Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khacMuon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac
Tim mua nha dat tai mot san giao dich bat dong san (anh: D.D.M)

Chu nhiem bo mon Dia chinh, truong Dai hoc Quoc gia Ha Noi, nguyen Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, GS-TSKH Dang Hung Vo to ra cuc ky buc xuc khi de cap den viec gia bat dong san o Viet Nam dang duoc xep vao loai cao nhat the gioi, trong khi thu nhap dau nguoi lai rat thap.

* Theo ong nguyen nhan nao khien cho gia bat dong san cua Viet Nam thuoc loai cao nhat the gioi trong khi thu nhap trung binh cua nguoi Viet Nam con rat thap?

- Co the ke den 2 nguyen nhan chinh deu co lien quan den he thong tai chinh dat dai, do la su thieu thong nhat trong noi bo he thong tai chinh dat dai va su thieu dong bo giua chinh sach dat dai va chinh sach tai chinh dat dai.

Thu nhat, do la van co su chenh lech gia dat giua gia do Nha nuoc quy dinh va gia tren thi truong trong dieu kien binh thuong. Ve nguyen tac, neu co chenh lech thi khoang cach chenh lech do co xu huong ngay cang tang, gia thi truong se cang ngay cang vuot xa gia nha nuoc. Khi Nha nuoc dieu chinh nhich gia len 1 dong thi lap tuc gia thi truong se tang them 10 dong. Mac du chenh lech nay da duoc khac phuc rat nhieu sau Luat Dat dai 2003, nhung nay lai co xu the tang len nhieu do "sot dat" tren thi truong. Nghi dinh so 17/2006/ND-CP ngay 27.1.2006 va Nghi dinh 123/2007/ND-CP ngay 27.7.2007 co quy dinh khi Nha nuoc giao dat co thu tien su dung dat, khi boi thuong ve dat do Nha nuoc thu hoi va khi dua quyen su dung dat vao co phan hoa doanh nghiep ma gia dat do UBND cap tinh quy dinh khong phu hop voi gia dat tren thi truong thi UBND tinh phai quyet dinh lai cho phu hop. Noi vay nhung tren thuc te do van chi la khau hieu, cung chua thay tinh nao xu ly theo quy dinh nay. Trong chieu sau cua cuoc song, tu tuong doi moi thi de thong nhat nhung hanh dong doi moi ma gan voi tu loi thi luon kho khan. Viec con "ton tai khoang cach giua gia dat nha nuoc va gia dat thi truong" dang minh chung ve y nguyen cua mot so nha quan ly, cua nhung nguoi co tien muon keo dai co che "xin - cho" ve dat dai, giu chenh lech gia cang lau cang tot, do chenh lech cang nhieu cang tot.

Thu hai, chinh sach thue qua lac hau so voi chinh sach dat dai, da lam cho cong cu quan ly dat dai bang kinh te bi "te liet", tinh trang dau co, tich tru trong thi truong bat dong san tuong nhu che ngu duoc sau Luat Dat dai nam 2003 nhung lai bung len mot cach rat "thach thuc" khi nha dau co ngo ra duoc rang luat ma khong co luat thue song hanh thi "doi van rat vui". Khiem khuyet nay xem ra con te hon khiem khuyet thu nhat. Vi rang, cu co bao nhieu nha, dat o cho ngon, cho tot deu duoc nhung nguoi co tien dem tich tru het thi gia thi truong bi ho day len cao la mot quy luat tat yeu. Cac nha dau co nam duoc nguon hang, khong che duoc thi truong thi co the khong che duoc gia dau ra. So nguoi dau co bat dong san dang ngay cang dong len sau nhung "gat hai boi thu" o thi truong chung khoan vua qua.

...Y nguyen cua mot so nha quan ly, cua nhung nguoi co tien muon la keo dai co che xin-cho ve dat dai, giu chenh lech gia cang lau cang tot, do chenh lech cang nhieu cang tot - GS-TSKH Dang Hung Vo

* Can phai co bien phap gi de khac phuc tinh trang nay, thua ong?

- Den nay, ngoai viec doi moi chinh sach thue ve su dung dat ra khong co cach gi giai quyet duoc. Thue su dung dat phi nong nghiep hien nay dang duoc danh voi muc rat thap theo Phap lenh Thue nha, dat nam 1992 (sua doi, bo sung nam 1994), noi co gia dat cao nhat cung chi la 2 kg thoc/m2/nam. Nguoi o rong the nao, co bao nhieu nha o, nguoi co nha tich tru ma khong su dung cung chi tinh so can thoc gap doi dien tich tinh theo met vuong ma tra cho Nha nuoc, "rat on" cho nhung nha dau co.

* Kinh nghiem nay o cac nuoc nhu the nao, thua ong?

- O cac nuoc khac, khong de dang dau co nhu the. Nhu o Hoa Ky, Canada, cac nuoc Bac Au... gia bat dong san rat thap, mot nguoi binh thuong co the chi can bo ra 100.000 USD de mua duoc mot biet thu kha dep, nhung anh khong the o do duoc lau neu thu nhap khong o muc chiu duoc tien thue su dung dat. Thue bat dong san o do rat cao, cao den muc phai tinh toan rat ky khi mua bat dong san, nha dau tu khong co kha nang khong dam lam du an "ma" de giu dat cho len gia, nguoi co thu nhap trung binh nen di thue nha de o. Nguoi ta khong can bat cu mot su can thiep hanh chinh nao vao su dung dat.

Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac

Toi cam doan rang, chi can Nha nuoc co chu truong day nhanh viec xay dung luat thue su dung dat phi nong nghiep thi da lam gia nha dat ha ngay lap tuc ma chua can ban den doi tuong chiu thue hay bien phap chong cac hanh vi lach luat...

Chinh sach thue su dung dat o moi nuoc cung danh tren nhung nguyen tac khac nhau, co uu dai cho nhung doi tuong khac nhau. O Uc thi moi bang co ty suat thue khac nhau nhung deu danh theo nguyen tac uu dai cho nguoi ngheo. Vi du, muc thue o bang Victoria: thue suat bang 0% doi voi thua dat co gia thap hon 180.000 USD; muc thue hang nam la 180 USD cong voi 0,2% gia tri dat vuot qua 180.000 USD doi voi thua dat co gia tu 180.000 USD toi 485.000 USD... va muc cao nhat la 26.000 USD cong voi 3% gia tri dat vuot qua 2.430.000 USD. Voi muc thue nay thi mot thua dat khoang 300m2 o khu trung tam Ha Noi hoac TP Ho Chi Minh (gia khoang 200 trieu dong/m2) phai nop thue su dung dat khoang 74.000 USD moi nam. O mot vung lanh tho gan nuoc ta la Dai Loan, thua dat o ta nhu noi tren cung phai nop phan co ban la 40.000 USD hang nam.

* Theo ong, chinh sach thue cua ta nen thay doi nhu the nao?

- Thue o ta nen tap trung muc thue cao vao nhung truong hop co dat nhung khong su dung, su dung dat cao hon dinh muc thong thuong. Vi du, co the quy dinh muc thue suat toi thieu doi voi dat o trong han muc do UBND cap tinh quy dinh (tham chi co the cho thue suat la 0%), danh luy tien tung phan doi voi dat o vuot han muc, dien tich vuot cang nhieu thi thue suat cang cao va thue suat dac biet cao doi voi nha o bo khong, khong co nguoi o. Doi voi dat lam co so san xuat, kinh doanh phi nong nghiep, co the quy dinh muc thue suat toi thieu khi su dung dat dung tien do, co hieu qua, danh luy tien theo nam khi su dung cham tien do, khong hieu qua.

* Thua ong, truoc day, khi ban hanh Luat Dat dai nam 2003 cung da ban den Luat Thue su dung dat voi de xuat danh thue luy tien nhung sau do...

- Tinh than cua Luat Thue su dung dat tren nguyen tac danh luy tien tung phan theo dien tich su dung vuot han muc da duoc thao luan khi xay dung Nghi quyet so 26/NQ-TW cua Hoi nghi lan thu 7 Ban Chap hanh T.U Dang khoa IX va khi xay dung Luat Dat dai nam 2003. Nghi quyet da co chu truong: "Co chinh sach thue de thuc day su dung dat co hieu qua va dieu tiet thu nhap cua nguoi su dung nhieu dat". Luat Dat dai nam 2003 quy dinh: "Nha nuoc thuc hien quyen dieu tiet cac nguon loi tu dat dai thong qua cac chinh sach tai chinh ve dat dai gom thu thue su dung dat, thue thu nhap tu chuyen quyen su dung dat. Quoc hoi da duyet ke hoach thong qua luat thue nay tu chuong trinh xay dung luat phap cua nhiem ky truoc.

Nhung gan day, Bo Tai chinh van bao cao rang vi nhieu ly do ma khong nen xay dung Luat Thue su dung dat rieng, can them thoi gian, can de tien do cham lai. Toi thi cho rang, co gi do o long nguoi khong muon chu chang kho den muc 3 nam troi ma van khong nghien cuu xong sac thue ma dat nuoc dang can, nhan dan dang can. Ma chua lam cung khong thay ai "bi sao" ca. Toi cam doan rang, chi can Nha nuoc co chu truong day nhanh viec xay dung luat thue su dung dat phi nong nghiep thi da lam gia nha dat ha ngay lap tuc ma chua can ban den doi tuong chiu thue hay bien phap chong cac hanh vi lach luat...

* Xin cam on ong!

Tuyet Nhung
(thuc hien)

Viet Bao

Video nổi bật

Xem mưa sao băng Lyrid tuyệt đẹp ở Trung Quốc
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Lo ngại chỉ số tiếp cận đất đai

Một câu chuyện rất đáng quan ngại với thị trường bất động sản nói riêng và môi trường kinh doanh nói chung là chỉ số tiếp cận đất đai cũng như minh bạch thông tin đất đai đối với người dân và DN trong hầu hết các báo cáo khảo sát đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh và quản trị hành chính công tại các địa phương vừa được công bố mới đây đều tụt hạng một cách đáng lo ngại.

Hai nửa bộ mặt đất nền Hà Nội

Dù đã xuất hiện nhiều thanh khoản, thậm giá tăng cả giá bán, nhưng sự phục hồi của phân khúc đất nền Hà Nội không diễn ra đồng đều, mà có sự phân hóa khá rõ nét.

HUD, Tasco... và “nỗi đau nghìn tỷ” mang tên Vân Canh

Hàng nghìn tỷ đồng của Tổng công ty đầu tư phát triển Nhà và đô thị (HUD) và nhiều đại gia khác đang hàng ngày nằm phơi sương, phơi nắng tại khu đô thị Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội).

Cư dân chung cư vẫn mơ hồ về bảo hiểm cháy nổ

Ngay sau khi nhận được thông báo mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ Vinhomes Royal City hôm 30/3, hầu hết cư dân sống ở đây đều khá mơ hồ về sản phẩm này. Sự mơ hồ này cũng không ngoại lệ đối với các cư dân nhiều chung cư khác.

Tìm hiểu: Viet Nam, TSKH Dang Hung Vo, Bo Tai, Luat Thue, dai hoc quoc gia ha noi, khong co cach nao khac, nhung nguoi co tien, su dung dat, bat dong san, thue su dung, luat dat dai, nha nuoc, chinh sach, cang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Muốn kéo giá bất động sản xuống: Ngoài thuế, không có cách nào khác!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Muốn kéo giá bất động sản xuống: Ngoài thuế, không có cách nào khác! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac

Nhan xet, hay lien he ve tin Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Muon keo gia bat dong san xuong Ngoai thue khong co cach nao khac de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0