Viet Nam trong the gioi toan cau hoa

Viet Nam trong the gioi toan cau hoa

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Viet Nam trong the gioi toan cau hoa
Can phat trien khoa hoc ky thuat de nang cao suc canh tranh cua nen kinh te - anh: N.Son
Chung ta dang song trong mot the gioi moi, the gioi toan cau hoa voi nhung thay doi lon, da dang va phuc tap, co anh huong den bat cu quoc gia nao va ca nhan nao.

Trong hai muoi nam doi moi vua qua, duoi su lanh dao cua Dang va Nha nuoc, nhan dan ta, dong bao da dat duoc nhung thanh tuu to lon, dua dat nuoc vuot qua tinh trang tri tre kem phat trien tro thanh mot trong nhung quoc gia co nen kinh te phat trien nhanh va lien tuc, an ninh chinh tri on dinh trong nhieu nam qua.

Thanh tuu hai muoi nam doi moi vua qua chinh la nen tang kinh te - chinh tri - xa hoi de Viet Nam vuon minh tro thanh mot nuoc cong nghiep phat trien hung manh, that su "sanh vai voi cac cuong quoc nam chau" nhu loi tien tri cua Chu tich Ho Chi Minh vi dai.

Trong nhung nam thang co vai tro quyet dinh hien nay, chung ta se phai co nhung quyet dinh mang tinh lich su lien quan den tuong lai, su phat trien, va ban sac cua quoc gia Viet Nam, dan toc Viet Nam. Chung ta se phai lua chon giua viec dam chu dong thi dua, canh tranh voi cac nuoc tren khu vuc va quoc te - hay thoa man voi nhung thanh qua buoc dau khi so sanh nhung ket qua trong qua khu cua chung ta. Chung ta se phai lua chon hoi nhap chu dong va toan cau hoa - hay bi dong theo xu huong chung cua the gioi va phu thuoc vi suc canh tranh cua nen kinh te khong duoc cai thien, vi the quoc gia khong duoc nang cao. Chung ta se phai lua chon giua chu dong tiep thu nhung gia tri van hoa cua the gioi tren co so phat huy ban sac cua truyen thong van hoa Viet Nam - hay tiep thu tran lan, thieu chon loc, dan den bi mat ban sac van hoa, bi hoa tan vao trong the gioi toan cau hoa.

Tat ca nhung lua chon mang tinh chien luoc neu tren la quyet dinh cua toan the dan toc ta, cua hon 80 trieu cong dan Viet Nam va hon 3 trieu kieu bao tren toan the gioi. Dang va Nha nuoc la nhung dai dien trung thanh, la cong cu hieu qua de tap hop, doan ket va phat huy y chi, nguyen vong, tri tue va nguon luc cua toan the dai gia dinh dan toc Viet Nam trong thoi ky moi, tan dung van hoi moi. Noi cach khac, su phat trien cua Viet Nam khong phai la cong viec cua rieng mot to chuc, ca nhan nao; ma do la quyen loi va trach nhiem cua moi cong dan, moi kieu bao tam huyet. O day can dac biet nhan manh den vai tro cua tang lop thanh nien, cua the he tri thuc tre; chinh cac ban la nhung chu nhan tuong lai cua dat nuoc, quyet dinh su phon thinh, vi the cua quoc gia, cua dan toc va cua chinh ban than cac ban.

Muc tieu chung cua tat ca chung ta han la phai no luc het minh de Viet Nam phat trien nhanh manh va ben vung trong mot the gioi hoa binh va on dinh. Khong con cach nao khac, chung ta phai chu dong va hoi nhap co hieu qua vao xu the toan cau hoa. Hon the nua, chung ta khong nhung chi biet tranh thu cai loi, han che cai hai trong qua trinh hoi nhap, ma con phai biet tac dong vao dien trinh toan cau hoa.

De dat duoc dieu do chung ta phai co mot chien luoc ngoai giao tich cuc, chu dong, da phuong hoa, da dang hoa cac moi quan he; lam ban voi tat ca cac quoc gia tren the gioi tren co so ton trong quyen binh dang, dong gop tich cuc cho hoa binh va phat trien cua ca nhan loai.

Trong dien trinh toan cau hoa, duong loi doi ngoai do se duoc cu the hoa ro net nhat bang viec tham gia vao cac to chuc kinh te - chinh tri tren the gioi. Viet Nam da la thanh vien cua nhieu to chuc kinh te - chinh tri quoc te va khu vuc. Chung ta da la thanh vien cua Ngan hang The gioi (WB), Quy Tien te quoc te (IMF),... O cap lien khu vuc, chung ta la thanh vien tich cuc cua Dien dan hop tac kinh te chau A - Thai Binh Duong ( APEC ), Dien dan hop tac A - Au ( ASEM ), cua Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A (ASEAN)... Va su kien vo cung quan trong la chung ta da chinh thuc gia nhap To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

Hoi nhap se tao ra nhieu co hoi to lon cho dat nuoc phat trien, nhung cung dong thoi la thach thuc lon neu ta chua co mot noi luc du manh. Chung ta se dung truoc nguy co tut hau ngay cang xa voi cac nuoc phat trien. Noi dau tut hau, cham phat trien, thua kem ban be quoc te la khong cua rieng ai, ma la cua toan the nhung con nguoi mang trong minh dong mau Lac Hong tren toan the gioi. Chung ta can nhan thuc ro moi nguy chung nay de bien thanh nhung noi luc manh me cua Viet Nam, truoc het la tinh than hoi nhap, tinh than doan ket; sau la nhiem vu phai nhanh chong nang cao suc canh tranh cua nen kinh te nuoc nha, song song voi viec phat trien van hoa - xa hoi, nham tao nen mot mo hinh phat trien nhanh, manh, hai hoa va ben vung.

Nhu vay, tinh than hoi nhap, tinh than doan ket se duoc dat len truoc tien. Dac biet la kha nang nhan thuc trong trach doi voi dat nuoc trong giai doan hien nay cua moi cong dan dac biet la the he tre. Trong thoi gian vua qua, da co nhung hoat dong chinh tri - xa hoi khoi day, huy dong va phat lo duoc tinh than, nhiet huyet cua the he tre noi rieng va ca dan toc noi chung doi voi To quoc Viet Nam yeu dau. Nhung hoat dong nhu: Nhat ky Dang Thuy Tram, Dien dan "Nuoc Viet Nam ta nho hay khong nho ?" cua Bao Thanh Nien, chuyen muc "Chao co sang thu hai" cua Bao Tuoi Tre. Chung ta cung se can phai co nhieu phong trao manh me hon nua, thuc te hon nua, de chan hung dan khi, dai doan ket toan dan, hien ke dung dan, hanh dong thiet thuc vi mot nuoc Viet Nam chung.

Voi mot quoc gia co xuat phat diem ve kinh te thap nhu Viet Nam, de co the chuan bi noi luc day du cho hoi nhap, huong chinh sach doi ngoai se phai dam bao ung ho va bao ve quyen loi cua cac doanh nghiep trong nuoc, dam bao thoi diem mo thi truong thich hop de chung ta co the chuan bi ha tang kinh te - ky thuat chu dong va ben vung.

Can phai nhan thuc ro rang rang, suc canh tranh cua nen kinh te nam o su dung dan, phu hop cua chien luoc phat trien kinh te quoc gia co dong gop duoc cho the gioi hay khong, co tao duoc su tin nhiem doi voi the gioi hay khong, co tao ra duoc nhung san pham, dich vu, thuong hieu ngang tam the gioi hay khong. Tom lai, chung ta phai biet ro, phai co su dong thuan cao ve Viet Nam se di ve dau, se dong vai tro gi trong the gioi dang bien doi ngay mot nhanh chong va da dang nhu hien nay.

Noi theo ngon ngu cua hoi nhap, phai co dinh vi quoc gia, chien luoc tong quoc gia phu hop voi y nguyen cua dan toc, voi tiem nang cua dat nuoc, voi xu huong phat trien cua thoi dai. Dinh vi do se la Viet Nam tro thanh mot trong nhung quoc gia phat trien hang dau the gioi dua tren nen kinh te phat trien hai hoa, co uu the trong kinh te tri thuc nhu la mot trung tam sang tao moi cua the gioi; Viet Nam co xa hoi cong bang, van minh, phon thinh noi cac gia tri dao duc, gia tri tinh than duoc ton trong va se la tam guong cho cac nuoc the gioi thu hai va thu ba vuon len theo kip su phat trien chung cua nhan loai.

De nang cao suc canh tranh cho nen kinh te nen bat dau tu viec quy hoach phat trien nen kinh te dua tren mot dinh vi quoc gia nhat quan. Chung ta can phai nang cao suc canh tranh cua nen kinh te trong tat ca cac linh vuc nong nghiep, cong nghiep, thuong mai va dich vu. Nang cao suc canh tranh o day khong co nghia la dau tu tran lan, thieu trong diem, ma nguoc lai do la phat huy loi the canh tranh cua quoc gia. Cu the hon, mot mat, phai y thuc duoc su can thiet phai giu vung va phat trien cac nganh kinh te co y nghia song con, dam bao tinh on dinh cua nen kinh te dat nuoc; mat khac phai biet dau tu nhung nganh mui nhon co the tao ra dot pha cho Viet Nam trong cuoc canh tranh toan cau.

Nuoc ta la mot nuoc co truyen thong nong nghiep, voi khoang 75% dan so song o nong thon va song bang nong nghiep. Nam 2006 nay, kim ngach xuat khau hang hoa cua ca nuoc co the dat muc 38 ti USD, vuot muc tieu ma Quoc hoi giao cho. Tuy nhien, nhin vao co cau mat hang xuat khau va co cau gia tri trong moi don vi hang hoa xuat khau se thay co nhieu mat hang chu luc neu chung ta cang xuat khau duoc nhieu thi cang thiet thoi. Nganh nong nghiep nay se bi anh huong rat nang ne khi Viet Nam gia nhap WTO, nong san Viet Nam co nguy co thua ngay tren san nha, tinh trang cang xuat khau cang thua thiet se ngay cang tram trong. Day la nhung nghich ly khong the chap nhan duoc doi voi mot dat nuoc co day tiem nang nhu Viet Nam; trong khi do, nhin ra the gioi, nhung nuoc co dieu kien tu nhien vo cung kem thuan loi so voi Viet Nam lai co nen nong nghiep rat phat trien nhu Nhat Ban, Israel. Ngay khi so voi cac nuoc cung phat trien thi thu nhap cua nguoi nong dan Viet Nam thap hon nhieu so voi Thai Lan. "Phi nong bat on", nong nghiep chinh la nganh tao ra su on dinh, lam nen tang cho dat nuoc phat trien; tuy nhien, voi su phat trien cua khoa hoc cong nghe, kinh nghiem cua cac mo hinh nong nghiep hang dau the gioi, va tiem nang cua Viet Nam, chung ta hoan toan co the lam duoc nhieu hon the, tao nen mot nganh nong nghiep Viet Nam hang dau the gioi.

Suc canh tranh cua nen cong nghiep chung ta cung co rat nhieu van de. Cong nghiep nang khong hieu qua, cong nghiep nhe chu yeu la gia cong, ham luong khoa hoc cong nghe thap tao ra gia tri gia tang rat thap. Su kien Viet Nam gia nhap WTO bao hieu se gay ra nhieu tac dong lon den cac linh vuc det may, che bien nong hai san,... doi hoi cong nghiep phai co nhung buoc chuyen minh can ban hon nua, toc do cao hon nua. Chung ta can thoat khoi nguy co tro thanh bai thai cong nghiep, tro thanh mot dat nuoc chuyen xuat tho va cung cap lao dong pho thong gia tri thap; nguy co pha san ca mot nganh, mot linh vuc kinh doanh.

De khong ngung nang cao va phat trien suc canh tranh cho nen kinh te, Viet Nam can co mot nguon nang luong phu hop va chu dong. Viec hoach dinh va thuc thi mot chien luoc quoc gia dai han ve nang luong la mot yeu cau buc thiet. Trong do, phai dam bao duoc cac yeu cau co ban la huong den khai thac ben vung nhung nguon tai nguyen la the manh cua Viet Nam nhu tai nguyen nuoc, than da, dau mo...; su dung hop ly va tiet kiem cac nguon nguyen lieu hien co, khac phuc tinh trang lang phi, chay mau tai nguyen nhien lieu.

Chung ta can phai biet khai thac tot nhung loi the ma thien nhien ban tang cho Viet Nam. Do vay, nganh du lich se la mot trong nhung trong tam de phat trien, dac biet la du lich sinh thai, du lich van hoa.

Trong mot thoi gian dai vua qua, chung ta chua thuc su chu y toi viec phat trien loi the cua kinh te bien. Tham hoa bao Chanchu chinh la mot loi canh bao cho su quan tam duoi muc can thiet doi voi mot linh vuc co the mang lai gia tri kinh te cao, nang cao vi the cua quoc gia nhu kinh te bien.

Thuong mai va dich vu chinh la linh vuc se chiu anh huong truc tiep nhat khi Viet Nam gia nhap WTO, khi thi truong trong nuoc nhanh chong duoc mo cua tu do. Dac biet la nganh thuong mai, phan phoi hang hoa, do chinh la dong mach chu cua nen kinh te nuoc nha. Chung ta can chung suc tao nen nhung he thong phan phoi manh phuc vu cho loi ich cua Viet Nam. Can giu vung su tu chu trong cac nganh ngan hang, dau tu, bao hiem, vien thong, cong nghe thong tin, giao nhan va van chuyen hang hoa; boi do cung la nhung dong mach quan trong cua nen kinh te nuoc nha.

De nang cao suc canh tranh cua nen kinh te, dac biet la nganh cong nghiep, nong nghiep, va cac nganh thuong mai va dich vu tien tien cao, can phai phat trien khoa hoc ky thuat. Ca nong nghiep va cong nghiep deu phai dua tren nhung cong nghe phu hop va tien tien de phat trien, trong do cong nghe se la uu tien hang dau, do la phu hop voi dieu kien Viet Nam, tien tien de co the di tat don dau. Chung ta se tao ra buoc dot pha trong cong nghe bang mot hanh dong rat don gian ma hieu qua la ngay lap tuc gan ket nhung vien nghien cuu khoa hoc va nghien cuu ung dung; tung buoc tham gia vao thi truong so huu tri tue cua khu vuc va quoc te; dat muc tieu chien luoc phat trien va dong vai tro quan trong trong nen kinh te tri thuc dang van dong ngay mot nhanh.

Nhu vay, viec tao nen nhung lien ket noi nganh, lien nganh la mot noi dung quan trong de nang cao nang luc canh tranh cua dat nuoc. Hon nua, can phai y thuc rang, lien ket khong chi don thuan la tao ra cac lien minh lon hon trong nuoc ma phai huong den hieu qua dich thuc, phai xem xet den viec lien ket chien luoc de hap thu tinh hoa quan tri, bi quyet cong nghe, loi the tai chinh cua nuoc ngoai, nhung van giu duoc su tu chu trong phat trien.

De nang cao suc canh tranh cua nen kinh te, doi hoi chung ta phai mo rong nhieu thi truong hon cho tat ca cac hang hoa ma Viet Nam che tao ra hoac trong trot duoc. Do vay, vai tro cua cac to chuc xuc tien thuong mai la rat quan trong, doi hoi ngay lap tuc phai co cach nghi khac, cach lam khac, thiet thuc hon, hieu qua hon. Theo do, muc tieu va thanh qua cua cac to chuc xuc tien thuong mai phai gan lien voi nhu cau va phuc vu day du, nhiet tinh, chi tiet nhung nhu cau chinh dang cua moi doanh nghiep trong nuoc. Doi lai, doanh nghiep Viet Nam phai nhan lanh nhiem vu quan trong nhat la phai gioi thieu, phat trien bang duong hang hoa va van hoa cua nuoc nha tren thi truong the gioi.

Mot lan nua vai tro cua nha nuoc, dac biet la vai tro dieu hanh, thuc thi phap luat cua Chinh phu ngay cang tro thanh mot nhan to cot yeu de nang cao suc canh tranh cua nen kinh te. Chung ta can co mot chinh phu hieu qua hon dua tren nen tang nen chinh tri dan chu xa hoi chu nghia va nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia. Nha nuoc se phai hieu qua hon trong cac linh vuc quan trong nhu: doi ngoai, hoan thien to chuc, chong tham nhung, thuc hien dai doan ket toan dan toc. Can thiet phai co nhung hoat dong thiet thuc va hieu qua hon nua de giao duc phap luat, nghia vu cong dan den toan the dong bao.

Trong qua trinh gia nhap WTO chung ta se phai mau chong do bo cac hang rao thue quan va phi thue quan cho hang nhap khau. Vay neu muon dam bao, duy tri va phat trien noi luc kinh te cua nuoc nha, nha san xuat trong nuoc phai mau chong tu hoan thien minh, dap ung tot nhat nguoi tieu dung trong va ngoai nuoc. Dong thoi, cong dong nguoi tieu dung Viet Nam phai y thuc duoc viec ung ho nganh san xuat, thuong mai, dich vu trong nuoc la trach nhiem va vinh du cua mot nguoi cong dan Viet Nam. Chung ta hop suc tao ra mot vai thuong hieu Viet, doanh nghiep Viet, tap doan kinh te Viet mang tinh tien phong, du suc canh tranh o tam muc khu vuc va the gioi, nham tao ra dien hinh, khoi day niem tin, khat vong, long tu hao cua toan the dan toc trong su nghiep thi dua phat trien kinh te voi the gioi.

De co the thuc hien toan bo nhung lo trinh tot dep neu tren, yeu to con nguoi la then chot. Chung ta phai nhanh chong "nang cap" nguoi Viet Nam len ca ve the chat lan tri thuc; vat chat lan tinh than.

Chung ta can phai dam bao viec cham soc y te, nang cao suc manh the chat cua nguoi dan Viet Nam nhu mot yeu to quan trong de nang cao suc canh tranh cua quoc gia. O day, toi muon nhan manh vai tro quan trong nhat cua y te khong phai la kham chua benh, ma la phat trien the chat Viet Nam. De thuc hien duoc dieu do, chung ta phai tuyen truyen, van dong, va to chuc cac hinh thuc y te, suc khoe cong dong; dua kien thuc phong benh, chua benh den toan dan. Do la buoc dau tien va co ban nhat cua viec xa hoi hoa nganh y te. Buoc tiep theo moi la huy dong cac nguon luc o trong dan, trong nganh, va cua quoc te de mo ra nhieu hon nua nhung benh vien, tram xa nham dap ung nhu cau kham, chua benh. Phoi hop voi cac to chuc y te the gioi, trong khu vuc de giai quyet cac van de dich hoa toan cau nhu dai dich HIV/AIDS, dich cum gia cam,...

Voi xu huong phuc hung cua cac gia tri van hoa A Dong, xu huong tieu dung cac san pham tu nhien; cong voi truyen thong va tinh hoa hang ngan nam cua nen y hoc co truyen nuoc nha; chung ta hoan toan co du nhung dieu kien can thiet de phat trien nganh y hoc co truyen dan toc thanh mot nganh kinh te mui nhon cua dat nuoc, vua gop phan nang cao to chat cua dan toc, vua gop phan gin giu va phat trien van hoa, vua tao ra nhung san pham - dich vu doc dao cua Viet Nam tren thi truong the gioi.

Chung ta can that su thuc hien phuong cham "giao duc la quoc sach hang dau", thuc hien loi day "vi loi ich tram nam trong nguoi" cua Chu tich Ho Chi Minh. Xay dung nen mot nen giao duc co tinh toan dien: tu the chat, den tinh than, dao duc, va tri thuc; giao duc toan dan: xa hoi hoa giao duc; va mot nen giao duc tron doi, mot xa hoi hoc tap. Chung ta can phai nhanh chong khac phuc nhung yeu kem tram kha nhieu nam qua cua nen giao duc nuoc nha. Dang, Nha nuoc, va toan the cong dong hay cung huong ung thiet thuc phong trao xoa bo tieu cuc trong giao duc, ton vinh gia tri thuc hoc. Chung ta phai phat huy truyen thong can cu, thong minh, hieu hoc cua dan toc; bien do thanh mot loi the canh tranh trong nen kinh te tri thuc. Tro lai lich su, ngay tu the ky thu 18 nha bac hoc Le Quy Don da co mot nhan xet het suc dung dan "Phi nong bat on, phi thuong bat hoat, phi cong bat phu, phi tri bat hung". Nhu vay, cha ong ta da y thuc rat ro tri thuc se dong vai tro quyet dinh den su hung thinh va hung manh cua quoc gia. Dieu do chung ta hoan toan co the lam duoc.

Mot dat nuoc phat trien ben vung khi vat chat ngay mot sung tuc, cac gia tri dao duc tinh than ngay duoc boi dap. Mot xa hoi chi biet chay theo nhung gia tri vat chat se la mot xa hoi hon loan, bat on; la moi truong tot cho nhieu te nan xau xa va nguy hiem phat sinh va hoanh hanh. Chung ta can doan ket, huy dong trach nhiem va no luc cua toan dan toc, cua ca cong dong quoc te de dau tranh chong cac te nan xa hoi, chong tieu cuc, tham nhung, chong cac hanh vi lam bang hoai dao duc xa hoi. Doan ket de giup do nhung nguoi co hoan canh kho khan, khac phuc hau qua cua thien tai, dich hoa tai Viet Nam cung nhu tren the gioi, the hien ro net truyen thong nhan dao, tuong than, tuong ai cua dan toc.

Chung ta hoan toan nhan thuc ro trach nhiem phat trien mot nen van hoa Viet Nam, tien tien, giu duoc ban sac dan toc se vua la dong luc vua la phuong phap de phat trien kinh te dat nuoc. Noi cach khac, phat trien kinh te phai song song voi phat trien xa hoi, phai biet chat loc, sap xep, gan ket va gioi thieu cac gia tri van hoa Viet Nam vao voi cac hoat dong kinh te kinh doanh. Cung voi xu huong troi day cua cac gia tri van hoa chau A, duoc minh chung bang con duong va thanh tuu phat trien cua Nhat Ban, Han Quoc, Trung Quoc, An Do,... chung ta hoan toan co kha nang va can thiet phai tao ra cac san pham, thuong hieu co gia tri cao, mang trong minh gia tri van hoa Viet. Nguoc lai, chinh nhung thanh tuu kinh te se la nguon luc, lam dieu kien de giu gin va phat trien ban sac van hoa Viet Nam.

Tong ket lai, chung ta dang hoi du nhung dieu kien ben trong lan ben ngoai de co the chung tay doan ket, xay dung va phat trien dat nuoc tro nen hung manh, dong gop vao su phat trien hoa binh va thinh vuong cua toan the nhan loai. De co duoc co hoi nay, chung ta luon biet on nhung su hy sinh cua cha ong tu ngan doi nay moi co the tao nen van hoi to lon de chung ta tiep buoc, chung ta phai luon hieu duoc trach nhiem cua minh doi voi the he tuong lai cua dat nuoc. Vay nen, chung ta mot lan nua se phat huy tinh than doan ket, sang tao, nhan ai cua dan toc de tu tin vung buoc khang dinh minh trong the gioi toan cau hoa vi su phat trien cua moi ca nhan, cua quoc gia, cua dan toc, va su tien bo chung cua toan the nhan loai.

N.V.H

Viet Bao

Comment :Viet Nam trong the gioi toan cau hoa
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam trong the gioi toan cau hoa bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam trong the gioi toan cau hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam trong the gioi toan cau hoa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Vietnam in the globalized world
economy, economic development, Vietnam Culture, competitiveness, globalization, in particular, the development, we, the world, countries, improving, value, country, industry
We live in a world of new, globalized world with big changes, diverse and complex, affecting any country and individuals ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam trong thế giới toàn cầu hóa bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam trong the gioi toan cau hoa

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam trong the gioi toan cau hoa co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam trong the gioi toan cau hoa de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0