VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tuHiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua co y kien dong gop ve du thao Luat Dau tu chung. VAFI cho rang, du thao luat van chua the hien tinh than khuyen khich dau tu, trai lai con can tro dau tu, han che quyen kinh doanh cua doanh nghiep.

VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu
TP.HCM dang lam nhung gi tot nhat cho cac nha dau tu.

Ong Ly Tai Luan, chu tich Hiep hoi cho rang Luat Khuyen khich dau tu hien hanh tuy con vai diem han che nhung tham chi con thong thoang hon nhieu so voi du thao Luat Dau tu chung. VAFI e ngai rang neu du thao nay duoc chap nhan thong qua thi co hang ngan doanh nghiep trong nuoc se phai lam them nhieu cong viec (do Luat moi qui dinh) phat sinh rat ton kem, rat mat thoi gian, co khi mat co hoi kinh doanh. Dieu dang noi la nhung cong viec do khong dem lai loi ich cho nha nuoc , cho nguoi dan ma chi phat sinh tinh trang quan lieu giay to.

Theo y kien nhan xet chung cua VAFI, du thao Luat dua ra nhieu qui dinh trung lap voi cac Luat chuyen nganh, co khi chong cheo, dieu do la khong can thiet va chi lam phuc tap ve noi dung cua Du thao Luat.

Du thao Luat can phai duoc xay dung de tao lap 1 moi truong dau tu that thong thoang. Viec cai thien duoc moi truong dau tu hap dan moi la uu dai lon nhat, co ban nhat va co gia tri gia tang gap ngan lan cac uu dai khac ma Nha nuoc dua ra. Cong tac xuc tien dau tu , ho tro tin dung uu dai, ho tro dao tao.... cua Nha nuoc chi thuc su phat huy hieu qua khi ma moi truong dau tu co thay doi dang ke.

De nghi bo Giay phep uu dai dau tu

Theo y kien cua VAFI, du thao Luat nen bo giay phep uu dai dau tu. Viec quy dinh truoc ve uu dai dau tu la khong the sat thuc vi trong qua trinh thuc hien du an dau tu thuong co su thay doi ve so lao dong, ve tinh hinh trien khai du an, ve muc tieu cua du an…. Thu te, buoc quyet dinh xet uu dai cuoi cung la co quan thue va chi co co quan thue moi nam duoc chinh xac, cu the ve tinh hinh tai chinh doanh nghiep, ve cac hoat dong dau tu va giam sat duoc viec thuc hien uu dai dau tu.

Do vay, Luat va van ban duoi Luat chi nen quy dinh cac dieu kien uu dai va co quan Thue can cu vao do de thuc hien theo qui dinh cua phap luat ve thue, quan ly thu thue, khong can phai qua cac khau nhu: Uy ban nhan dan tinh, Bo Ke hoach va Dau tu, hay So Ke hoach va Dau tu… de cap phep uu dai dau tu. Viec cai cach hanh chinh nay se lam giam chi phi va thoi gian cho doanh nghiep, dong thoi van dam bao duoc cong tac quan ly nha nuoc ve thuc hien uu dai thue.

Tu truoc toi nay nha nuoc co chinh sach uu dai cho cac doanh nghiep co phan hoa, coi doanh nghiep co phan hoa nhu doanh nghiep thanh lap moi va duoc huong cac khoan uu dai nhu viec lap du an dau tu moi. May nam truoc co duy tri viec cap giay chung nhan uu dai dau tu cho cac doanh nghiep co phan hoa. Tuy nhien, ke tu khi nghi dinh 64 ra doi tu nam 1999, bai bo viec cap giay chung nhan uu dai dau tu va quy dinh cac doanh nghiep co phan hoa neu hoi du dieu kien ve uu dai thi lam viec voi co quan thue dia phuong. Quy dinh nay da lam giam rat nhieu chi phi cho doanh nghiep, giam thoi gian xin giay chung nhan uu dai dau tu tu 2-4 thang.

Kho xac dinh tinh chat quan trong cua du an qua quy mo von

Ve van de xac dinh du an dau tu quan trong, VAFI de nghi khong nen quy dinh du an co quy mo von lon la du an quan trong quoc gia ma chi nen quy dinh ve tinh chat cua du an. Viec quy dinh du an dau tu tu cac nguon von khac tu 20.000 ty dong tro len la du an quan trong quoc gia khong co co so thuyet phuc. Doi voi cac nuoc khu vuc du an vai ty do la trong nhung linh vuc kinh doanh thong thuong la chuyen binh thuong, voi Viet Nam co the cung se xay ra trong vai nam toi voi khu vuc tu nhan nhu dau tu vao cac nha may dien, dau tu vao cau duong, dau tu vao cac khu do thi moi…

Tuong tu, dieu khoan quy dinh du an khong su dung nguon von nha nuoc co quy mo tren 800 ty dong o linh vuc nang luong, xi mang la du an quan trong la chua thoa dang (dieu 51). Vi du nha dau tu muon xay dung nha may dien quy mo vua khoang ngan ty la ho phai lam viec voi Tong cong ty Dien luc de ky hop dong mua ban gia dien. Voi quy mo tren 800 ty dong cho mot nha may dien khong the coi la mot du an quan trong duoc.

Tuong tu, viec quy dinh kinh doanh van tai duong bien la du an quan trong doi voi khu vuc tu nhan la khong thoa dang, khong phu hop voi Luat Hang Hai. Chang nhe mua mot con tau cung phai xin phep Chinh phu? Cac du an trong nganh bao hiem, ngan hang nen de tuan theo luat chuyen nganh. Ve du an trong nganh Tai chinh, du thao quy dinh het suc chung chung. Dich vu Tai chinh con bao gom dich vu kiem toan, dich vu ke toan, dich vu tham dinh gia, dich vu doi no… Day la nhung dich vu het suc thong thuong va khong the coi la nhung du an quan trong duoc.

Voi dieu khoan xac dinh du an khong su dung von nha nuoc co quy mo von dau tu tu 300 ty dong tro len thi coi la du an pho thong co dieu kien (Dieu 52, diem c) la khong co can cu. Day co the se bien thanh co che xin-cho trong viec cap phep dau tu. Khi thiet lap quan ly nha nuoc bang giay phep doi voi du an dau tu thi co quan soan thao van ban phai chung minh duoc ly do.

Tuong tu, viec quy dinh cac du an pho thong phai dang ky dau tu de nhan giay chung nhan dang ky dau tu la mot hinh thuc cap giay phep dau tu, duy tri co che xin-cho. Tu truoc toi nay cac doanh nghiep thuc hien theo Luat Doanh nghiep khong phai xin giay chung nhan dau tu tu co quan nha nuoc. Viec duy tri giay chung nhan dau tu se ngan can quyen han cua doanh nghiep. Neu thuc hien dieu nay thi moi truong dau tu se bi bop meo boi nan cong quyen, hanh chinh quan lieu... Ve phia doanh nghiep cung khong can giay chung nhan dang ky dau tu de lam gi.

Viec quy dinh dieu chinh du an trong giay chung nhan dang ky dau tu phai duoc co quan nha nuoc co tham quyen chap thuan, theo VAFI cung la vo ly vi do la quyen cua doanh nghiep. Doanh nghiep chi phai dang ky dau tu ma khi dieu chinh du an lai phai xin phep co quan nha nuoc co tham quyen. Co quan soan thao muon duy tri dieu nay thi phai chung minh la tai sao phai xin phep co quan quan ly nha nuoc?

Thanh tra dau tu: Can quy dinh noi dung cu the

Theo nhan xet cua VAFI, cac noi dung lien quan den quan ly nha nuoc con mo ho. Quy dinh cong tac huong dan, kiem tra, thanh tra, danh gia hieu qua dau tu con qua chung chung va trung lap. VAFI cho rang can xac dinh cu the thanh tra dau tu gom nhung noi dung gi? Co quan nha nuoc co kha nang thuc hien viec danh gia hieu qua cua tung du an dau tu duoc hay khong va vi muc dich gi?

Rieng ve van de thanh tra dau tu, noi dung can cu the hon. Hien nay, co qua nhieu co quan nha nuoc vao thanh tra doanh nghiep nhu Tai chinh, Dia chinh, Moi truong, Cuu hoa, Lao dong, Xay dung, Cong an, Thanh tra.

Thuc te hoat dong cua cac doanh nghiep nha nuoc sau co phan hoa cho thay truoc co phan hoa doanh nghiep nha nuoc co rat nhieu co quan chu quan, sau co phan hoa cac co quan dai dien von nha nuoc giam vai tro quan ly. Rat nhieu doanh nghiep sau co phan hoa chua thay doi bo may quan ly nhung da hoat dong hieu qua hon rat nhieu. Dieu nay chung to cang it co quan quan ly nha nuoc thi doanh nghiep cang phat trien.

Tom lai, can xac dinh ro thanh tra dau tu thuc hien nhung cong viec gi tai doanh nghiep de bao dam moi truong dau tu thong thoang, lanh manh va dam bao quyen loi nha dau tu.

(Theo Thoi bao Kinh te VN)

Viet Bao

Video nổi bật

Cận cảnh siêu mô tô giá tiền tỉ vừa cập bến Việt Nam
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Kinh Tế NỔI BẬT

Mỗi buổi sáng mất ngàn tỷ: Nỗi ám ảnh tháng 5

Giống như năm trước, ngay sau dịp nghỉ lễ 30/41/5, thị trường chứng khoán mở cửa với một phiên giảm rất mạnh. Tháng 5 dường như là một tháng ám ảnh, đen đủi với các nhà đầu tư trên thị trường.

Trong năm 2015, sẽ xử lý 6-8 ngân hàng

Năm 2014 được coi là năm thành công của ngành ngân hàng khi đạt được tất cả các chỉ tiêu trong điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, góp phần giữ ổn định vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Còn “Metro” nào chưa bị phát hiện?

Vụ việc Công ty Metro Cash & Carry (Metro) Việt Nam phải điều chỉnh giảm lỗ hơn 500 tỷ đồng mới đây, đã làm nhiều doanh nghiệp cảm thấy sự công bằng trên thương trường được thực thi phần nào, nhưng mặt khác họ cũng tỏ thái độ bức xúc và đặt câu hỏi: Còn bao nhiêu “Metro khác” chưa bị đưa ra ánh sáng?

Cao Sao Vàng: Dân Việt chê, người Tây thích

Sự cạnh tranh từ các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe cá nhân đa dạng, khiến hộp Cao Sao Vàng dường như đã thành sản phẩm "vang bóng một thời" ở thị trường nội địa.

Tìm hiểu: Viet Nam, giay chung nhan dang ky, khuyen khich dau tu, uu dai dau tu, du an dau tu, du thao luat, dau tu chung, luat dau tu, co phan hoa, quy dinh, thuc hien, quan trong, thanh tra, quy mo, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: VAFI: Dự thảo Luật Đầu tư chung chưa khuyến khích đầu tư

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet VAFI: Dự thảo Luật Đầu tư chung chưa khuyến khích đầu tư bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu

Nhan xet, hay lien he ve tin VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet VAFI Du thao Luat Dau tu chung chua khuyen khich dau tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin kinh te trong chuyen muc Kinh te.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin kinh te
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0