De nghi ngung mua ban nha dat bang tien mat

De nghi ngung mua ban nha dat bang tien mat

Tags: Ha Noi, du an phat trien nha o, thi truong bat dong san, du an nha o, Bo Xay dung, bang tien mat, viec su dung, huy dong von, nha dat, ban nha, nha nuoc, mua ban, han che, de nghi, lam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Xay dung kien nghi xoa bo hinh thuc chia lo, ban nen, nha xay tho o du an nha o do thi, dong thoi, han che tien toi cham dut viec su dung tien mat trong hop dong huy dong von, mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai.
> Soc Son

Bo Xay dung vua co bao cao gui Thu tuong ve tinh hinh thi truong bat dong san va mot so giai phap nham quan ly thi truong hoat dong lanh manh. Theo do, gia nha o noi rieng tai cac do thi lon hien qua cao so voi mat bang thu nhap cua nguoi dan, cung nhu vuot qua gia tri thuc cua bat dong san. Cac doanh nghiep chu trong nhieu vao dau tu loai nha cao cap. Den nay, thi truong can ho cao cap dan roi vao bao hoa, nha xay nhieu trong khi nhu cau co kha nang thanh toan thuc te thap, trong khi nguon cung nhung nha gia thap qua thieu.

Cung theo Bo Xay dung, nguon von cho thi truong bat dong san chu yeu tu he thong ngan hang va tiet kiem cua nguoi dan. Lai suat vay ngan han cung rat cao, tu 16% den 18% moi nam hoac cao hon. Khi ngan hang xiet von, nhieu du an phai dung thi cong, hoac chuyen nhuong. Ngoai ra, hien tuong dau co, kich gia, tam ly mua ban theo “tin don”, “tam ly dam dong” con dien ra pho bien. Tieu bieu nhu “con sot” khu vuc phia Tay Ha Noi hoi dau nam 2010 va con sot dat o biet thu , biet thu thang 3 vua qua do thong tin ve mot so truong dai hoc duoc di chuyen.

De nghi ngung mua ban nha dat bang tien mat
Ty le nha o lien ke dua vao su dung dat 80% va nha biet thu dat 58%. Anh: Hoang Lan.

Bo Xay dung cho biet da kiem tra 18 du an phat trien nha o, khu do thi moi tren dia ban Ha Noi. Ket qua cho thay, trong khi cac can ho nha chung cu cao tang co ty le dua vao su dung dat xap xi 100%, thi ty le nha o lien ke dua vao su dung dat 80% va nha biet thu dua vao su dung moi dat 58%. Kinh doanh cac du an phat trien nha o con nhieu bat cap, nhat la phuong thuc chia lo, ban nen, ban nha xay tho. Tinh trang cac du an chi xay dung ha tang ky thuat, sau do phan lo, ban nen cho nguoi mua nha tu xay dung hoac ban nha xay tho de nguoi dan tu hoan thien dan den nhieu khu do thi moi khong hoan thanh dung tien do.

Bo Xay dung nhan manh can han che tien toi cham dut viec su dung tien mat trong cac giao dich bat dong san, nhat la doi voi cac hop dong huy dong von, mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai, giao dich thue nha o de giam ap luc tien mat va han che rui ro cho cac ben tham gia. Chinh phu can som nghien cuu thanh lap Quy tiet kiem nha o, quy dau tu tin thac bat dong san.

Theo bao cao cua Ngan hang Nha nuoc, du no cho vay bat dong san chiem trung binh khoang 10% tong du no cua toan he thong. Den 31/12/2010, tong du no cho vay bat dong san dat khoang 228.000 ty dong, tang 23,5% so voi 31/12/2009. Tin dung co nguy co do don vao cac du an nha o cao cap, bat dong san du lich, nghi duong nen khi thi truong bao hoa se de do vo. Thi truong "bong bong" thuong xuat phat tu phat trien qua nong cac bat dong san cao cap. Vi vay can phai co tieu chi cho vay va uu tien cho vay cac du an co tinh thanh khoan cao, han che cho vay cac du an cao cap.

Bo Xay dung kien nghi can xoa bo hinh thuc chia lo, ban nen, ban nha xay tho trong cac du an phat trien nha o tai do thi. Chu dau tu phai co trach nhiem hoan thien nha o truoc khi ban giao cho khach hang; xay dung che tai xu phat cac chu dau tu ban nha xay tho va khong thuc hien tot viec xay dung ha tang ky thuat dong bo; nghien cuu ban hanh chinh sach thue du manh de han che tinh trang dau co nha, dat ma khong dua vao su dung gay lang phi va lam mat my qua do thi.

Theo Bo Xay dung, can kiem soat hieu qua dong von dau tu vao thi truong bat dong san de chong dau co, nhung cung tranh gay soc, lam dong bang thi truong. Theo do, Chinh phu can som ban hanh he thong tieu chi cho vay bat dong san doi voi cac to chuc tin dung. Mo rong phuong thuc Nha nuoc to chuc giai phong mat bang, xay dung ha tang ky thuat sau do dau gia quyen su dung dat sach de cong khai minh bach, loai bo hoan toan co che “xin-cho” va dam bao khoan chenh lech dia to thu vao ngan sach.

Hoang Lan

Y kien ban doc ()

Unh ho

Mot cach lam hay vay sao bay gio moi ap dung nhi? Neu duoc ap dung Nha nuoc quan ly duoc cac giao dich BDS, thu duoc nhieu thue TNCN, han che duoc dau co nha dat, quan ly duoc tai nguyen dat... Va chac chan thong tin ve BDS se dan minh bach hon, gia ca se ve dung gia tri thuc cua no. Hoan ho chinh sach hay!

(Le Thanh)


De nghi ngung mua ban nha dat bang tien mat

Bo Xay dung phai dat dia vi nguoi dan len tren het sau do hay phat bieu, phai suy nghi. Toi khong ban toi van de bo hinh thuc thanh toan tien mat, ma la van de quy nha thu nhap thap. Thu hoi lam phat 3 thang 10% luong cong nhan co 1.5 trieu an khong du lay dau ra ma dong quy, dong xong cung khong the nao vay mua nha duoc.

Toi la cong nhan hoc het 12 thoi nen toi chi can noi luong 1.5trieu/thang lam phat 3 thang 10% thi Bo can hieu toi khong noi nhieu. Dung co thay nuoc ngoai lam thi lam theo, nuoc ngoai no tra luong cho nguoi lao dong tren 1.500USD/thang, thu hoi VN da lam duoc dieu do chua? Neu lam duoc toi xin dong quy nha gia thap 5% chu khong phai 1%.

( Ngo Minh Truong )


Qua hay

De nghi Chinh phu dong y voi de xuat cua Bo Xay dung ve phuong an nay vi no giup cho thi truong bat dong san minh bach hon de nguoi dan ngheo chung toi con co hoi mua duoc mot cai nha de o.

(DucLoi)


Gui Bo Xay dung

Gui Bo Xay dung,

Tien mat hay tien chuyen khoan thi cung la tien. Khong biet cac vi co hoc qua co ban ve kinh te vi mo hay chua ma dua ra nhung sang kien nhu vay. Xin cac vi hay tap trung lo viec cua minh de thi truong nha dat minh bach va phat trien lanh manh. Than.

( Nguoi tam huyet )


Toi hoan nghenh quyet dinh cua Bo Xay dung

Neu lam mot cuoc khao sat khap ca nuoc thi se thay hau nhu 100% DA BDS da thuc hien, chua co DA nao phu kin 100% nha o duoc dua vao su dung, hau het ton tai duoi dang "da beo" lac dac vai can den vai ba chuc can nha duoc xay dung va su dung. Con lai la dat trong hoac nha xay bo hoang, mac du co du an da hoan thanh cach day 15 - 20 nam. Dieu do tao nen mot su lang phi rat lon ve quy dat va gia tri su dung cua chung. Loi dung chinh sach thong thoang cua Nha nuoc, nhieu ke co hoi da lam giau bat chinh tren su thieu hieu biet cua dong dao nguoi dan. Toi hoan nghenh qui dinh moi cua Bo Xay Dung. Neu qui dinh nay duoc thuc hien, thi truong BDS se bat dau di vao qui cu va tro lai qui dao cua no, xoa bo duoc tinh trang bong bong BDS. Kinh doanh BDS se di sau vao chat luong hon la so luong nhu hien nay.

( Ngoc Banh )


Ket qua bao cao la khong chinh xac

Ket qua cua bao cao la khong chinh xac. Tren thi truong nha dat hien nay chi co 30% so nguoi tham gia la co nhu cau mua de o, 70% so nguoi co muc dich dau co - con goi la co dat xin. Nhung nguoi dau co nay deu la nhung nguoi than, quen hoac san sau cua cac chu du an, quan chuc nha nuoc va ho mua duoc nha dat co gia goc rat thap, sau do nang gia va buon ban long vong. Chinh vi vay, chua the co khu chung cu nao su dung 100%. Tham chi co nhung khu nha da hoan thanh hang nam nay ma van chua co nguoi don den o vi tat ca cac can ho deu nam trong tay bon co dat xin. Neu ai do khong tin thi xin moi dang tin can mua nha o tren mang va du bat cu nhu cau o dau cung lap tuc se co nhung bon co con (co dat o cac san giao dich) goi dien den ngay.

Mat khac chung ta cung co the kiem chung bang cach khoang 20:30-21:30 chung ta di qua cac chung cu va dem nhung o cua co anh den thi se thay co bao nhieu can ho dang duoc su dung. Ngay o khu chung cu Trung Hoa-Nhan Chinh thi hien tai cac toa nha cung chi co tu 60-80% can ho duoc su dung.

Chung toi de nghi bao cao can lam ro bao nhieu khach hang la nguoi duoc mua truc tiep tu du an hoac cong ty xay dung va hien nay dang o tren can nha ma ho da mua. Tieu chi thu 2 la chenh lech giua gia goc va gia thi truong. Day la 2 chi tieu quan trong nhat de phan anh su minh bach va muc do meo mo cua thi truong. Toi chac chan rang gia tri cua hai tieu chi nay se khong bao gio duoc cong bo, boi vi neu cong bo se tao ra du luan phan doi viec quan ly yeu kem, thong dong, moc ngoac, tham nhung cua nhung co quan quan ly nha nuoc.

(Minh Quang)


Lai mot y tuong la cua BXD

BXD von co rat nhieu y tuong la va nay lai them nua. Tien von la phuong tien trao doi, nay rieng BXD lai khong muon cong nhan!

( Manh )


Can nghiem tuc nhan thuc van de mot cach khoa hoc

Quan diem tuy co y kien manh dan dong gop nhung nhan dinh qua phien dien va con thieu hieu biet ve thi truong bat dong san (BDS), thien ve viec tri trieu chung cua van de phat sinh, chua tri duoc nguyen nhan. BDS cung nhu cac nganh kinh doanh khac, can su chung suc cua tap the nhu huy dong dong gop nguon luc von. Nhung nguoi khong dam mao hiem dau tu tu ban dau de co san pham trong tuong lai thi sao lai con keu khi ra san pham roi gia cao. Chung ta dau yeu kem den muc khong dieu tiet duoc thi di nguoc lai voi quy luat tu nhien cua kinh te. Cham dut giao dich bang bang tien mat la khong thoa dang vi tien mat chi la mot phuong thuc thanh toan, phai chang khong kiem soat duoc luu thong tien te thi cam (ma xin phep noi thang la khong khi nao cam duoc). Chung ta nen can thiep bang chinh sach vi mo, khong nen dung bien phap hanh chinh bo buoc theo kieu "xo mui dat trau".

(Nguyen Van Truong)


Cang that nha dat cang tang gia

Cang that nha dat cang tang gia. Dau gia dat cang day gia cao len. Nhung ai da lam dau tu deu thay rang mot mat nha nuoc dung moi bien phap de lam giam gia nha dat nhung mot mat lai de ra mot so chinh sach trai ngoe de nha dat cang tang manh. Vi du: Dau gia dat; Lien nganh xac dinh thu tien su dung dat sat gia thi truong v.v... Co truc tiep lam moi biet!!!

( Le Quoc Trung )


Van khong triet de

Neu lam nhu vay co van de ton tai:
- Mot la nguoi ta van chuyen 1 phan qua tai khoan, mot phan ngam theo tien mat.
- Hai la Nha nuoc gia toa thi tot, nhung "ai xin va ai cho " viec xay dung ha tang, lieu chung ta co kiem soat duoc xin cho khi dau thau du an?

( Nguyen Tan Vuong )


Ung ho de xuat nay cua Bo

Toi nghi chung ta nen ung ho chu truong nay cua Bo de som thuc hien trong thuc te doi song nham kiem ham tinh hinh lam phat cao nhu hien nay. Se khong kho neu thu tuc sang ten, chuyen nhuong nha dat yeu cau phai co chung tu thanh toan qua ngan hang khi do cong chung vien hoac phong Tai nguyen moi truong moi chiu tien hanh thu tuc sang ten. Moi nguoi mot tay se gop phan thuc hien kiem che lam phat voi chinh phu.

Tran trong Tien Nguyen


La ky

Khong mua nha bang tien mac, vay mua nha bang giay ha. Luc do thi ai huong loi day?

(thanh thao)


Phai chap nhan dong bang de lam lanh manh thi truong

Nha nuoc can phai can thiep manh, tham chi chu dong lam no dong bang "mot thoi gian" de loai bo nhung nha dau co nho le gop phan lam roi thi truong. Toi cho rang quan trong la sau do nha nuoc phai nam toc duoc nhung dai gia con du suc tru lai de tu do dieu tiet thi truong. Nhung phai can than chu khong kheo la lam cong qua cho "nhom loi ich"

( Teo )


Lau lau moi thay mot kien nghi tot cua Bo Xay dung

Rat mong kien nghi nay duoc dua vao cuoc song.

( Hoang )


Nha xay chat luong thap

Con toi mua nha xay tho tai khu mot khu do thi o Ha Dong, nha tren tang 3 &4 chat luong rat thap. Nhieu buc phai do di xay lai. Nay BXD yeu cau xoa bo hinh thuc xay tho roi ban lai se khong it ngoi nha ma nguoi o se khon kho vi chat luong thap cua nha. Hien nay tai HN con nhieu ngoi nha xay tu truoc nam 1954, thau khoan it hoc, tham chi con co nguoi mu chu nhung luong tam nha nghe cua ho thi rat cao. Con nay, luc luong XD van hoa cao nhung hinh nhu ho khong ton trong nghe nghiep cua minh.

( Vu Ngoc Thuoc )


Can lam ngay

Day la nhung viec can lam ngay cho dan nho, nha nuoc duoc huong loi... tu truoc toi nay chi co mot bo phan nho duoc huong loi tu cac du an BDS con lai nha nuoc va nguoi dan bi thu hoi dat bi thiet hai. Hoan ho Bo Xay dung.

(Nguyen Thanh Lam)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Dừng giải ngân gói 30.000 tỷ đồng, các ngân hàng nói gì?

Dù Chính phủ chỉ đạo gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến khi giải ngân hết gói vốn này, song các ngân hàng cho hay, sẽ đồng loạt tạm dừng cho vay kể từ cuối tháng 5, nếu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chưa ban hành thông tư hướng dẫn trước thời hạn ngày 1/6.

Nỗi buồn nhà giá rẻ

Theo nhiều báo cáo về thị trường bất động sản vừa được công bố, trong năm 2016, các sản phẩm thuộc phân khúc bất động sản giá rẻ tiếp tục trở nên khan hiếm.

Bất động sản Hà Nội: 'Hốt bạc' từ phía Tây?

Không chỉ các ông lớn, giới đầu tư bất động sản nhỏ lẻ cũng đang đặt nhiều kỳ vọng về những món lời đáng kể khi rót tiền vào các dự án ở khu vực Hà Đông và phía Tây Hà Nội nhờ những lợi thế về hạ tầng và các tiện ích so với các khu vực còn lại của thành phố.

Thị trường BĐS: Cấp bách giải cứu dự án chết

Gần 2 năm qua, thị trường BĐS đang theo xu hướng phục hồi khá tốt, trong đó nhiều dự án trùm mền nhiều năm trước đó đã được hồi sinh. Tuy nhiên, cho đến nay không ít dự án chết lâm sàng vẫn tiếp tục… chết, trong khi chủ đầu tư dường như chưa có lối thoát cho dự án.

Tìm hiểu: Ha Noi, du an phat trien nha o, thi truong bat dong san, du an nha o, Bo Xay dung, bang tien mat, viec su dung, huy dong von, nha dat, ban nha, nha nuoc, mua ban, han che, de nghi, lam
Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0