Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai

Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truyen ba tieng Viet la con duong co ban nhat de duy tri, phat trien va phat huy tinh than Viet, van hoa Viet trong cong dong NVNONN va thong qua do quang ba hinh anh quoc gia VN. Tieng Viet la soi day ben chac nhat gan bo giua nhung nguoi Viet trong cong dong NVNONN, giua NVNONN voi dong bao trong nuoc.

Nhan thuc ve vai tro cua tieng Viet doi voi kieu bao

Hien co khoang 3,5 trieu nguoi VN o nuoc ngoai (NVNONN) sinh song o gan 100 quoc gia/vung lanh tho, da so tap trung o cac quoc gia phat trien. Du hoan canh ra di va dieu kien sinh song hien nay co khac nhau, nhung NVNONN deu chia se moi quan tam va co nguyen vong chung la on dinh cuoc song, hoa nhap va thanh dat trong xa hoi so tai, dong thoi tiep tuc cung co, phat trien cong dong, giu gin ban sac van hoa, truyen thong dan toc, duy tri tieng Viet va day manh cac hoat dong huong ve coi nguon. Kieu bao dang y thuc ngay cang ro hon tam quan trong cua viec duy tri tieng Viet doi voi su ton tai, phat trien cua NVNONN voi tu cach la mot cong dong sac toc co ban sac van hoa rieng trong long xa hoi so tai. Tuy dieu kien o tung nuoc, tung dia ban, cong dong nguoi VN da va dang tien hanh viec day va hoc tieng Viet voi cac bien phap va qui mo khac nhau. Du tu phat o quy mo gia dinh, nhom nho hay duoc cac hoi doan nguoi Viet to chuc, cac hoat dong do deu phan anh thuc trang va y nghia cua viec duy tri, giu gin va pho bien tieng Viet trong cong dong, dac biet la doi voi the he tre, cung nhu the hien mong muon va no luc cua cong dong NVNONN giu gin ban sac van hoa, truyen thong trong do trong tam la duy tri ngon ngu dan toc.  

TiengViet5.jpg

Hoc tieng Viet qua tap hat cac bai dong giao - mot hinh thuc hoc tieng Viet thu vi, hieu qua.  
Anh chup tai Trung tam tieng Viet SAPA, CH Czech

Thoi gian qua, Dang va Chinh phu da ban hanh nhieu chu truong, chinh sach quan trong lien quan den NVNONN - bo phan khong tach roi va la mot nguon luc cua cong dong dan toc VN, la nhan to quan trong gop phan tang cuong quan he hop tac, huu nghi giua nuoc ta voi cac nuoc. Trong do, ho tro cong dong duy tri, cung co va phat trien tieng Viet cho dong bao o xa To quoc, nhat la the he tre kieu bao, luon duoc xac dinh la mot cong tac trong tam, mot noi dung quan trong hang dau cua cong tac doi voi NVNONN. Nghi quyet 36 cua Bo Chinh tri chi ro viec duy tri va pho bien tieng Viet la mot nhiem vu chu yeu cua cong tac cong dong (Nhiem vu 5). Chuong trinh Hanh dong cua Chinh phu xac dinh do la mot trong nhung noi dung chinh cua Chuong trinh (Noi dung 7) va nhan manh doi tuong the he tre kieu bao. Trong Chi thi 19/2008/CT-TTg ngay 6/6/2008 “Ve viec tiep tuc tang cuong trien khai thuc hien Chuong trinh Hanh dong cua Chinh phu ve cong tac voi NVNONN”, Thu tuong Chinh phu yeu cau toan bo he thong chinh tri can quan triet sau sac chu truong “tich cuc dap ung cac nhu cau ve thong tin, day va hoc tieng Viet…”.

Co the noi, nguoi VN, du sinh song trong nuoc hay dang o nuoc ngoai, ngay cang nhan thuc ro hon ve y nghia truc tiep va lau dai cua cac hoat dong duy tri, truyen ba tieng Viet cho dong bao o xa To quoc. Thuc te da khang dinh cac hoat dong do gop phan quan trong giup ba con on dinh cuoc song, doan ket cong dong, giu gin ngon ngu va ban sac van hoa, giao duc the he tre ve truyen thong gia dinh noi rieng va dan toc noi chung. Ket qua cua cac hoat dong do gop phan lam cho cong dong NVNONN co vi tri xung dang trong nen van hoa da dang cua so tai, duoc xa hoi so tai ton trong, qua do gop phan quang ba hinh anh VN. Dong thoi, viec duy tri va nang cao kha nang su dung tieng Viet giup dong bao co dieu kien nam bat thong tin, cap nhat tinh hinh moi mat ve doi song chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi trong nuoc, hieu ro hon su quan tam, duong loi chinh sach cua Dang va Nha nuoc noi chung va voi kieu bao noi rieng thong qua cac phuong tien truyen thong, sach bao, an pham tu trong nuoc. Nhin chung, cac hoat dong ve tieng Viet cho kieu bao gop phan truc tiep vao viec xay dung, cung co va phat trien cong dong, nang cao doi song van hoa, tinh than cua nhung nguoi VN song xa que huong va duy tri su lien ket thieng lieng cua dong bao voi coi nguon dan toc va su gan bo voi nhan dan o trong nuoc.

Van de tieng Viet trong cong dong hien nay

Tieng-Viet2.jpg

Buoi hoc ngoai khoa cua Trung tam tieng Viet Lac Hong - Sophia, Bulgaria

Cuoc song cua NVNONN chiu anh huong to lon cua cac yeu to dia chinh tri, dia kinh te, lich su va van hoa cua vung lanh tho, nuoc so tai noi ho sinh song, lam viec hoac hoc tap. Dieu nay, cung voi cac yeu to khac nhu nhu cau da dang cua cac doi tuong khac nhau trong cong dong, dac diem vung mien noi cu tru tai VN truoc khi ra di, nguyen nhan ra di khoi VN, trinh do van hoa, lua tuoi, viec lam, dieu kien sinh song... tao nen cac net rieng cua cong dong nguoi Viet o moi khu vuc, moi dia ban. Do do thuc trang cua viec su dung, cac hoat dong ve giu gin va truyen ba tieng Viet, trong do co viec day va hoc tieng Viet co su khac nhau ve tinh chat va hinh thuc, ve muc do va quy mo... o tung khu vuc, dia ban. Tieng Viet va su ton tai, phat trien cua nguoi VN o nuoc ngoai voi tu cach la mot cong dong sac toc o xa hoi so tai la mot moi quan he bien chung. Xuyen suot moi quan he do la mot cau hoi kha nhuc nhoi doi voi the he tre NVNONN, nhat la nhung nguoi sinh ra va lon len o nuoc ngoai, ve ban nga cua minh. Song hanh cung voi cau hoi “ta la ai?” la khat vong tim hieu, hoc hoi ve coi nguon cua minh cua the he tre kieu bao. Duy tri va nang cao kha nang su dung tieng Viet cho kieu bao la chia khoa quan trong nhat cua loi dap.

Nhin chung, cong dong NVNONN dang dung truoc mot so van de lon nhu sau: (1) nhan thuc ve gia tri ban sac van hoa, truyen thong dan toc, moi quan he giua ngon ngu voi ban sac van hoa, truyen thong dan toc, ben canh do la cac co hoi ve kinh te-xa hoi trong thoi dai cua toan cau hoa; (2) nhu cau ve doi song van hoa, tinh than, trong do co cac nhu cau da chieu ve thong tin co nguon la tieng Viet; (3) cong dong dang dung truoc thuc te lon la phan dong nhung nguoi su dung tieng Viet tot hoac kha dang dan gia di trong khi the he tre, nhat la nhung nguoi sinh ra va lon len o nuoc ngoai khong biet, biet it hoac khong quan tam den tieng Viet co xu huong tang len, tao ra nguy co mai mot ngon ngu cua dan toc trong cong dong; (4) cac bat cap hien nay cua cac chuong trinh pho bien, truyen ba, trong do co viec day va hoc tieng Viet, nhu phuong phap tiep can, phuong phap su pham, ngon ngu chuan va phuong ngu, giao trinh day tieng...; (5) su tranh gianh anh huong giua cac co so day tieng Viet o ben ngoai trong khi  tai nhieu dia ban viec day va hoc tieng Viet dang bi nhieu to chuc, ca nhan khong che, loi dung vi cac muc tieu chong dat nuoc, chong dan toc; (6) mac du nhan thuc ve vai tro cua tieng Viet trong viec xay dung, cung co va phat trien cong dong, trong quan he giua cong dong voi so tai va voi trong nuoc cung nhu giua so tai voi VN duoc nang cao nhung su phoi ket hop giua cac co quan, to chuc, ca nhan o trong nuoc tham gia cac hoat dong ho tro cong dong ve tieng Viet cung nhu su phoi, ket hop giua trong nuoc va ngoai nuoc con thieu nhip nhang...

Tieng-Viet3.jpg

Lop hoc tieng Viet cho cac em thieu nhi tai Phap

Thoi gian qua, cac hoat dong day va hoc tieng Viet, su dung tieng Viet trong cac cong dong NVNONN da co su gia tang manh me. Dieu do xuat phat tu nhan thuc va y thuc ngay cang sau sac hon o trong va ngoai nuoc ve viec duy tri tieng Viet cho NVNONN, tu nhu cau thuc tien noi tai cua kieu bao va cac nhu cau giao luu, thong tin, tim kiem co hoi kinh doanh, dau tu… cua nguoi VN noi chung. Tuy nhien, cac hoat dong do con gap nhieu kho khan nhu chua co phuong huong va cach thuc trien khai phu hop; thieu su quan tam dung muc va ung ho thong nhat trong cong dong; chua tao duoc su nhat tri cao trong moi quan he giua nguoi hoc voi gia dinh, to chuc hoi doan va cong dong trong van de nay; doi ngu nguoi day con nhieu bat cap; chua co dong luc va su khuyen khich can thiet cho nguoi hoc; kinh phi va co so vat chat con thieu thon; tieng Viet o nuoc ngoai chua theo kip su phat trien nhanh chong cua tieng Viet trong qua trinh hien dai hoa va hoi nhap quoc te cua VN...

Tu nhieu nam qua, chung ta da trien khai nhieu hoat dong ho tro kieu bao trong viec day, hoc, su dung va duy tri tieng Viet. Ngay tu thang 8/1998, tap chi Que Huong dien tu cua Uy ban Nha nuoc ve NVNONN da mo chuyen trang hoc tieng Viet. Uy ban da thuc hien nhieu du an ho tro xay dung truong, lop cho cong dong tai nhieu nuoc, ho tro sach giao khoa, giao trinh tieng Viet, to chuc hoi thao ve viec day va hoc tieng Viet trong cong dong ket hop boi duong giao vien, to chuc nhieu chuong trinh hoc tieng Viet danh cho thanh nien kieu bao ve nuoc tham quan ket hop hoc tieng Viet. Bo Giao Duc va Dao tao (GD-DT), Dai Tieng noi VN (VOV), Dai Truyen hinh VN (VTV), nhieu co quan, to chuc o trung uong va dia phuong trong nuoc cung da to chuc nhieu hoat dong ho tro ba con day va hoc tieng Viet nhu cu giao vien, ho tro xay dung truong lop, trang thiet bi, sach giao khoa va do dung hoc tap…

Tieng-Viet4.jpg

Lop hoc tieng Viet tai Thai Lan

Noi bat nhat trong cac hoat dong tren la De an “Ho tro viec day va hoc tieng Viet cho NVNONN” duoc Chinh phu phe duyet ngay 23/3/2004, do Bo GD-DT chu tri xay dung va phoi hop voi cac co quan huu quan trien khai. De an da cho ra doi bo sach giao khoa “Tieng Viet vui” va “Que Viet”, chuong trinh day tieng Viet tren song cua VTV, VOV, va dang xay dung chuong trinh day tieng Viet tren mang Internet. Cac san pham tren duoc xay dung cong phu voi su tham gia cua mot so chuyen gia giao duc va ngon ngu hang dau. Cac co quan dai dien VN o nuoc ngoai, cac hoi doan va chuyen gia NVNONN, thinh gia VOV, khan gia VTV4  da co y kien dong gop, y kien phan hoi rat da dang, ghi nhan su dong gop tich cuc cua De an, nhung cung neu ra nhung bat cap tu khau xay dung den trien khai thuc hien, dac biet ve tinh ung dung va hieu qua su dung.

Tieng-Viet6.jpg

Khan gia xem VTV4 tai Sophia, Bulgaria

Thuc tien tren cho thay ro doi hoi cap thiet hien nay la phai nhanh chong co nhung bien phap khan truong, thiet thuc, co tinh kha dung va hieu qua cao nham duy tri tieng Viet cho dong bao, nhat la the he tre o xa To quoc. Cac hoat dong do dong thoi phai gop phan truc tiep vao viec doan ket, cung co cong dong, giup dong bao hoi nhap thanh dat vao xa hoi so tai voi tu cach la mot cong dong sac toc duoc ton trong va phai tao gan ket sau sac hon nua giua dong bao voi dat nuoc, dong thoi tao dieu kien de cong dong dong gop tich cuc vao quan he quoc te cua VN cung nhu vao cong cuoc xay dung va phat trien dat nuoc noi chung. Cac hoat dong do phai duoc tien hanh mot cach chu dong, nhat quan, dong bo, hop ly va dung muc tu trong nuoc voi su tham gia tich cuc cua NVNONN, tren co so mot chien luoc lau dai va nhung quyet sach kip thoi nham dap ung cac nhu cau chinh dang, vua cap bach vua thuong xuyen, lau dai ve tieng Viet cua dong bao.

*
*   *

Truyen ba tieng Viet trong cong dong NVNONN la su nghiep cua toan bo he thong chinh tri va nhan dan VN, doi hoi huy dong cac nguon luc cua Nha nuoc, xa hoi, cua moi thanh phan kinh te. Chien luoc, giai phap, bien phap va noi dung truyen ba tieng Viet can ket hop, song hanh voi nhung noi dung cua cong tac doi voi NVNONN noi rieng va chien luoc doi ngoai va thong tin doi ngoai chung cua Dang va Nha nuoc ta.

Tieng-Viet1.jpg

 Be giang Lop hoc tieng Viet tai UBNVNONN danh cho sinh vien kieu bao tai My

Day va hoc tieng Viet phai di lien voi thuc hanh tieng Viet. Vi the, mot van de khong kem phan quan trong tu goc do ngon ngu la phai tao ra moi truong tieng ngay tai cac dia ban cu tru cua kieu bao, dong thoi dap ung nhu cau moi mat ve doi song van hoa-tinh than cua kieu bao bang cac kenh giao luu van hoa, thong qua cac san pham thong tin, truyen thong, bao chi-xuat ban (sach, bao, truyen hinh, phim anh)... Nha nuoc ta va cac hoi doan, cong dong NVN o cac dia ban can phoi hop no luc de tao ra cang nhieu cang tot cac khong gian tieng Viet, van hoa Viet nhu cac trung tam van hoa, thuong mai, sinh hoat tam linh cac khu nguoi VN. Cac khong gian Viet nay, giong nhu mo hinh China Town cua nguoi Hoa, se la xa hoi VN muon mau thu nho, la moi truong song dong nuoi duong tieng Viet va nha truong de NVNONN hoc va thuc hanh tat ca cac ky nang tieng Viet can thiet, trong moi ngu canh doi thuong rat sat voi thuc te VN.

Truyen ba tieng Viet la con duong co ban nhat de duy tri, phat trien va phat huy tinh than Viet, van hoa Viet trong cong dong NVNONN va thong qua do quang ba hinh anh quoc gia VN. Tieng Viet la soi day ben chac nhat gan bo giua nhung nguoi Viet trong CDNVNONN, giua nguoi VNONN voi dong bao trong nuoc. Do do, can day manh cac hoat dong ho tro dong bao duy tri va su dung tieng Viet tren co so mot tam nhin chien luoc, phuong thuc dieu hanh thong nhat, bien phap tien hanh cu the, thiet thuc dua tren su phan tich day du, khach quan cac yeu to tinh dac thu cua tung dia ban, khu vuc va thong qua cac giai doan phu hop.

Dang The Hung
Vu truong Vu Van hoa – Thong tin
Uy ban Nha nuoc ve nguoi VN o nuoc ngoai

Vietbao(Theo_quehuong.org.vn)

Comment :Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Người Việt Bốn Phương
Vietnamese and Vietnam communities overseas
Vietnamese, to promote the spirit, as, national traditions, activities, overseas, youth, people of Vietnam, community, maintain, expatriates, culture, development, people, school
Spread the Vietnamese is the most basic way to maintain, develop and promote the spirit of Vietnam, Vietnamese culture in the community NVNONN and thereby promote the national image VN. Vietnamese is the most durable rope attached between Vietnamese ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tiếng Việt và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tiếng Việt và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai

Nhan xet, hay lien he ve tin Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tieng Viet va cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Ban sac Viet Nam trong chuyen muc Nguoi Viet bon phuong.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Ban sac Viet Nam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0