Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai

Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai

Tags: GCN QSHN, Nguyen Hong Quan, GCN QSDD, giay chung nhan quyen so huu, cong trinh xay dung, quyen su dung dat, cap giay chung nhan, Bo Xay dung, ve van de, gay xon xao, nha o, nguoi dan, doi voi, loai giay, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai

Tai cuoc hop Thuong truc Chinh phu ban ve van de cap giay chung nhan quyen so huu doi voi nha o va cong trinh xay dung (ngay 25/4), Thu tuong da ket luan la ben canh viec GCN QSDD se tien hanh cap GCN QSHN. Thong tin nay da gay xon xao du luan: nguoi dan thi thac thom lieu viec cap them mot loai giay moi nay ho co bi "hanh" them; con co quan chuc nang thi chua biet phai “xu” chuyen nay the nao.

GCN QSHN - quyen loi cua chu so huu

Neu thuc hien theo quy dinh moi, moi can nha se co 2 loai giay xac nhan chu quyen nha va quyen su dung dat.

Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan cho biet, cong tac quan ly nha dat bi buong long trong nhieu nam. So luong nha dat khong co giay to hop le chiem ty le toi 80-90%. Trong khi do, Nghi dinh so 60 hien hanh quy dinh nguoi de nghi cap GCN phai nop tien su dung dat, thue chuyen quyen su dung dat va le phi truoc ba nen hau het cac ho gia dinh deu khong co kha nang thuc hien nghia vu tai chinh. Do quy trinh xet cap GCN QSHN phuc tap, mot so dia phuong lai thieu can bo nen viec cap giay nay chua duoc trien khai.

Theo ong Quan, sau khi duoc cap GCN QSHN, nguoi dan co du dieu kien tham gia giao dich tren thi truong bat dong san va la co so de nha nuoc quan ly cac hoat dong ve nha o, dat o. Mac du thuan loi nhu vay, nhung theo ong Quan, quy dinh hien hanh chi ap gioi han cap GCN QSHN o do thi, chua co quy dinh de cap doi voi nha o tai khu vuc nong thon va cac cong trinh xay dung khac.

Thu tuong Phan Van Khai va cac thanh vien Chinh phu cung cho rang van de quyen so huu nha o cua cong dan da duoc Hien phap nam 1992 va Luat Dat dai nam 1993 quy dinh. Vi vay, cap GCN QSH cho cong dan la rat can thiet, rat buc xuc cua nhan dan nham de chu so huu thuc hien quyen cua minh trong mua ban, cho, tang, thua ke, the chap, bao lanh... Dong thoi, cung nham duoc Nha nuoc cong nhan, bao ho doi voi tai san la nha o.

Lam the nao de thu tuc khong “hanh” dan?

Du thao Nghi dinh cung quy dinh ro doi tuong, dieu kien de cap GCN QSHN va quy dinh viec cap lai, cap doi va xac nhan noi dung thay doi trong GCN QSHN. Tuy nhien, du thao Nghi dinh khong ap dung doi voi mot so truong hop cu the nhu: nha o, cong trinh xay dung thuoc so huu toan dan, cong trinh xay dung thuoc linh vuc giao thong, thuy loi, buu chinh vien thong, thuy dien; nha o, cong trinh dien lan chiem, phai giai toa, pha do de chinh trang do thi...

Ho so cap GCN QSHN (doi voi ca nhan trong nuoc) gom 3 loai giay to"

1- Don de nghi cap GCN QSHN.

2- Ban sao da cong chung hoac chung nhan cua UBND cap co tham quyen mot trong so cac loai giay to: Giay phep xay dung doi voi nha o thuoc dien phai xin phep xay dung; GCN quyen su dung dat; hop dong mua ban nha o thuoc so huu nha nuoc hoac giay to ve thanh ly, hoa gia nha o; giay to ve giao nha tinh nghia, tinh thuong; giay to mua, ban, nhan, cho; giay to xac nhan cua UBND ve viec khong co tranh chap ve so huu.

3- Ban ve so do nha o, cong trinh xay dung.

Nhung GCN QSHN va quyen su dung dat o da duoc cap theo Nghi dinh so 60 van co gia tri phap ly, khong phai doi lai.

Ong Nguyen Kinh Quoc, nguoi phat ngon cua Thu tuong cho biet, dieu ma Thu tuong rat quan tam luc nay la lam sao ban hanh cac van ban huong dan cap GCN QSHN theo huong don gian, thuan tien, tuyet doi khong de nguoi dan bi “hanh” boi cac thu tuc hanh chinh nhu doi voi viec cap GCN quyen su dung dat o trong thoi gian qua. Vi vay, Thu tuong yeu cau “viec cap GCN QSHN phai bao dam 4 yeu cau, trong do phai nhanh chong, thuan loi cho dan”.

Bo truong Bo xay dung Nguyen Hong Quan thua nhan: so voi Nghi dinh 60 hien hanh, trong Nghi dinh huong dan thuc hien cap GCN QSHN sap toi, doi tuong va pham vi dieu chinh rat rong, khong chi doi voi nha o ma con doi voi ca cac cong trinh xay dung, khong chi voi nha o do thi ma ca o khu vuc nong thon. Vi vay, Bo da nghien cuu ky, co gang giam thieu cac quy trinh, thu tuc theo huong tao dieu kien thuan loi cho dan.

Chang han, hien co mot so y kien cho rang tham quyen cap giay noi tren chi nen de cho UBND cap tinh va huyen. Tuy nhien, Bo Xay dung de nghi: So Xay dung se duoc UBND tinh, thanh pho uy quyen cap GCN QSHN cho cac to chuc; UBND cac quan, huyen co tham quyen cap GCN QSHN cho cac ca nhan trong nuoc va nguoi Viet Nam o nuoc ngoai. Bo Xay dung cung de nghi ban hanh 2 mau, mot cho nha o va mot cho cong trinh xay dung.

Ve thoi gian cap GCN QSHN, Bo truong Nguyen Hong Quan cho biet, “thoi gian toi da la 50 ngay va thoi gian toi da de nguoi de nghi cap giay chung nhan nop nghia vu tai chinh la 60 ngay, ke tu ngay nhan duoc thong bao cua co quan cap giay”. Trong thoi han 5 ngay, ke tu ngay nhan du ho so hop le, UBND cap xa phai chuyen ho so cho UBND cap huyen.

Thuc te tai TP.HCM

UBND quan Binh Thanh la mot trong ba dia phuong duoc thi diem thanh lap to nghiep vu hanh chinh cong cua TP.HCM, voi phuong cham hoat dong “mot cua, mot dau” nham giam bot thu tuc cho nguoi dan, nhung ong Nguyen Quoc Hung, Chu tich UBND quan Binh Thanh, cho biet dang rat lung tung trong viec “dan xep” bo may lien quan den viec giai quyet cac linh vuc nha dat. Cu the la viec ra doi van phong dang ky su dung dat (co quan tham muu ve quan ly, cap so “do”) lieu hoat dong co “giam chan” voi to nghiep vu hanh chinh cong hay khong? Nay, them viec chu quyen nha tach ra hai loai giay khac nhau se lam cho tinh trang “roi cang them roi”, vi chua biet se giao cho phong, ban nao giai quyet thu tuc nha rieng va dat rieng... “Chu quyen nha dat khong nen tach rieng, ma chi the hien tren mot loai giay de de quan ly va cap nhat bien dong, nguoi dan cung do ton thoi gian hon. Neu bay gio thuc hien theo phuong cach cap hai giay, chung toi buoc phai cho TP co huong dan cu the...!” - ong Hung noi.

Ong Pham Van Muoi - Chanh Van phong UBND quan Binh Tan cho biet: Doi voi so doi tuong du dieu kien de cap giay theo ke hoach quan da giai quyet xong, tuy nhien ke tu khi co nhung thong tin ve QSHN se duoc ghi tren so “do”, quan buoc phai hen them mot thoi gian de giao tra giay cho nguoi dan.

Ong Le Xuan Hong - Pho chu tich UBND quan 7 cho biet do moi chi nghe thong tin ve viec tren nen moi viec phai cho TP chi dao. Tuy vay, neu da xem xet den viec cap hai giay, thi co the nhap chung thanh mot tuong tu nhu giay chung nhan quyen su dung dat va QSHN (so “hong”) nhu truoc khi ap dung Luat Dat dai nam 2003.

Theo ong Dao Anh Kiet - Pho Giam doc So Tai nguyen – Moi truong TPHCM, viec Chinh phu chi dao phai thuc hien mot cach ro rang viec cong nhan QSHN cho nguoi dan la hoan toan xac dang. Tuy nhien, neu theo cach lam nhu du kien cua Bo Xay thi can phai can nhac them. Boi vi, khi chia viec cap chu quyen nha dat ra thanh hai giai doan se gay kho cho nguoi dan va chinh quyen ve thoi gian, tien bac cung nhu bo may phai “phinh” ra... Vi vay, de xu ly viec nay cho phu hop, co the so se de nghi TP tam dung viec cap so “do” mot thoi gian ngan. Boi vi hien nay, theo thong ke so bo TP con can phai cap giay cho khoang 830.000 can nha (bao gom cap doi va cap moi), tinh theo gia trung binh duoc duyet chi mot giay la 85.000 dong, vi chi TP can nguon ngan sach khoang tren 70 ti dong. Neu nay phat sinh them mot loai giay moi se ton them mot khoan ngan sach tuong duong tren 70 ti dong nua... Nhung dieu do van chua dang lo bang viec “de” ra them mot bo may de giai quyet viec cap GCNQSHN; nguoi dan co the phai ton them thoi gian, cong suc va chi phi gap doi so voi truoc day... “Do do, nen chang chu quyen nha dat chi can cap mot loai tuong tu nhu so “hong”, con neu van giu cach thuc cap theo hai giay, TP can giao ve mot dau moi de giai quyet song song viec xac nhan QSDD cho nguoi dan cung nhu QSHN va giao cung luc 2 loai giay nay cho nguoi dan, thay vi theo quy trinh ma Bo Xay dung du kien se dua ra trong nghi dinh la sau khi nguoi dan co GCNQSDD moi duoc di xin cap GCNQSHN. Viec nay se tao thuan loi cho cac quan huyen, cung nhu nguoi dan, dong thoi tranh lang phi".

(Theo SGGP/NLD)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Dự án khó bán vì nút thắt hạ tầng

Bất động sản và hạ tầng là hai yếu tố có mối liên hệ mật thiết với nhau. Giá trị bất động sản có thể tăng mạnh nhờ hạ tầng, nhưng cũng có thể bị đóng băng vì hạ tầng.

'Thỏi nam châm' bất động sản nghỉ dưỡng

Được cam kết lợi tức ổn định lâu dài và giá lại liên tục tăng, bất động sản nghỉ dưỡng đang trở thành “thỏi nam châm” hút tiền trên thị trường bất động sản.

Bất động sản cao cấp tiếp tục bứt phá, bất động sản giá thấp "đói" nguồn cung

Thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2016 ghi nhận diễn biến mới khi phân khúc bất động sản cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều bứt phá so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Hòa - Cầu Giấy: Tràn lan các công trình sai phạm

Tình trạng thi công sai phép, không che chắn đang diễn ra rất phổ biến tại Hà Nội, từ công trình nhỏ như nhà ở riêng lẻ đến những tòa cao tầng không sử dụng bạt lưới che chắn hay hệ thống hố ga không đậy nắp.

Tìm hiểu: GCN QSHN, Nguyen Hong Quan, GCN QSDD, giay chung nhan quyen so huu, cong trinh xay dung, quyen su dung dat, cap giay chung nhan, Bo Xay dung, ve van de, gay xon xao, nha o, nguoi dan, doi voi, loai giay, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất: Nên một hay hai?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất: Nên một hay hai? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai

Nhan xet, hay lien he ve tin Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Giay chung nhan so huu nha dat Nen mot hay hai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0