Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

Theo ong Nguyen Quoc An, Uy vien Thuong vu, Truong ban Xa hoi, T.U Hoi Nong dan Viet Nam, viec tang gia dien, can can nhac theo huong phu hop loi ich quoc gia va dong dao nguoi dan, nhat la nong dan vung kho khan.

Du Chinh phu lua chon theo phuong an nao, viec tang gia dien, cong voi tinh hinh gia ca leo thang, gia xang tang, roi bao lu, mat mua, cum gia cam, dich lo mom long mong o gia suc... cung day nguoi dan nong thon vao hoan canh cang them kho khan. Theo so lieu dieu tra, muc thu nhap trung binh ca nam cua nong dan chi co khoang 265 USD/ho/nam (muc thu nhap trung binh ho gia dinh ca nuoc 640 USD/ho/nam) la muc thu nhap rat thap.

Lau nay, viec dung dien o khu vuc nong thon van con khong it bat cap. Cac HTX dich vu dien thuong chia deu phi ton do that thoat dien nang cho nguoi su dung. Nong dan phai tra tien dien sinh hoat cao hon nhieu so voi gia tran (700 dong/kW gio), tham chi co noi phai tra toi 1.500 - 2.000 dong/kW gio! Nguyen vong cua nguoi dan vung nong thon truoc sau deu mong Chinh phu xem xet de cac ho gia dinh song o vung nong thon duoc huong gia dien nhu cac ho dan o thanh pho, thi xa.

Viec tang gia dien tat yeu se anh huong truc tiep, tuc thi toi nganh cong nghiep che bien, tieu thu cong nghiep, dich vu, linh vuc thuy loi va ca gia dien sinh hoat. Nha nong doi mat voi nghich ly: Tat ca cac loai vat tu nong nghiep, cac mat hang tieu dung deu tang gia, trong khi gia nhieu mat hang nong san khong tang, mot so mat hang co tang nhung o muc khong dang ke.

Ong Nguyen Quoc An bay to: Qua tim hieu, nganh dien ly giai viec tang gia dien nham dau tu phat trien. Tuy vay, can xem xet thoa dang doi voi nguoi dan khu vuc nong nghiep thu nhap thap. Co the nganh dien chua du thoi gian hay dieu kien tinh toan ky va cu the bai toan thiet - hon cho nong dan. Vi vay, toi day, neu Chinh phu chap thuan viec tang gia dien thi can co co che, chinh sach ho tro nong dan (gia cac san pham nong nghiep, gia mot so loai vat tu nong nghiep thiet yeu).

-----------------------

Nguyen Tran Nam - Tong giam doc Viglacera

Tang gia dien se tac dong xau den san xuat, kinh doanh

Ðoi voi cac doanh nghiep trong Tong cong ty Thuy tinh va gom xay dung (Viglacera), dien nang su dung tren mot so san pham chu yeu (khong bao gom dien su dung cho van phong) thuong chiem tu 5 den 12% trong gia thanh san xuat. Nam 2005, Viglacera su dung dien phuc vu san xuat het 116 trieu kW gio, voi gia ban dien binh quan la 881 dong/kW gio, thi tong chi phi tien dien la hon 102 ty dong, (chiem 4,3% tong chi phi san xuat). Nam nay, du kien hao phi dien cho san xuat la gan 130 trieu kW gio, tang hon 10% so voi nam truoc. Neu gia ban dien van giu muc gia nhu nam truoc, tong chi phi tien dien cua tong cong ty cung da tang len hang ty dong, con neu gia ban dien san xuat du kien vao gio cao diem duoc dieu chinh tang len 20% nhu To cong tac gia dien da thong bao tren cac phuong tien thong tin dai chung, thi chi phi tien dien se tang hang chuc ty dong. Them vao do la gia vat tu, nguyen lieu dau vao, nhat la gia xang, dau tu dau nam den nay lien tuc tang, da anh huong lon den viec dieu hanh san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Chi tinh rieng anh huong do tang gia xang, dau da lam tang chi phi san xuat cua tong cong ty len hon 72 ty dong. Trong khi do, gia ban duoc thi truong chap nhan cua mot so san pham trong linh vuc su ve sinh, gach op lat ceramic, granit, gach ngoi tu dat set nung chat luong cao,... khong du bu dap chi phi dau vao. Cho nen, dong nghia voi tang chi phi la giam loi nhuan.

Tac dong anh huong cua gia dien se lam tang truc tiep chi phi san xuat va gia thanh cac san pham cua tong cong ty, dong thoi tac dong gian tiep den cac chi phi dau vao (nguyen, nhien vat lieu, phu tung,...) cang tac dong xau den viec bao dam dieu hanh san xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiep.

Ðe bao dam hoat dong san xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiep, chung toi kien nghi:

Bo Cong nghiep, Tong cong ty Ðien luc Viet Nam va cac doanh nghiep kinh doanh dien co bien phap binh on gia ban dien, khong dieu chinh tang gia ban dien doi voi dien san xuat so voi nam 2005.

Trong truong hop phai dieu chinh gia ban dien, de nghi dieu chinh tang gia theo lo trinh de cac doanh nghiep xay dung phuong an giam hao phi dien nang; thuc hien cac bien phap tiet kiem chi phi nham han che toi da tac dong xau do viec tang gia ban dien.

-----------------------

Khong tang gia de huy dong von phat trien nganh dien tu nguoi tieu dung

Qua nghien cuu, phan tich cac tai lieu chinh thuc do To cong tac cua nganh dien cung cap, ket hop cac nguon thong tin khac ve mot so van de co lien quan Tong Cong ty Ðien luc Viet Nam (EVN), Hoi dong Tu van kinh te cua Uy ban T.U MTTQ Viet Nam cho rang, dien luc la mot nganh kinh te thuoc co so ha tang ky thuat cua nen kinh te quoc dan, moi dong thai cua nganh deu co anh huong den nen kinh te va doi song dan sinh. Do do, can phan tich ro cac van de duoc EVN dat ra trong moi lien quan cac nganh kinh te khac va doi song cua nhan dan. Voi tinh than nhin thang vao su that, minh bach va cong khai, Hoi dong Tu van de nghi nganh dien lam ro mot so noi dung sau:

- Tinh chuan xac va day du hieu qua kinh doanh, hieu qua von dau tu cua EVN. Ðong thoi, lam ro nhung nguyen nhan dan den thuc trang kho khan cua nganh, nhung bien phap co tinh kha thi va co hieu luc that su de phat huy mat duoc, khac phuc mat yeu.

- EVN can tinh chuan xac va day du gia thanh dien, co phan tich chi ro nhung nguyen nhan chu quan va khach quan dan den muc gia thanh do. Lam ro nhung bien phap da thuc hien de ha gia thanh va tac dung thuc te cua nhung bien phap do, de xuat nhung bien phap co tinh kha thi va co hieu luc thuc te de ha gia thanh trong giai doan toi.

- Can phan tich mot cach day du, khach quan, tren tinh than thuc hien Luat phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, nhung chu truong dau tu va muc dau tu thuc hien cac chu truong do de nang cao hieu qua cua von dau tu va suc canh tranh cua EVN trong giai doan toi, phu hop lo trinh hoi nhap kinh te, khi nuoc ta gia nhap WTO.

Trong dieu kien chua co nhung thong tin do, Hoi dong Tu van kinh te de nghi khong chap nhan tang gia dien de huy dong von tu nguoi tieu dung dien lam nguon von dau tu phat trien nganh dien luc. Neu EVN co nhu cau chinh xac va hop ly ve huy dong nguon von de phat trien san xuat, thi de nghi Nha nuoc can xem xet lai viec su dung ngan sach de tap trung von cho EVN, tam hoan dau tu vao nhung chuong trinh khong cap bach, khong thuc hien viec tao nguon von bang cach bat nguoi tieu dung ganh chiu gia dien cao nhu EVN da de nghi.

-----------------------

Chua nen tang gia dien vao thoi diem nay

Sau khi To cong tac gia dien de xuat phuong an gia dien giai doan 2006 - 2010 trinh Bo truong Bo Cong nghiep, chung toi co cuoc tiep xuc voi cac ho dan khu tap the to 15 phuong Hoa Thuan Tay, quan Hai Chau (Ða Nang). Ong Nguyen Quang Xanh, can bo ve huu cho biet: Qua phuong tien thong tin dai chung, toi da nam duoc noi dung cua phuong an ve tang gia dien. Voi dong luong cua hai vo chong ve huu nhu gia dinh toi, thi viec tang gia dien khien doi song gia dinh them kho khan, nhat la trong thoi diem gia ca thi truong tang manh nhu hien nay. Xang dau tang gia, tac dong gan nhu toi moi mat hang tieu dung, cung voi do, dich cum gia cam, dich lo mom long mong, da vo tinh tao "cu hich" cho gia ca tang vot. Do do, lo trinh dieu chinh gia dien buoc 1 (thuc hien tu 1-7-2006, dieu chinh gia binh quan len 852 dong/kW gio) la chua nen. Boi, o thoi diem nhay cam nhu hien nay, neu gia dien tang thi cac mat hang khac se tang theo, lam giam gia tri dong luong cua can bo, nhan dan, nhat la nhung nguoi ve huu nhu chung toi. Theo toi, hay tam thoi ap dung buoc 2 (thuc hien tu 1-7-2008, dieu chinh gia binh quan len 890 dong/kW gio). Coi day la giai phap buoc dem cho ke hoach phat trien dai hoi cua nganh dien.

Tai khu tai dinh cu nam o phia nam duong Ðien Bien Phu, anh Tran Van Thanh, to 61, phuong Hoa Khe, chu mot cua hang chuyen san xuat khung cua sat phan nan: Nganh dien khi nao cung bao thieu von de dau tu xay dung cac nha may dien, cac cong trinh dien, trong khi do, chuc nang chinh khong lo cho tot, ma lai lan san, mang tien dau tu sang ca linh vuc khong phai "so truong" cua minh do la linh vuc vien thong... Toi rat khong dong y voi cach lam nhu vay cua nganh dien. Ðoc quyen va thieu su dau tu vao co so ha tang va chat luong dien nang, do la nguyen nhan lam cho nganh dien thut lui, nhat la khi Viet Nam chung ta dang chuan bi gia nhap WTO.

Tai Cong ty xi-mang Hai Van, Giam doc Bui Viet Minh trao doi y kien: La mot don vi san xuat dac thu va tieu thu dien nang lon, binh quan moi thang cong ty su dung het khoang hon 2 ty dong tien dien. Mac du nhieu nguon dau vao nhu vat lieu tang do anh huong gia xang dau, nhung gia thanh san pham cua cong ty khong he thay doi. Ngoai cac bien phap de tiet kiem dien toi da va co quy trinh va ke hoach giam tieu hao dien trong gio cao diem (tan dung thoi gian bao duong may moc). Ðac biet, cong ty con dau tu he thong may moc hien dai, ton it dien va ap dung nhieu cong nghe chuyen doi thiet bi tu chay bang co dien sang chay bang khi nen (thi du nhu van dong mo bang mo-to sang van dong mo bang khi nen). Do do, cung giam chi phi dien duoc phan nao. Giam doc Minh cho rang, buoc 2 trong du thao lo trinh dieu chinh gia dien 2006 - 2010 la hop ly va phu hop voi cac doanh nghiep tren dia ban.

Cac y kien neu tren cho thay, doanh nghiep va nguoi dan deu mong moi, hy vong, nganh dien se "guong mau" hon trong cong tac trien khai tiet kiem dien va su dung nguon von dau tu co hieu qua, gop phan xay dung dat nuoc.

-----------------------

Trinh Kim Giang - Pho Giam doc Cong ty Kinh doanh nuoc sach Ha Noi

Ve gia ban dien gio cao diem doi voi doanh nghiep san xuat nuoc sach

Cong ty Kinh doanh nuoc sach Ha Noi la mot trong nhung khach hang tieu thu dien lon nhat cua nganh dien. Hang ngay, chung toi su dung dien de van hanh cac loai bom co cong suat lon nhu bom nuoc tho tu cac gieng khai thac len be, bom rua be, bom hoa chat, bom ky thuat, bom nuoc da xu ly ra mang phan phoi... Moi thang, cong ty phai tra tu 5,5 den 5,8 ty dong tien dien. Chi phi tien dien chiem den 35% gia thanh san xuat nuoc sach.

Hien nay, gia nuoc sach phuc vu sinh hoat va san xuat cua cac ho dan, co quan, doanh nghiep tren dia ban TP Ha Noi theo Quyet dinh so 36/2005/QÐ-UB ngay 15-3-2005 do UBND thanh pho ban hanh, sau khi duoc HÐND thanh pho chap thuan. O nhung do thi lon nhu Ha Noi, gio cao diem ve su dung dien (tu 18 gio den 21 gio hang ngay) cung chinh la thoi gian cac ho dan su dung nuoc sinh hoat nhieu nhat trong ngay. Tu truoc den nay, cong ty luon phai phat huy het cong suat cac nha may, tram san xuat nuoc moi dap ung du nuoc phuc vu khach hang trong thoi gian nay.

Neu nganh dien thuc hien phuong an tang 20% gia ban dien vao gio cao diem, trong khi gia ban nuoc sinh hoat san xuat van giu nguyen nhu hien nay, thi moi thang cong ty se phai tra them tu 300 trieu den 500 trieu dong tien dien, anh huong lon den hieu qua san xuat, kinh doanh cua cong ty. Neu tinh trang nay keo dai, buoc chung toi phai xin tro gia tu thanh pho.

Chinh vi le do, theo chung toi, khong nen tang gia ban dien trong gio cao diem nhu To cong tac cua nganh dien vua de xuat doi voi cac doanh nghiep san xuat nuoc sach. Chung toi kien nghi nganh dien can thong bao ro lo trinh tang gia ban dien de cac doanh nghiep tieu thu dien lon nhu chung toi co ke hoach san xuat, kinh doanh phu hop, tranh bi dong.

-----------------------

Tran Quang - Pho Tong giam doc Cong ty thep mien nam

Tang gia dien, ap luc voi nganh thep rat lon

Do gia ca thi truong the gioi nhieu bien dong phuc tap, cho nen se co anh huong khong nho den nhieu mat hang, trong do co mat hang thep xay dung. Quan trong hon, do gia dau vao tang (phoi, xang dau, dien, than, nuoc...) day gia thep ban ra tang, lieu nguoi tieu dung co chap nhan?

Hien nay, nang luc san xuat phoi trong nuoc moi dat 41% nang luc can thep, voi Cong ty Thep mien nam (SSC) 50% nguyen lieu la thep phe lieu mua trong nuoc, 50% con lai phai nhap khau. Gia thep phe lieu tren thi truong the gioi dang tang, giam theo gia phoi. Tu dau thang 3 den nay, gia phoi thep tu 366 USD tang len 382 USD va nay la 430 USD/tan (tang 10-40 USD/tan), gia thep phe lieu tang tu 360 USD - 390 USD/tan tai Bien Ðen. Con tai Trung Quoc, gia chao thep phe lieu vao Viet Nam la 255-260 USD/tan (tang 6-8 USD/tan). Chua noi den gia phoi thep va thep phe lieu tang, chi rieng viec gia dien trong nuoc binh quan tang 10% se chiem 1% gia thanh san pham (gia binh quan 788 dong/kWgio). Hien SSC dang chap nhan giam loi nhuan de giu on dinh gia thanh san pham, nho vay gia thep thanh pham dang o muc 7,6 trieu den 8 trieu dong/tan.

La nha san xuat, chung toi mong muon gia dien duoc giu on dinh, vi suy cho cung, nguoi tieu dung phai chiu gia cao, ma gia cao se lam giam suc mua, du cho nha san xuat quyet tam phan dau ha gia thanh san pham. Trong khi do, gia thep cua Trung Quoc kha re, se la ap luc canh tranh quyet liet voi SSC o thi truong trong nuoc.

(Theo Nhan Dan)
Viet Bao
Comment :Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Reviews of business and people on the plan to increase electricity prices
Hanoi, U Association, Nguyen Quoc An, Vietnam Farmers Association, production costs, Standing committee members, advisory council , the price increases, corporations, peak hours, adjust prices, electricity prices, business, electrical, to
According to Nguyen Quoc An, Standing Commissioner, Head of Social Affairs, Central Farmers Vietnam, the electricity price increase, should be considered in line with national interests and many people, especially farmers in difficult areas ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ý kiến của doanh nghiệp và nhân dân về phương án tăng giá điện

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ý kiến của doanh nghiệp và nhân dân về phương án tăng giá điện bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien

Nhan xet, hay lien he ve tin Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Y kien cua doanh nghiep va nhan dan ve phuong an tang gia dien de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thi truong trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thi truong
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0