Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo

Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bat ky mot quoc gia nao de dieu tiet nen kinh te vi mo nha nuoc can nam giu va chi phoi cac luc luong kinh te chu dao o mot so nganh, linh vuc quan trong, mui nhon. O nhieu quoc gia viec xay dung cac tap doan kinh te duoc coi la mot chien luoc nham nhanh chong rut ngan khoang cach voi cac nuoc phat trien khac.

 Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo

Xin gioi thieu bai viet “Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi kinh te vi mo” cua ong Nguyen Quoc Khanh - Pho tong Giam doc tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam tai dien dan “Doanh nghiep & Phat trien”

Cac nuoc nay da dua tren su phat trien cua cac tap doan kinh te la dong luc thuc day tang truong kinh te va bien doi co cau kinh te lac hau. Ho huong cac tap doan kinh te vao nganh, linh vuc then chot  va nen tang lam nong cot va co du tiem luc de mo cua vuon ra ben ngoai. O nuoc ta cung khong nam ngoai quy luat do.

Ve mo hinh nen kinh te cua ta duoc khang dinh rat ro trong cac van ban phap luat tu Hiep phap nam 1992 den cac van ban luat va duoi luat deu neu ro nen kinh te thi truong gom nhieu thanh phan kinh te tham gia hoat dong theo phap luat, duoc cu the hoa bang “Luat doanh nghiep nam 2005”. O day chung ta can ban ro cac loai hinh doanh nghiep hoat dong va se thuc hien theo luat phap nhu the nao?

Giai phap hoan thien mo hinh hoat dong Tap doan kinh te  o Viet Nam:

Hien nay, cac Tap doan kinh te thi diem hoat dong dang con lung tung trong nhan thuc day du ve Tap doan kinh te; dac trung cua Tap doan kinh te; cac loai Tap doan kinh te hay cac mo hinh Tap doan kinh te; dia vi phap ly cua Tap doan kinh te va cua cac doanh nghiep lien ket trong Tap doan; thuong hieu, dieu kien va cac yeu to tac dong den phat trien cua Tap doan; vi tri, vai tro cua nha nuoc trong quan he voi Tap doan.v.v.

De dam bao tinh ben vung trong phat trien Tap doan kinh te  o Viet Nam trong giai doan moi, co dac thu rieng so voi cac Tap doan kinh te khac trong khu vuc va tren the gioi (la hoat dong trong nen kinh te thi truong dinh huong co su quan ly cua Nha nuoc), mot so giai phap chu yeu can quan tam la:
-   Tiep tuc nghien cuu sau hon va quan triet thuc hien nghiem tuc cac chu truong cua Dang va Nha nuoc ve phat trien cac Tap doan kinh te, chien luoc phat trien kinh te xa hoi cua dat nuoc.

-   Sau mot thoi gian thi diem, dac biet da duoc thu thach qua cuoc khung hoang kinh te 2008-2009, viec to chuc tong ket danh gia ket qua hoat dong de chi ra nhung ton tai, yeu kem, duc ket nhung diem manh, diem yeu, cac co hoi va thach thuc, tich luy nhung kinh nghiem tot tu hoat dong thuc tien thoi gian qua cua cac Tap doan kinh te o Viet Nam, ket hop voi thuc hien nghien cuu mot cach toan dien ve cac mo hinh Tap doan kinh te tieu bieu tren the gioi de co the tim ra mot hoac mot so mo hinh Tap doan kinh te phu hop voi dieu kien kinh te xa hoi cua nuoc ta, tren co so do tim ra huong di phu hop cho cac Tap doan kinh te o Viet Nam trong giai doan tiep theo la can thiet va phai duoc thuc hien nghiem tuc.

-   Nha nuoc can xay dung chien luoc tong the ve phat trien cac Tap doan kinh te ; cac Tap doan kinh te  can ra soat lai chien luoc phat trien cua tung tap doan de co nhung dieu chinh phu hop voi yeu cau phat trien cua giai doan moi.

-   Tiep tuc kien toan cong tac quan ly cua Nha nuoc va thuc hien cac quyen, nghia vu cua chu so huu  doi voi Tap doan. Hinh thanh moi mot co quan cua Chinh phu quan ly thong nhat moi mat hoat dong cua cac Tap doan kinh te. Thuc hien uy quyen toi da cho Hoi dong thanh vien Tap doan tren co so tang cuong cong tac kiem tra, giam sat de cac Tap doan chu dong, quyet dinh kip thoi va chiu trach nhiem ve cac van de lon trong qua trinh hoat dong san xuat kinh doanh, dau tu va dau thau doi voi nhung van de doi hoi phai co quyet dinh nhanh chong, khong de lo nhung co hoi san xuat, kinh doanh; thuong xuyen sua doi, bo sung Dieu le to chuc va hoat dong, Quy che tai chinh cua Tap doan cho phu hop voi thuc tien hoat dong cua Tap doan theo tung giai doan, tung thoi ky phat trien.

-   Thuc hien thuong xuyen viec tai cau truc doanh nghiep theo huong tap trung vao linh vuc kinh doanh chu chot; tranh canh tranh noi bo, dam bao dap ung duoc yeu cau phat trien tuong ung voi mo hinh phat trien cua cac Tap doan.

-   Nang cao vai tro, hoan chinh phuong thuc lanh dao cua Dang, phat huy suc manh cua to chuc Cong doan va Doan Thanh nien doi voi cac hoat dong cua cac Tap doan.

-   Day manh tap trung va tich tu von, khuyen khich cac doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te dau tu dan xen (tren co so dam bao kinh te nha nuoc giu vai tro chu dao o nhung linh vuc nganh nghe then chot) thong qua viec: day manh co phan hoa, co cau lai nguon von, tiep nhan doanh nghiep thanh vien, cung cac thanh phan kinh te khac thanh lap cac cong ty moi.v.v. de tao co cau da so huu nham phat huy the manh va tang cuong kha nang canh tranh cua cac Tap doan kinh te trong boi canh Viet Nam dang hoi nhap ngay cang sau rong.

-   Lua chon cac danh gia, nhan dinh co chat luong ca ve ly luan va thuc tien tu nhieu goc do cua cac chuyen gia co nhieu kinh nghiem o trong nuoc va ngoai nuoc de co nhung giai phap khac phuc han che, phat huy nhung uu diem.

-   Som hoan thien va kip thoi co nhung huong dan cu the cac can cu phap ly dam bao cho hoat dong cua cac Tap doan kinh te, co cac chinh sach linh hoat phu hop voi tung thoi ky de tao dieu kien cho cac Tap doan kinh te nha nuoc hoat dong binh dang trong san choi canh tranh.

-   Gan ket chat che giua phat trien kinh te va bao dam quoc phong. Day manh thuc hien gan ket giua nghien cuu, trien khai, ung dung khoa hoc, dao tao va san xuat kinh doanh, dam bao moi truong sinh thai.

-   Tang cuong phat trien thuong hieu, van hoa doanh nghiep, tich cuc chia se nhung kho khan voi cong dong va xa hoi.

-   Hoan thien phuong thuc lanh dao cua Dang, hoat dong cua to chuc Cong doan va Doan Thanh nien trong cac Tap doan.

Mo hinh tap doan kinh te la buoc phat trien tat yeu tu su tich tu, tap trung von, phat trien va nang cao nang luc canh tranh cua doanh nghiep. O Viet Nam, viec thuc hien thi diem hoat dong cac Tap doan kinh te trong gan 5 nam qua la the che hoa va dua Nghi quyet Hoi nghi lan thu 3 Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX vao cuoc song; do vay, viec tiep tuc nghien cuu, hoan thien va phat trien mo hinh nay dap ung yeu cau phat trien kinh te dat nuoc trong giai doan moi la doi hoi khach quan va thuc tien de xay dung duoc nhung Tap doan kinh te manh o Viet Nam, du suc canh tranh tren thi truong khu vuc va quoc te, thuc hien tot muc tieu dam bao vai tro chu dao cua kinh te nha nuoc trong nen kinh te thi truong co su quan ly cua Nha nuoc .

Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo

Ong Nguyen Quoc Khanh - Pho tong Giam doc tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam

Qua thuc tien sinh dong voi vai tro la mot tap doan kinh te manh cua nha nuoc, Tap doan Dau khi xin dua ra mot so y kien dong gop cho Du thao “Chien luoc phat trien kinh te-xa hoi 2011 – 2020” nhu sau:

1- Chinh phu can ra soat cac hoat dong kinh doanh cua cac loai hinh doanh nghiep tren co so hieu qua kinh doanh thuong xuyen va thuc te hon.

2- Can lam ro nhung quy dinh trong he thong cac van ban luat, duoi luat dam bao tinh dong nhat ve noi dung cua cac van ban quy pham  phap luat nay va cac chinh sach tich cuc tac dong den hoat dong kinh doanh cua cac doanh nghiep.
Lam ro khai niem ve so huu toan dan, hay so huu nha nuoc trong cac loai hinh doanh nghiep hien nay.”

3- Nhung bat cap trong cac van ban quy dinh con chong cheo,hoac co the mau thuan nhau can duoc sua doi bo xung cho phu hop thi moi co the thuc hien dung.
    
4- Su binh dang trong hoat dong kinh doanh da duoc khang dinh bang cac van ban phap quy. Tuy nhien, viec thuc thi cung la mot van de can phai duoc xem xet, phan tich va can co bien phap toan dien hon.

5- De kinh te thi truong phat trien vung chac  co dinh huong  thi phai hoan thien the che chinh tri ma trong tam la xay dung nen dan chu toan dan, phat huy dan chu truc tiep, chong dan chu hinh thuc, phat huy suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri.

6- Van de cuc ky quan trong de thuc hien thanh cong chien luoc phat trien kinh te - xa hoi la cong tac to chuc, dieu hanh thuc hien chien luoc. Nhieu Nghi quyet cua Dang, Quoc hoi, Chinh phu rat dung dan nhung khau to chuc, dieu hanh viec thuc hien Nghi quyet chua dap ung yeu cau dat ra.

7- Vua qua, viec dieu hanh chinh sach tien te, lai suat, ty gia con lung tung, chua dam bao can doi cho kinh te vi mo, lam cho cac nha dau tu phan tam. Day la van de chung ta can quan tam tap trung kip thoi tri tue de giai quyet trong giai doan toi.

8- Bat ky mot cuoc cai cach nao cung co nhung thay doi dot bien. Chung ta can van dung dung quy luat bat bien cua tu nhien la thuyet tuong doi “Vat chat khong tu sinh ra ma cung khong tu mat di ma no chi bien doi tu dang nay sang dang khac”, moi ca nhan, moi to chuc, moi dan toc, hay ca quoc gia deu phai tra gia cho su thanh cong hay that bai cua minh. Dung truoc doi hoi khach quan cua phat trien kinh te-xa hoi nhu o nuoc ta hien nay, vai tro dieu tiet nen kinh te vi mo rat can vai tro chu dao cua cac loai hinh doanh nghiep lon ,nhung tap doan kinh te lon trong nhung nganh mui nhon, trong do Tap doan Dau khi Viet Nam la mot vi du dien hinh tu su hinh thanh, phat trien manh me, day hieu qua va phat trien ben vung trong tuong lai phat trien cua dat nuoc Viet Nam .

Viet Bao (Theo Tam nhin)

Comment :Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Kinh Tế
The role of "economic group" for the macro KT
Vietnam, market economy, economic groups, macroeconomics, economic development, the state, in accordance with, are considered, the formulation and implementation, roles of the enterprise, strategy, for, law
Any one country to regulate the macro economy needs to hold state and dominates the leading economic force in some sectors important point. In many countries the development of economic groups is considered a strategy to ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Vai trò của “ Tập đoàn kinh tế” đối với nền KT vĩ mô

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Vai trò của “ Tập đoàn kinh tế” đối với nền KT vĩ mô bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo

Nhan xet, hay lien he ve tin Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Vai tro cua Tap doan kinh te doi voi nen KT vi mo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Doanh nghiep trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Doanh nghiep
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0