10 su kien bat dong san noi bat nam 2013

10 su kien bat dong san noi bat nam 2013

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Mot nam day song gio voi thi truong bat dong san da ket thuc. Hay cung Dau tu Bat dong san diem lai 10 su kien noi bat nhat tren thi truong nam qua.

Tin lien quan

>> 10 con so "biet noi" ve thi truong BDS nam 2013

>> Nam 2013, cac dai gia dia oc vuong vao vong lao ly

>> Dai gia bat dong san nao mat dat nhieu nhat nam 2013?

1. Chinh phu ban hanh Nghi quyet 02 

Ngay 7/1/2013, Chinh phu ban hanh Nghi quyet so 02/NQ-CP ve mot so giai phap thao go kho khan cho san xuat - kinhdoanh, ho tro thi truong, giai quyet no xau, trong do co nhieu noi dung ho tro thi truong bat dong san. Day chinh la van ban “me” de hang loat van ban “con” ve ho tro thi truong bat dong san duoc sinh ra trong nam 2013 nhu giam thue, goi ho tro 30.000 ty dong, chia nho va chuyen doi cong nang du an...

2. Goi ho tro 30.000 ty dong duoc trien khai

Ngay 15/5, goi ho tro tin dung 30.000 ty dong chinh thuc ra doi voi viec Ngan hang Nha nuoc ban hanh Thong tu 11/2013/TT-NHNN huong dan cho vay tu goi tin dung 30.000 ty dong va Bo Xay dung ban hanh Thong tu 07/2013/TT-BXD huong dan viec xac dinh cac doi tuong vay von ho tro.

Theo do, 5 ngan hang duoc chi dinh la Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MHB se danh khoang 30.000 ty dong tu nguon tai cap von cua Ngan hang Nha nuoc de cho cac doi tuong tai Thong tu 07 vay de thue, mua, thue mua nha o xa hoi, nha o thuong mai co dien tich nho hon 70 m2, gia ban duoi 15 trieu dong/m2; cac doanh nghiep la chu dau tu du an xay dung nha o xa hoi. Sau nay, cac doi tuong duoc mo rong hon, dieu kien vay cung duoc noi hon voi Thong tu 18/2013/TT-BXD ngay 31/10/2013 cua Bo Xay dung, sua doi, bo sung mot so Dieu tai Thong tu so 07.

Tuy nhien, den cuoi nam 2013, theo Bo Xay dung, goi ho tro nha o moi chi giai ngan duoc 555,7 ty dong, chua duoc 2%. Trong do, cho vay doi voi 11 doanh nghiep voi so tien 1.127 ty dong, da giai ngan cho 6 don vi 205 ty dong; cam ket cho 1.450 khach hang ca nhan vay 527 ty dong va da giai ngan cho 1.436 khach hang, voi du no 350 ty dong.

3. Luat Dat dai sua doi duoc thong qua

Sau 3 ky hop dua ra thao luan va chinh sua, cuoi cung, Luat Dat dai sua doi cung da duoc thong qua tai ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XIII vua qua. Luat moi co hieu luc ke tu ngay 1/7/2014. Diem dang chu y va nong nhat trong Luat Dat dai sua doi la noi dung thu hoi dat. Luat moi da quy dinh ro tham quyen cho phep thu hoi dat neu tai Dieu 62 (thu hoi dat phuc vu phat trien kinh te - xa hoi, muc dich quoc gia, cong dong) de tranh tuy tien trong thu hoi dat.

Cu the, Quoc hoi quyet dinh chu truong dau tu ma phai thu hoi dat cac du an quan trong quoc gia. Thu tuong Chinh phu chap thuan, quyet dinh dau tu ma phai thu hoi dat cac du an bao gom: khu cong nghiep, khu che xuat, khu cong nghe cao, khu kinh te; khu do thi moi, du an dau tu bang nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA)…

HDND cap tinh cung duoc quyet thu hoi dat danh cho cac du an xay dung khu do thi moi, khu dan cu nong thon moi; chinh trang do thi, khu dan cu nong thon; cum cong nghiep; khu san xuat, che bien nong san, lam san, thuy san, hai san tap trung…

4. Lan song xin chuyen doi nha o thang mai sang nha o xa hoi

Ngay 8/3, Bo Xay dung ban hanh Thong tu 02/2013/TT-BXD huong dan viec chuyen doi tu du an nha thuong mai sang nha xa hoi, cung nhu chia nho can ho theo Nghi quyet 02 cua Chinh phu.

Day duoc xem la mot giai phap dat duoc nhieu muc tieu, vua co muc tieu kinh te, vua co muc tieu an sinh xa hoi, vua co muc tieu tang truong kinh te va giam hang ton kho. Tuy nhien, cho den nay, ca nuoc moi chi co 3 du an chinh thuc duoc chuyen doi (Ha Noi co 2 va TP. HCM co 1) va vai du an duoc chia nho.

Trong khi do, co den hon 57 du an da nop ho so xin chuyen doi va 62 du an xin dieuchinh co cau can ho. Ly do cham tre la do cac quy dinh phap luat con nhieu vuong mac, bat cap.

10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 

Hang loat chinh sach ho tro nam 2013 duoc ky vong ho tro thi truong hoi phuc trong nam 2014

5. Nha binh dan thang the

Trong boi canh nen kinh te suy thoai, hang loat du an bat dong san hang sang e khach, cac chu dau tu bat dong san da chuyen doi chien luoc sang xay nha vua tui tien, danh cho nguoi co nhu cau o thuc.

Tieu bieu cho xu huong nay la Cong ty Tu nhan so 1 Lai Chau cua “dai gia dieu cay” Le Thanh Than voi viec dua ra thi truong Ha Noi san pham can ho co gia tu 10 - 15 trieu dong/m2 tai Du an Kim Van - Kim Lu, VP5 Linh Dam, hay truoc do la Dai Thanh… da gay ra nhung “con sot” cuc bo tai cac du an.

Tham chi, trong boi canh thi truong “dong bang”, thi tai cac du an nay, khach hang van phai chi tien “chenh” de co duoc mot can ho ung y.

Tai TP. HCM phai ke den cac du an cua Dat Xanh nhu Sunview Town, 4S Riverside Linh Dong…, Nam Long voi san pham Ehome, hay Nha Thu Duc nham toi dong san pham S-Home… Cac du an nay deu co thanh khoan tot vi danh trung nhu cau cua so dong khach hang.

6. Soi dong cuoc tranh luan “cuu hay khong cuu” bat dong san

Ngay sau khi Chinh phu ban hanh Nghi quyet 02, tren thi truong da no ra cuoc tranh luan nay lua ve viec cuu haykhong cuu bat dong san. Cham ngoi cho cuoc tranh luan nay la phat bieu: “Hay de bat dong san roi tu do” cua ong Alan Phan. Dinh diem cua cuoc tranh luan nay la loi thach do do ong Nguyen Huu Cuong, Chu tich Cau lac bo Bat dong san Ha Noi dua ra ve mot cuoc “tranh luan truc tiep va thang than” giua ong Alan Phan va cac doanh nghiep kinh doanh bat dong san Ha Noi.

Tham gia cuoc tranh luan nay sau do co ca ong chu Hoang Anh Gia Lai, Doan Nguyen Duc. Voi nhung phat ngon rat boc truc cua bau Duc, cuoc tranh luan bien thanh… tranh cai keo dai tren mat bao, khien gioi truyen thong ton khong it giay muc ve cau chuyen khong co hoi ket nay.

7. Nam “dai hoa” cua chu du an

Nam 2013 duoc xem la nam “dai hoa” cua nhieu chu dau tu, nha dau tu thu cap bat dong san voi hang loat doanh nghiep dinh khieu kien, tham chi nhieu nguoi dung dau doanh nghiep vuong vong lao ly.

Ngay 1/7/2013, ong Nguyen Hoang Long, Chu tich Vina Megastar da bi khoi to va bat tam giam ve hanh vi “lua dao, chiem doat tai san”. Sau ong Nguyen Hoang Long, den luot ong Nguyen Van Tuan, Tong giam doc Cong ty TNHH mot thanh vien Xuat nhap khau va dau tu xay dung phat trien Ha Noi, chu dau tu Du an B5 Cau Dien cung bi khoi to va bat tam giam ve hanh vi co y lam trai nguyen tac quan ly kinh te cua Nha nuoc gay hau qua nghiem trong.

Moi day, vu lua dao lon nhat thi truong bat dong san tai Du an Thanh Ha - Cienco 5 da duoc dua ra xet xu, voi 2 an chung than cho Le Hoa Binh, nguyen Chu tich CTCP Xay dung va dich vu 1-5 va Nguyen Thi Kim Thoa (SN 1965) nguyen Pho tong giam doc, kiem Ke toan truong Cong ty 1-5 voi toi danh lua dao, chiem doat tai san. Cac bi cao khac nhan muc an tu 5 - 17 nam tu giam.

Ngoai nhung vu vuong vao vong lao ly cua lanh dao doanh nghiep, nam 2013 cung rat “nong” voi hang loat vu khieu nai, khieu kien keo dai.

Cac tranh chap lien quan den cach do dien tich can ho nhu tai Du an Duong Noi cua Nam Cuong, Dai Thanh cua Cong ty tu  nhan so 1 Lai Chau, Xuan Mai Park State cua Vinaconex Xuan Mai…; phi quan ly chung cu nhu Keangnam; tranh chap phai loi nhau ra toa nhu tai Du an Splendora cua Lien doanh An Khanh JVC; cang bang ron, bieu ngu phan doi ve cham ban giao nha nhu tai Du an Chung cu My Phu (quan 7, TP. HCM) do cong ty con cua CTCP Dau tu ha tang va do thi Dau khi (Petroland) lam chu dau tu, tai tru so cong ty moi gioi CenGroup (137 Nguyen Ngoc Vu , Ha Noi) lien quan den Du an Binh doan 12; khieu kien, khieu nai keo dai tai cac du an cua AZ Land; khieu kien ve thu hoi dat cua nguoi dan Phu Luong (Ha Dong), hay xa Tay Tuu (Tu Liem)…

8. Khach hang tham gia giam sat, dieu hanh du an

Nam 2013, thi truong bat dong san van kho khan, nhieu du an tiep tuc “dap chieu” do chu dau tu khong con kha nang trien khai du an. Trong boi canh do, tai Du an Usilk City, mot sieu to hop cua Song Da Thang Long, chu dau tu va khach hang da dat duoc thoa thuan cho phep khach hang quan ly dong tien, cung dieu hanh trien khai du an.

Giai phap nay da gay tranh cai trong mot thoi gian dai ve tinh kha thi. Song, nho dong tien do khach hang quan ly, tien do Du an Usilk City da duoc cai thien ro net.

Sau Du an Usilk City, mot du an khac la AZ Van Canh cua CTCP Bat dong san AZ cung da dong y cho phep khach hang tham gia quan ly dong tien. Hien chu dau tu va khach hang van con bat dong, song viec dong y de khach hang tham gia quan ly dong tien, Du an AZ Van Canh da thoat khoi tham canh “dap chieu”.

9. Loan so lieu ton kho bat dong san

Con so ton kho bat dong san tro thanh  tam diem va gay tranh cai kha nhieu trong nam qua. Day chinh la chi so chinh do luong suc khoe cua thi truong bat dong san. Tuy nhien, con so ton kho bat dong san lai duoc moi to chuc dua ra mot con so khac nhau va chenh lech kha lon.

Tuy nhien, theo so lieu vua duoc Bo truong Bo Xay dung Trinh Dinh Dung dua ra, den het thang 11/2013, ton kho bat dong san con 96.805 ty dong, giam hon 24% so voi cuoi quy I. Trong do, Ha Noi giam tren 20%, con TP. HCM giam tren 30%.

10. Hang tram du an cham tien do len “doan dau dai”

2013 la nam dau tien Bo Xay dung tien hanh ra soat, phan loai duoc cac du an bat dong san tren ca nuoc. Theo do, du an tiep tuc trien khai la 3.154 du an (78,6%); du an can phai dieu chinh co cau, quy hoach la 455 du an (chiem 12%); du an tam dung trien khai la 524 du an (chiem 13%). Cac dia phuong manh tay voi cac du an cham tien do nhu Binh Duong, Khanh Hoa, Da Nang, Ha Noi…

VietBao.vn (Theo DTCK)

TIN KINH TE NOI BAT
Ke khoc nguoi cuoi vi dong tien mac can
Hang khong co hoa don, chung tu bi thu giu
Can phai tinh toan lai lo trinh tang gia dien them 22% tu nay den nam 2015.

>>  Ke khoc, nguoi cuoi vi dong tien "mac can"

>>  Keo TQ, bo Uc het han 2 nam chuan bi an Tet

>> "Dua than" giup EVN, Viettel, VNPT lai ngan ty

>> 1.001 chieu tro xa hang cuoi nam 

>> Nguyen Duc Kien: Tu ong bau to tieng den toi pham kinh te

>> Buon dong nat kiem nghin do moi thang

--------------------------

Xem them Thi truong hang Tet 2014 de biet thong tin ve chat luong, gia ca, cung - cau thi truong hang Tet 2014. 

---------------------------

Cap nhat tinh hinh Luong, thuong tet 2014 tai day de biet ai nhan luong, thuong "khung", nganh nao cat giam luong, thuong va nhung chieu ne thuong tet cua doanh nghiep.

---------------------------

Comment :10 su kien bat dong san noi bat nam 2013
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Nhà Đất
10 real estate events highlight 2013
Hanoi, Usilk City , Land Law , the real estate market , real estate investment , the investor , the Ministry of Construction , the debate , was the completion of the project , support , customer , outstanding , recovery , year
A turbulent year for the real estate market has ended . Let Real Estate Investing 10 points to the most prominent events on the market last year ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 sự kiện bất động sản nổi bật năm 2013

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 sự kiện bất động sản nổi bật năm 2013 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 su kien bat dong san noi bat nam 2013 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong bat dong san trong chuyen muc Nha dat.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong bat dong san
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0