the nao, nguoi dan, thi phai, chuyen nhuong, quy dinh, 181


Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet
Da co rat nhieu du an duoc duyet theo co che chi xay dung ha tang va ban nen. Anh D.D.Minh

* Khong cam sang nhuong dat nong nghiep

Trong chuyen cong tac tai TP Ho Chi Minh de trien khai Nghi dinh (ND) 181, Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong Dang Hung Vo da danh cho Thanh Nien mot cuoc phong van lien quan den nhung van de thoi su dang duoc du luan het suc quan tam xung quanh ND nay.

* Thua thu truong, hien nay van de khuc mac chinh ma cac doanh nghiep (DN) kinh doanh dia oc va nguoi dan dac biet quan tam la gi?

- Hien nay, rat nhieu y kien ma toi nghe duoc, tu bao chi cung nhu du luan xa hoi chinh la van de khong cho chuyen nhuong nen dat tai cac du an; con cac y kien khac, sau khi nghien cuu kha ky ND, cac so Tai nguyen - Moi truong da phan hoi cho Bo tren tinh than dong thuan voi ND 181. Ve Dieu 101 trong ND quy dinh khong cho chuyen nhuong nen dat, toi xin khang dinh la khong hoi to. Truoc day, Nha nuoc co nhung co che cho cac DN xay dung ha tang va ban nen, sau do, de nguoi dan tu xay dung theo kien truc quy hoach da duoc duyet; day la van de luat phap da cho phep va theo toi duoc biet thi so luong du an dang nay cung rat nhieu, cho nen nhung du an nao da duoc phe duyet nhu vay thi cac DN va nguoi dan van cu tiep tuc thuc hien.

* Voi cac khach hang da mua nen dat trong cac du an truoc day thi ho co duoc tiep tuc chuyen nhuong nen dat khi khong co du dieu kien xay nha hoac khong co nhu cau xay nha nua, hay ho phai xay nha tren nen dat do roi moi duoc chuyen nhuong?

- Doi voi nhung truong hop nhu vay thi nguoi dan van duoc quyen chuyen nhuong nen dat minh da mua, tren nguyen tac nhung gi thuoc ve qua khu truoc khi van ban phap luat ban hanh thi nguoi dan van cu the thuc hien. Co rat nhieu du an duoc duyet theo co che chi xay dung ha tang va ban nen. Doi voi nhung du an nay, nguoi dan van cu tiep tuc thuc hien theo nhung gi da duoc duyet. Voi nhung nguoi da mua nen nhung chua nhan duoc so do thi van tiep tuc cho duoc cap so do.

* Thuc te tai TP Ho Chi Minh thoi gian qua, co nhieu du an dang trong qua trinh tien hanh cac thu tuc phap ly thi cac DN da phan nen dem ban. Nguoi dan da lo mua nhung nen dat nay thi bay gio phai giai quyet ra sao?

- Voi nhung du an trong qua trinh thuc hien co vi pham phap luat thi phai xu ly theo tung hoan canh cu the, doi tuong cu the. Neu nhung du an khong duoc phep ban nen ma van phan nen ban thi nhat dinh phai xu ly. Doi voi cac du an dang o giai doan trinh UBND tinh, thanh pho truc thuoc trung uong ky giao dat thi phai duoc xem xet lai cho phu hop voi boi canh ND 181 vua duoc ban hanh. Nhung du sao di nua thi chung ta cung phai khang dinh voi nhau co che chia nen rao ban la co che khong hay, ma TP Ho Chi Minh cung da tung co quy dinh cam cach day vai nam.

Neu du an phe duyet mot dang ma DN lam mot neo hoac neu DN noi khong dung ve du an nham tap trung tien cua dan de lam du an thi phai xu ly. Nhung cung tuy tung truong hop ma xu ly khac nhau. Vi du, nguoi dan da co nhieu nha roi thi phai xu ly khac, con nguoi dan ca doi chi mua duoc nen dat do thi phai cu xu khac.

* Hien tai, nhieu nguoi dan chua du kha nang de mua mot luc ca nha lan dat, tai sao khong cho ho mua dat roi xay nha theo kien truc quy hoach da duoc duyet de tao dieu kien cho ho co nha o?

- Viec de nguoi dan tu xay nha thi phai tap trung o cac khu dan cu nong thon, trong ND van co quy dinh ve co che cho nguoi dan duoc tu xay dung o cac khu vuc nong thon co ma! Dang nha o xay dung theo du an chi quy dinh doi voi khu do thi, ma o do thi thi phai xay dung xong nha o tai cac du an moi duoc ban. Lam nhu vay moi co the hinh thanh duoc dien mao cac do thi hien dai. Doi voi nhung nguoi o do thi ma khong du tien mua nha va dat mot luc thi lai thuoc vao van de khac la co che nha cho nguoi thu nhap thap va cho nguoi ngheo. Tuc la Nha nuoc phai ho tro, chang han nhu cho ho mua tra cham, tra gop. Co che do nhu the nao thi trong chinh sach nha chung ta se ban sau. Toi cung xin noi ro la neu trong truong hop can cat nen ra ban thi Nha nuoc phai truc tiep giao nen cho dan, chu khong the qua mot cong ty roi cong ty su dung dat cua Nha nuoc de kinh doanh, ma kinh doanh voi loi nhuan rat lon de Nha nuoc va nguoi dan cung bi thiet.

Thuc ra, vua roi co du luan cho rang neu de cac DN xay nha roi ban thi nguoi mua khong yen tam ve chat luong nen co lap luan nen de nguoi dan mua dat roi tu xay nha. Theo toi, tat ca lap luan do la nguy bien. Quy dinh nhu trong ND 181 la nham de nha dau tu phai thuc chat la nha dau tu, neu khong co von thi nha dau tu phai di vay ngan hang va dong thoi phai chung to tiem luc cua minh; con tien tiet kiem cua dan muon tham gia dau tu thi phai thong qua thi truong chung khoan, co the la thi truong chung khoan bat dong san, chu khong nen lam theo kieu "du kich". Toi cho rang lam theo cach hien nay van la theo kieu "du kich".

* Vay viec quy dinh khong cho nguoi dan tu xay nha trong cac du an co trai gi voi Luat Dat dai?

- Toi khang dinh la khong trai voi Luat Dat dai, nhung neu Nha nuoc giao nen dat cho nguoi dan thi nguoi dan co quyen xay dung, con Nha nuoc giao du an cho DN thi van de lai khac. Truong hop thanh pho co chu truong thi hay tao ra mot so khu vuc danh cho nguoi thu nhap thap va truc tiep giao nen dat cho dan chu dung giao cho DN, dung cho DN co co hoi lam an tren moi quan he giua Nha nuoc voi nguoi ngheo, nguoi thu nhap thap.

* Vua roi, TP Ho Chi Minh co mot chu truong gay tranh cai khi quy dinh xay nha phai cach bo song 50m, hoi to doi voi nhung du an da trien khai. Khi bao chi len tieng, UBND TP sau do da dong y khong hoi to voi nhung du an da duoc trien khai truoc do. The nhung den nay, co mot so nguoi dan trong truong hop nay van chua nhan duoc so do de co the xay nha. Nay ND 181 ra doi lieu co anh huong gi den nhung truong hop noi tren?

- Theo toi nhung du an da xet duyet roi, da thuc hien roi, da xay nha roi thi chac chan khong the hoi to. Nhung xet thay do an toan chua cao thi phai co ke hoach gia co nen mong cua cong trinh de khoi bi anh huong ngay cho chinh ngoi nha cua minh, gia co bo song bang viec xay ke; truong hop co the kip thoi thay doi duoc de bao dam an toan trong tuong lai thi chung ta van nen thay doi. Neu viec phe duyet truoc day cua UBND TP chua hoan chinh lam, chua can nhac can than ma nay con dieu chinh duoc thi nen dieu chinh. Con nhung truong hop da xay dung xong roi thi chi con cach chon giai phap gia co de dam bao an toan cho nguoi dan ma thoi.

* Truong hop tren chi la mot vi du cho thay cac chinh sach dat dai - anh huong den xa hoi - lai lien tuc thay doi, khong nhat quan, gay lo lang rat nhieu cho nguoi dan va gay kho khan cho DN. Khi xay dung nhung chinh sach nhu the nay, cac co quan chuc nang co tinh den quyen loi cua hai doi tuong noi tren hay khong?

- Dung la chinh sach dat dai co nhung thay doi luc nay, luc khac nhung tinh than cua Luat Dat dai 2003 va ND 181 la bao ve quyen loi chinh dang cua nguoi dan va DN. Chung toi cung da can nhac nhieu mat va luon dat quyen loi cua nguoi dan len hang dau, sau do la quyen loi cua DN. Nhung khi bao ve quyen loi cua nguoi dan thi cung co luc anh huong nhat dinh den quyen loi cua DN. DN lam dung thi phai duoc ung ho, phai duoc bao ve, con lam sai thi phai xu ly theo dung phap luat chu khong the noi chung chung duoc.

* Trong ND 181 cung co quy dinh dat nong nghiep chi duoc chuyen doi trong pham vi phuong, xa, thi tran de thuan tien canh tac, dieu do co the dung voi cac vung nong thon. Con o nhung thanh pho lon dang do thi hoa nhanh nhu Ha Noi, Da Nang, TP Ho Chi Minh... thi quy dinh nay lieu co phu hop, co kiem ham qua trinh do thi hoa?

- Chuyen nhuong thi khong co gi han che, chi han che doi voi dat lua thoi. Con viec han che chuyen doi la vi sao: chuyen doi la co che hang doi hang, chuyen nhuong la co che hang doi qua tien. Mot xa hoi hien dai la hang doi qua tien, con hang doi hang la hinh thuc cua mot xa hoi no hoi cu roi. Trong truong hop cung mot phuong, xa ma nguoi ta don dien doi thua co loi cho viec hien dai hoa nong nghiep thi phai tao dieu kien. Con khi khong co nhu cau canh tac nua thi van duoc chuyen nhuong.

* Nhung hien TP Ho Chi Minh co Chi thi 08 khong cho chuyen nhuong dat nong nghiep ra khoi phuong, xa?

- Neu nguoi chuyen nhuong ma van tiep tuc san xuat nong nghiep thi khong viec gi, nhung neu su dung dat do de chuyen thanh dat phi nong nghiep thi phai dong tien su dung dat, voi dieu kien la phai phu hop quy hoach. Con neu cam han chuyen nhuong la khong dung. Neu TP Ho Chi Minh cam o diem nay thi phai sua cho phu hop voi ND moi ban hanh.

* Trong ND 181 co quy dinh ve viec xu ly dat o co vuon, ao khi den bu giai toa deu duoc xem la dat o, vay con quy dinh han muc dat o do thi co con hieu luc?

- Dieu 87 cua Luat Dat dai va trong ND 181 deu co quy dinh ro: truoc nam 1980, giay to co ranh gioi thua dat ro rang thi deu duoc tinh toan bo la dat o. Sau nam 1980 den 2004, tuy theo truong hop giay to su dung dat co ghi nhu the nao, neu da ghi ro dien tich roi thi cong nhan dien tich da ghi tren giay, chu khong tinh han muc cu the nua. Day la diem moi rat thoang, de bao dam quyen loi cho nguoi dan khi ap dung chinh sach den bu giai toa.

* Trong may ngay qua, thi truong dat nen du an o TP Ho Chi Minh dong bang, nhieu nguoi cho rang la do tac dong cua ND 181. Ong co y kien gi ve dong thai nay?

- Toi xin khang dinh thi truong bat dong san khong chi chiu tac dong cua ND 181 ma con chiu su tac dong cua nhieu co che chinh sach khac, nhieu luat khac; phu thuoc vao quy hoach thi truong bat dong san nhu the nao; linh vuc hanh chinh trong thu tuc chuyen nhuong; cac loai thue thu nhap tu chuyen nhuong quyen su dung dat cung nhu chuyen nhuong bat dong san...

Con ve viec dat nen du an TP Ho Chi Minh bi dong bang, theo toi khong phai do ND 181 tac dong vao, ma do chung ta chua xu ly rot rao cac van de lien quan, chua dua ra duoc cac giai phap xu ly cu the doi voi truong hop cua TP Ho Chi Minh. Van de nay, thanh pho phai co chu truong thao go nhu the nao do de phu hop voi khung phap luat chung. Con du luan tu nguoi dan thi do thong tin qua moi, chua biet xu ly nhu the nao nen nguoi dan phai dung lai de cho doi, nghe ngong. Dang le thanh pho phai co chu truong som hoac lam viec voi Bo de thong nhat chu truong xu ly.

K.Tri - T.Binh - D.Trung
(thuc hien)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

'Đi chợ' ngày cuối năm

Vài ngày trước thời điểm chuyển giao năm âm lịch, không khí bán hàng BĐS đã lắng hẳn. Chẳng còn chuyện bị tin nhắn, thư rác quảng cáo sản phẩm nhà đất quấy rầy, đề tài của thị trường lúc này là luận bàn về các mặt hàng BĐS ở dạng cắt lỗ hoặc chờ ra Tết là cháy hừng hực.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng giải ngân đến tháng 6-2016

 Liên quan đến thông tin các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. 

Khởi động làn sóng M&A bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi trở lại, cùng với nhiều chính sách mới thông thoáng đã tạo tiền đề cho nhiều 'đại gia' địa ốc có tiềm lực thực hiện chiến lược 'săn' dự án.

Phát triển nhà ở xã hội, cần giải pháp đột phá

Với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho khoảng 1 triệu gia đình đến năm 2020, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành hàng loạt chính sách “cởi trói” cho nhà ở xã hội, nhưng để phân khúc này phát triển, cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ.

Tìm hiểu: TP Ho Chi Minh, Luat Dat, Thanh Nien, Bo Tai, Dang Hung Vo, van de thoi su, het suc quan tam, nhung du an, su dung dat, dat nong nghiep, nhu the nao, nguoi dan, thi phai, chuyen nhuong, quy dinh, 181

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Nghị định 181 về thi hành Luật Đất đai: Không hồi tố đất nền dự án đã được duyệt

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Nghị định 181 về thi hành Luật Đất đai: Không hồi tố đất nền dự án đã được duyệt bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet

Nhan xet, hay lien he ve tin Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Nghi dinh 181 ve thi hanh Luat Dat dai Khong hoi to dat nen du an da duoc duyet de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0