Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>



Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

Nam 1989, lan dau trong lich su, nuoc ta xuat khau 1,4 trieu tan gao, dat kim ngach 310 trieu USD. Va lien tiep trong muoi nam sau, san luong luong thuc nuoc ta moi nam tang mot trieu tan. Cho den nam 2005, Viet Nam xuat khau 5,2 trieu tan, dat 1,4 ty USD.

Ðoi moi san xuat lua - khoi dong qua trinh doi moi nong nghiep

Nghi quyet so 10 NQ/T.U ve doi moi quan ly kinh te nong nghiep la quyet sach co tac dung truc tiep, tao ra nhung chuyen bien can ban va sau rong trong qua trinh phat trien nong nghiep, nong thon nuoc ta. Nghi quyet 10 la buoc phat trien tat yeu cua qua trinh doi moi, chu truong giao cho nong dan quyen quan ly doi voi dat dai va cac tu lieu san xuat chinh, quyen chu dong lon hon trong to chuc san xuat, co hoi lon hon de huong cac san pham lam ra. Ve thuc chat, day la buoc chuyen chu the quan ly tu hop tac xa sang ho gia dinh.

Nhin lai giai doan kho khan nay, de thay rang, nho Ðang va Nha nuoc thao go cac co che troi buoc, cho nen da giai quyet mot buoc quan trong ve luong thuc. Nam 1988, nuoc ta tiep tuc phai nhap khau 199,5 nghin tan luong thuc. Ðot nhien nam 1989, nuoc ta xuat khau 1,4 trieu tan gao va lien tuc day manh xuat khau trong cac nam tiep theo. Muoi nam sau, nam 1999, nuoc ta xuat khau gao dat 4,5 trieu tan, dung thu hai the gioi ve xuat khau gao. Gao Viet Nam dat toc do tang truong xuat khau 12%/nam. Va nam 2005, nuoc ta xuat khau dat ky luc 5,2 trieu tan, vuot hon nhieu so voi ke hoach.

Co the phan dinh qua trinh doi moi san xuat lua gao o nuoc ta trong thoi ky doi moi thanh cac giai doan tieu bieu:

Thoi ky dau doi moi la nhung nam 1985-1990 san xuat lua nuoc ta tang chu yeu la nho tang nang suat va tang vu. Chinh sach doi moi da tao dong luc manh me de nong dan dau tu cong suc, cham bon. Cho den nam 1990-2000 dien tich canh tac trong lua duoc mo rong nho phat trien thuy loi va khai hoang.

Trong muoi nam 1991-2000, dien tich san xuat lua gao tang lien tuc tu 6,3 trieu ha len 7,67 trieu ha. Truoc nay, lua gao duoc tien hanh san xuat rong lon tren khap 64 tinh, thanh pho, deu duoc gieo trong o ca ba vu san xuat. Trong qua trinh hinh thanh va xay dung dat nuoc, nuoc ta co hai vung dong bang chau tho lon chu yeu trong lua la dong bang song Hong va dong bang song Cuu Long. Co the cho rang, trong nhung nam doi moi hai vung chau tho nay da duoc xay dung ngay mot hoan thien, tao suc bat cho san xuat lua gao va ca nganh nong nghiep.

Ngoai nhung tac dong to lon nho doi moi co che, thuc day su tu chu trong san xuat cua nong dan, thanh tuu xuat khau gao trong nhung nam doi moi co duoc con la nho chu truong dung dan cua Ðang va Nha nuoc ve phat trien thuy loi tai cac dong bang chau tho nay. Hang nghin ty dong da duoc tap trung dau tu thuy loi o dong bang song Hong va dong bang song Cuu Long cho den nay van tiep tuc phat huy hieu qua. San luong lua nam 2002 dat 34 trieu tan tang so voi nam 1991 la 14,4 trieu tan (tang 74,8%), binh quan moi nam tang 1,225 trieu tan. Ðay chinh la thanh tuu vuot bac cua hon 10 trieu ho nong dan ca nuoc cung voi cac cap, cac nganh trung uong va dia phuong. Mot dat nuoc voi muc dan so tang gan 1,5 trieu nguoi/nam va da tung phai nhap khau luong thuc den mot trieu tan/nam, trong thoi ky doi moi bong vuot len thanh mot nuoc manh ve san xuat luong thuc va xuat khau gao. Ðo la mot minh chung cho su doi thay ky dieu cua dat nuoc trong nhung nam doi moi.

Buc tranh nong nghiep da thay doi

Cho den nay, hien trang san xuat lua gao cua nuoc ta da doi thay rat nhieu. Mac du lua van la cay trong chu yeu cua nong nghiep Viet Nam, co vi tri het suc quan trong bao dam an ninh luong thuc quoc gia, dong gop kha lon vao kim ngach xuat khau nong san (chiem khoang 25%) nhung dien tich trong lua lai dang thu hep dan. Tinh rieng ve dien tich trong lua so voi tong dien tich gieo trong chung ca nuoc nam 1991 chiem toi 70%, den nam 2001 con 60%. Tuy nhien, nho cac tien bo khoa hoc duoc ap dung, kha nang tham canh cua nong dan duoc nang cao, cho nen nang suat, san luong lua van tang.

Nam 2001, dien tich lua giam 182 nghin ha. Nhieu vung da chuyen dat mot vu lua mua, nang suat thap, bap benh sang nuoi trong thuy san, trong cay an qua, cay cong nghiep. Tu nam 2002 den nay, dien tich trong lua lien tuc giam, nhuong dien tich dat gieo trong cac loai cay khac hieu qua hon. Ðien hinh la nam 2005, dien tich lua giam 340 nghin ha.

Tuy nhien, trong nam nam gan day, moi nam san luong lua van tang trung binh 700 nghin tan. Cong cuoc chuyen dich co cau, trong do viec quan trong la giam dien tich lua chuyen sang cac cay trong khac cho loi nhuan cao dang lam buc tranh nong nghiep nuoc ta doi thay tung ngay. Co the nhan dinh cong cuoc chuyen dich co cau kinh te da di tu chieu rong den chieu sau. Gia tri tren mot ha dat canh tac tang tu 17 trieu dong/ha len 24 trieu dong/ha, binh quan ca nuoc sau nam nam (2000-2005). Rieng dong bang song Hong va dong bang song Cuu Long dat gan 40 trieu dong/ha. Cac san pham nong nghiep phong phu, da dang, the hien su phat trien toan dien cua nganh nong nghiep. Tong kim ngach xuat khau nong - lam san nam 2005 dat 5,8 ty USD, tang 29% so voi nam truoc, gap hai lan kim ngach nam 2001. Trong so cac mat hang nong san xuat khau chu luc cua nuoc ta, gao van chiem vi tri quan trong hang dau. Khi thi truong xuat khau nong-lam san mo rong sang hon 100 quoc gia va vung lanh tho thi hat gao Viet Nam cung da co mat hon 40 nuoc. Hat gao Viet Nam cung da gop phan dua vi the nuoc ta ngay cang cao tren the gioi.

On dinh thi truong lua gao, giu vung an ninh luong thuc quoc gia

Co duoc cac thanh tuu trong xuat khau gao cung phai ghi nhan thanh tich cua cac don vi thu mua, xuat khau luong thuc. Trong nhung nam qua, viec tieu thu lua gao hang hoa cho nong dan da huy dong duoc nhieu thanh phan kinh te tham gia. O mien bac va mien trung viec mua truc tiep lua gao cua nong dan duoc phan lon cac ho gia dinh, ca nhan kinh doanh nho thuc hien. Tuy nhien, khi co hien tuong "sot gia" thi co su can thiep manh me cua doanh nghiep nha nuoc, truc tiep la Tong cong ty luong thuc mien bac tham gia dieu tiet thi truong. Hang chuc nam qua, thi truong lua gao mien bac kha on dinh. Ngoai viec day manh kinh doanh xuat khau toi cac thi truong truyen thong, Tong cong ty luong thuc mien bac da tham gia xuat khau gao vao cac thi truong kho tinh tren the gioi nhu: Nhat Ban, Han Quoc, Malaysia, Indonesia...

Ben canh do, tong cong ty con co nhiem vu quan trong la dap ung nhu cau luong thuc cho cac vung sau, vung xa, vung dong bao dan toc mien nui. O vua lua dong bang song Cuu Long, viec tieu thu lua cho nong dan, ngoai cac doanh nghiep quoc doanh dong vai tro chu dao con co luc luong dong dao la cac chu vua co phuong tien van tai va kho chua... Do co su dieu tiet cua Nha nuoc, viec nhanh chong ban hanh cac chinh sach hop ly ve tieu thu lua gao cho nong dan gan voi loi ich doanh nghiep... da tao nen mot thi truong lua gao on dinh. Co the noi, ca nuoc la mot thi truong thong nhat, xoa bo moi hinh thuc ngan song cam cho, chinh sach cho nong dan vay von phat trien san xuat, tham canh, chinh sach dau tu thuy loi, cong nghiep che bien, tieu thu lua gao... da gop phan quan trong vao phat trien nganh lua gao nuoc ta.

Trong cong cuoc doi moi va phat trien kinh te dat nuoc hom nay, can tiep tuc xac dinh vai tro quan trong cua viec san xuat lua gao. Ðay la nhiem vu hang dau trong phat trien nong nghiep o bat ky giai doan lich su nao. Ðe giai quyet nhu cau an cua dat nuoc ta trong tuong lai se la 100 trieu nguoi, giai quyet thuc an cho chan nuoi voi nhu cau ngay cang lon ve thit, trung, sua, cung cap nguyen lieu cho cong nghiep, nhat la doi pho voi kha nang xuat hien khung hoang luong thuc toan cau thi an toan luong thuc quoc gia van la "chia khoa" bao dam cho su on dinh ve chinh tri, xa hoi cua dat nuoc.

Voi nhan thuc do, Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon da xay dung chien luoc phat trien lua gao cua Viet Nam trong thap ky dau cua the ky 21 la: Phat trien san xuat lua gao nham bao dam an ninh luong thuc quoc gia theo huong san xuat hang hoa, dieu chinh co cau lua gao, nang cao chat luong, ha gia thanh, hinh thanh cac vung san xuat lua chat luong cao, gan che bien va tieu thu, dap ung nhu cau da dang trong nuoc ve luong thuc voi dan so len toi 90 trieu nguoi vao nam 2010 va on dinh xuat khau ve so luong nhung chat luong va gia tri ngay mot tang.

Tu nhan thuc do, muc tieu cu the trong viec san xuat lua gao nuoc ta la duy tri bon trieu ha dat canh tac lua; giu on dinh san luong lua den nam 2010 la 36 trieu tan. Duy tri xuat khau khoang bon trieu tan gao/nam. Xay dung vung san xuat lua xuat khau mot trieu ha o dong bang song Cuu Long de san xuat gao du tieu chuan xuat khau, nang cao nang luc che bien va ky nang kinh doanh de chiem linh thi truong quoc te. Co mot tin hieu vui ngay trong quy I nam nay, cac doanh nghiep nuoc ta da xuat khau duoc 1,5 trieu tan gao. Cac hop dong da ky la hai trieu tan. Tong giam doc Tong cong ty luong thuc mien bac, Tran Ba Hoan, khi trao doi voi chung toi con khang dinh: "Viet Nam da la mot nuoc manh ve xuat khau gao. Luong gao chung ta xuat khau chiem gan mot phan tu luong gao ban tren thi truong the gioi. Vi the, khong le gi chung ta lai khong the tiep tuc nang cao vi the hat gao Viet Nam tren truong quoc te".

(Theo nhan dan)
Viet Bao

Comment :Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Vietnam is a country leading rice exporter
Vietnam, Cuu Long, the Red River Delta, the rice market, food companies, corporations, export, our country, production, innovation, development, farmers, tonnes, up
In 1989, the first time in history, the country exported 1.4 million tons, turnover reached 310 million. And continued for over ten years later, our country's food production increased a million tons per year. Until 2005, Vietnam exported 5.2 million tons to 1.4 ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam là một nước hàng đầu về xuất khẩu gạo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam là một nước hàng đầu về xuất khẩu gạo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam la mot nuoc hang dau ve xuat khau gao de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Thuong mai trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Thuong mai
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0