Ha Noi quy dinh muc phi khi lam Giay chung nhan quyen su dung datHa Noi quy dinh muc phi khi lam Giay chung nhan quyen su dung dat
Nguoi duoc cap so do khong buoc phai nop mot khoan tai chinh nao doi voi xa, phuong
Thuc hien Luat Dat dai moi, Ha Noi da co quy dinh cu the ve muc phi doi voi nguoi lam Giay chung nhan quyen su dung dat (so do). Theo do, cong thuc tinh la: Phi so do = tien su dung dat + 4% phi chuyen nhuong + 1% le phi dat + 1% le phi nha.

Can cu ap thue: Khung gia Nha nuoc quy dinh

Ong Nguyen Viet Tuan, Truong phong Thu thue truoc ba va thu khac (Cuc Thue Ha Noi) cho biet: Theo quy dinh hien hanh, khi ca nhan, to chuc muon lam so do buoc phai thuc hien nhung nghia vu tai chinh bao gom: tien thue su dung dat (theo quy dinh); phi chuyen quyen su dung dat neu nguoi lam so do la nguoi nhan chuyen nhuong (mua) manh dat tu nguoi khac va quy dinh bang 4% cua gia tri chuyen nhuong; le phi truoc ba dat va le phi truoc ba nha (neu da xay nha) - moi thu tinh bang 1% gia chuyen nhuong.

Thong thuong, ben mua va ben ban ghi muc gia thoa thuan thap hon khung gia Nha nuoc quy dinh de giam muc nop le phi. Trong truong hop do, co quan thue se lay muc gia quy dinh theo khung gia Nha nuoc de lam can cu ap thue. Thi du mot manh dat 50m2, theo khung gia cua Nha nuoc quy dinh tinh ra la 400 trieu dong. Khi mua ban, bien ban chi ghi la gia 300 trieu dong, nhung co quan thue se lay muc 400 trieu de tinh phi chuyen quyen (4%) va le phi truoc ba dat (1%). Neu manh dat do chua co su chuyen nhuong thi nguoi lam so do khong phai nop phi chuyen quyen ma chi phai nop phi truoc ba dat va nha (neu co).

Tu 2007, dat khong co so do se khong duoc tham gia giao dich

Mot trong nhung khoan tai chinh lon nhat ma nguoi lam so do phai dong hien nay la tien su dung dat, co khi len toi hang chuc trieu dong voi mot manh dat chi vai chuc met vuong. Tu nam 1999, duoc su dong y cua Chinh phu, Ha Noi chinh thuc cho phep ghi no lai cac khoan nghia vu tai chinh doi voi nguoi lam so do, trong do co tien su dung dat. Viec cho no nay cung duoc ghi han tren so do. Day la giai phap khuyen khich nguoi dan lam so do, dac biet doi voi nhung ho dan ven do dang sinh song tren manh dat tho cu tu thoi cha ong ho.

Tuy nhien can phai hieu rang, mac du da duoc cap so do, nhung so do do con no lai mot trong cac khoan phi nhu tren thi chu nhan cua no se chua duoc tham gia giao dich hop phap, vi chua hoan thanh nghia vu voi Nha nuoc. Ngan hang cung khong nhan su the chap cua so do khi con ghi no ve tai chinh nhu tren. Nhu vay, neu co so do roi, nguoi su dung dat phai tiep tuc thuc hien nghia vu tai chinh voi Nha nuoc, tuc la nop tien su dung dat, phi chuyen quyen, le phi dat va nha, thi so do nay moi duoc giao dich binh thuong.

Bat dau tu nam 2007, cac truong hop chua co so do se khong duoc thuc hien mot so quyen doi voi manh dat do, tuc la khong duoc tham gia mua ban, chuyen nhuong, the chap, bao lanh...

Khong phai nop cac khoan tai chinh doi voi xa, phuong

Mot so dia phuong co quy dinh nguoi duoc cap so do phai nop mot khoan tien dong gop cho xa, phuong theo hinh thuc "tu nguyen". Tat nhien, khi quy dinh nhu the, cap xa, phuong deu dua ra nhung ly giai rieng, nhung tren thuc te, Nha nuoc chi quy dinh cac khoan nghia vu cua nguoi dan khi lam so do nhu da noi o tren. Ngoai ra khong phai nop them khoan nao het. Thuc chat khong co ly do gi bat nguoi dan phai nop them ca. Thanh pho Ha Noi cung khong co van ban nao quy dinh nguoi dan phai dong gop cho xa, phuong khi lam so do. Neu vien co "da duoc thong qua Hoi dong nhan dan xa, phuong" la trai voi quy dinh hien hanh. Do do co the khang dinh, nguoi duoc cap so do khong buoc phai nop mot khoan tai chinh nao doi voi xa, phuong.

Mot so quy dinh cu the

* Cac ca nhan, ho gia dinh da su dung dat truoc ngay 15/10/1993, co giay to hop le (khoan 1, 2, 3 va 4 cua Dieu 50 Luat Dat dai) khi duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat (tam goi la so do) se khong phai nop tien su dung dat (Quyet dinh 116 cua UBND TP Ha Noi). Tuy nhien, neu nhung truong hop nay truoc day da duoc cap so do duoc ghi no nhung mang ho so den co quan thue nop sau ngay 30/6/2004 se khong duoc mien. Doi voi cac loai nha o, dat o do co quan tu quan nhung khong con co quan quan ly, cac ho gia dinh da cai tao xay dung lai hoac nha o tap the co quan da tu thanh ly khong theo quy dinh cua Nha nuoc (ke ca cac truong hop nha, dat khu gia dinh quan doi do Cuc quan ly nha dat - xay dung thuc hien theo su thong nhat giua UBND TP va Bo Quoc phong) cung phai nop muc tien su dung dat binh thuong nhu truoc day la 20% theo gia dat quy dinh.

* Tu 1/7/2004 den 31/12/2004, thu 100% tien su dung doi voi dien tich dat xay dung nha o chung cu cao tang theo gia dat da duoc quy dinh truoc ngay 1/7/2004 (Quyet dinh 117/QD-UB). Tuy nhien doi voi dien tich dat xay dung biet thu, nha vuon, chia lo khi cap giay chung nhan se thu 100% tien su dung dat theo gia dat quy dinh hien hanh sau 1/7/2004).

- Thuc hien nop 100% tien su dung dat doi voi cac truong hop dat duoc su dung on dinh tu 15/10/1993 den nay. Nhung neu do nhan chuyen nhuong cua nguoi su dung dat truoc do khong co giay to hop le, chi co giay to mua ban giua hai ben va duoc UBND xa, phuong, thi tran xac nhan thi chi phai nop 40% tien su dung dat.

* Theo quy dinh tai Quyet dinh 35/2004/QD-UB ngay 12/3/2004 va Quyet dinh 3519/QD-UB ngay 12/9/1997 cua UBND TP Ha Noi, muc gia dat tai noi thanh, thi tran, khu dan cu, cac vung ven do deu duoc phan chia rat chi tiet, cu the theo tung loai duong (tu 1 den 4), voi muc A va B khac nhau. Moi muc tren lai duoc gan voi 4 vi tri khac nhau. Theo do, nhung manh dat duoc xem la vi tri 1, neu nam tai mat duong (co ten trong bieu bang cua cac quyet dinh tren); vi tri 2 neu nam trong ngo co chieu rong tu 3,5m tro len; tuong tu vi tri 3 neu nam o ngo rong tu 2m den duoi 3,5m va vi tri 4 se roi vao nhung lo dat trong ngo chieu rong duoi 2m.

* Mot so muc gia dat duoc quy dinh tai cac quan, huyen theo Quyet dinh 35 va 3519 cua UBND TP Ha Noi. Khi tinh toan nghia vu tai chinh cho nguoi lam so do, co quan thue se nhan muc gia nay voi he so 1,8 doi voi dat noi thanh va he so 1,5 voi dat ngoai thanh de hinh thanh khung gia moi thuc hien ap thue. Cu the nhu sau:

- Quan Ba Dinh: cao nhat la cac duong Chu Van An, Dien Bien Phu, Giang Vo, Giang Van Minh, Hoang Van Thu, Le Hong Phong, Hung Vuong, Hoang Dieu, Nguyen Khac Nhu, Nguyen Thai Hoc, voi muc 9,8 trieu/m2 (duong loai 1, muc A, vi tri 1).

- Quan Cau Giay: cao nhat la cac duong Cau Giay, Xuan Thuy voi 5 trieu dong/m2 (loai 2, muc B).

- Quan Dong Da: cao nhat la duong Ton Duc Thang (9,8 trieu/m2); duong Cat Linh, Tay Son, Nguyen Luong Bang (7,8 trieu dong/m2).

- Quan Hai Ba Trung: cao nhat la duong Ba Trieu (9,8 trieu/m2); cac duong Le Duan, Le Van Huu, Lo Duc, Ngo Thi Nham (7,8 trieu dong/m2).

- Quan Hoan Kiem: cao nhat la cac duong Dinh Tien Hoang, Dong Xuan, Cau Go, cac khu pho co (9,8 trieu dong/m2)...

- Quan Hoang Mai: cao nhat la duong Quoc lo 1B (duong vanh dai 3 den het dia phan Hoang Mai), bac ho Linh Dam, duong Kim Giang la 3,2 trieu dong/m2.

(Theo GD&XH)

Viet Bao

Video nổi bật

Thai nhi 14 tuần tuổi vỗ tay theo nhạc ngay trong bụng mẹ gây sốt
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Chỉ còn 2 loại doanh nghiệp bất động sản tồn tại được với “cuộc chơi”

Thị trường bất động sản vừa trải qua thời kỳ sàng lọc khắc nghiệt nhất. Những doanh nghiệp còn tồn tại đến thời điểm này phải thực sự có năng lực, có “nghề” làm bất động sản.

Tranh tối tranh sáng đất Nhật Tân: bong bóng cận kề

Sau sự kiện cầu Nhật Tân được thông xe, giá đất tại Đông Anh, quanh khu vực cầu Nhật Tân tăng một cách chóng mặt, báo hiệu nguy cơ “bong bóng” mới tại đây.

Nhiều chủ đầu tư mặt bằng bán lẻ ngồi "đuổi ruồi"

Hàng ngàn mét vuông mặt bằng bán lẻ dưới chân tòa cao ốc số 15 - 17 Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) do Công ty Thương mại và du lịch tổng hợp Thăng Long GTC làm chủ đầu tư vẫn bỏ không từ cuối năm 2014 đến nay sau khi đơn vị thuê diện tích này là Siêu thị Hiway chuyển đi.

Doanh nghiệp bất động sản, chuyện những người “bỏ cuộc chơi”

Thị trường bất động sản đã trải qua thời kỳ sàng lọc khắc nghiệt nhất. Những doanh nghiệp còn tồn tại đến thời điểm này phải thực sự có năng lực, có “nghề” làm bất động sản.

Tìm hiểu: Ha Noi, UBND TP Ha Noi, quyen su dung dat, quy dinh hien hanh, giay chung nhan, dinh muc phi, Vu Tai chinh, luat dat dai, So do, doi voi, tien su, le phi, thuc hien, manh dat, nop

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Hà Nội quy định mức phí khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Hà Nội quy định mức phí khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ha Noi quy dinh muc phi khi lam Giay chung nhan quyen su dung dat

Nhan xet, hay lien he ve tin Ha Noi quy dinh muc phi khi lam Giay chung nhan quyen su dung dat co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ha Noi quy dinh muc phi khi lam Giay chung nhan quyen su dung dat de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0