Gioi thieu Luat Dat dai moiTu ngay 1/7/2004, Luat Dat dai moi co hieu luc. Luat nay co 7 chuong 146 dieu. Duoi day la ten cac chuong, dieu cua luat; doc gia bam vao day hoac vao day de xem toan van Luat dat dai moi.

LUAT SO 13/2003/QH11 VE DAT DAI CUA QUOC HOI NUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CHUONG I: NHUNG QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pham vi dieu chinh

Dieu 2. Doi tuong ap dung

Dieu 3. Ap dung phap luat

Dieu 4. Giai thich tu ngu

Dieu 5. So huu dat dai

Dieu 6. Quan ly nha nuoc ve dat dai

Dieu 7. Nha nuoc thuc hien quyen dai dien chu so huu toan dan ve dat dai va thong nhat quan ly nha nuoc ve dat dai

Dieu 8. Quyen han va trach nhiem cua Mat tran To quoc Viet Nam, cac to chuc thanh vien cua Mat tran va cong dan

Dieu 9. Nguoi su dung dat

Dieu 10. Nhung bao dam cho nguoi su dung dat

Dieu 11. Nguyen tac su dung dat

Dieu 12. Khuyen khich dau tu vao dat dai

Dieu 13. Phan loai dat

Dieu 14. Can cu de xac dinh loai dat tren thuc dia

Dieu 15. Nhung hanh vi bi nghiem cam

CHUONG II: QUYEN CUA NHA NUOC DOI VOI DAT DAI VA QUAN LY NHA NUOC VE DAT DAI

MUC 1: LAP, QUAN LY HO SO DIA GIOI HANH CHINH VA CAC LOAI BAN DO VE DAT DAI

Dieu 16. Dia gioi hanh chinh

Dieu 17. Ho so dia gioi hanh chinh

Dieu 18. Ban do hanh chinh

Dieu 19. Ban do dia chinh

Dieu 20. Ban do hien trang su dung dat va ban do quy hoach su dung dat

MUC 2: QUY HOACH, KE HOACH SU DUNG DAT

Dieu 21. Nguyen tac lap quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 22. Can cu de lap quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 23. Noi dung quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 24. Ky quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 25. Lap quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 26. Tham quyen quyet dinh, xet duyet quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 27. Dieu chinh quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 28. Cong bo quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 29. Thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat

Dieu 30. Quy hoach, ke hoach su dung dat vao muc dich quoc phong, an ninh

MUC 3: GIAO DAT, CHO THUE DAT, CHUYEN MUC DICH SU DUNG DAT

Dieu 31. Can cu de giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat

Dieu 32. Giao dat, cho thue dat doi voi dat dang co nguoi su dung cho nguoi khac

Dieu 33. Giao dat khong thu tien su dung dat

Dieu 34. Giao dat co thu tien su dung dat

Dieu 35. Cho thue dat

Dieu 36. Chuyen muc dich su dung dat

Dieu 37. Tham quyen giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat

MUC 4: THU HOI DAT

Dieu 38. Cac truong hop thu hoi dat

Dieu 39. Thu hoi dat de su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong

Dieu 40. Thu hoi dat de su dung vao muc dich phat trien kinh te

Dieu 41. Viec thu hoi dat va quan ly quy dat da thu hoi

Dieu 42. Boi thuong, tai dinh cu cho nguoi co dat bi thu hoi

Dieu 43. Nhung truong hop thu hoi dat ma khong boi thuong

Dieu 44. Tham quyen thu hoi dat

Dieu 45. Trung dung dat co thoi han

MUC 5: DANG KY QUYEN SU DUNG DAT, LAP VA QUAN LY HO SO DIA CHINH, CAP GIAY CHUNG NHAN QUYEN SU DUNG DAT, THONG KE, KIEM KE DAT DAI

Dieu 46. Dang ky quyen su dung dat

Dieu 47. Lap va quan ly ho so dia chinh

Dieu 48. Giay chung nhan quyen su dung dat

Dieu 49. Nhung truong hop duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat

Dieu 50. Cap giay chung nhan quyen su dung dat cho ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu dang su dung dat

Dieu 51. Cap giay chung nhan quyen su dung dat cho to chuc, co so ton giao dang su dung dat

Dieu 52. Tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat

Dieu 53. Thong ke, kiem ke dat dai

MUC 6: TAI CHINH VE DAT DAI VA GIA DAT

Dieu 54. Nguon thu ngan sach nha nuoc tu dat dai

Dieu 55. Gia dat

Dieu 56. Gia dat do Nha nuoc quy dinh

Dieu 57. Tu van gia dat

Dieu 58. Dau gia quyen su dung dat, dau thau du an co su dung dat

Dieu 59. Gia tri quyen su dung dat trong tai san cua to chuc duoc Nha nuoc giao dat khong thu tien su dung dat va trong tai san cua doanh nghiep nha nuoc

Dieu 60. Mien, giam tien su dung dat, tien thue dat

MUC 7: QUYEN SU DUNG DAT TRONG THI TRUONG BAT DONG SAN

Dieu 61. Dat duoc tham gia thi truong bat dong san

Dieu 62. Dieu kien de dat tham gia thi truong bat dong san

Dieu 63. Quan ly dat dai trong viec phat trien thi truong bat dong san

MUC 8: TO CHUC CO QUAN QUAN LY DAT DAI

Dieu 64. Co quan quan ly dat dai

Dieu 65. Can bo dia chinh xa, phuong, thi tran

CHUONG III: CHE DO SU DUNG CAC LOAI DAT

MUC 1:THOI HAN SU DUNG DAT

Dieu 66. Dat su dung on dinh lau dai

Dieu 67. Dat su dung co thoi han

Dieu 68. Thoi han su dung dat khi chuyen muc dich su dung dat

Dieu 69. Thoi han su dung dat khi nhan chuyen quyen su dung dat

MUC 2: DAT NONG NGHIEP

Dieu 70. Han muc giao dat nong nghiep

Dieu 71. Dat nong nghiep do ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu su dung

Dieu 72. Dat nong nghiep su dung vao muc dich cong ich

Dieu 73. Dat nong nghiep do to chuc, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, to chuc, ca nhan nuoc ngoai su dung

Dieu 74. Dat chuyen trong lua nuoc

Dieu 75. Dat rung san xuat

Dieu 76. Dat rung phong ho

Dieu 77. Dat rung dac dung

Dieu 78. Dat co mat nuoc noi dia

Dieu 79. Dat co mat nuoc ven bien

Dieu 80. Dat bai boi ven song, ven bien

Dieu 81. Dat lam muoi

Dieu 82. Dat su dung cho kinh te trang trai

MUC 3 : DAT PHI NONG NGHIEP

Dieu 83. Dat o tai nong thon

Dieu 84. Dat o tai do thi

Dieu 85. Dat xay dung nhakhu chung cu

Dieu 86. Dat su dung de chinh trang, phat trien do thi va khu dan cu nong thon

Dieu 87. Xac dinh dien tich dat o doi voi truong hop co vuon, ao

Dieu 88. Dat xay dung tru so co quan, xay dung cong trinh su nghiep

Dieu 89. Dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh

Dieu 90. Dat khu cong nghiep

Dieu 91. Dat su dung cho khu cong nghe cao

Dieu 92. Dat su dung cho khu kinh te

Dieu 94. Dat su dung cho hoat dong khoang san

Dieu 95. Dat san xuat vat lieu xay dung, lam do gom

Dieu 96. Dat su dung vao muc dich cong cong

Dieu 97. Dat xay dung cac cong trinh cong cong co hanh lang bao ve an toan

Dieu 98. Dat co di tich lich su - van hoa, danh lam thang canh

Dieu 99. Dat do co so ton giao su dung

Dieu 100. Dat co cac cong trinh la dinh, den, mieu, am, tu duong, nha tho ho

Dieu 101. Dat lam nghia trang, nghia dia

Dieu 102. Dat song, ngoi, kenh, rach, suoi va mat nuoc chuyen dung

MUC 4: DAT CHUA SU DUNG

Dieu 103. Quan ly dat chua su dung

Dieu 104. Dua dat chua su dung vao su dung

CHUONG IV: QUYEN VA NGHIA VU CUA NGUOI SU DUNG DAT

MUC 1:QUY DINH CHUNG VE QUYEN VA NGHIA VU CUA NGUOI SU DUNG DAT

Dieu 105. Quyen chung cua nguoi su dung dat

Dieu 106. Quyen chuyen doi, chuyen nhuong, cho thue, cho thue lai, thua ke, tang cho quyen su dung dat; quyen the chap, bao lanh, gop von bang quyen su dung dat; quyen duoc boi thuong khi Nha nuoc thu hoi dat

Dieu 107. Nghia vu chung cua nguoi su dung dat

Dieu 108. Quyen lua chon hinh thuc giao dat, thue dat

MUC 2: QUYEN VA NGHIA VU CUA TO CHUC SU DUNG DAT

Dieu 109. Quyen va nghia vu cua to chuc duoc Nha nuoc giao dat khong thu tien su dung dat

Dieu 110. Quyen va nghia vu cua to chuc kinh te duoc Nha nuoc giao dat co thu tien su dung dat

Dieu 111. Quyen va nghia vu cua to chuc kinh te su dung dat thue

Dieu 112. Quyen va nghia vu cua to chuc kinh te nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, chuyen muc dich su dung dat

MUC 3: QUYEN VA NGHIA VU CUA HO GIA DINH, CA NHAN, CONG DONG DAN CU SU DUNG DAT

Dieu 113. Quyen va nghia vu cua ho gia dinh, ca nhan su dung dat khong phai la dat thue

Dieu 114. Quyen va nghia vu cua ho gia dinh, ca nhan su dung dat thue

Dieu 115. Quyen va nghia vu cua ho gia dinh, ca nhan chuyen muc dich su dung dat tu dat khong thu tien su dung dat sang dat co thu tien su dung dat hoac thue dat

Dieu 116. Giai quyet truong hop Nha nuoc da muon dat cua ho gia dinh, ca nhan

Dieu 117. Quyen va nghia vu cua co so ton giao, cong dong dan cu su dung dat

MUC 4:QUYEN VA NGHIA VU CUA NGUOI VIET NAM DINH CU O NUOC NGOAI, TO CHUC, CA NHAN NUOC NGOAI SU DUNG DAT

Dieu 118. Quyen va nghia vu cua to chuc nuoc ngoai co chuc nang ngoai giao

Dieu 119. Quyen va nghia vu cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, va to chuc, ca nhan nuoc ngoai su dung dat de thuc hien cac du an dau tu tai Viet Nam

Dieu 120. Quyen va nghia vu cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai, va to chuc, ca nhan nuoc ngoai su dung dat trong khu cong nghiep, khu cong nghe cao, khu kinh te

Dieu 121. Quyen va nghia vu cua nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai duoc mua nha o gan lien voi quyen su dung dat o tai Viet Nam

CHUONG V: THU TUC HANH CHINH VE QUAN LY VA SU DUNG DAT DAI

Dieu 122. Trinh tu, thu tuc giao dat, cho thue dat, cap giay chung nhan quyen su dung dat cho nguoi duoc giao dat, thue dat

Dieu 123. Trinh tu, thu tuc cap giay chung nhan quyen su dung dat cho nguoi dang su dung dat

Dieu 124. Trinh tu, thu tuc dang ky chuyen muc dich su dung dat doi voi truong hop khong phai xin phep

Dieu 125. Trinh tu, thu tuc chuyen muc dich su dung dat doi voi truong hop phai xin phep

Dieu 126. Trinh tu, thu tuc chuyen doi quyen su dung dat cua ho gia dinh, ca nhan

Dieu 127. Trinh tu, thu tuc chuyen nhuong quyen su dung dat

Dieu 128. Trinh tu, thu tuc dang ky cho thue, cho thue lai quyen su dung dat

Dieu 129. Trinh tu, thu tuc dang ky thua ke, tang cho quyen su dung dat

Dieu 130. Trinh tu, thu tuc dang ky, xoa dang ky the chap, bao lanh bang quyen su dung dat va xu ly quyen su dung dat da the chap, da bao lanh de thu hoi no

Dieu 131. Trinh tu, thu tuc dang ky, xoa dang ky gop von bang quyen su dung dat va xu ly quyen su dung dat khi cham dut viec gop von

CHUONG VI:THANH TRA, GIAI QUYET TRANH CHAP, KHIEU NAI, TO CAO VA XU LY VI PHAM PHAP LUAT VE DAT DAI

MUC 1:THANH TRA DAT DAI

Dieu 132. Thanh tra dat dai

Dieu 133. Quyen han va trach nhiem cua doan thanh tra va thanh tra vien dat dai

Dieu 134. Quyen va nghia vu cua doi tuong thanh tra

MUC 2: GIAI QUYET TRANH CHAP, KHIEU NAI, TO CAO VE DAT DAI

Dieu 135. Hoa giai tranh chap dat dai

Dieu 136. Tham quyen giai quyet tranh chap dat dai

Dieu 137. Giai quyet tranh chap dat dai lien quan den dia gioi hanh chinh

Dieu 138. Giai quyet khieu nai ve dat dai

Dieu 139. Giai quyet to cao ve dat dai

MUC 3: XU LY VI PHAM

Dieu 140. Xu ly doi voi nguoi vi pham phap luat ve dat dai

Dieu 141. Xu ly doi voi nguoi quan ly vi pham phap luat ve dat dai

Dieu 142. Xu ly vi pham phap luat ve dat dai gay thiet hai cho Nha nuoc, cho nguoi khac

Dieu 143. Trach nhiem cua Chu tich Uy ban nhan dan cac cap trong viec phat hien, ngan chan va xu ly vi pham phap luat ve quan ly va su dung dat dai

CHUONG VII: DIEU KHOAN THI HANH

Dieu 144. Xu ly trach nhiem cua thu truong, cong chuc, vien chuc thuoc co quan quan ly dat dai cac cap va can bo dia chinh xa, phuong, thi tran trong viec vi pham trinh tu thuc hien cac thu tuc hanh chinh

Dieu 145. Hieu luc thi hanh

Dieu 146. Huong dan thi hanh.

Viet Bao

Video nổi bật

Khi bạn cần động lực, hãy xem video này
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Luật đất đai mới

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Hiệp hội BĐS Việt Nam: “Bất động sản bùng nổ thực sự là điều lo ngại”

Theo vị Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, chúng ta không kỳ vọng vào sự phát triển quá nóng hay sự bùng nổ ở giai đoạn nhất thời nào của thị trường BĐS, mà chỉ mong nó phát triển bền vững.

DN địa ốc bắt đầu cuộc chiến “săn đầu người”

Trước sự khởi sắc trở lại của thị trường bất động sản, gần đây, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh, theo đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự kinh doanh địa ốc cũng không ngừng tăng lên.

Nở rộ văn phòng môi giới bất động sản

Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm lên, các văn phòng môi giới bất động sản cũng đang mọc lên như nấm sau mưa. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến lo ngại khi Luật kinh doanh bất động sản 2014 chính thức có hiệu lực, các văn phòng môi giới thành lập dưới “vỏ bọc” DN bất động sản sẽ đối diện với nhiều hệ lụy.

Giải mã "cơn sốt" chuyển nhượng hạ tầng

Gần đây, ngành giao thông vận tải (GTVT) liên tục thông báo bán/chuyển nhượng cảng biển, sân bay, đường cao tốc… Đáng ngạc nhiên, các doanh nghiệp tư nhân ồ ạt đăng ký, thậm chí đề nghị mua vượt cả quy mô của bên chào bán.

Tìm hiểu: Viet Nam, ke hoach su dung dat, thi truong bat dong san, quyen su dung dat, muc dich su dung, cap giay chung nhan, luat dat dai, ho gia dinh, nguoi su dung, o nuoc ngoai, nghia vu, to chuc, thu tuc, quy hoach, dieu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giới thiệu Luật Đất đai mới

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giới thiệu Luật Đất đai mới bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Gioi thieu Luat Dat dai moi

Nhan xet, hay lien he ve tin Gioi thieu Luat Dat dai moi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Gioi thieu Luat Dat dai moi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0