Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

Tags: O Mon, TP Can Tho, Can Tho, Thot Not, Cai Rang, Ninh Kieu, Khu do thi moi, thu tuong chinh phu, San bay Tra Noc, nha may nuoc, quy hoach chung, Quan Binh Thuy, khu du lich, xay dung, trung tam, duong


Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025
Dai lo Hoa Binh nam o trung tam TP Can Tho (anh: Q.M.N)
Ngay 14/10, lanh dao TP Can Tho (TPCT) da cong bo quyet dinh 207/2006/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu phe duyet quy hoach chung xay dung TPCT den nam 2025. Quyet dinh 207 co hieu luc ke tu ngay 6/10/2006.

Theo do, ranh gioi hanh chinh TP Can Tho co dien tich 139.000 ha. Trong tuong lai, TP Can Tho la trung tam cong nghiep, thuong mai-dich vu, du lich, giao duc-dao tao, khoa hoc-cong nghe, y te, van hoa cua vung DBSCL; la do thi cua ngo vung ha luu song Mekong; la dau moi quan trong ve giao thong van tai noi vung va lien van quoc te; co vi tri chien luoc ve quoc phong, an ninh.

Den nam 2025, TP Can Tho co dan so tu 1,6-1,8 trieu nguoi, dat danh cho xay dung do thi len tren 22.000 ha.

Cac khu o cua thanh pho trong tuong lai se rong tu 5.400-5.800 ha:

- Khu o hien huu can duoc cai tao, chinh trang, quan ly chat che ve quy hoach, kien truc, bao ve cac di san lich su-kien truc canh quan co gia tri, bao gom: khu do thi trung tam (1.000 ha; dan so 250.000 nguoi) gom cac khu da xay dung tai cac phuong thuoc cac quan Binh Thuy, Ninh Kieu trong khu trung tam va ven cac truc duong Hoa Binh, 30/4, 3/2, Tran Hung Dao, quoc lo (QL) 91 va 91B; cac khu dan cu hien huu tai Cai Rang, O Mon, Thot Not (450 ha; 150.000 nguoi).

- Cac khu phat trien moi duoc xay dung theo cac du an phat trien do thi voi he thong ha tang dong bo, kien truc hien dai, bao gom:

+ Khu o doc QL.91B, khu phia Bac con Cai Khe va quan Binh Thuy (1.200- 1.300 ha; 200.000 nguoi) can khai thac truc ven song Hau, xay dung cac cong trinh kien truc cao tang lam diem nhan mat tien moi cua thanh pho ven song Hau.

+ Khu o ven song Can Tho va khu phia Nam QL 1A moi thuoc quan Cai Rang (700- 800 ha; 120.000- 150.000 nguoi), bo tri chu yeu o cac phuong Hung Phu, Hung Thanh, Phu An, phat trien cac khu o thap tang phu hop voi dac thu vung song nuoc ket hop voi mot so cong trinh diem nhan cao tang khu vuc trung tam, ven song Can Tho, song Hau.

+ Khu o thuoc khu do thi cong nghiep nang O Mon duoc bo tri tai phia Nam song O Mon va phia Dong Nam QL 91 (850; 120.000- 150.000 nguoi), phat trien cac khu o cao tang ket hop thap tang.

+ Khu o thuoc khu do thi-cong nghiep cong nghe cao tai phia Bac song O Mon thuoc cac phuong Thoi An, Thoi Long (400- 500 ha; 70.000 nguoi). Khu do thi duoc xay dung hien dai, gan voi canh quan song nuoc.

+ Khu o thuoc khu do thi sinh thai Phong Dien bo tri ven song Can Tho thuoc cac xa My Khanh, Giai Xuan, Nhon Nghia (350 ha; 70.000 nguoi) phat trien cac khu o thap tang.

+ Khu o tai khu vuc Thot Not-Lo Te (600 ha; 100.000- 120.000 nguoi).

Cac khu cong nghiep (KCN), kho tang va cang (3.000- 3.800 ha), bao gom:

- KCN Hung Phu 1 va Hung Phu 2 gan voi cang Cai Cui (600- 700 ha).

- KCN va cang O Mon: cong nghiep nang gan voi cac nha may dien va xi mang (800- 900 ha).

- Khu cong nghe cao Bac O Mon khoang 400 ha.

- KCN- kho cang Thot Not ven song Hau va kenh Cai San (1.000- 1.200 ha).

- He thong cang va kho hang hoa gom cang quoc te tai Cai Rang; cang cho cac KCN tai Tra Noc, Thot Not; cang du lich tai Ninh Kieu (khoang 300 ha).

* TPCT se bo tri quy dat du tru khoang 4.000 ha tai cac nong truong Song Hau, Co Do de phat trien cong nghiep va do thi khi can thiet.

Cac trung tam dich vu va chuyen nganh:

- Trung tam cap vung (400-500 ha), bao gom:

+ Trung tam tai chinh, bao hiem, ngan hang, dich vu thuong mai-du lich (150 ha) duoc bo tri tai trung tam cac quan Ninh Kieu, Binh Thuy; khu do thi moi Nam song Can Tho va cac con tren song Hau.

+ Trung tam the thao vung (120 ha) duoc bo tri tren truc QL 91B thuoc quan Binh Thuy.

+ Trung tam Van hoa Tay Do rong 120 ha bo tri tai khu do thi moi Nam song Can Tho, quan Cai Rang.

+ Trung tam Thuong mai vung bo tri tai cac quan huyen Cai Rang, Ninh Kieu, Thot Not.

+ Trung tam Y te vung bo tri tren truc QL 91B, ket hop xay dung cac benh vien chuyen nganh tai khu do thi cong nghe cao.

+ Khu Du lich sinh thai duoc bo tri tai quan Binh Thuy va huyen Phong Dien.

- Trung tam hanh chinh, van hoa, dich vu thuong mai cua thanh pho (120 ha) duoc bo tri tai quan Ninh Kieu va khu do thi moi Nam song Can Tho.

- Trung tam cac khu do thi (100- 120 ha): bo tri tai tai khu do thi Nam Can Tho, khu do thi cong nghiep nang O Mon, khu do thi cong nghe cao O Mon, khu do thi cong nghiep dich vu Thot Not, khu do thi sinh thai Phong Dien.

- Trung tam chuyen nganh nong nghiep ky thuat cao bo tri tai khu vuc Vien lua DBSCL.

Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025
Ranh gioi hanh chinh TP Can Tho

Cac khu cay xanh, cong vien mat nuoc rong 3.000 ha, bao gom:

- Khu cong vien do thi (700- 800 ha) duoc bo tri ven song Hau, song Can Tho va tai cac khu do thi.

- Khu Du lich sinh thai Con Au, Con Son, Cu lao Tan Loc rong khoang 1.300 ha.

- Khu Du lich sinh thai vuon cay an trai, ho va song, rach (250- 300 ha) bo tri tai khu do thi sinh thai Phong Dien.

- Cac khu san golf (500- 600 ha) duoc bo tri tai cac quan O Mon, Binh Thuy, Cai Rang.

- Vung ngoai thanh voi chuc nang la vung phat trien cac do thi ve tinh, vung dem, vung sinh thai va phat trien du lich, bao gom:

+ Cac co so nghien cuu va san xuat thu nghiem lua, hoa mau, cay an trai, giong gia cam, gia suc, giong tom, ca (khoang 200 ha).

+ Cac thi tran trung tam cua cac huyen va khu vuc ngoai thanh cac thi tran Vinh Thanh, Thanh An (huyen Vinh Thanh), Co Do, Thoi Lai (huyen Co Do).

Dat danh cho phat trien giao thong khoang 4.090 ha trong do giao thong doi ngoai 2.210 ha, giao thong noi thi 1.880 ha.

- Giao thong doi ngoai:

+ Duong bo: QL 1A (doan di qua TPCT co lo gioi 80 m), QL 80 (doan di qua khu dan cu co lo gioi 45 m), QL 91B noi dai xuong phia Nam (duong Nam song Hau co lo gioi 80 m), tuyen cao toc du kien noi QL 80 va duong N2 di qua tinh An Giang (lo gioi 95 m).

+ Duong thuy: gom tuyen giao thong thuy quoc te tren song Hau; giao thong thuy noi vung gom cac tuyen kenh Cai San, song Can Tho, kenh xang Xa No, rach O Mon, rach Thot Not.

+ Duong sat: ket hop voi cau qua song Hau tai khu vuc quan O Mon, vuot qua QL 91C di Long Xuyen, Ca Mau va noi voi cang Cai Cui.

+ Duong hang khong: san bay Tra Noc duoc nang cap va mo rong thanh cang hang khong quoc te.

- Giao thong doi noi:

+ Duong bo:

* Cac truc doc gom: QL 91 hien huu tu giao lo voi duong Hung Vuong keo dai toi O Mon tro thanh truc chinh do thi (lo gioi 40 m), duong Mau Than noi dai tu duong Nguyen Van Cu den san bay Tra Noc (lo gioi 50 m); QL 91B hien huu tu duong 3/2 toi khu cong nghiep O Mon (lo gioi 80 m); QL 91C du kien noi tu QL 1A toi O Mon va nhap voi QL 91 hien huu tro thanh truc giao thong Tay Bac-Dong Nam (lo gioi 72 m).

* Cac truc ngang: chinh trang hoan thien cac truc chinh hien huu nhu dai lo Hoa Binh, duong 30/4, Tran Phu, Hung Vuong, Tran Hung Dao, 3/2 (lo gioi 30-40 m); xay dung moi truc duong Nguyen Van Cu noi dai (lo gioi 34 m) va cac truc ngang (lo gioi tu 51- 53 m).

* Cac truc chinh khu vuc noi ket cac khu chuc nang do thi (lo gioi tu 30-35 m).

* Xay dung ben xe thanh pho moi tai khu vuc giao lo giua QL 1A va duong cao toc du kien trong khu vuc quan Cai Rang (15-20 ha). Cac ben xe hien huu trong noi do se chuyen thanh ben xe buyt. Tai cac khu do thi moi nhu O Mon, Thot Not va Nga ba Lo Te xay dung cac ben xe lien tinh ket hop voi ben xe buyt. Bo tri bai do xe tai cac khu vuc trung tam cong cong cua thanh pho.

+ Duong thuy: nao vet cac kenh rach dam bao cho phep luu thong cac phuong tien co tai trong tu 5 tan. Ben tau khach chinh bo tri tai khu vuc ben pha Can Tho hien huu. Ben tau du lich bo tri tai khu vuc ben Ninh Kieu. Cai tao va xay dung them cac ben tau hang hoa va hanh khach tren cac tuyen song chinh cua thanh pho tai cac diem dan cu do thi ven song rach.

Nguon nuoc cho tieu dung va san xuat lay tu nuoc mat song Hau, song Can Tho va nuoc ngam. Cac cong trinh dau moi: nha may nuoc Can Tho I (cong suat 40.000m3/ngay), nha may nuoc Can Tho II (nang len 60.000m3/ngay), nha may nuoc Tra Noc (nang len 60.000m3/ngay), nha may nuoc Thot Not (nang len 20.000m3/ngay). Thanh pho se xay dung them cac nha may nuoc Hung Phu (60.000m3/ngay), Hung Thanh (40.000m3/ngay), Thuan Hung (40.000m3/ngay...
Bai rac Truong Thanh cach trung tam thanh pho 15 km, rong 120 ha (du kien mo rong len 200 ha) phuc vu khu vuc noi thanh. Bai rac Thanh Loc (huyen Thot Not) rong tu 20-50 ha chua rac khu vuc ngoai thanh.

Nghia trang tai xa Dinh Mon (huyen Co Do) phuc vu khu vuc phia Nam thanh pho. Nghia trang tai xa Trung Nhut (huyen Thot Not) rong 50 ha phuc vu khu vuc phia Bac thanh pho.

Cung theo QD 207, cac du an dau tu ket cau ha tang sau day se duoc uu tien trien khai som: nang cap, mo rong san bay Tra Noc thanh Cang hang khong quoc te; xay dung doan vong cung noi QL 1A voi QL 80; xay dung tuyen duong Can Tho-Xa No-Vi Thanh; xay dung bo ke song Hau va song Can Tho khu vuc noi thanh; xay dung Trung tam Van hoa Tay Do; xay dung Trung tam huan luyen the thao quoc gia; xay dung benh vien da khoa Trung uong Can Tho; xay dung truong Dai hoc Y Duoc Can Tho; xay dung bo ke Con Cai Khe; xay dung de bao Cu lao Tan Loc; xay dung duong va cau qua Con Khuong; xay dung tuyen duong Mau Than-San bay Tra Noc; xay dung tuyen duong Bon Tong-Mot Ngan; nang cap mo rong cang Cai Cui theo quy hoach Cum cang so 6...

Quang Minh Nhat (luoc ghi)

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

'Đi chợ' ngày cuối năm

Vài ngày trước thời điểm chuyển giao năm âm lịch, không khí bán hàng BĐS đã lắng hẳn. Chẳng còn chuyện bị tin nhắn, thư rác quảng cáo sản phẩm nhà đất quấy rầy, đề tài của thị trường lúc này là luận bàn về các mặt hàng BĐS ở dạng cắt lỗ hoặc chờ ra Tết là cháy hừng hực.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng giải ngân đến tháng 6-2016

 Liên quan đến thông tin các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. 

Khởi động làn sóng M&A bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi trở lại, cùng với nhiều chính sách mới thông thoáng đã tạo tiền đề cho nhiều 'đại gia' địa ốc có tiềm lực thực hiện chiến lược 'săn' dự án.

Phát triển nhà ở xã hội, cần giải pháp đột phá

Với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho khoảng 1 triệu gia đình đến năm 2020, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành hàng loạt chính sách “cởi trói” cho nhà ở xã hội, nhưng để phân khúc này phát triển, cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ.

Tìm hiểu: O Mon, TP Can Tho, Can Tho, Thot Not, Cai Rang, Ninh Kieu, Khu do thi moi, thu tuong chinh phu, San bay Tra Noc, nha may nuoc, quy hoach chung, Quan Binh Thuy, khu du lich, xay dung, trung tam, duong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công bố quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2025

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công bố quy hoạch xây dựng TP Cần Thơ đến năm 2025 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong bo quy hoach xay dung TP Can Tho den nam 2025 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0