Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu

Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 16/8, Hoi thao "Tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai voi su nghiep xay dung que huong" se duoc to chuc tai Ha Noi. Nhan dip nay, chung toi xin gioi thieu bai viet "Khoi day nguon luc chat xam cua cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai" cua Thu truong Ngoai giao, Chu nhiem Uy ban ve nguoi Viet Nam o nuoc ngoai Nguyen Phu Binh.

Trong so gan 3 trieu nguoi Viet Nam sinh song dinh cu o nuoc ngoai, uoc tinh co khoang 300.000 nguoi duoc dao tao o trinh do dai hoc va cong nhan ky thuat bac cao, co kien thuc cap nhat ve van hoa, khoa hoc va cong nghe, ve quan ly kinh te, trong do co nhieu nguoi dat duoc vi tri quan trong trong cac vien nghien cuu, truong dai hoc, benh vien, cong ty kinh doanh cua cac nuoc va cac to chuc quoc te. Dac biet tiem luc khoa hoc va cong nghe cua cac the he nguoi Viet Nam o nuoc ngoai khong ngung phat trien, trong do mot the he tri thuc moi nguoi nuoc ngoai goc Viet dang hinh thanh va phat trien, nhat la o cac nuoc Bac My, Tay Au va chau Dai duong. Doi ngu nay tap trung o nhieu linh vuc khoa hoc chuyen nganh va kinh te mui nhon nhu tin hoc, vien thong, dien tu, vat lieu moi, che tao may, dieu khien hoc, sinh hoc, quan ly kinh te, ngan hang, chung khoan.

Theo uoc tinh, chi so hoc van dai hoc va tren dai hoc cua nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tai cac nuoc cong nghiep phat trien gan o muc trung binh cua nguoi dan so tai. Chinh the he tre nguoi Viet Nam o nuoc ngoai dang lam thay doi co cau cong dong, tung buoc thay the lop nguoi lon tuoi, chu yeu la doi tuong huong tro cap xa hoi va it nhieu con vuong mac voi qua khu.

The he tre nay dang tro thanh mot doi tuong quan trong cua cong tac van dong nham dong vien khuyen khich su hop tac, dong gop cua ho doi voi cong cuoc xay dung que huong dat nuoc. The manh cua doi ngu tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai la duoc dao luyen, tiep can moi truong khoa hoc cong nghe tien tien va hien dai, tiep can va nam bat duoc phuong phap quan ly kinh te vi mo va chuyen nganh. Ho co kha nang phat kien sang tao, co nang luc tong hop thong tin, tu van de xuat va tao dung moi quan he voi cac co so khoa hoc, co so kinh te o nuoc so tai.

Theo ong Binh, tu truoc den nay, doi ngu tri thuc kieu bao van duoc cac co quan chuc nang trong nuoc danh gia la the manh cua cong dong, la mot nguon luc co the gop phan tich cuc cho su nghiep cong nghiep hoa va hien dai hoa dat nuoc.

Hien o Phap co khoang 40.000 tri thuc, trong do co khoang 40 nguoi co hoc ham cao va giu vi tri tuong doi quan trong trong cac linh vuc hoa sinh, vat ly, cong nghe, toan hoc, tin hoc. Tai Duc co khoang tren 300 tri thuc khoa hoc ky thuat va chuyen gia lanh nghe; mot so dang giu vi tri quan ly dieu hanh, tap trung o cac linh vuc dien tu, ky nghe giay in, hoa hoc, nang luong, khai thac dau khi, kien truc, toan may tinh, nong sinh, che bien thuc pham, y, duoc, tai chinh. Tai Anh co khoang tren 100 tri thuc; tai Bi co khoang 500 tri thuc tap trung o cac linh vuc co khi, hoa chat, luyen kim, dien tu, tin hoc, nong hoc, giao duc - dao tao, bao chi, khoa hoc xa hoi.

Tai My, doi ngu tri thuc nguoi Viet kha dong dao, uoc tinh co khoang 150.000 nguoi co bang dai hoc hoac tren dai hoc. Dac biet la doi ngu tri thuc tre, co nhieu tiem nang, tap trung chu yeu trong cac nganh khoa hoc va kinh te mui nhon nhu co khi che tao, tin hoc vien thong, vu tru, y hoc, sinh hoc, quan ly kinh te, chung khoan. Hien co hon 10.000 chuyen gia, ky su tin hoc, ky thuat vien cao cap lam viec tai Thung lung Silicon va 150 nguoi lam viec trong Ngan hang The gioi.

Tai Canada, co khoang 2.000 tri thuc, trong do co khoang 20 nguoi co hoc ham cao dang nghien cuu va giang day o cac truong dai hoc noi tieng cua Canada. Tri thuc kieu bao tai nuoc nay duoc dao tao co he thong, lam viec trong moi truong tien tien, hien dai, co chuyen mon trong cac nganh kinh te mui nhon nhu vien thong, tin hoc, dien tu, moi truong, sinh hoc.

Co khoang 7.000 tri thuc Viet kieu tai Uc, trong do ty le giao su, tien si, pho tien si chiem 0,5%. Tai Nhat, co khoang 80 tri thuc trong cac nganh kinh te, hoa sinh duoc, nong lam thuy san, dien tu, tin hoc, co khi, xa hoi hoc.

Tai Dong Au va Lien Bang Nga, co khoang 4.000 nguoi co trinh do dai hoc tro len, rieng Nga co khoang 2.500, trong do co 500 giao su, tien si, pho tien si. Nhin chung anh chi em tri thuc nay co y thuc gan bo voi que huong dat nuoc, co quan he thuong xuyen voi cac dong nghiep trong nuoc va la mot luc luong co the dap ung mot so yeu cau ma trong nuoc doi hoi tren cac linh vuc dau khi, hoa hoc, y hoc, vat ly hat nhan, vat ly co hoc, dien tu, thong tin, che tao may, vien thong, dieu khien hoc, cong nghe vat lieu moi.

Tuy nhien, vai nam gan day, luc luong nay cung bien dong manh, mot so vua tham gia hoat dong kinh te vua nghien cuu khoa hoc, mot so khac thi chuyen han sang kinh doanh, khong con lam chuyen mon nhu da duoc dao tao.

Ong Binh khang dinh mac du sinh song va lam viec o cac nuoc co trinh do phat trien cao, duoc nuoc so tai trong dung, chiu anh huong cua y thuc, tu duy, loi song khac voi trong nuoc, nhung dai bo phan tri thuc kieu bao van nang long nghi toi que huong, dat nuoc; cong khai bieu lo tinh cam huong ve que huong dat nuoc; to thai do dong tinh doi voi chu truong doan ket, hoa hop dan toc, ung ho cong cuoc doi moi, phat trien dat nuoc. Nhieu nguoi mong muon co co hoi tham gia dong gop vao cong cuoc xay dung dat nuoc, trong do nhieu nguoi san sang ve nuoc lam viec de dong gop chat xam cua minh cho su phat trien cua que huong, dat nuoc. Nhieu tri thuc da lam cau noi de giup dat nuoc tiep thu cong nghe tien tien, mo rong quan he kinh te doi ngoai, chu dong tham gia vao qua trinh toan cau hoa.

Tu dau nam 1986, khi Nha bat dau thuc hien chinh sach doi moi, mo cua, tri thuc kieu bao da tang cuong cac moi quan he lam an voi trong nuoc. Cong cuoc doi moi cua Viet Nam thu duoc nhieu thanh tuu quan trong da lam tang them long tin cua tri thuc kieu bao doi voi cong cuoc phat trien dat nuoc va tuong lai cua dan toc, vi the da thu hut duoc ngay cang nhieu nguoi trong tang lop tri thuc gan bo voi dat nuoc.

Trong nhung nam gan day, ngay cang nhieu chuyen gia, tri thuc kieu bao ve hop tac voi cac co quan trong nuoc duoi nhieu hinh thuc khac nhau nhu tham gia giang day, tham gia de tai nghien cuu; moi gioi dua chuyen gia nuoc ngoai vao hop tac voi trong nuoc; moi gioi moi chuyen gia trong nuoc du cac sinh hoat khoa hoc quoc te; moi gioi xin hoc bong cho cac nha khoa hoc va tri thuc tai nang tre trong nuoc di dao tao, nghien cuu o cac nuoc tien tien; ket hop hoat dong san xuat kinh doanh voi thu hut tien bo ky thuat va chuyen giao cong nghe; tham gia cac chuong trinh hop tac quoc te cua Viet Nam.

Hang nam co khoang tren 200 luot tri thuc kieu bao tu cac nuoc phat trien nhu My, Phap, Cong hoa Lien bang Duc, Nhat, Uc duoc moi ve lam viec voi cac bo nganh, dia phuong, cac co quan nghien cuu khoa hoc hoac cac co so san xuat, che bien san pham; trong do co mot so nguoi da duoc moi lam tu van cho Thu tuong Chinh phu. Mot so linh vuc dang nghien cuu hop tac co hieu qua nhu tin hoc va ung dung tin hoc, dien tu, vien thong, y hoc, vat lieu composit, giao duc-dao tao, tai chinh-ke toan, ngan hang, xay dung, cong nghe in, che bien va bao quan thuc pham, giong cay, nuoi trong thuy san, xu ly chat thai cong nghiep.

Tuy nhien, tren thuc te, viec huy dong chat xam cua tri thuc kieu bao con tu phat va manh mun, moi dung o viec moi cac nha khoa hoc ve nuoc lam tu van cho mot so du an, tham gia giang day tai cac co so giao duc. Viec dong vien khuyen khich cac nha khoa hoc kieu bao tam co tham gia vao cac linh vuc uu tien cua dat nuoc van chua lam duoc nhieu. Nhieu tri thuc, nguoi Viet o nuoc ngoai mong muon dong gop tri tue va tam huyet cua minh cho dat nuoc, nhung ho khong biet trong nuoc can gi va lam the nao de co the dong gop, trong khi ho bi nhung rang buoc ve phap ly, ve thoi gian.

Trong khi do, cac co quan chuc nang trong nuoc chua dua ra nhung ke hoach dai hoi, yeu cau cu the cung nhu nhung bien phap, chinh sach thoa dang de tranh thu su dong gop chat xam cua tri thuc kieu bao. Quan trong hon la con thieu mot co che thong thoang de tri thuc kieu bao co nhieu co hoi lam viec va phat trien, dong gop tri tue cua minh cho dat nuoc.

Dang va Nha nuoc chu truong huy dong moi nguon luc, trong do co nguon luc chat xam cua tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai phuc vu cho su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa, phat trien dat nuoc. Theo tinh than Nghi quyet 36 cua Bo Chinh tri ve cong tac doi voi nguoi Viet Nam o nuoc ngoai, trong thoi gian toi, Chinh phu va cac co quan chuc nang se tung buoc hoan chinh va xay dung moi he thong chinh sach thu hut, trong dung nhan tai, phat huy su dong gop cua tri thuc kieu bao vao cong cuoc phat trien dat nuoc; xay dung che do dai ngo thoa dang doi voi nhung chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai co trinh do chuyen mon cao, co kha nang tu van ve quan ly, dieu hanh, chuyen giao cong nghe, ky thuat cao cho dat nuoc cung nhu gop phan phat trien nen van hoa, nghe thuat cua nuoc nha.

Cac nganh chuc nang cung se xay dung va hoan thien cac chinh sach tao thuan loi va khuyen khich cac nganh, cac trung tam nghien cuu khoa hoc-cong nghe, van hoa nghe thuat, giao duc-dao tao, y te, the duc-the thao, cac co so san xuat, dich vu o trong nuoc mo rong hop tac, thu hut su dung chuyen gia, tri thuc nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tham gia cong viec o trong nuoc, lam viec cho cac chuong trinh, du an hop tac da phuong va song phuong cua Viet Nam voi nuoc ngoai hoac trong cac to chuc quoc te co chi tieu danh cho nguoi Viet Nam va lam tu van trong cac quan he giua Viet Nam voi doi tac nuoc ngoai; tranh thu cong dong nguoi Viet Nam o nuoc ngoai tien hanh hoat dong van dong, tu van ve phap ly trong quan he voi nuoc ba con lam an sinh song.

Voi so luong dong dao, cu tru tai hau khap cac nuoc co trinh do ve khoa hoc, cong nghe va kinh te, duoc dao luyen trong moi truong phat trien, canh tranh va cap nhat thong tin, tri thuc kieu bao la tiem nang, von quy cua dat nuoc. Neu huy dong tot, nguon luc nay se co the giup dat nuoc di tat, don dau, gop phan thuc day su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

Theo TTXVN

Viet Bao

Comment :Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Người Việt Bốn Phương
Bring out the resources of overseas Vietnamese brainpower
Nguyen Phu Binh, Vietnam Committee on accommodation, economic management, the Committee, in foreign countries, the fields, in Hanoi, the

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Khơi dậy nguồn lực chất xám của Việt kiều

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Khơi dậy nguồn lực chất xám của Việt kiều bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu

Nhan xet, hay lien he ve tin Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Khoi day nguon luc chat xam cua Viet kieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin tu nam chau trong chuyen muc Nguoi Viet bon phuong.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin tu nam chau
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0