Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa

Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa

Tags: Ong Tran Viet Binh, UBND TP Ho Chi Minh, giai phong mat bang, tai dinh cu, muc ho tro, chu dau tu, viec boi thuong, giai toa, cho nguoi, quyet dinh, den bu, nguoi bi, gia dat, dieu, 1


Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa
Ngoai tien den bu, nguoi dan bi giai toa con duoc nhan tien ho tro. ANH: D.D.M

UBND TP Ho Chi Minh vua ban hanh Quyet dinh 106 quy dinh ve viec boi thuong, ho tro va tai dinh cu cho nguoi bi giai toa tren dia ban TP. Trong quy dinh nay co mot so chinh sach moi duoc ap dung, trong do ngoai gia boi thuong, van de ho tro cho nguoi dan bi giai toa tai cac du an duoc quy dinh rat cu the.

PV Thanh Nien da co cuoc trao doi voi 2 can bo co trach nhiem soan thao, xay dung ban quy dinh noi tren, do la ong Nguyen Vinh Hung - quyen Truong ban Vat gia va ong Tran Viet Binh - To pho To Chuyen vien Hoi dong Tham dinh boi thuong giai phong mat bang TP (deu thuoc So Tai chinh TP.HCM).

* Xin cho biet nhung noi dung moi co lien quan den nguoi dan va chu dau tu du an duoc quy dinh trong chinh sach boi thuong, ho tro, tai dinh cu lan nay?

- Ong Nguyen Vinh Hung: De khoi gay nham lan, truoc het can xac dinh rang quy dinh nay chi duoc ap dung doi voi nhung du an nam trong quy hoach ma Nha nuoc co quyet dinh thu hoi dat, con voi nhung du an su dung dat vao muc dich phat trien kinh te ma Nha nuoc khong thuc hien viec thu hoi dat theo quy dinh tai khoan 6, Dieu 36, Nghi dinh 181 ngay 29.10.2004 thi khong ap dung quy dinh nay. Sau 10 lan du thao va dieu chinh, quy dinh nay gom co 6 chuong va 55 dieu, duoc ban hanh nham co mot chinh sach nhat quan, ro rang trong viec boi thuong, ho tro va tai dinh cu tren dia ban TP. Chinh vi vay, trong quy dinh moi nay, viec ho tro cho nguoi dan khi boi thuong giai toa cung duoc quy dinh mot cach cu the. Kem theo quy dinh, du kien trong thang 7 nay, TP se ban hanh muc ho tro cu the cho tung quan, huyen, tung khu vuc. Hien nay, cac quan huyen dang tap hop va bao cao de xuat muc ho tro cho tung tuyen duong, tung du an. So Tai chinh se can cu vao y kien cua cac quan, huyen de xac dinh muc ho tro. Chang han, gia dat theo Quyet dinh 316 (ve ban hanh khung gia dat) tai tuyen duong noi co du an can giai toa la 10 trieu dong/m2, vi du muc ho tro ma UBND TP phe duyet la khong qua 80% thi khi phe duyet muc ho tro, cac quan huyen chi duoc duyet tu 18 trieu dong/m2 tro xuong. Neu muc gia dat thi truong cua tuyen duong do trong dieu kien binh thuong cao hon muc 18 trieu dong/m2 thi de khoi thiet thoi cho nguoi bi giai toa va muon ho tro cao hon muc gia do, quan huyen phai trinh Hoi dong Tham dinh (HDTD) TP de xin y kien. Sau khi tham dinh, neu HDTD thay de xuat do la co co so thi se trinh UBND TP quyet dinh. Van de ho tro them khi boi thuong duoc xay dung tren co so ap dung Dieu 8 cua Quyet dinh 316 ve viec quy dinh khung gia dat tren dia ban TP, trong do co ghi ro: "Doi voi muc dich boi thuong giai phong mat bang khi co quan Nha nuoc co tham quyen thu hoi dat, ngoai viec ap dung gia dat theo quy dinh nay con duoc ap dung cac bien phap ho tro khac theo Nghi dinh 197 cua Chinh phu". Nhu vay, quy dinh moi dua ra cong thuc cho viec boi thuong la: gia dat boi thuong = gia dat duoc quy dinh tai QD 316 + muc ho tro them.

Quyet dinh 106 quy dinh: Doi voi dat nong nghiep xen ke trong khu dan cu tap trung (la thua dat nam xen ke trong khu dan cu) va dat vuon ao lien ke voi dat o trong khu dan cu tap trung (la thua dat co it nhat mot mat tiep giap voi dat o trong khu dan cu), ngoai viec duoc boi thuong theo gia dat nong nghiep cung loai dat (gia dat hang 1 theo Quyet dinh 316) con duoc ho tro them bang tien. Muc ho tro them duoc tinh bang 20% gia dat o de tinh boi thuong co vi tri lien ke. Viec xac dinh khu dan cu tap trung theo tung khu vuc nhu sau: Khu vuc 1 gom cac quan 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Phu Nhuan, Tan Binh, Tan Phu, Go Vap va Binh Thanh (tru phuong 28); khu vuc 2: gom cac quan 2, 7, 9, 12, Thu Duc, Binh Tan, phuong 28 -Q.Binh Thanh va thi tran cua cac huyen (tru thi tran Can Thanh - huyen Can Gio); khu vuc 3: gom cac huyen Hoc Mon, Binh Chanh, Nha Be, Cu Chi, Can Gio.

- Ong Tran Viet Binh: Quy dinh nay co them vai diem moi khac. Do la TP se phe duyet phuong an boi thuong cho cac du an nam tren dia ban tu 2 quan tro len, quan huyen se phe duyet phuong an boi thuong cho nhung du an nam tren dia ban quan huyen minh quan ly. Tat ca nhung khu quy hoach do Nha nuoc cong bo, Nha nuoc se dung ra boi thuong thong qua Hoi dong Boi thuong giai phong mat bang (HDBT). Chu dau tu la mot thanh vien trong HDBT co trach nhiem lo day du kinh phi cho viec boi thuong, ho tro. Con viec duyet phuong an boi thuong, quy dinh muc ho tro deu do Nha nuoc dam nhiem. Dieu nay la de tranh tinh trang co su chenh lech, khong thong nhat ve muc boi thuong va ho tro tai cac du an tren cung mot khu vuc.

* Tai dinh cu tai cho hoac tai dinh cu o noi moi cung la mot van de buc xuc tu truoc den nay tai cac du an. Xin cho biet se co nhung diem moi gi cho van de tai dinh cu trong quy dinh nay?

- Ong Tran Viet Binh: Viec tai dinh cu cung duoc quy dinh ro rang, chi tiet la cac chu dau tu phai co trach nhiem lo quy dat, quy nha tai dinh cu cho nguoi dan truoc khi bi giai toa. Neu quy nha, quy dat de tai dinh cu chua co ma can phai thuc hien du an ngay cho kip yeu cau chung thi phai bo tri tam cu hoac ho tro chi phi thue nha tam cu cho nguoi dan. Chi phi thue nha tam cu tai khu vuc quan huyen nao, la bao nhieu (duoc chia thanh 4 khu vuc) cung duoc quy dinh cu the trong Quyet dinh 106.

- Ong Nguyen Vinh Hung: Quyet dinh 106 da quy dinh ro: Neu nguoi bi thu hoi toan bo dat nong nghiep co dien tich tu 1.000m2/ho tro len, co giay chung nhan quyen su dung dat hoac co du dieu kien duoc boi thuong, co nhu cau ve cho o, co ho khau tai TP.HCM thi duoc mua 1 can ho chung cu (CC) hoac duoc giao dat o tai khu tai dinh cu cua du an theo gia ban tai dinh cu do Nha nuoc phe duyet voi nguyen tac 1 ho/can ho CC hoac 1 ho/nen dat o. Truong hop dac biet nhu so nhan khau, so ho khau nhieu thi co the duoc HDBT xem xet cho mua them 1 can ho hoac 1 nen dat o.

* Co gi thay doi ve trinh tu thu tuc boi thuong trong Quyet dinh 106 khong?

- Ong Tran Viet Binh: Neu nhu truoc day, sau khi co quyet dinh thu hoi dat, cac chu dau tu moi tien hanh boi thuong thi nay chu dau tu phai co phuong an tong the nhu dieu tra hien trang, ap gia boi thuong, hoan chinh phuong an boi thuong, phuong an ho tro chi tiet, cong bo quy hoach truoc 180 ngay doi voi dat o va 90 ngay doi voi dat nong nghiep... sau do bao cao tham dinh len HDTD. Sau khi phuong an boi thuong duoc duyet thi chu dau tu phai lap thu tuc, ho so thu hoi giao dat de trinh cap co tham quyen phe duyet. Thoi gian phe duyet la tu 15 - 20 ngay.

* Xin cam on hai ong.

Tran Thanh Binh
(thuc hien)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

'Đi chợ' ngày cuối năm

Vài ngày trước thời điểm chuyển giao năm âm lịch, không khí bán hàng BĐS đã lắng hẳn. Chẳng còn chuyện bị tin nhắn, thư rác quảng cáo sản phẩm nhà đất quấy rầy, đề tài của thị trường lúc này là luận bàn về các mặt hàng BĐS ở dạng cắt lỗ hoặc chờ ra Tết là cháy hừng hực.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng giải ngân đến tháng 6-2016

 Liên quan đến thông tin các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. 

Khởi động làn sóng M&A bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi trở lại, cùng với nhiều chính sách mới thông thoáng đã tạo tiền đề cho nhiều 'đại gia' địa ốc có tiềm lực thực hiện chiến lược 'săn' dự án.

Phát triển nhà ở xã hội, cần giải pháp đột phá

Với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho khoảng 1 triệu gia đình đến năm 2020, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành hàng loạt chính sách “cởi trói” cho nhà ở xã hội, nhưng để phân khúc này phát triển, cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ.

Tìm hiểu: Ong Tran Viet Binh, UBND TP Ho Chi Minh, giai phong mat bang, tai dinh cu, muc ho tro, chu dau tu, viec boi thuong, giai toa, cho nguoi, quyet dinh, den bu, nguoi bi, gia dat, dieu, 1

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính sách đền bù, giải tỏa mới tại TP.HCM: Ngoài đền bù còn hỗ trợ thêm cho người bị giải tỏa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính sách đền bù, giải tỏa mới tại TP.HCM: Ngoài đền bù còn hỗ trợ thêm cho người bị giải tỏa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh sach den bu giai toa moi tai TP HCM Ngoai den bu con ho tro them cho nguoi bi giai toa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0