Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon

Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Tuong dai Dien Bien Phu “moc xanh” vi tham quan.

Khong nhieu nhung vu gay chan dong nhu 2006 khi he thong cac co quan phong, chong tham nhung tu trung uong toi co so da dinh hinh va di vao hoat dong, tuy nhien van con do nhung vu tham nhung kha lon ma khi nhac den moi nguoi dan lai chua xot!

Nam nay “cau em” cong nghe cao PMU 112, mac du chua den tuoi len 10 nhung muc do tieu tien nha nuoc cung khien nhieu "tien boi" phai ne so. Do la vu be boi tai Ban dieu hanh Du an tin hoc hoa cai cach hanh chinh giai doan 2001-2005 do ong Vu Dinh Thuan, nguyen Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu lam truong ban.

Tai lieu de an 112 v

ut xo.

Theo ket qua cua Kiem toan Nha nuoc ngay 26/10: tong muc dau tu duoc duyet cho de an 112 la 3.836,85 ti dong trong do tong kinh phi da duoc cap phat la 1.534,325 ti dong va tong kinh phi da su dung la 1.159,636 ti dong - 200 ti dong da bi that thoat va lam trai, tuong duong 20% tong kinh phi da su dung cho de an truoc khi co su ra tay kip thoi cua Thu tuong Nguyen Tan Dung.

Tai hoi nghi trao doi cong tac phong chong tham nhung giua Ban Chi dao Trung uong ve phong chong tham nhung voi bao chi to chuc ngay 17/12 tai Ha Noi, ong Vu Tien Chien, Chanh Van phong Ban chap hanh Trung uong ve phong chong tham nhung, cho biet: Ngoai 8 vu an trong diem ma Thu tuong da chi dao, hien Ban chap hanh dang don doc day nhanh tien do dieu tra va xu ly mot so vu nghiem trong moi nhu vu De an 112, vu tong giam doc Tong Cong ty Vat tu nong nghiep Tran Van Khanh, vu tham o dat dai tai Quan Nam...

Tat nhien su that bai cua bat ky mot du an nao cung phu thuoc vao nhieu yeu to nhung dieu rat la la ngay tu khi du an bat dau “manh nha” da co rat nhieu chuyen gia canh bao ve that bai “nhan tien” (trong do co la thu gui Thu tuong cua GS Phan Dinh Dieu tu thang 8/2001) nhung roi tat ca da tro thanh viec: Gia nhu!…

Dat dai van tiep tuc la tam diem cua cac vu tham nhung trong nam 2007, tuy nhien nam nay khai niem quan chuc “an dat cong" khong con moi. Cao tay va sach se hon so voi nam ngoai la viec mang dat cong di ngoai giao va nhan lai nhung thu sach hon… dat.

Vu “ho bien” 700 ha dat cong rung cao su tai Ben Cat Binh Duong thanh dat cua ca nhan de nhan tien den bu, sau do bi vo lo ra nguoi ta moi “te ngua” khi biet rang tong so tien den bu cho cac quan len toi hon 500 ty dong - chua bao gio tham nhung an dat lai de dang “ngon lanh” den nhu vay.

Khu dat cong hon 700 ha da
“bieu khong” cho nhieu quan
chuc tinh Binh Duong.

Xem danh sach 14 ca nhan nhan bieu 700 ha dat gom du ca “bo sau” chinh quyen dia phuong nhu Bi thu Huyen uy, Chu tich Lien doan Lao dong huyen, can bo Ban Ton giao UBND huyen, vo Chu tich UBND huyen… cung nhung nguoi than cua cac vi, chung ta moi thay tinh nghiem trong cua vu tham nhung chinh sach dau tien duoc loi ra anh sang.

Chinh sach o day la nhung to trinh, quyet dinh duoc nhung ke tham muu da nhan danh bang chuc vu, co quan tham quyen bien tai san cua Nha nuoc thanh cua rieng mot cach tai tinh, hop phap.

Qua vu nay chung ta cang thay ro tinh chat phuc tap, kho khan cua cuoc chien chong tham nhung cua toan Dang, toan dan dang thuc hien. Thu doan cua cac the luc tham nhung ngay cang tinh vi thi cuoc chien chong tham nhung cang phai cam go, quyet liet.

Sau Binh Duong thi vu tham nhung dat dai o Son La cung dang de noi den: Van la bai cu cua cac quan an dat Son La tu cuoi nam 2000 den 2005, cac doi tuong tren da chiem doat tren 4.100 m2 dat cua Nha nuoc, tham o 477.939.000 dong, cap dat sai quy dinh cho 53 truong hop gay thiet hai cho Nha nuoc gan 1,5 ti dong. Chua het nhom doi tuong con “trom dat” cua Nha nuoc de ban thu loi bat chinh 588.269.000 dong.


Cac bi cao trong vu an tham nhung dat o Son La
bi ap giai ra toa.

Cac bi cao duoc dua ra xet xu gom Truong, Pho phong Tai nguyen moi truong thi xa, can bo phong Quan ly Do thi, can bo Ban Quan ly Du an thi xa Son La… bi truy to ve toi loi dung chuc vu, quyen han trong khi thi hanh cong vu. Mac du so tien nha nuoc bi that thoat khong lon (nhu nhung vu khac) nhung dien tich hon 10.000 m2 ma cac doi tuong “ho bien” xung dang duoc phong “quan an dat” lon nhat tu truoc toi nay. Ket qua xet xu so tham voi tong so gan 50 nam tu cho cac bi cao phan nao da “xoa diu” du luan.

Ngoai Binh Duong va Son La thi sau vu “tai tieng dat Do Son” cuoi nam 2006, nam nay Hai Phong tiep tuc voi be boi dat dai tai Quan Nam, Quan Soi… dieu nay ly giai hop ly vi sao so don khieu nai to cao tren toan quoc trong nam 2007 thi toi 85% don thu thuoc linh vuc to cao (Bao cao cua Thanh tra Chinh phu)!

Vu tieu cuc tai cong Tong cong ty Vat tu Nong nghiep (Vigecam) cung la mot dieu phai noi khi ong tong Vigecam tiep nhan quan ly khoi tai san khong lo trong vu an La Thi Kim Oanh nhung lai khong biet do la tai san cua nha nuoc.

TGD Tran Van Khanh (nguoi di
sau) tren duong ra xe ve trai
tam giam.

Vu be boi Vigecam mot lan nua cho chung ta thay can phai co mot co che giam sat cac cong ty co von nha nuoc chat che hon de khong roi khong phai nam nao cung co mot ong "tong" co ten tren bang phong than!

Chi tinh rieng chuyen tiep khach, thue xe xin duoc ghi tren so sach cua Tong Giam doc Tran Van Khanh (tu 2002 toi 2006) da len toi gan…8 ty dong. Keo be canh, lap cong ty “san sau”… de rut tien nha nuoc, nham tinh trung binh moi nam ong Khanh da “di het” mot xe tuong duong 600 trieu dong nen nhieu nguoi da vi von rang ong tong nay cuoi het 600 con bo cua dan. Trong khi do bao cao tai chinh cua Vigecam thi con so loi nhuan sau thue hang nam chi bang phan nua so tien tiep khach, thue xe cua giam doc.

The nhung dieu nuc cuoi nhat o day la sau 2 thang thanh tra "cuc ky nghiem tuc” vao thang 2/2007 thanh tra Bo NN - PTNT cho rang moi to cao, khieu nai cua nhung nguoi co tam huyet deu hoan toan sai su that… Chi khi bao chi, Thanh tra lien nganh, co quan cong an vao cuoc thi bo mat that ong "tong" choi ngong moi dan lo dien.

Sau khi ram ro khanh thanh, cu tuong moi chuyen da em tham song cong trinh Tuong dai Chien thang Dien Bien Phu (bang dong cao 12,6m, nang 220 tan) da su dung hon 3 nam ma van chua thanh quyet toan duoc.

quang canh hoanh trang khi
van chuyen tuong dai Dien
Bien Phu len Dien Bien.

Du an tuong dai Chien thang Dien Bien Phu co tong du toan 54 ty dong, nhieu nguoi dan va cac cuu chien binh ca nuoc rat phan khoi khi tuong dai hoan thanh dung dip ky niem 50 nam chien thang lich su Dien Bien Phu (nam 2004) nhung dang tiec, ngay sau do lai xay ra su co lun sut nen tuong dai lam Nha nuoc phai chi them nhieu ti dong khac phuc.

Nguyen nhan sut lun do dau? Cau tra loi la nhung nguoi lien quan nhu Pho giam doc So Van hoa - thong tin tinh Dien Bien, truong Ban quan ly du an xay dung tuong dai, Giam doc Cong ty My thuat T.U… trong nam 2007 da bi khoi to ve cac toi “co y lam trai”, “tham o tai san”, “lam dung chuc vu quyen han trong khi thi hanh cong vu”. Vay la mot cong trinh duoc danh gia co y nghia lich su, van hoa quan trong doi voi dan toc cung khong thoat khoi… tham nhung.

Nam nao cung vay, sau khi noi ve nhung tieu cuc chung toi cung chon ra vai su kien tieu bieu trong qua trinh dau tranh chong tieu cuc. Nguoi ma trong nam qua khong nhung duoc bao chi Viet Nam “co bai viet” ma con duoc nhieu hang thong tan lon tren the gioi ca ngoi do la Ba giao gia ve huu Le Hien Duc (78 tuoi).

“Ba gia lam chuyen” Le Hien Duc.

Vuot qua tat ca nhung thi phi cua nguoi doi nhu “ba gia lam chuyen”, goi dien thoai doa nat, tham chi gui ca vong hoa tang den cua de “khung bo” tinh than, ba Duc van tro thanh 1 trong 5 ung cu vien sang gia cho giai thuong Liem chinh do to chuc minh bach quoc te bau chon hang nam (Ba Duc da nhan giai Liem chinh tai Berlin (Duc) vao ngay 21/1 vua qua).

Viec ra doi cong thong tin phong chong tham nhung http://chongthamnhung.thanhtra.gov.vn nam 2007 cung la no luc dang ke cua Thanh tra Chinh phu, cac co quan chuc nang va la mot bieu hien tot cho thay cac co quan nha nuoc luon san sang bat tay hop tac voi tat ca nguoi dan trong cuoc chien chong tham nhung.

Van biet “cuoc chien” chong tham nhung la kho khan, dai hoi va can su tham gia cua ca he thong xa hoi boi chung ta phai dau tranh lai voi chinh nhung dong nghiep, ban be bi dong tien lam sa nga tham chi phai chien thang chinh ban than nhung nhin lai mot nam voi nhung no luc va hanh dong manh tay cua Chinh phu, nhung dong gop cua toan xa hoi da mang lai dien mao moi trong buc tranh chong tham nhung cua Viet Nam: tuoi sang hon va day niem tin.

Phat bieu chi dao Hoi nghi ve cong tac phong, chong tham nhung voi lanh dao 32 tinh, thanh pho khu vuc phia Bac ngay 22/12/2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung ghi nhan nhung thang loi buoc dau, su chuyen bien tich cuc trong cong tac dau tranh, phat hien va xu ly tham nhung, dac biet la trong nam 2007 (nam dau tien thuc hien Luat Phong, chong tham nhung) ma cac Bo, nganh trung uong va dia phuong da dat duoc.

Thu tuong Nguyen Tan Dung da neu ro y nghia cua nam 2008, nam ban le cua Ke hoach phat trien kinh te xa hoi 5 nam (2006-1010) va cho rang, de thuc hien thang loi cac muc tieu phat trien kinh te xa hoi trong nam ban le, thi cong tac dau tranh phong chong tham nhung phai luon duoc coi trong, khong the chu quan, lo la.

Thanh Ngoc - Thanh Duong

Viet Bao
Comment :Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
Vietnam 2007 - There are still major corruption!
Vietnam, Son La, Dien Bien Phu, Prime Minister Nguyen Tan Dung, in operation, used, total cost, the shock, the government, corruption remains, monuments, agencies year, service
No more sensational cases such as 2006 when the bodies defense system against corruption from the central to grassroots level have shaped and put into operation, but there are still the corruption rather large that when it comes to every person in the bitter!.

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Việt Nam 2007 - Vẫn còn tham nhũng lớn!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Việt Nam 2007 - Vẫn còn tham nhũng lớn! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon

Nhan xet, hay lien he ve tin Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Viet Nam 2007 Van con tham nhung lon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0