Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

Tags: Luat Dat, co quan nha nuoc, ngan sach nha nuoc, cap giay chung nhan, ho gia dinh, nuoc thu hoi, su dung dat, tai dinh cu, boi thuong, ho tro, nghi dinh, ca nhan, gia dat, quyet dinh, giao


Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu
Giai toa nha tai Q.1, TP.HCM. (anh: D.N.Thach)
Ngay 3/12, Chinh phu da ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai: Nghi dinh so 197/2004/ND-CP ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat va Nghi dinh so 198/2004/ND-CP ve viec thu tien su dung dat.

Theo ong Nguyen Ngoc Tuan - Thu truong Bo Tai chinh, neu thuc hien tot cac quy dinh nay chac chan se gop phan dua thi truong bat dong san vao on dinh va han che toi da nhung khieu kien cua dan ve dat dai...

4 hinh thuc boi thuong, ho tro

Nghi dinh (ND) so 197/2004/ND-CP dua ra nhieu quy dinh moi ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat de su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong, muc dich phat trien kinh te.

Dieu 5 cua ND 197/ND-CP neu ro cac hinh thuc boi thuong, ho tro cho nguoi su dung dat (SDD) khi Nha nuoc thu hoi dat bao gom: boi thuong hoac ho tro doi voi toan bo dien tich dat Nha nuoc thu hoi; boi thuong hoac ho tro ve tai san hien co gan lien voi dat va cac chi phi dau tu vao dat bi Nha nuoc thu hoi; ho tro di chuyen, ho tro on dinh doi song, ho tro dao tao chuyen doi nghe va ho tro khac cho nguoi bi thu hoi dat; ho tro de on dinh san xuat va doi song tai khu tai dinh cu. Nguoi SDD ma phai di chuyen cho o thi duoc bo tri tai dinh cu bang mot trong 3 hinh thuc: boi thuong bang nha o; boi thuong bang giao dat o moi; boi thuong bang tien de tu lo cho o moi.

Neu Nha nuoc khong co dat de boi thuong thi dan duoc boi thuong bang gia tri quyen SDD

Ho tro di chuyen: 3 - 5 trieu dong/ho

3 trieu dong la muc ho tro cua Nha nuoc doi voi moi ho gia dinh khi bi thu hoi dat phai di chuyen cho o trong pham vi tinh, thanh pho. Truong hop phai di chuyen sang tinh khac thi duoc ho tro cao nhat la 5 trieu dong. Ngoai ho tro di chuyen, Nha nuoc con ho tro on dinh doi song va on dinh san xuat; ho tro chuyen doi nghe nghiep va tao viec lam; ho tro nguoi dang thue nha khong thuoc so huu nha nuoc...

Cung theo ND 197/CP, nguoi bi Nha nuoc thu hoi dat co du dieu kien quy dinh thi duoc boi thuong. Truong hop khong du dieu kien duoc boi thuong thi UBND tinh, TP xem xet de ho tro. Nguoi bi thu hoi dat dang su dung vao muc dich nao thi duoc boi thuong bang viec giao dat moi co cung muc dich su dung, neu khong co dat de boi thuong thi duoc boi thuong bang gia tri quyen SDD tai thoi diem co quyet dinh thu hoi.

8 truong hop thu hoi dat ma khong duoc boi thuong cung duoc ND 197 quy dinh, trong do co dat nong nghiep do cong dong dan cu su dung; dat nong nghiep su dung vao muc dich cong ich cua xa, phuong, thi tran; to chuc duoc Nha nuoc giao dat khong thu tien SDD, duoc Nha nuoc giao dat co thu tien SDD ma tien SDD co nguon goc tu ngan sach nha nuoc...

Dieu kien de duoc boi thuong dat

Co 11 dieu kien duoc ND 197/ND-CP liet ke va nguoi bi Nha nuoc thu hoi dat co 1 trong 11 dieu kien nay thi duoc boi thuong. Do la:

1. Co giay chung nhan quyen SDD theo quy dinh cua phap luat ve dat dai.

2. Co quyet dinh giao dat cua co quan NN co tham quyen theo quy dinh cua phap luat ve dat dai.

3. Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat on dinh, duoc UBND xa, phuong, thi tran xac nhan khong co tranh chap ma co 1 trong 6 loai giay to (giay chung nhan quyen SDD tam thoi, giay to hop phap ve thua ke, tang, cho quyen SDD, giay to chuyen nhuong quyen SDD...).

4. Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat co 1 trong 6 loai giay to neu tren, tren do ghi ten nguoi khac, kem theo giay to ve viec chuyen nhuong quyen SDD co chu ky cua cac ben lien quan nhung den thoi diem co quyet dinh thu hoi dat chua thuc hien thu tuc chuyen quyen SDD, duoc UBND cap xa xac nhan la dat khong co tranh chap.

5. Ho gia dinh, ca nhan dang SDD co ho khau thuong tru tai dia phuong va truc tiep san xuat nong - lam nghiep, nuoi trong thuy san, lam muoi tai vung co dieu kien kho khan o mien nui, hai dao, nay duoc UBND cap xa xac nhan la nguoi su dung dat on dinh, khong co tranh chap.

6. Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat khong co cac loai giay to quy dinh tai khoan 1, 2, 3 nhu tren nhung dat da duoc su dung on dinh truoc ngay 15.10.1993, duoc UBND cap xa xac nhan khong co tranh chap.

7. Ho gia dinh, ca nhan duoc su dung dat theo ban an hoac quyet dinh cua TAND, quyet dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an hoac quyet dinh giai quyet tranh chap dat dai cua co quan nha nuoc co tham quyen da duoc thi hanh.

8. Ho gia dinh, ca nhan su dung dat khong co giay to quy dinh tai khoan 1, 2, 3 nhu tren nhung dat da duoc su dung tu 15.10.1993 den thoi diem co quyet dinh thu hoi dat ma tai thoi diem su dung khong vi pham quy hoach, hanh lang bao ve cong trinh da cong bo cong khai, cam moc, khong phai la dat lan chiem trai phep va duoc UBND cap xa xac nhan khong co tranh chap.

9. Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat ma truoc day Nha nuoc da co quyet dinh quan ly nhung trong thuc te Nha nuoc chua quan ly ma ho gia dinh, ca nhan do van su dung.

10. Cong dong dan cu dang su dung dat co cac cong trinh la dinh, den, chua, mieu, am... duoc UBND cap xa noi co dat bi thu hoi xac nhan la dat su dung chung cho cong dong va khong co tranh chap.

11. Dat duoc Nha nuoc giao cho to chuc, co thu tien SDD ma tien SDD da nop khong co nguon goc tu ngan sach nha nuoc; dat nhan chuyen nhuong hop phap ma tien tra khong co nguon goc ngan sach nha nuoc; dat su dung co nguon goc hop phap tu ho gia dinh, ca nhan.

Gia dat nao de tinh boi thuong?

Gia dat de tinh boi thuong la gia dat theo muc dich dang su dung tai thoi diem co quyet dinh thu hoi dat do UBND cap tinh cong bo theo quy dinh cua Chinh phu; khong boi thuong theo gia dat se duoc chuyen muc dich su dung. Truong hop thuc hien boi thuong cham duoc ND 197 quy dinh: Boi thuong cham do co quan, to chuc co trach nhiem boi thuong gay ra ma gia dat tai thoi diem boi thuong do UBND cap tinh cong bo cao hon gia dat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi thi boi thuong theo gia dat tai thoi diem tra tien boi thuong; neu gia dat tai thoi diem boi thuong thap hon gia dat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi thi boi thuong theo gia dat tai thoi diem co quyet dinh thu hoi.

Boi thuong, ho tro doi voi dat nong nghiep

"Ho gia dinh, ca nhan su dung dat nong nghiep khi Nha nuoc thu hoi duoc boi thuong bang dat co cung muc dich su dung" - ND 197 neu ro. Neu khong co dat de boi thuong thi duoc boi thuong bang tien tinh theo gia dat cung muc dich su dung. Ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat do nhan giao khoan dat su dung vao muc dich nong nghiep, lam nghiep, nuoi trong thuy san cua cac nong, lam truong quoc doanh khi Nha nuoc thu hoi thi khong duoc boi thuong ve dat, nhung duoc boi thuong chi phi dau tu vao dat con lai va duoc ho tro...

Boi thuong dat phi nong nghiep

Theo ND 197/ND-CP, dat lam mat bang xay dung co so san xuat kinh doanh phi nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan co nguon goc la dat o da duoc giao su dung on dinh lau dai hoac co du dieu kien duoc cap giay chung nhan quyen SDD, khi Nha nuoc thu hoi se duoc boi thuong theo gia dat o.

Doi voi dat phi nong nghiep la dat o: Khi Nha nuoc thu hoi dat ma phai di chuyen cho o nguoi SDD duoc Nha nuoc boi thuong bang giao dat o moi, nha o tai khu tai dinh cu hoac boi thuong bang tien.

Nguyen tac boi thuong tai san

Chu so huu tai san gan lien voi dat khi Nha nuoc thu hoi dat ma bi thiet hai thi duoc boi thuong. Tai san gan lien voi dat duoc tao lap sau khi co quyet dinh thu hoi dat duoc cong bo thi khong duoc boi thuong. Ngoai ra, nha, cong trinh khac gan lien voi dat duoc xay dung sau khi quy hoach, ke hoach SDD cong bo ma khong duoc co quan Nha nuoc co tham quyen cho phep xay dung thi khong duoc boi thuong.

Cac doi tuong khong phai nop tien su dung dat

Theo ND 198/2004/ND-CP ve viec thu tien su dung dat, co 4 nhom doi tuong phai nop tien SDD.

Nhom thu nhat bao gom: ho gia dinh, ca nhan duoc giao dat o; to chuc kinh te duoc giao dat su dung vao muc dich xay dung nha o de ban hoac cho thue; to chuc kinh te, ho gia dinh, ca nhan trong nuoc duoc giao dat lam mat bang xay dung co so san xuat, kinh doanh; to chuc kinh te duoc giao dat su dung vao muc dich dau tu xay dung ket cau ha tang de chuyen nhuong hoac cho thue; to chuc kinh te duoc giao dat de san xuat nong, lam, ngu nghiep, lam muoi; nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai duoc giao dat de thuc hien du an dau tu...

Nhom thu 2 phai nop tien SDD la nguoi dang SDD trong cac truong hop: dat nong nghiep duoc Nha nuoc giao co thu tien SDD, chuyen sang su dung vao muc dich phi nong nghiep co thu tien SDD; dat phi nong nghiep (khong phai la dat o) duoc Nha nuoc giao co thu tien SDD chuyen sang su dung lam dat o.

Nhom thu ba la ho gia dinh, ca nhan dang SDD ma dat o do duoc su dung tu ngay 15/10/1993 den thoi diem cap giay chung nhan quyen SDD, chua nop tien SDD, nay duoc co quan nha nuoc co tham quyen cap giay chung nhan quyen SDD. Nhom cuoi cung la cac truong hop khac theo quy dinh cua Chinh phu.

ND 198 quy dinh 6 nhom doi tuong khong phai nop tien SDD. Do la nguoi duoc Nha nuoc giao dat khong thu tien SDD theo quy dinh tai Dieu 33 Luat Dat dai 2003; nguoi duoc Nha nuoc cho thue dat va phai nop tien thue dat theo quy dinh tai Dieu 35 Luat Dat dai; nguoi SDD xay dung ket cau ha tang su dung chung trong khu cong nghiep; ho gia dinh, ca nhan duoc co quan Nha nuoc co tham quyen giao dat o truoc ngay 15/10/1993... Can cu tinh thu tien SDD la dien tich dat, gia dat va thoi han su dung dat. Nha nuoc mien tien SDD doi voi truong hop de khuyen khich dau tu; dat giao de xay nha o cho nguoi co cong voi cach mang; dat xay dung cong trinh cong cong co muc dich kinh doanh thuoc linh vuc giao duc, y te, van hoa, TDTT; dat trong han muc giao dat doi voi nguoi co cong voi cach mang...

Manh Quan

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

'Đi chợ' ngày cuối năm

Vài ngày trước thời điểm chuyển giao năm âm lịch, không khí bán hàng BĐS đã lắng hẳn. Chẳng còn chuyện bị tin nhắn, thư rác quảng cáo sản phẩm nhà đất quấy rầy, đề tài của thị trường lúc này là luận bàn về các mặt hàng BĐS ở dạng cắt lỗ hoặc chờ ra Tết là cháy hừng hực.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng giải ngân đến tháng 6-2016

 Liên quan đến thông tin các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. 

Khởi động làn sóng M&A bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi trở lại, cùng với nhiều chính sách mới thông thoáng đã tạo tiền đề cho nhiều 'đại gia' địa ốc có tiềm lực thực hiện chiến lược 'săn' dự án.

Phát triển nhà ở xã hội, cần giải pháp đột phá

Với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho khoảng 1 triệu gia đình đến năm 2020, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành hàng loạt chính sách “cởi trói” cho nhà ở xã hội, nhưng để phân khúc này phát triển, cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ.

Tìm hiểu: Luat Dat, co quan nha nuoc, ngan sach nha nuoc, cap giay chung nhan, ho gia dinh, nuoc thu hoi, su dung dat, tai dinh cu, boi thuong, ho tro, nghi dinh, ca nhan, gia dat, quyet dinh, giao

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính phủ ban hành 2 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính phủ ban hành 2 nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai: Chính sách mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phu ban hanh 2 nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai Chinh sach moi ve boi thuong ho tro va tai dinh cu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0