Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tu 1/1/2007, quyet dinh ve gia cac loai dat tren dia ban Ha Noi nam 2007 cua UBND thanh pho Ha Noi bat dau co hieu luc. Theo quyet dinh nay, muc gia dat trong cung mot quan nhu tai quan Hoan Kiem cung co muc chenh lech kha cao, toi hon 47 trieu dong/m2.

Quan Hoan Kiem, gia dat cao nhat

54 trieu dong/m2 la gia dat cao nhat trong bang gia dat nam 2007. Do la vi tri 1 cua cac pho Hang Ngang, Hang Dao, Hang Gai (quan Hoan Kiem).

Cac pho tiep theo: Dinh Tien Hoang, Hang Bong 52 trieu dong/m2; Hang Duong, Hang Khay, Hai Ba Trung, Luong Van Can, Ho Hoan Kiem, Trang Tien: 50 trieu dong/m2; Hang Bai, Ba Trieu (doan tu Hang Khay den Tran Hung Dao) 48 trieu dong/m2, Trang Thi 47 trieu dong/m2; Cau Go, Cha Ca, pho Hue, Ly Thuong Kiet, Tran Hung Dao 45 trieu dong/m2, Dong Xuan 46 trieu dong/m2, Quang Trung 40 trieu dong/m2, Nguyen Che Nghia 25 trieu dong/m2.

Tai quan Ba Dinh, gia dat cao nhat la duong Doc Lap: 50 trieu dong/m2, duong Dien Bien Phu 46 trieu dong/m2; Chu Van An, Hoang Dieu, Bac Son 45 trieu dong/m2.

Tai quan Hai Ba Trung, muc cao nhat 45 trieu dong/m2 (vi tri 1 duong Nguyen Du), Ho Xuan Huong tu 12.150.000d - 32 trieu dong/m2 (tuy vi tri). Cac tuyen pho khac 12-36 trieu dong/m2,

Tai quan Cau Giay, gia cao nhat la duong Le Van Luong 23 trieu dong/m2 (vi tri 1). Quan Tay Ho: Duong Thanh Nien 30 trieu dong/m2; Yen Phu, Thuy Khue 25 trieu dong/m2.

Trong khi do, gia dat tai quan Long Bien, muc cao nhat o duong Nguyen Van Cu la 22 trieu dong/m2, Bo De 11 trieu dong/m2, de song Duong 4 trieu dong/m2.

Muc chenh lech giua cac vi tri 1va 4 co mot khoang cach kha lon: Vi tri 4 cua pho Hang Dao chi co 16.200.000 dong/m2. Vi tri thap nhat tai quan Hoan Kiem la tai pho Hong Ha: 6.890.000d (vi tri 4). Nhu vay, so voi vi tri cao nhat tai quan nay, muc chenh len toi hon 47 trieu dong/m2.

Thap nhat van la gia dat kinh doanh san xuat phi nong nghiep: 600.000 dong/m2 (Thanh Tri), 970.000 dong/m2 (Long Bien). Dac biet, gia dat khu dan cu nong thon tai huyen Dong Anh chi co 400.000 dong/m2, Soc Son: 90.000-100.000 dong/m2.


Dat o tai nong thon duoc ap dung toi da la 1,5 trieu dong, toi thieu la 100.000 dong. 1m2 dat nong nghiep van duoc ap dung muc toi da la 126.000 dong, toi thieu 30.000 dong. Gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep tai do thi ap dung muc toi da la 23,5 trieu dong, toi thieu la 900.000 dong. Tai nong thon ap muc toi da la 900.000 dong, toi thieu 90.000 dong.

Ngoai ra, thanh pho Ha Noi cung dieu chinh cuc bo muc gia cho phu hop voi mat bang chung: nhu duong Y Lan, duong Ngo Xuan Quang (Gia Lam) va cac xa Yen My (Thanh Tri) theo huong giam, cac xa Phu Thi (huyen Gia Lam) va Nguyen Khe (huyen Dong Anh) dieu chinh tang.

Dat vuon, ao nam xen ke trong khu vuc dat o tai nong thon, cac thi tran nhung khong duoc cap co tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung la dat o (hoac khong du dieu kien duoc cap giay chung nhan la dat o) duoc xac dinh bang 1,5 lan gia dat nong nghiep trong cay lau nam cung hang dat.

Dat ven duong khong thap hon gia dat dan cu lien ke

Gia dat o ven truc duong giao thong chinh, tinh tu chi gioi he duong, pho toi 200m duoc xac dinh theo 4 vi tri (1, 2, 3, 4) nhu dat phi nong nghiep trong cac quan, thi tran va khong thap hon gia dat o khu dan cu nong thon lien ke. Vi tri con lai ap dung gia dat khu dan cu nong thon lien ke.

Gia dat o khu vuc nong thon (gom khu vuc giap ranh do thi, khu vuc ven truc duong giao thong chinh va cac xa nong thon) cung duoc quy dinh ro. Theo do, dat o thuoc xa giap ranh cac quan (trong pham vi tinh tu chi gioi he duong, pho den 200 m) duoc ap dung theo 4 vi tri nhu dat phi nong nghiep trong cac quan, thi tran.

Dat xay dung tru so co quan va dat xay dung cong trinh su nghiep, dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh; vao cac muc dich cong cong duoc xac dinh bang gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep co cung vi tri, duong, pho, loai xa.

Dat chua su dung la dat chua xac dinh muc dich, khi can co gia de tinh thi can cu vao gia loai dat lien ke co muc gia cao nhat. Khi dat chua su dung duoc co quan co tham quyen cho phep dua vao su dung thi can cu vao gia dat cung loai, cung muc dich su dung de dinh muc gia cu the.

Khung gia dat vua ban hanh se la can cu de tinh thue su dung dat va chuyen quyen su dung dat, tinh tien cho thue dat.

Bo sung gia dat 29 duong pho

Ve co ban, gia dat o nam 2007 co mat bang tuong duong gia dat nam 2006. Thanh pho chi dieu chinh mot so duong pho (duong Y Lan, Ngo Xuan Quang duoc dieu chinh tang). 3 xa ngoai thanh: Yen My (Thanh Tri) duoc dieu chinh giam; 2 xa Phu Thi (Gia Lam), Nguyen Khe (Dong Anh) duoc dieu chinh tang...

Ha Noi bo sung gia dat cua 29 duong pho moi (co 13 duong pho la ngo lien thong, duong dan sinh cua cum dan cu) nhu: Bao Khanh (13.650.000d - 42 trieu dong/m2), Tam Thuong (10.200.000 - 24 trieu dong/m2), Ngo Huyen, Hoang Mai va 15 duong pho moi duoc dat ten nhu Nguyen Hien, Nguyen Duy Trinh, Le Van Thiem...

Cung trong dot nay, duong vanh dai I, quan Dong Da (doan Kim Lien - O Cho Dua) - do vua dau tu, xay dung cung duoc quy dinh gia dat moi 30 trieu dong/m2; dieu chinh ten 17 duong, pho da co gia dat o tu nam 2006, nhung nay moi co ten chinh thuc.

Moi ban xem bang gia dat cua nam 2006 de so sanh voi gia dat nam 2007.

* Ban hanh bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2006

Ke thua tinh hop ly cua Gia cac loai dat da duoc UBND Thanh pho quy dinh tai quyet dinh 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 va dieu chinh cuc bo muc gia mot so duong pho quy dinh con bat cap chua phu hop voi mat bang chung cua khu vuc, bo sung gia mot so duong, pho con thieu trong bang gia hoac duong pho moi duoc Hoi dong nhan dan dat ten.

PHUONG AN DIEU CHINH - BO SUNG:

1. Gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep:Dieu chinh giam gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep so voi quy dinh tai quyet dinh so 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND Thanh pho doi voi dat tai cac vung quan Hoang Mai, quan Long Bien, cac thi tran, khu vuc dau moi giao thong, ven truc duong giao thong chinh va vung dan cu nong thon tai cac huyen ngoai thanh de khuyen khich cac doanh nghiep phat trien theo huong ra ngoai thanh va cac vung nong thon phu hop voi chu truong cua Chinh Phu va UBNDThanh pho. Muc dieu chinh giam binh quan 10%. Rieng mot so xa o Soc Son, gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep duoc dieu chinh giam tu 10% – 20% de khuyen khich, thu hut dau tu.


2. Gia dat nong nghiep:

- Dieu chinh gia dat nong nghiep tai cac xa moi duoc chuyen len thanh phuong sau ngay 06/11/2003 thuoc UBND quan Long Bien, Hoang Mai duoc ap dung gia dat nong nghiep trong do thi, do toc do do thi hoa tren dia ban 2 quan trong thoi gian qua tang nhanhva de dam bao quyen loi cua nguoi bi thu hoi dat khi thuc hien GPMB.

- Dieu chinh giam gia dat nong nghiep tai cac xavung trung du (thuoc huyen Soc Son) cho phu hop voi viec dieu chinh giam gia dat o va gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep cua huyen Soc son va phu hop voi quy dinh cua Nghi dinh 188/2004/ND-CP ngay 11/06/2005 cua Chinh phu, cu the nhu sau:

+ Gia dat nong nghiep trong cay hang nam, nuoi trong thuy san tai cac xa Trung du muc toi thieu la 36.000d/m2; muc toi da 84.000d/m2.

+ Gia dat nong nghiep trong cay lau nam tai cac xa Trung du muc toi thieu la 31.500d/m2; muc toi da 78.000d/m2.


3. Gia dat o do thi, vung giap ranh va cac thi tran:

Ve co ban giu mat bang gia quy dinh tai Quyet dinh so 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND thanh pho, dieu chinh gia mot so duong pho tai cac quan noi thanh cho phu hop voi mat bang chung cua khu vuc; Bo sung cac duong pho moi duoc Hoi dong nhan dan dat ten hoac moi duoc Nha nuoc dau tu co so ha tang tai cac quan, huyen; Bo sung thi tran Trau Quy (thi tran Loai I)


4. Gia dat o khu vuc nong thon:

Ap dung khoan 2 dieu 6 chuong II cua Nghi dinh 188/2004/ND-CPngay 16/11/2004 cua Chinh phu dieu chinh tang muc gia dat o khu vuc nong thon cua mot so xa thuoc cac huyen ngoai thanh co toc do do thi hoa nhanh, muc gia dat quy dinh tai quyet dinh 199/2004/QD-UBngay 29/12/2004 cua UBND thanh pho chua phu hop voi mat bang gia chung cua khu vuc (tang 20% so voi muc gia quy dinh tai quyet dinh so 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND Thanh pho nhung khong vuot khung toi da quy dinh tai Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ngay 16/11/2004 cua Chinh phu). Cu the muc gia toi da dat o khu dan cu nong thon (xa dong bang) la: 1.250.000d/m2 x 120% = 1.500.000d/m2 (ap dung cho cac xa Xuan Phuong, Phu Dien, Minh Khai, Thuy Phuong, Dai Mo, Tay Mo huyen Tu Liem).

Gia dat o cua cac xa thuoc huyen Gia Lam, Dong Anh, Thanh tri co ban van giu mat bang gia quy dinh tai Quyet dinh so 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND thanh pho (co dieu chinh cuc bo tang, giam mot so xa de dam bao mat bang chung trong khu vuc). Dieu chinh giam gia dat o tai 12/25 xa cua Soc Son muc giam binh quan khoang 15 – 20%; dieu chinh tang gia dat o tai 03/25xa cua huyen Soc Son (tu 100.000d/m2 len 120.000d/m2 -ap dung cho cac xa Nam Son, Bac Son, Hong ky).


5. Ven truc duong giao thong chinh thuoc cac huyen ngoai thanh:

Ap dung khoan 2 dieu 6 chuong II cua Nghi dinh 188/2004/ND-CP dieu chinh muc gia dat o mot so duong giao thong chinh tai mot so huyen ngoai thanh la nhung noi thuoc vung quy hoach phat trien do thi, muc gia dat quy dinh tai quyet dinh 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND Thanh pho chua phu hop voi mat bang gia chung cua khu vuc (dieu chinh tang 20% so voi muc gia quy dinh tai quyet dinh so 199/2004/QD-UB nhung khong vuotkhung toi da quy dinh tai Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ngay 11/6/2004 cua Chinh phu). Cu the: Muc gia toi da dat o ven truc duong giao thong chinh tai cac huyen ngoai thanh la:3.750.000d/m2 x 120% = 4.500.000d/m2 (ap dung cho mot so doan giao thong nhu duong Quoc lo 1A di qua dia phan huyen Thanh Tri; duong Lang - Hoa Lac qua dia phan huyen Tu Liem.


6. Bo sung mot so quy dinh chung ve phuong phap xac dinh gia dat:

Ve co ban ke thua nhung quy dinh chung va phuong phap xac dinh gia dat da neu trong quyet dinh so 199/2004/QD-UB ngay 29/12/2004 cua UBND Thanh pho va kien nghi sua doi bo sung, lam ro mot so diem sau:

a/ Bo sung quy dinh doi voi cac thua dat co hinh the dac biet (hinh chu L, :Do trong thuc te ap dung, truong hop nhung thua dat hinh the dac biet neu tren co gia tri chuyen nhuong kem cac thua dat vuong van. De dam bao cong bang doi voi cac chu su dung dat, de nghi bo sung nhu sau:

Phan dien tich tiep giap voi duong, pho tinh tu mat tien den het chieu sau cua thua datap dung dung vi tri quy dinh tai cac dieu 4,5,6,7,8 chuong II cua quy dinh gia cac loai dat. Phan dien tich con lai xac dinh nhu sau:

- Neu thua dat co mat tiep giap voi duong, pho 3,5m thi phan dien tich con lai ap dung he so K = 0,9 cua gia dat theo quy dinh.

- Neu thua dat co mat tiep giap voi duong, pho tu 2 m den duoi 3,5 m thi phan dien tich con lai ap dung he so K = 0,8 cua gia dat theo quy dinh.

- Neu thua dat co mat tiep giap voi duong, pho < 2m thi phan dien tich con lai ap dung gia dat vi tri 2 cua duong, pho.

b) Tai khoan c, muc 3. dieu 2 chuong I: Doi voi cac thua dat o thuoc vi tri 2, 3,4 cach chi gioi he duong, pho tu 200m tro len duoc xem xet giam gia (muc quy dinh la 5%, 10%,15%), kien nghi khong ap dung quy dinh nay trong GPMB vi thuc te ap dung tai mot so du an vap phai su phan ung cua nhung nguoi bi thu hoi dat co cung vi tri nhung gia dat den bu chenh lech nhau dan den tien do GPMB cham.

c) Bo sung lam ro cac quy dinh ve xac dinh gia dat o tai do thi - dieu 4 chuong II:

Tai Quyet dinh so 199/2004/QD-UB chua the hien ro tieu thuc de phan loai vi tri 2,3,4 dan den co nhieu cach hieu khac nhau trong ap dung, nay de nghi lam ro cach xac dinh nhu sau:

+ Vi tri 1: ap dung doi voi thua dat cua mot chu su dung dat co it nhat mot mat giap voi duong, pho;

+ Vi tri 2: ap dung doi voi thua dat cua mot chu su dung dat co it nhat mot mat giap voi ngo, ngach, hem (sau day goi chung la ngo) co mat cat ngo nho nhat tinh tu duong, pho toi vi tri thua dat tu 3,5m tro len.

+ Vi tri 3: ap dung doi voi thua dat cua mot chu su dung dat co it nhat mot mat giap voi ngo co mat cat ngo nho nhat tinh tu duong, pho toi vi tri thua dat tu 2m den duoi 3,5m.

+ Vi tri 4: ap dung doi voi thua dat cua mot chu su dung dat co it nhat mot mat giap voi ngo co mat cat ngo nho nhat tinh tu duong, pho toi vi tri thua dat co chieu rong nho hon 2m.

d/Dieu 8 – gia dat phi nong nghiep khac: (dat co cong trinh la Chua, Nha Tho, Thanh That, Dinh, Den, Mieu, Am, Tu duong, nha tho ho co nguon goc khong phai dat o), sua doi quy dinh:duoc xac dinh bang gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep co cung vi tri, duong, pho, loai xa.

Bang gia dat cac khu vuc

- Bang gia dat quan Ba Dinh: Download
- Bang gia dat quan Hoan Kiem: Download
- Bang gia dat quan Hai Ba Trung: Download
- Bang gia dat quan Dong Da: Download
- Bang gia dat quan Long Bien: Download
- Bang gia dat quan Hoang Mai: Download
- Bang gia dat quan Thanh Xuan: Download
- Bang gia dat quan Tay Ho: Download
- Bang gia dat quan Cau Giay: Download

- Khu vuc giap ranh quan: Download

- Cac thi tran: Download

- Ven truc giao thong chinh (ngoai thanh): Download

- Khu dan cu nong thon: Download

- Phan loai duong thi tran: Download

- Phan loai duong ngoai thanh: Download
-
Phan loai cac xa: Download

Viet Bao

Comment :Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Nhà Đất
Table Some of the changes of land prices in the area of ​​Hanoi 2007
Hoan Kiem, Soc Son, Long Bien, MPC, Gia Lam, Hoang Mai, rural residential areas, starting effect, Hanoi, main roads, non-farm, in accordance with, land use, agricultural land, land prices, social
From 01/01/2007, decisions on land prices Hanoi 2007 Hanoi People's Committee began to take effect. According to this decision, land prices in the same county as in Hoan Kiem district also has high margins, more than 47 million ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Một số thay đổi của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Một số thay đổi của Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0