Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap

Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap

Tags: TP Ho Chi Minh, gia thanh xay dung, chinh quyen thanh pho, thu nhap thap, co thu nhap, tai Ha Noi, so xay dung, nguoi co, cho nguoi, quy che, du an, can ho, ban nha, nam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap
Mot du an nha o tai khu Xuan La (Ha Noi).

Quy che thi diem ve ban nha tra gop cho nguoi co thu nhap thap tai Ha Noi dang duoc chinh quyen thanh pho xay dung. Dong thai nay - du con mot so bat cap can chinh sua - da mo ra hy vong cho rat nhieu nguoi co thu nhap thap chua co nha o.

Tra gop 700.000 dong/thang van qua cao

Cuoi cung, doi tuong nguoi co thu nhap thap cua Ha Noi cung duoc xac dinh: do la nhung nguoi co thu nhap binh quan trong gia dinh duoi 500.000 dong/nguoi/thang. Quy che ban nha cho nhung doi tuong nay dang duoc xay dung, trong khi thanh pho dang co khoang 202 can ho chung cu doi ban.

Thanh cong khiem ton cua du an thi diem ban nha cho nguoi thu nhap thap dau tien (du an 228 Duong Lang, 25 can ho) da buoc cac co quan chuc nang cua Ha Noi phai than trong hon trong viec xay dung quy che ban nha tai cac du an B3, B4, B5 Cau Dien (thuoc du an tong the xay dung khu nha o Cau Dien, huyen Tu Liem), CT1B Xuan La (thuoc du an tong the xay dung khu nha o cao tang tai phuong Xuan La, quan Tay Ho), du an 9 tang Xuan Dinh (thuoc du an tong the xay dung khu nha o Xuan Dinh, Tu Liem). De duoc uu dai ve nha o, cu the la mua nha tra gop trong cac du an cua thanh pho, nguoi mua phai duoc xac nhan co kho khan ve nha o (dien tich o duoi 5m2/nguoi).

Mot quan chuc trong Ban Dieu hanh Chuong trinh phat trien nha thanh pho ly luan rang khong the bat buoc cac ngan hang tham gia vao neu ho khong muon ma ban than cac co quan, chu su dung lao dong phai chu dong tao ra quy phuc loi phuc vu nhu cau cai thien nha o cua nguoi lao dong tu su tu nguyen dong gop cua chinh ho. Noi nhu vay cung khong sai, nhung se la chua du khi muon quy che ve viec giai quyet nha o cho nguoi thu nhap thap, co kho khan ve nha o co tinh kha thi.

Ngoai ra, mot quy che chung ban nha cho nguoi thu nhap thap (du kien ban khoang hon 20.000 m2 san moi nam) cung dang duoc khan truong xay dung. Ngoai doi tuong van duoc xac dinh la can bo, cong nhan vien thuoc cac co quan hanh chinh, su nghiep; can bo chien si cac luc luong vu trang, nguoi lao dong lam viec trong cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan va can bo, cong chuc nghi che do..., lan nay du thao quy dinh cu the ve thu nhap binh quan cua ho gia dinh va co che ban nha tra dan trong 10 nam. Theo do, nguoi mua nha se phai tra 70% gia thanh xay dung cua can ho ngay sau khi ky hop dong mua nha; 30% gia thanh xay dung con lai tra dan hang thang trong 2 nam. Phan tien con lai (gia ban theo hop dong mua nha tru di gia thanh xay dung), nguoi mua nha duoc tra dan hang thang trong thoi han 10 nam ke tu ngay ky hop dong.

Chua noi den nhung thu tuc cua viec mua nha (duoc biet cung het suc phuc tap nhu phai co don de nghi co xac nhan cua thu truong co quan, cong doan, ban ke thu nhap cac thanh vien trong gia dinh co xac nhan cua co quan tung nguoi...), phuong thuc thanh toan ke tren trong truong hop nay rat khong kha thi. Thu nhap duoi 500.000 dong/nguoi thang, nhat la lai o mot thanh pho dat do nhu Ha Noi la thi chac chan quanh nam phai "giat gau, va vai", khong the nghi den chuyen mua nha, du co tra cham toi vai chuc nam. Theo tinh toan cu the cua So Xay dung, de mua mot can ho chung cu dien tich 50m2 theo quy che, nguoi mua nha phai tra ngay 140 trieu dong, sau do, voi thoi gian tra gop 10 nam, lai suat vay von 10%/nam thi nguoi mua nha phai tra gop khoang 1.000.000 dong/thang; neu lai suat vay von 5% thi nguoi mua phai tra 700.000 dong/thang. Day ro rang la nhung con so vuot qua kha nang chi tra cua da so can bo, cong nhan vien, cong chuc, vien chuc, doi tuong cua quy che. Theo mot dieu tra khac, so tien tich luy cho viec xay nha, thue nha cua cac ho gia dinh thuoc doi tuong ke tren tai Ha Noi chi khoang 249.400 dong/thang (TP Ho Chi Minh co the cao hon, khoang 305.549 dong/thang/ho). Trong khi do, quy che nay hoan toan khong de cap den su tham gia cua cac to chuc tin dung, cac ngan hang trong viec ho tro cac doi tuong mua nha tra gop thong qua viec keo dai thoi han vay von va giam lai vay. Quy Phat trien nha cua thanh pho da duoc ban den viec mo rong quy mo nhung cung chi la de tao thuan loi cho cac chu dau tu vay von ma khong phai de cho nguoi mua nha vay.

Vao thoi diem nay, Bo Xay dung cung dang xay dung de an phat trien nha o cho cac doi tuong thu nhap thap tai khu vuc do thi va khu cong nghiep tap trung, du kien trong do co de cap den nhung ho tro ve tien su dung dat, von xay dung ha tang... cua Nha nuoc de khong che gia ban nha chung cu cho doi tuong nay o muc 2,5 trieu dong/m2 va su ho tro cua cac ngan hang trong viec keo dai thoi han vay von. Tuy nhien, de an nay cung dang gap lung tung trong viec quy dinh ve phuong thuc mua, ban nha.

TP Ho Chi Minh: Chua co quy che ro rang

Trong nam 2004, TP Ho Chi Minh da hoan thanh 4.500 can nha danh cho nguoi co thu nhap thap. Tuy nhien, con so ay van con it oi so voi nhu cau. Nhung nguoi co thu nhap thap chua co nha o van co gang tim kiem cho minh mot co hoi...

Rao can

Theo so lieu cua UBND TP Ho Chi Minh, co 23 du an da duoc duyet de xay dung nha o cho nguoi co thu nhap thap voi so luong nha o la 9.355 can se duoc hoan thanh trong cac nam 2005 va 2006. So luong nha nay van chua the dap ung duoc nhu cau ve nha o von rat buc xuc hien nay cua nhung nguoi co thu nhap thap. Nhung gay go nhat van la viec xay dung mot quy che ro rang cho van de rat cap thiet nay. Quy che ay, theo mot chuyen vien ve quan ly do thi cua thanh pho, phai tao dieu kien toi da de thu hut moi thanh phan xa hoi tham gia xay nha cho nguoi co thu nhap thap, bao gom van de quy dat, co che thu hut von dau tu, gia ban va phuong thuc thanh toan, van de phan phoi nha o sao cho dung doi tuong co nhu cau... Giam doc cua mot doanh nghiep tung dang ky tham gia xay dung gan 1.000 can nha ban tra gop cho nguoi co thu nhap thap, la don vi tu nhan tien phong trong linh vuc nay cung phai ngam ngui: "Do chua co quy che ro rang nen viec xay dung nha o cho nguoi co thu nhap thap van con gap phai su tho o cua xa hoi, nhat la cac doanh nghiep trong nganh kinh doanh nha o". Vi giam doc nay ke rang, du an cua cong ty ong trien khai xay dung tu nam 2003 nhung sau rat nhieu lan yeu cau, co quan co tham quyen moi duyet gia ban. "Do chinh la rao can trong thuc hien du an nha o cho nguoi co thu nhap thap. Su cham tre cang lam tang kho khan cho nguoi can nha. Do do can som co quy che ve van de nay" - ong noi.

Von dau tu o dau?

De huy dong duoc quy dat cho chuong trinh xay nha ban tra gop cho nguoi co thu nhap thap, TP Ho Chi Minh da co ke hoach ra soat lai cac du an da duoc giao dat truoc day de bo sung quy dat cho chuong trinh, chinh trang cac khu nha lup xup, cac chung cu xuong cap de xay dung hang loat khu chung cu moi danh cho nguoi co thu nhap thap...

Theo So Xay dung TP Ho Chi Minh - noi chiu trach nhiem xay dung ke hoach, lo trinh nha o cho nguoi co thu nhap thap tren dia ban thanh pho tu nay den nam 2010, nha ban cho nguoi co thu nhap thap phai duoc thanh toan theo hinh thuc nguoi mua chi phai tra truoc 30%, so con lai tra gop tu 10 den 15 nam hoac nguoi mua se tra tien theo tien do thi cong cong trinh. Gia ban mot can ho khoang tu 200 trieu dong doi voi loai chung cu tu 5 tang tro len, co dien tich binh quan la 50m2. Nhung truong hop kho khan hon co the thue can ho de o theo hinh thuc dong tien ky quy truoc 3 nam, chia ra lam 2 ky dong trong 2 nam dau khi thue o va so tien ky quy nay se duoc hoan tra cho nguoi thue nha khi het nhu cau thue nha. Theo tinh toan cua So Xay dung, moi can ho 50m2, chung cu 5 tang tro len duoc xay dung cho thue du kien von dau tu chi vao khoang 150 trieu dong. Du vay, de xay dung duoc 60.000 can ho ban tra gop va 10.000 can ho cho thue tu nay den nam 2010 phai co it nhat la 13.500 ti dong. Von dau tu la kho khan lon nhat trong viec phat trien quy nha o, do vay So Xay dung cung dua ra 6 hinh thuc huy dong von dong thoi cung de xuat cac chinh sach tao dieu kien va uu dai cho cac nha dau tu tham gia chuong trinh nay.

T.T.Binh

Tuyet Nhung

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

Khái niệm 'đất ở' trong Luật Nhà ở 2014 đang làm khó nhà đầu tư

Luật Nhà ở 2014 mới có hiệu lực gần 1 năm, nhưng bắt đầu phát sinh những bất cập mà một trong số đó là quy định, để xây dựng dự án nhà ở, bắt buộc chủ đầu tư phải chuyển đổi thành đất ở.

Căn hộ siêu nhỏ đắt khách thuê

Nhắm đến nhu cầu nhà ở của người dân nhập cư và người thu nhập thấp đô thị, thị trường TP HCM đã xuất hiện những căn hộ siêu nhỏ được cho thuê với giá thấp.

Sẽ có 2 nguồn vốn mới cho thị trường bất động sản

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Trần Nam - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tại tòa đàm "Cơ hội đầu tư bất động sản trong bối cảnh mới" do Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Sẽ có gói 300 - 400 nghìn tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội

Theo ông Nguyễn Trần Nam Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam, những ngân hàng thương mại do nhà nước nắm cổ phần chi phối phải dành 300.000 – 400.000 tỷ đồng để cho vay với các điều kiện ưu đãi cho DN, hợp tác xã và người dân trong việc mua bán nhà ở xã hội. Thông tin nhanh nhất và đầy đủ nhất về mọi mặt đời sống: Thế giới, Công nghệ, Kinh tế Xã hội, Thể thao, Giải trí, Sức khỏe, ôtô-Xe máy.

Tìm hiểu: TP Ho Chi Minh, gia thanh xay dung, chinh quyen thanh pho, thu nhap thap, co thu nhap, tai Ha Noi, so xay dung, nguoi co, cho nguoi, quy che, du an, can ho, ban nha, nam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cơ hội mua nhà của người thu nhập thấp

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cơ hội mua nhà của người thu nhập thấp bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap

Nhan xet, hay lien he ve tin Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co hoi mua nha cua nguoi thu nhap thap de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0