Gia vang, Ty gia

Xay nha o nong thon se phai co giay phep

Tags: UBTV Quoc, Cong trinh ha tang ky thuat, giay phep xay dung, xay dung cong trinh, hoat dong xay dung, du thao luat, luat xay dung, co giay phep, diem dan cu, doi voi, thuc hien, quoc hoi, cong bo, o rieng, vung


Mot van de duoc ban bac rat ky trong buoi lam viec sang nay (17/7) cua UBTV Quoc hoi la quy dinh viec cap phep bat buoc doi voi nha o xay dung tai cac khu vuc nong thon trong ca nuoc. UBTV Quoc hoi da nhat tri voi nhieu dai bieu rang, viec quy dinh cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon trong du thao Luat Xay dung la can thiet, kha thi va dua noi dung nay vao Luat.

Xay nha o nong thon se phai co giay phep
Luat Xay dung lieu co ""duong dau"" duoc voi thuc trang xay lan lon xon hien nay?

Tuy nhien, ong Nguyen Van Lien - Thu truong Bo Xay dung cho rang, truoc mat chi yeu cau lam giay phep xay dung doi voi nha o nong thon o nhung diem dan cu tap trung thuc hien quy hoach chu khong phai cung mot luc o tat ca cac vung nong thon trong ca nuoc. Van de con kho khan o day la se thuc hien cap phep o vung nao truoc, vung nao sau.

Sang nay, UBTV Quoc hoi lam viec ve Luat Xay dung, tiep thu y kien cua cac dai bieu trong Ky hop Quoc hoi vua qua va chinh ly du thao Luat Xay dung. Nhieu y kien cua cac vi dai bieu Quoc hoi tan thanh voi quy dinh ve cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon. Tuy nhien, cung con co y kien cho rang khong nen quy dinh viec cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon; viec cap giay phep xay dung nha o rieng le tai nong thon do Uy ban nhan dan cap xa thuc hien la khong kha thi.

UBTV Quoc hoi cho rang de gop phan xay dung nong thon moi va hien dai hoa, Nha nuoc phai quan ly hoat dong xay dung o nong thon, trong do co viec quy hoach cac diem dan cu nong thon va viec cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon. Dong y voi ong Lien, Du thao Luat quy dinh viec cap giay phep xay dung doi voi nha o rieng le tai nong thon cung chi ap dung doi voi nhung diem dan cu tap trung da co quy hoach va viec cap giay phep nha o nong thon do Uy ban nhan dan huyen thuc hien.

Khi nao khong can giay phep xay dung?

Du thao Luat duoc cac dai bieu chinh sua sang nay quy dinh ro cac truong hop khong can giay phep xay dung khi thi cong cac cong trinh sau day: Cong trinh thuoc bi mat nha nuoc; cong trinh xay dung theo lenh khan cap; cong trinh tam phuc vu xay dung cong trinh chinh; cong trinh an ninh, quoc phong o bien gioi, hai dao; cong trinh xay dung theo tuyen khong di qua do thi theo quy hoach; du an da duoc co quan co tham quyen phe duyet; cong trinh ha tang ky thuat quy mo nho thuoc cac xa vung sau, vung xa; nha o rieng le tai vung sau, vung xa khong thuoc do thi, khong thuoc diem dan cu lap trung hoac o diem dan cu nong thon chua co quy hoach; cac cong trinh sua chua, cai tao, lap dat thiet bi ben trong khong lam thay doi kien truc, ket cau chiu luc va an toan cua cong trinh.

Viec xay dung cong trinh trong vung da co quy hoach va quy hoach da duoc cong bo nhung chua thuc hien thi chi duoc phep xay dung tam co thoi han. Doi voi cong trinh tam phuc vu cong trinh chinh la nha o nam trong quy hoach duoc duyet, xac dinh la khu dan cu thi duoc cap giay phep xay dung cong trinh theo quy dinh.

Cac hoat dong xay dung bi nghiem cam

Cac hoat dong xay dung bi nghiem cam se duoc quy dinh cu the, gom: Xay dung cong trinh nam trong khu vuc cam xay dung, khi co nguy co bi xam thuc, bi lo dat, bi lu quet...; Xay dung lan chiem hanh lang bao ve giao thong, de dieu, luoi dien, bao ve khu di tich lich su van hoa va khu vuc bao ve cac cong trinh khac theo quy dinh cua phap luat; Xay dung cong trinh sai quy hoach, khong co giay phep xay dung (doi voi cong trinh theo quy dinh phai co giay phep hoac xay dung cong trinh khong dung voi giay phep duoc cap); Nha thau hoat dong xay dung vuot qua dieu kien nang luc; Chon nha thau khong du dieu kien nang luc de thuc hien cong viec; Xay dung cong trinh khong tuan theo quy chuan, tieu chuan xay dung; Vi pham cac quy dinh ve an toan tinh mang, tai san va ve sinh moi truong trong xay dung; Xay them nha va cong trinh o khu vuc san, vuon, san thuong, loi di va cac san bai khac da duoc quy hoach; Da va nhan hoi lo trong hoat dong xay dung; Dan xep trong dau thau nham vu loi, mua ban thau, pha gia trong dau thau; Lam dung chuc vu, quyen han vi pham phap luat ve xay dung; Dung tung, bao che cho hanh vi vi pham phap luat ve xay dung; Can tro hoat dong xay dung dung phap luat va cac vi pham phap luat khac trong hoat dong xay dung.

Trong 30 ngay, phai cong bo cac quy hoach chi tiet cho dan biet

Nham han che cac tieu cuc phat sinh khi thieu thong tin quy hoach nhu thoi gian qua, UBTV va cac dai bieu dua vao Luat cac noi dung chi tiet ve cong bo quy hoach xay dung. Cac chinh sua trong Luat neu ro: Trong qua trinh lap quy hoach chi tiet xay dung, co quan chuc nang phai lay y kien cua cac to chuc, ca nhan lien quan theo nhiem vu cua tung loai quy hoach xay dung. Trong thoi han 30 ngay, ke tu ngay duoc co quan nha nuoc co tham quyen phe duyet quy hoach xay dung, uy ban nhan dan cac cap trong pham vi dia gioi hanh chinh do minh quan ly phai cong bo rong rai quy hoach chi tiet xay dung duoi nhieu hinh thuc de nhan dan biet, kiem tra va thuc hien. Doi voi viec cong bo quy hoach xay dung vung, quy hoach xay dung chung do nguoi co tham quyen phe duyet quyet dinh ve noi dung cong bo.

""Cac co quan chuc nang se khong den bu neu giai toa trong cac truong hop sau: Dat lan chiem, cong trinh xay dung trai phep, vat kien truc, cay coi, hoa mau va tai san khac xuat hien hoac phat sinh trong pham vi mat bang quy hoach xay dung sau thoi diem cong bo quy hoach xay dung; Cac truong hop khac theo quy dinh cua phap luat...""

(Trich Du thao Luat Xay dung)

Uy ban nhan dan cap tinh co trach nhiem chi dao thuc hien cam moc chi gioi xay dung, cong trinh xay dung tren thuc dia, xac dinh tren thuc dia khu vuc cam xay dung. Nguoi co trach nhiem cong bo quy hoach xay dung phai chiu trach nhiem truoc phap luat ve viec khong thuc hien hoac thuc hien cham viec cong bo quy hoach gay thiet hai ve kinh te khi phai giai phong mat bang de dau tu xay dung. Co quan quan ly xay dung cac cap chiu trach nhiem cung cap thong tin, chung chi quy hoach xay dung cho cac chu dau tu khi co nhu cau dau tu xay dung trong pham vi duoc phan cap quan ly.

Cac hinh thuc cung cap thong tin ve quy hoach: Cong khai ban ve quy hoach xay dung, mo hinh quy hoach xay dung; Giai thich quy hoach xay dung; Cung cap chung chi quy hoach xay dung (Chung chi quy hoach xay dung bao gom cac thong tin ve su dung dat, cac quy dinh ve he thong cac cong trinh ha tang ky thuat, ve kien truc, ve an toan phong chong chay no, bao ve moi truong va cac thoi diem cong bo quy hoach xay dung...).

Dau thau trong xay dung khong han che so luong nha thau nuoc ngoai tham gia

Viec dau thau rong rai trong xay dung se khong han che so luong nha thau tham gia. Ben moi thau phai thong bao rong rai tren phuong tien thong tin dai chung ve dieu kien, thoi gian nop ho so du thau va ben du thau chi duoc tham du khi co du dieu kien nang luc hoat dong xay dung, nang luc nghe nghiep phu hop voi loai cap cong trinh theo dieu kien thong bao cua ben moi thau. Ben moi thau phai chiu trach nhiem cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung ket qua xet thau, gia trung thau.

Viec dau thau han che trong xay dung duoc thuc hien khi lua chon nha thau tu van xay dung, thi cong xay dung cong trinh co yeu cau ky thuat cao, chi co mot so nha thau co du dieu kien nang luc duoc moi tham gia du thau. Doi voi du an, cong trinh su dung von nha nuoc thi khong cho phep 2 doanh nghiep tro len thuoc cung mot tong cong ty, tong cong ty voi cong ty thanh vien, cong ty me va cong ty con, doanh nghiep lien doanh voi mot ben gop von trong lien doanh cung tham gia dau thau trong mot goi thau.

Nguoi quyet dinh dau tu hoac chu dau tu duoc quyen chi dinh truc tiep mot to chuc, ca nhan co du dieu kien nang luc hoat dong xay dung, nang luc nghe nghiep de thuc hien cong viec, cong trinh voi gia hop ly neu cong trinh xay dung theo lenh khan cap, cong trinh bi mat nha nuoc, cong trinh tam; Cong trinh co tinh chat nghien cuu thu nghiem; Cong viec, cong trinh, hang muc cong trinh co quy mo nho, don gian; Cac truong hop dac biet duoc nguoi co tham quyen quyet dinh dau tu cho phep.

Viec den bu giai phong mat bang xay dung duoc thuc hien thong qua mot hoac ket hop cac hinh thuc bang tien, quyen su dung dat, quyen so huu nha va phai dam bao cong bang, cong khai, minh bach, dung phap luat.

Truong hop giai phong mat bang theo quy hoach de xay dung cac cong trinh ha tang ky thuat thi phuong an giai phong mat bang phai dam bao vua xay dung duoc cong trinh moi, vua chinh trang cac cong trinh mat pho theo quy hoach chi tiet xay dung duoc duyet; dam bao nha nuoc dieu tiet duoc gia tri chenh lech ve dat sau khi giai phong mat bang va dau tu xay dung cong trinh.

  • Hong Phuc
Viet Bao

Video được xem nhiều nhất

Cửa sổ máy bay VietNam Airline hở gây hoang mang
00:00 / --:--

Video nổi bật

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Vì sao Trung Quốc 'bất lực' để chứng khoán lao dốc?

Trang tin Sputnik Business hôm 26/8 đăng bài nhận định nguyên do Trung Quốc dường như đang mất kiểm soát đối với thị trường chứng khoán nước này khi để giá trị thị trường này liên tục 'rơi tự do'.

'Sợ hội nhập như sợ… ma'

'Sợ hội nhập như sợ… ma', 'kinh tế tư nhân như cô gái thôn quê xinh đẹp', là những ví von làm mềm mại các phiên thảo luận về chủ đề hội nhập kinh tế của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2015, ngày 27/8.

Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

‘Bốc hơi’ 2,5 tỷ USD vì giá dầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới trong những phiên gần đây đã liên tiếp thiết lập mức đáy mới. Giá nhiên liệu này đang chịu sức ép giảm mạnh từ nỗi lo của giới đầu tư về sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu sẽ kéo tụt nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Tìm hiểu: UBTV Quoc, Cong trinh ha tang ky thuat, giay phep xay dung, xay dung cong trinh, hoat dong xay dung, du thao luat, luat xay dung, co giay phep, diem dan cu, doi voi, thuc hien, quoc hoi, cong bo, o rieng, vung

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Xay nha o nong thon se phai co giay phep

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Xay nha o nong thon se phai co giay phep bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Xay nha o nong thon se phai co giay phep

Nhan xet, hay lien he ve tin Xay nha o nong thon se phai co giay phep co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Xay nha o nong thon se phai co giay phep de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0