5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan

5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan

Tags: tieu chuan xay dung, nguoi lao dong, nha ve sinh, theo quy dinh, ky tuc xa, cong nhan, kinh doanh, dam bao, phai co, nha o, khu vuc, phong, nuoc, noi, 5


5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan

Tam ly thich sinh hoat chung voi ban va nhung nguoi cung que la nguyen nhan chinh khien da so cong nhan bo cac khu ky tuc xa cua doanh nghiep noi minh lam de ra ngoai thue nha o. Chinh dieu nay da khien nhieu to chuc, ca nhan cho thue hoac ban nha cho cong nhan bo qua yeu to tien nghi trong sinh hoat, lam anh huong toi suc khoe cua nguoi lao dong.

Dien hinh ve van de nay o Tp.HCM - noi tap trung nhieu nguoi lao dong la khu ky tuc xa cua khu cong nghiep Tan Binh. Cong nhan cua khu cong nghiep nay da bo ky tuc xa voi day du tien nghi de ra ngoai thue nha. Co nhung noi, dieu kien an, ngu chung cua 10 cong nhan chi khoang 20 m2 voi mai ton va tam ngan bang ton.

Quy che quan ly voi 5 tieu chuan xay dung

Nham ngan chan tinh trang nay, UBND Tp.HCM vua ban hanh quy che quan ly nha cho cong nhan va nguoi lao dong, trong do co 5 tieu chuan cho doi tuong la chu the kinh doanh nha cho cong nhan.

Cu the, cac co so kinh doanh nha cho cong nhan va nguoi lao dong thue de o phai dam bao cac dieu kien ky thuat toi thieu ve xay dung.

Thu nhat, khu dat xay dung nha phai dam bao khong thuoc khu vuc cam xay dung theo quy dinh cua Luat xay dung; khong nam trong khu quy hoach giai toa; khong nam trong hanh lang an toan giao thong, hanh lang an toan luoi dien, hanh lang bao ve de dieu, hanh lang bao ve song, kenh, rach, chi gioi duong song, kenh rach; khong bi ngap ung, khong nam tiep giap hay ven kenh rach, song, suoi co nguy co sat lo; khong bi o nhiem do chat thai cong nghiep; nam ngoai khu vuc can bao ve quoc phong, an ninh theo quy dinh cua co quan Nha nuoc co tham quyen;

Khong lan chiem dat thuoc quyen quan ly truc tiep cua Nha nuoc, khong duoc san lap kenh rach trai phep; khong co tranh chap, khieu kien; phai cach xa tuong rao nghia trang, khu vuc chan nuoi gia suc tap trung toi thieu 50m; tranh xa noi phat sinh tieng on lon it nhat la 100m; khoang cach ly doi voi khu vuc san xuat co thai ra nhieu khoi bui, khi thai, chat doc hai hoac nhung khu vuc duoc cac co quan chuyen mon giam dinh la khu vuc co doc hai toi thieu la 1.000 m.

Thu hai, nha cho cong nhan phai co mat do xay dung toi da khong qua 70% tong dien tich khu dat; dien tich su dung (khong tinh tuong xay, khong tinh gac lung) moi phong it nhat la 9m2 (neu khong co nha ve sinh trong phong) va it nhat 12m2 (neu co nha ve sinh trong phong), chieu rong phai dam bao khong nho hon 2,4m, chieu cao tu san den tran nha cho thap nhat la 2,8m, co vach ngan moi phong rieng biet bang gach xay.

Ben canh do, nha o phai dam bao dien tich binh quan dau nguoi la 3m2/nguoi (khong tinh dien tich nha ve sinh va phan sinh hoat chung); nha ve sinh chung phai co khu ve sinh cho nam rieng, nu rieng va dam bao yeu cau toi thieu doi voi khu ve sinh nam gom 1 cau ve sinh, 1 chau rua mat va 1 nha tam toi da phuc vu cho 12 nguoi va khu ve sinh nu gom 1 cau ve sinh.

Thu ba, mong nha phai dam bao on dinh, chiu duoc tai trong can nha; tuong bao che va tuong ngan cac phong phai duoc xay bang gach, bat buoc phai duoc trat vua mac 75, quet voi 3 nuoc hoac son nuoc; khong duoc lam bang vach dat, tre nua hoac vat lieu de muc, de chay; nen nha phai cao hon mat duong (hoac san, he), dam bao khong bi ngap khi mua lon va toi thieu phai duoc trang bang xi mang; cua so, cua di phai dam bao khep kin va an toan trong su dung, co chot khoa an toan, dong mo de dang; cua so phai co chan song chac chan; mai nha phai dam bao khong bi tham dot, phai co tran chong nong doi voi mai lop bang ton; khong su dung vat lieu tranh, tre, nua, la, vat lieu de muc, de chay lam vach ngan, cua di, cua so hay mai nha.

Thu tu, hanh lang, loi di chung cua nha phai dam bao thoat hiem khi co hoa hoan. Truong hop nha xay dung thanh mot khoi co hanh lang giua, 2 day phong hai ben thi kich thuoc hanh lang toi thieu la 1,4m, chieu dai toi da giua hai dau hoi khong qua 25m. Truong hop xay dung hai day nha rieng biet co loi di chung o giua thi kich thuoc loi di chung toi thieu la 3,5m.

Doi voi khu dat co hang rao khuon vien, phai dam bao khoang cach toi thieu tu tuong rao den tuong ngan phia sau cua day phong la 2m; khoang cach toi thieu tu tuong rao den mat truoc cua day nha (cua vao chinh cua moi phong) la 3,5m; phai co be chua nuoc phuc vu cuu hoa, binh chua chay va cac trang thiet bi phong chay chua chay theo quy dinh hien hanh ve phong chay chua chay. Doi voi khu nha cho thue co tren 20 nguoi su dung phai co y kien chap thuan sau khi kiem tra cac dieu kien phong chay chua chay cua co quan Nha nuoc co tham quyen.

Thu nam, trang thiet bi trong phong toi thieu phai co 1 quat tran hoac quat treo tuong, 1 o cam dien va bong den chieu sang. Phong o phai dam bao cho moi cong nhan, nguoi lao dong co mot giuong don; duong day dan dien phai dam bao an toan theo quy dinh cua nganh dien, phai co cau dao tong cho toan nha va moi phong o phai co 1 cau dao tu dong; phai co nuoc sach phuc vu sinh hoat.

Truong hop dung nuoc gieng khoan phai co be loc nuoc va duoc co quan co chuc nang kiem nghiem cho phep su dung; be chua nuoc sach phai cach be tu hoai toi thieu la 5m; nuoc thai nha ve sinh phai duoc xu ly qua be tu hoai xay dung dung quy cach cho tung day nha va phai co he thong thoat nuoc kin (muong co nap day hoac duong ong kin) noi voi he thong thoat nuoc trong khu vuc de khong gay ngap ung, khong duoc dung muong ho de thoat nuoc.

Hien van con thieu cac che tai

Tuy nhien, cac quy dinh nay chi ap dung cho cac co so da xay dung dang hoat dong kinh doanh, cac truong hop xay dung o cac khu vuc ngoai thanh va 5 quan moi. Quy che khong ap dung cho cac khu dat nam trong cac du an dau tu xay dung nha o theo quy hoach; cac khu dat da co quy hoach chi tiet 1/500 duoc duyet. Theo cac don vi kinh doanh bat dong san, mot han che nua doi voi quy che nay la phan biet doi tuong kinh doanh mac du tat ca ho phai hoat dong theo Luat doanh nghiep.

Vi nhu quy dinh, cac co so, doanh nghiep kinh doanh khach san, nha tro, khu luu tru cong nhan, nha cho thue lam van phong su dung vao muc dich kinh doanh hoac cac truong hop khac; khu luu tru cho nguoi nuoc ngoai, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai dang tam tru va lao dong tren dia ban thanh pho da khong thuoc pham vi ap dung cua quy che nay.

Dieu nay co the de lot nhung nguoi cong nhan khi song o nhung noi nay va khong ai co the khang dinh chac chan la nhung noi nay hoan toan dam bao ve tien nghi theo quy che. Do la chua noi toi nhung che tai xu ly vi pham chua duoc de cap toi. Day la dieu dac biet quan trong boi thuc trang hien nay, kinh te cua nhieu nguoi chu cho thue nha con han che va khong the thay doi viec xay dung tuc thoi. Trong khi do, nhu cau ve nha o cho cong nhan van kha cao.

Quy che UBND Tp.HCM neu ro, cac doanh nghiep, to chuc, ho kinh doanh ca the, ca nhan khi tham gia dau tu xay dung nha cho cong nhan, nguoi lao dong thue de o phai tuan thu nhung quy dinh ve thiet ke, xay dung, sua chua nha cho cong nhan, nguoi lao dong thue de o phai theo cac tieu chuan xay dung, Quy chuan xay dung Viet Nam hien hanh; xay dung phai phu hop voi quy hoach xay dung va duoc cac co quan co tham quyen tham dinh thiet ke co so hoac cap phep xay dung; thuc hien dang ky kinh doanh do co quan co tham quyen cap va chi hoat dong kinh doanh sau khi da cam ket thuc hien dung cac quy dinh, dieu kien ve an ninh trat tu voi cong an phuong (xa, thi tran) noi co nha, phong, can ho cho thue va dam bao du dieu kien ve co so dang ky kinh doanh.

(Theo TBKT)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Nhà Đất NỔI BẬT

'Đi chợ' ngày cuối năm

Vài ngày trước thời điểm chuyển giao năm âm lịch, không khí bán hàng BĐS đã lắng hẳn. Chẳng còn chuyện bị tin nhắn, thư rác quảng cáo sản phẩm nhà đất quấy rầy, đề tài của thị trường lúc này là luận bàn về các mặt hàng BĐS ở dạng cắt lỗ hoặc chờ ra Tết là cháy hừng hực.

Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng giải ngân đến tháng 6-2016

 Liên quan đến thông tin các ngân hàng thương mại dừng giải ngân gói hỗ trợ cho vay mua nhà thu nhập thấp, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về gói hỗ trợ cho vay 30.000 tỷ đồng, NHNN đã ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thủ tục cho vay đối với chương trình này về các điều kiện để các đối tượng được vay theo Nghị quyết 02. 

Khởi động làn sóng M&A bất động sản

Thị trường bất động sản (BĐS) phục hồi trở lại, cùng với nhiều chính sách mới thông thoáng đã tạo tiền đề cho nhiều 'đại gia' địa ốc có tiềm lực thực hiện chiến lược 'săn' dự án.

Phát triển nhà ở xã hội, cần giải pháp đột phá

Với mục tiêu tạo cơ hội có nhà ở cho khoảng 1 triệu gia đình đến năm 2020, Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành hàng loạt chính sách “cởi trói” cho nhà ở xã hội, nhưng để phân khúc này phát triển, cần thêm nhiều giải pháp quyết liệt mang tính đồng bộ.

Tìm hiểu: tieu chuan xay dung, nguoi lao dong, nha ve sinh, theo quy dinh, ky tuc xa, cong nhan, kinh doanh, dam bao, phai co, nha o, khu vuc, phong, nuoc, noi, 5

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 5 tiêu chuẩn xây dựng cho những đối tượng kinh doanh nhà ở công nhân

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 5 tiêu chuẩn xây dựng cho những đối tượng kinh doanh nhà ở công nhân bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan

Nhan xet, hay lien he ve tin 5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 5 tieu chuan xay dung cho nhung doi tuong kinh doanh nha o cong nhan de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin nha dat trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin nha dat
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0